Αριθ. Πρωτ.: 2/28860/0004/27.4.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/76964/0004/7.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4337/2015»

Αριθ. Πρωτ.: 2/28860/0004/27.4.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/76964/0004/7.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4337/2015»

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/28860/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.: 101 65, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο: 210-33.38.283
fax: 210-33.38.202
e-mail: m.matzoraki@glk.gr
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/76964/0004/7.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4337/2015» (ΑΔΑ: 7Χ2ΟΗ-21Φ)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)

β) του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'129), όπως ισχύει γ) της υποπαραγράφου 2.4.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης» (Α'94) δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει ε) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. 2/30508/0004/05.05.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Την αριθ. 2/76964/0004/7.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδων Εργασίας για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4337/2015» (ΑΔΑ: 7Χ2ΟΗ- 21Φ)

4. Το από 29.3.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Τροποποιούμε την αριθ. 2/76964/0004/7.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 7Χ2ΟΗ-21Φ) ως προς τον ορισμό μελών της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση νέου σχεδίου λογαριασμών λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση και προσθέτουμε στην παράγραφο ΣΤ.Ι. του διατακτικού της απόφασης δύο μέλη, ως εξής:

«16. Μαρία Ντανάκα του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας

17. Benoit Chevauchez, μόνιμο αντιπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου
Πηγή: Taxheaven