Αριθ. 24669/13.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 20692/7.4.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 696/ 24.4.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχ

Αριθ. 24669/13.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 20692/7.4.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 696/ 24.4.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχ

Αριθ. 24669

(ΦΕΚ Β' 1166/22-4-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

β) Του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Δια-χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και

γ) Του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει.

2) Την υπ' αριθ. 20692/7.4.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 696/24.4.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ τ.Β' 1052/5.7.2015 και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 94388/18.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2928/31.12.2015) όμοια.

3) Το από 5.4.2016 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής, με το οποίο ζητείται παράταση των εργασιών της.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 20692/7.4.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 696/ 24.4.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροπο-ποιήθηκε με την υπ' αριθ. 94388/18.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2928/ 31.12.2015) όμοια, ως εξής:

Ορίζεται η 30η Ιουνίου 2016 νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμφώνου συμβίωσης, τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και την αναμόρφωση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 20692/7.4.2015 (ΦΕΚ 696 τ.Β'/24.4.2015) απόφασή, όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ τ.Β' 1052/5.7.2015 και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 94388/18.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2928/31.12.2015) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 13 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven