Αριθ. ΔΙΠΔΑ/Φ.4./9/11266/18.4.2016 Χρηματοδότηση Προγραμματικής Συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.ΔΑ.) και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Αριθ. ΔΙΠΔΑ/Φ.4./9/11266/18.4.2016 Χρηματοδότηση Προγραμματικής Συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.ΔΑ.) και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Αριθ. ΔΙΠΔΑ/Φ.4./9/11266

(ΦΕΚ Β' 1166/22-4-2016)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1388/1983 " Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης", (ΦΕΚ 113 Α'/1983), όπως ισχύει σήμερα.

β) Της περίπτωσης ε' του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", (ΦΕΚ 143 Α'/2014) όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 15 του Ν. 3345/2005 "Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων", (ΦΕΚ 138 Α'/2005).

δ) Του άρθρου 24 του Ν. 3448/2006 "Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης", (ΦΕΚ 57 Α'/2006).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'/2005).

στ) Του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/14.3.2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.ΔΑ.)" όπως ισχύει σήμερα.

ζ) Του Π.Δ. 99/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει (ΦΕΚ 166 Α'/2014).

η) Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων ... » (ΦΕΚ 20 Α'/27.1.2015).

θ) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α'/2015).

ι) Της υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168/ 2015) και της υπ' αριθ. Υ21/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β' 2144/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

κ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προωθούμενης κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται ετήσια επιβάρυνση 380.000 € η οποία θα αντιμετωπιστεί τόσο για το τρέχον έτος καθώς και για τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ από τις εγγεγραμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 2438 του ε.φ. 07- 510 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΙΜΗΔ),

αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε κατ' έτος μέχρι και το 2019 τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Κοινωνικού Πολυκέντρου (Κ.Π.) της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

2. Ο προσδιορισμός της χρηματοδότησης ορίζεται στην παρ. 3.2 της από 22 Νοεμβρίου 2004 Προγραμματικής Συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α'/2005) και η οποία παρατάθηκε στις 30/12/2015 (ΑΔΑ: 72Ε3465ΦΑ-Β13).

3. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων του άρθρου 15 του Ν. 3345/2005, ορίζονται:

α) Η κατανομή κατά φορέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Κ.Π.) καθώς και ο χρόνος καταβολής των σχετικών ποσών όπως προκύπτει από το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο (Χ.Π.).

β) Τα ποσά που διατίθενται για τις ανάγκες της διοικητικής και λειτουργικής στήριξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Κ.Π. τα οποία ορίζονται σε ποσοστό 8% και 5% αντίστοιχα του παραπάνω συνολικού ποσού που αναφέρεται στην παρ. 3α.

4. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2014380/377/0026/1998 (ΦΕΚ 284 Β'/1998) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού", επιχορηγείται με τα ποσά των παρ. 3α και 3β.

Μετά την είσπραξη του σχετικού ποσού θα εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ν.Π.Δ.Δ., ένταλμα επιχορήγησης του Κ.Π. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το ποσό που αναλογεί σε αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων. Το Κ.Π. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση του Κ.Π. υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα όπου θα αναφέρονται:

Ι. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του Κ.Π.,

II. Η πλήρης διεύθυνση του Κ.Π.,

III. Το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει,

IV. Οι δράσεις για τις οποίες ζητούνται τα αναγκαία ποσά.

Β. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Κ.Π. περί αποδοχής της χρηματοδότησης.

Γ. Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού.

Δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

5. Στην αρχή κάθε νέου οικονομικού έτους το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το Κ.Π. συντάσσουν χρηματοδοτικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται όλες οι ετήσιες συμφωνημένες δράσεις για την υλοποίηση της προγραμματικής συμφωνίας, οι απαιτούμενες πιστώσεις για το σκοπό αυτό καθώς και η χρονοκατανομή τους.

6. Κατά την έναρξη εφαρμογής της χρηματοδότησης της προγραμματικής συμφωνίας, οι κατανομές των ποσών στους δικαιούχους φορείς καθώς και οι διαδικασίες που ορίζονται με την παρούσα γίνονται κατά παρέκκλιση των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven