Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016/26.4.2016 Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016/26.4.2016 Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τ

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα, Στ. Δροσοπούλου
Τηλέφωνο: 2106987452,453
FAX: 2106987459

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

ΣΧΕΤ. : 1. Η αρ. Δ19Α 5050431 ΕΞ 2010/2.12.2010 ΕΔΥΟΟ σχετικά με τις «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (Import Control System - ICS) και για τις νέες τελωνειακές διαδικασίες που ισχύουν από 1-1-2011 κατά την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας»

2. Ο Καν. (ΕΕ) 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

3. Ο Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

4. Ο Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2447/2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

5. Ο Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/2016, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

6. Η αρ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/7.4.2016, σχετικά με την κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών 3-5, με τους οποίους τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας από 01/05/2016, παρέχονται οδηγίες που αφορούν στην υποβολή της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου και σε άλλα θέματα που άπτονται των διατυπώσεων εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Οι οδηγίες αυτές έρχονται προς επικαιροποίηση και αντικατάσταση των οδηγιών που είχαν δοθεί με το ανωτέρω σχετικό 1 έγγραφο και αποτελούν συνέχεια της φάσης 1 του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS-1), που εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2011.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των οδηγιών και παύσης ισχύος του ανωτέρω σχετικού 1 εγγράφου είναι η ημερομηνία θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι η 1η Μαΐου 2016. 

Κεφάλαιο 1
Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών Φάση 1 (ICS- 1)

1.1. Γενικά

Το Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών (ICS) 1.0 καλύπτει από 01/01/2011 τη διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και έχει εισαγάγει την υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν στις τελωνειακές αρχές ηλεκτρονικά Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου Entry Summary Declaration-ENS), η οποία περιλαμβάνει δεδομένα για την ασφάλεια και προστασία, πριν την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το ICS 1.0, το οποίο αποτελεί μέρος του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, παρέχει τη δυνατότητα για:

α) ηλεκτρονική υποβολή, διαχείριση και επεξεργασία των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιπτώσεων διεθνούς εκτροπής του μεταφορικού μέσου από τον αρχικά δηλωθέντα προορισμό.

β) ηλεκτρονική έκδοση του αριθμού αναφοράς κίνησης (Movement Reference Number-MRN) για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου

γ) ηλεκτρονική διενέργεια ανάλυσης κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, επεξεργασία και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων αυτής μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) ηλεκτρονική υποβολή, διαχείριση και επεξεργασία της Γνωστοποίησης Άφιξης του μεταφορικού μέσου στο πρώτο τελωνείο εισόδου καθώς και στα επόμενα τελωνεία εισόδου.

1.2. Νομικό πλαίσιο

Οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 και του Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 αποτελούν το νομικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου στο πρώτο τελωνείο εισόδου, πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 182 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, για την υποβολή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία νέο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας, που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013. Δεδομένου όμως, ότι το νέο σύστημα ελέγχου εισαγωγών, το οποίο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, δεν έχει ακόμη αναβαθμιστεί, συνεχίζεται η χρήση των επί του παρόντος χρησιμοποιούμενων μέσων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών. Έτσι, έως την ημερομηνία αναβάθμισης του συστήματος, τα άρθρα που προβλέπουν την παροχή δεδομένων σε περισσότερα από ένα σύνολα δεδομένων αναστέλλονται και τα κράτη μέλη συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, ICS 1.0.

Παρακάτω συνοψίζονται τα σημαντικότερα άρθρα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, προς διευκόλυνση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εισαγωγών:

- Άρθρο 6 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, το οποίο προσδιορίζει ότι η ανταλλαγή και η διατήρηση πληροφοριών θα πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και ορίζει κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων
- Άρθρο 5, σημείο 9 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, που περιλαμβάνει τον ορισμό της συνοπτικής διασάφησης εισόδου
- Άρθρο 127 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, για την υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την είσοδό τους στο έδαφος αυτό και οι βασικοί κανόνες που τη διέπουν
- Άρθρο 128 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, το οποίο αναφέρεται στη διενέργεια ανάλυσης κινδύνων για λόγους ασφάλειας και προστασίας με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου
- Άρθρο 129 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, με το οποίο καθορίζονται οι κανόνες με τους οποίους μπορεί να γίνει τροποποίηση ή ακύρωση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου
- Άρθρο 130 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στο τελωνείο εισόδου να άρει την απαίτηση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου για εμπορεύματα για τα οποία έχει κατατεθεί τελωνειακή διασάφηση ή διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον η τελευταία περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου και κατατίθεται στις προθεσμίες που προβλέπονται για την συνοπτική διασάφηση εισόδου
- Άρθρο 133 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, για την υποβολή της γνωστοποίησης της άφιξης του μεταφορικού μέσου στο τελωνείο πρώτης εισόδου κατά την άφιξη του μέσου μεταφοράς
- Άρθρο 104 του Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015, με το οποίο καθορίζονται τα εμπορεύματα για τα οποία δεν απαιτείται συνοπτική διασάφηση εισόδου
- Άρθρα 105-111 του Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015, με τα οποία καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου ανά τρόπο μεταφοράς
- Άρθρο 189 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, σχετικά με την εκτροπή ποντοπόρου πλοίου ή αεροσκάφους
- Άρθρο 55 σημεία 3-6 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, με το οποίο μετατίθεται η εφαρμογή ορισμένων άρθρων του Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 από την αναβάθμιση του ICS και μετά.

Κεφάλαιο 2 Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου

2.1. Υποχρέωση για την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

/Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 104 του Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 (Κεφάλαιο 6 της παρούσας), η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί την υποχρεωτική υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου (Entry Summary Declaration - ENS) για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ειδικότερα, η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται στο πρώτο σημείο εισόδου, πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. (ΕΕ) 952/2013, η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου δεν απαιτείται στην περίπτωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά τελωνειακή διασάφηση, η οποία συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συνοπτική διασάφηση εισόδου και υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ισχύει για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου. Η τελωνειακή διασάφηση, στην περίπτωση αυτή, επέχει θέση συνοπτικής διασάφησης εισόδου έως την στιγμή της αποδοχής της. Συγκεκριμένα, με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εισόδου, οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται την τελωνειακή διασάφηση και τα εμπορεύματα τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς για το οποίο δηλώθηκαν, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για το καθεστώς αυτό.

Επίσης, η ενωσιακή νομοθεσία παρέχει απαλλαγή από την υποχρέωση για την υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της εν λόγω διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου. Έως ότου τα εμπορεύματα για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση προσκομιστούν στο τελωνείο, η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης διατηρεί την ισχύ της συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής τελωνειακής διασάφησης ή διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης στη θέση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δεν εφαρμόζεται μέχρι την τροποποίηση του συστήματος ICISnet.

2.2. Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, το πρόσωπο που υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου είναι το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή έχει την ευθύνη για την μεταφορά τους εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Το πρόσωπο αυτό είναι ο μεταφορέας, δηλαδή ο διαχειριστής του ενεργού μέσου μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις μεταφορών όπου η υποχρέωση υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου βαρύνει πρόσωπο, διαφορετικό από το διαχειριστή του ενεργού μέσου μεταφοράς. Ειδικότερα:

α) στην περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς στο πλαίσιο συμφωνίας καταμερισμού ή ναύλωσης πλοίου/ αεροσκάφους, ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση και εκδίδει θαλάσσια ή αεροπορική φορτωτική για τη μεταφορά αυτή καθαυτή (master) των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

β) στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς (π.χ. φορτηγό όχημα μεταφερόμενο επί πλοίου), ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το μέσο μεταφοράς το οποίο, αφού εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, κυκλοφορεί αυτόνομα ως ενεργό μέσο μεταφοράς (το φορτηγό όχημα).

2.3. Υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου από τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο:

Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του μεταφορέα, η συνοπτική διασάφηση εισόδου μπορεί να υποβάλλεται αντ' αυτού από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013: α) τον εισαγωγέα ή τον παραλήπτη ή κάθε άλλο πρόσωπο εξ' ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο μεταφορέας,

β) κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να προσκομίσει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα ή να φροντίσει για την προσκόμισή τους στο τελωνείο εισόδου.

Δεδομένου όμως ότι, ο μεταφορέας είναι νομικά υπεύθυνος για την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 2.5 της παρούσας, ένα τρίτο πρόσωπο δύναται να υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, αντί του μεταφορέα, εν γνώσει και με τη συγκατάθεση του τελευταίου.

Για την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από τρίτο πρόσωπο αντί του μεταφορέα, απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εν λόγω προσώπων. Αντικείμενο της εμπορικής συμφωνίας- σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δύνανται να είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις ανταλλαγής των πληροφοριών που συμπληρώνονται στην συνοπτική διασάφηση εισόδου, η διάρκεια της σχετικής συμφωνίας και άλλα επιμέρους θέματα.

Εφόσον δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία περί του αντιθέτου, οι τελωνειακές αρχές θεωρούν δεδομένο ότι ο μεταφορέας έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και του τρίτου προσώπου και ότι η υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου από το τρίτο πρόσωπο γίνεται εν γνώσει του μεταφορέα. Ως εκ τούτου, η επιβεβαίωση του περιεχομένου της προαναφερόμενης σχετικής συμφωνίας δεν εμπίπτει στην ευθύνη των τελωνειακών αρχών. Στην εν λόγω περίπτωση το περιεχόμενο, η ακρίβεια και η πληρότητα της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, καθίσταται ευθύνη του τρίτου προσώπου που την υποβάλει.

Κατά την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, το τρίτο πρόσωπο πρέπει να συμπληρώνει τον αριθμό του εγγράφου μεταφοράς που εκδίδει ο μεταφορέας, καθώς και τον αριθμό EORI του μεταφορέα.

Αμέσως μετά την αποδοχή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, το πρώτο τελωνείο εισόδου γνωστοποιεί στο τρίτο πρόσωπο το MRN της συγκεκριμένης συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Ο εν λόγω MRN κοινοποιείται και στον μεταφορέα. Προκειμένου να είναι εφικτή η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει ο μεταφορέας να είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένος με το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου και να έχει μεριμνήσει για την έγκαιρη παροχή των αναγνωριστικών του στοιχείων (αριθμός EORI) στο τρίτο πρόσωπο. Η κοινοποίηση του MRN στον μεταφορέα, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι η συνοπτική διασάφηση εισόδου που υποβλήθηκε είναι έγκυρη και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του τελωνείου, επομένως η νομική υποχρέωσή του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 127 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013 περί υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, έχει εκπληρωθεί.

Στην περίπτωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου από τρίτο πρόσωπο, ο μεταφορέας δεν θα πρέπει να υποβάλλει συνοπτική διασάφηση εισόδου για το ίδιο φορτίο/αποστολή. Ομοίως, ένα τρίτο πρόσωπο δεν πρέπει να υποβάλει συνοπτική διασάφηση εισόδου, χωρίς την εκ των προτέρων γνώση και συγκατάθεση του μεταφορέα.

Στην περίπτωση ακούσιας διπλής υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη συνοπτική διασάφηση εισόδου. Στην περίπτωση, όμως, που έχει υποβληθεί συνοπτική διασάφηση εισόδου από τον μεταφορέα και από τρίτο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη η συνοπτική διασάφηση εισόδου που έχει υποβληθεί από τον μεταφορέα. Αυτό ισχύει ακόμα και αν η συνοπτική διασάφηση του μεταφορέα είναι προγενέστερη της συνοπτικής διασάφησης του τρίτου προσώπου. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες και από τις δύο συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου μπορούν να ληφθούν υπόψη για σκοπούς ανάλυσης κινδύνου.

2.4. Αρμόδιο τελωνείο υποβολής της Συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο για το πρώτο σημείο εισόδου στην Ένωση (πρώτο τελωνείο εισόδου).

Το τελωνείο εισόδου είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στο εν λόγω τελωνείο υποβάλλεται η συνοπτική διασάφηση εισόδου και το εν λόγω τελωνείο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνων, πρωτίστως για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.

Στη θαλάσσια μεταφορά διακρίνονται και οι εξής ειδικές περιπτώσεις:

α) όταν ένα πλοίο που προέρχεται από λιμένα εκτός Ένωσης, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού εισέρχεται και εξέρχεται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προσεγγίζοντας πολλούς ενωσιακούς λιμένες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε μη ενωσιακούς λιμένες, ως πρώτος λιμένας εισόδου ορίζεται ο πρώτος λιμένας στην Ένωση, στον οποίο είναι προγραμματισμένη η προσέγγιση του πλοίου.

Τελωνείο εισόδου είναι επομένως το τελωνείο που είναι χωρικά αρμόδιο για τον πρώτο λιμένα εισόδου στην Ένωση, όπου πραγματοποιείται ανάλυση κινδύνων, πρωτίστως για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση ενός πλοίου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Σαγκάη (ΛΔΚ)- Πειραιάς- Μασσαλία (Γαλλία) -Φέλιξστοου (Ηνωμένο Βασίλειο), το πρώτο τελωνείο εισόδου είναι το Τελωνείο του Πειραιά. Στους επόμενους λιμένες της Ένωσης, εν προκειμένω της Μασσαλίας και του Φέλιξστοου, δεν υποβάλλεται συνοπτική διασάφηση εισόδου.

β) όταν ένα πλοίο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού προσεγγίζει σε λιμένα εκτός Ένωσης, ενδιάμεσα των στάσεών του σε ενωσιακούς λιμένες, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου συνοπτική διασάφηση εισόδου στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον πρώτο ενωσιακό λιμένα που προσεγγίζει μετά την επανείσοδό του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, η συνοπτική διασάφηση εισόδου περιλαμβάνει όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρει το πλοίο, ανεξάρτητα εάν ορισμένα ή όλα είχαν ήδη δηλωθεί στην αρχική, όταν το πλοίο προσέγγισε τον πρώτο λιμένα εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ενωσιακών εμπορευμάτων που ενδεχομένως φορτώθηκαν στους ενωσιακούς λιμένες που προηγουμένως είχε προσεγγίσει.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση ενός πλοίου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Χάιφα (Ισραήλ) - Λεμεσός (Κύπρος) - Πειραιάς - Μασσαλία (Γαλλία)- Καζαμπλάνκα (Μαρόκο) - Πόρτο (Πορτογαλία) υποβάλλεται συνοπτική διασάφηση εισόδου στη Λεμεσό (πρώτος λιμένας εισόδου στην Ένωση) για όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρει το πλοίο. Στους ενδιάμεσους ενωσιακούς λιμένες του Πειραιά και της Μασσαλίας δεν απαιτείται υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου. Ωστόσο, στο Πόρτο πρέπει να υποβληθεί νέα συνοπτική διασάφηση εισόδου για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή, εμπορεύματα που είχαν φορτωθεί στη Χάιφα με προορισμό το Πόρτο θα πρέπει να δηλωθούν ξανά, παρότι είχαν ήδη δηλωθεί στην πρώτη συνοπτική διασάφηση εισόδου που υποβλήθηκε στη Λεμεσό.

2.5. Προθεσμία υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Η προθεσμία για την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, τη χρονική διάρκεια της μεταφοράς και το είδος συσκευασίας των εμπορευμάτων, τα οποία εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ειδικότερα οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

A. Θαλάσσια μεταφορά


ΣΤ. Συνδυασμένη Μεταφορά

Όταν τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με μεταφορικό μέσο που μεταφέρεται και το ίδιο σε ενεργό μέσο μεταφοράς, η προθεσμία για την υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου είναι εκείνη που ισχύει για το ενεργό μέσο μεταφοράς. (πχ. Στην περίπτωση όπου ένα φορτηγό όχημα μεταφέρεται εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης επί πλοίου, η προθεσμία για την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου αντιστοιχεί στην προθεσμία της θαλάσσιας μεταφοράς και όχι στην προθεσμία της οδικής μεταφοράς).
Επισημαίνεται ότι σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, ως ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου καθορίζεται η ώρα Ελλάδος.

Ζ. Περίπτωση ανωτέρας βίας

Οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες δεν ισχύουν σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό.

2.6. Ακύρωση συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία έχει υποβληθεί συνοπτική διασάφηση εισόδου δεν εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές ακυρώνουν τη διασάφηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) είτε κατ' αίτηση του διασαφιστή,
β) είτε εντός 200 ημερών από την υποβολή της διασάφησης.
Η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκκρεμεί μέχρι την υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών στο ICISnet.

2.7. Ανάλυση κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας από το πρώτο τελωνείο εισόδου

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, το τελωνείο της πρώτης εισόδου στην Κοινότητα διενεργεί ανάλυση κινδύνων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορευμάτων που παραμένουν επί του μεταφορικού μέσου (FROB-Freight Remaining On Board) και παρεμβαίνει στις περιπτώσεις όπου πιθανολογείται κίνδυνος από το σύστημα της ανάλυσης κινδύνων. Η παρεμβατική δράση του τελωνείου διαβαθμίζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνων και διακρίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση της υπερπόντιας μεταφοράς εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια (deep-sea containerized traffic) που η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την φόρτωση στο λιμένα αναχώρησης, εφόσον από την ανάλυση κινδύνων προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις ότι η είσοδος των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας συνιστά ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών της Κοινότητας (π.χ. έκρηξη, μόλυνση, μετάδοση ασθενειών, επικίνδυνα υλικά για τρομοκρατικές ενέργειες), οι τελωνειακές αρχές παρεμβαίνουν άμεσα με την αποστολή μηνύματος προς τον μεταφορέα να μην φορτώσει τα εμπορεύματα στο πλοίο για τη μεταφορά τους προς την Κοινότητα - μήνυμα «Γνωστοποίηση παρέμβασης εκ των προτέρων » (IE351).

β) Στις αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, εκτός των περιπτώσεων υπερπόντιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εφόσον το πρώτο τελωνείο εισόδου:

• διαπιστώνει την ύπαρξη κινδύνων, ιδιαίτερα σοβαρής φύσεως, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη περίπτωση α), ή

• λαμβάνει, μετά την φόρτωση των εμπορευμάτων, πληροφορία ύπαρξης κινδύνων ιδιαίτερα σοβαρής φύσεως, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη περίπτωση α),
προβαίνει στην λήψη απαγορευτικών μέτρων κατά την άφιξή τους ακόμα και για τα εμπορεύματα που παραμένουν στο μεταφορικό μέσο, και, σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζει τα θετικά αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων στα επόμενα τελωνεία εισόδου των κοινοτικών λιμένων ή αερολιμένων.

γ) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν το πρώτο τελωνείο εισόδου διαπιστώνει κίνδυνο για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, είτε διενεργείται έλεγχος εφόσον τα εμπορεύματα εκφορτώνονται στο εν λόγω τελωνείο, είτε διαβιβάζει τα θετικά αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων στα επόμενα τελωνεία εισόδου της Ένωσης, προκειμένου τα εν λόγω εμπορεύματα να υπαχθούν σε τελωνειακό έλεγχο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκφόρτωσής τους.

Κεφάλαιο 3
Συμπλήρωση συνοπτικής διασάφησης εισόδου

3.1. Γενικά

Η συνοπτική διασάφηση εισόδου περιλαμβάνει τα στοιχεία που εμφανίζονται στους Πίνακες 1 έως 5 του Παραρτήματος 9, Προσάρτημα Α, των μεταβατικών διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) 341/2016. Τα εν λόγω στοιχεία συμπληρώνονται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Παραρτήματος αυτού.

Ειδικότερα:

• Πίνακας 1: περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου στη θαλάσσια μεταφορά, στην αεροπορική μεταφορά και στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, καθώς και για άλλους τρόπους μεταφοράς ή περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στους Πίνακες 2 έως 4.
• Πίνακας 2: περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τις ταχυμεταφορές.
• Πίνακας 3: περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τις οδικές μεταφορές.
• Πίνακας 4: περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.
• Πίνακας 5: περιλαμβάνει τα μειωμένα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου από τους Εγκεκριμένους Οικονομικούς φορείς για κάθε τρόπο μεταφοράς.
• Πίνακας 6: περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος εκτροπής. Τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου συμπληρώνονται :
• είτε σε επίπεδο πληροφοριών είδους εμπορεύματος (ένδειξη Χ),
• είτε σε επίπεδο διασάφησης (δηλαδή σε επίπεδο πληροφοριών βασικών στοιχείων που αφορούν όλα τα είδη της - ένδειξη Υ),
• είτε σε επίπεδο εγγράφου μεταφοράς ( φορτωτικής - ένδειξη Ζ).

Τα εν λόγω στοιχεία μπορεί να απαιτούνται σε ένα ή δύο επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς και τις ειδικές περιστάσεις, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το ανωτέρω παράρτημα και τις λειτουργικές προδιαγραφές του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS).

3.2 Γλώσσα υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Η ελληνική γλώσσα καθορίζεται ως η επίσημη γλώσσα υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, όσον αφορά στα μη κωδικοποιημένα πεδία της διασάφησης. Δεδομένης, ωστόσο, της διεθνούς πρακτικής και των απαιτήσεων του διεθνούς εμπορίου, το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet υποστηρίζει εναλλακτικά, την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και στην αγγλική γλώσσα στα μη κωδικοποιημένα πεδία. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στη θέση «Κωδικός εμπορεύματος» και για λόγους διευκόλυνσης της διενέργειας της ανάλυσης κινδύνων παρέχεται η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν των κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας του εμπορεύματος, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό την περιγραφή του εμπορεύματος σε συγκεκριμένη γλώσσα.

3.3. Περιεχόμενο Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου

Η συνοπτική διασάφηση εισόδου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Προσάρτημα Α του Παραρτήματος 9 των Μεταβατικών Διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) 341/2016, ανά τρόπο μεταφοράς και διαδικασία αποστολής εμπορευμάτων (ταχυμεταφορές) και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εν λόγω παραρτήματος.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής κυρώσεων ως προς τη διαδικασία υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, το πρόσωπο που την υποβάλλει είναι υπεύθυνο έναντι των τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, ως προς:
- την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών
- την εκπλήρωση, κατά περίπτωση, όλων των υποχρεώσεων σχετικά με ότι συνεπάγεται η διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ειδικότερα:

- στην περίπτωση όπου η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται από τον μεταφορέα ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, υπεύθυνος έναντι των τελωνειακών αρχών για τη διαδικασία υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου καθώς και για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την πληρότητά της είναι ο μεταφορέας.
- στην περίπτωση όπου η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο ή από νόμιμο αντιπρόσωπο του τρίτου προσώπου, υπεύθυνος έναντι των τελωνειακών αρχών για τη διαδικασία υποβολής της συνοπτικής διασάφησης είναι ο μεταφορέας, ωστόσο για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την πληρότητά της είναι το τρίτο πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι ο αντιπρόσωπος ενεργεί πάντα στο όνομα και για λογαριασμό του προσώπου που έχει την ευθύνη της υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

3.4. Συμπλήρωση Αριθμού ΕΟRI στη συνοπτική διασάφηση εισόδου

Κατά την διαδικασία υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, το πρόσωπο που την υποβάλει συμπληρώνει τα στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων εισόδου και κατά περίπτωση τους αντίστοιχους αριθμούς EORI ως ακολούθως:
α) το πρόσωπο που υποβάλει την συνοπτική διασάφηση εισόδου συμπληρώνει υποχρεωτικά τον αριθμό EORI μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησης του (δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.),
β) στην περίπτωση όπου το πρόσωπο που υποβάλλει την συνοπτική διασάφηση εισόδου δεν είναι ο μεταφορέας, ο αριθμός EORI του μεταφορέα συμπληρώνεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο που υποβάλλει την συνοπτική διασάφηση εισόδου. Για τον λόγο αυτό ο μεταφορέας πρέπει να έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων για την υποβολή και των δικών του στοιχείων ταυτοποίησης (δηλαδή τον αριθμό EORI, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.).
γ) όταν συμπληρώνονται τα στοιχεία του αντιπρόσωπου του προσώπου που υποβάλει την συνοπτική διασάφηση εισόδου, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός EORI του αντιπροσώπου μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησής του (δηλ. αριθμός EORI, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.),
δ) όταν συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποστολέα, ο αριθμός EORI περιλαμβάνεται σ' αυτά μόνον εφόσον είναι διαθέσιμος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία του αποστολέα,
ε) όταν συμπληρώνονται τα στοιχεία του παραλήπτη, ο αριθμός EORI περιλαμβάνεται σ' αυτά μόνον εφόσον είναι διαθέσιμος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία του παραλήπτη. Η συμπλήρωση του αριθμού EORI του παραλήπτη είναι υποχρεωτική, όταν στη συνοπτική διασάφηση εισόδου έχει δηλωθεί ένδειξη ειδικής περίστασης Ε = Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας, δηλαδή ο παραλήπτης είναι Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας με πιστοποιητικό Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΟS) ή πιστοποιητικό Τελωνειακών Απλουστεύσεων/Ασφάλειας και Προστασίας (ΑΕΟF).
στ) όταν συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου προς ειδοποίηση, ο αριθμός EORI περιλαμβάνεται σ' αυτά μόνον εφόσον είναι διαθέσιμος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία του προσώπου προς ειδοποίηση.
Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση του αριθμού EORI του μεταφορέα, επιτρέπει, μεταξύ των άλλων, στις τελωνειακές αρχές, εφόσον διαπιστώσουν κατά την διενέργεια της ανάλυσης κινδύνων σοβαρή απειλή, να ειδοποιήσουν τον μεταφορέα ότι τα εμπορεύματα δεν πρέπει να φορτωθούν επί του μεταφορικού μέσου (πλοίου). Η εν λόγω ειδοποίηση μη φόρτωσης εμπορευμάτων, με την αποστολή μηνύματος «Γνωστοποίηση παρέμβασης εκ των προτέρων», αφορά μόνον στην περίπτωση υπερπόντιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Στην περίπτωση όπου το πρόσωπο, το οποίο πρόκειται να υποβάλει συνοπτική διασάφηση εισόδου δεν έχει λάβει αριθμό EORI από τις τελωνειακές αρχές, πρέπει να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου να λάβει έγκαιρα τον εν λόγω αριθμό και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της συνοπτικής διασάφηση εισόδου.
Επισημαίνεται ότι στη συνοπτική διασάφηση εισόδου δεν αναγράφονται οι ειδικοί αριθμοί «ad-hoc».

Κεφάλαιο 4 Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς

4.1. Υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC) ή ως προς την ασφάλεια και προστασία (AEOS), όπως αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΕ) 952/2013, δύνανται να υποβάλουν συνοπτική διασάφηση εισόδου με μειωμένα στοιχεία, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Προσαρτήματος Α του Παραρτήματος 9 των Μεταβατικών Διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) 341/2016.

4.2. Ανάλυση κινδύνων και διενέργεια ελέγχων στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς:
Όσον αφορά στην διενέργεια ελέγχων στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς μετά από την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015, ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας υπόκειται σε λιγότερους φυσικούς ελέγχους και ελέγχους βάσει παραστατικών σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να αποφασίσουν διαφορετικά προκειμένου να λάβουν υπόψη μια συγκεκριμένη απειλή ή υποχρεώσεις ελέγχου που καθορίζονται από άλλες διατάξεις.
β) Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015, όταν αποστολές φορτίων, για τις οποίες έχει υποβληθεί διασάφηση από ΑΕΟ, επιλέγονται για φυσικό έλεγχο ή έλεγχο βάσει παραστατικών, οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Κατόπιν αιτήματος ενός ΑΕΟ, οι έλεγχοι δύνανται να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από εκείνον που πρέπει να προσκομιστούν τα εμπορεύματα στο τελωνείο.
γ) Όταν ένας AEOS έχει υποβάλει συνοπτική διασάφηση εισόδου ή αντί συνοπτικής διασάφησης εισόδου τελωνειακή διασάφηση ή διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, και η αποστολή του φορτίου έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, το τελωνείο πρώτης εισόδου γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον εν λόγω AEOS. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται και στον μεταφορέα, εάν διαφέρει από τον αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο AEOS, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας είναι AEOS και είναι συνδεδεμένος με τα ηλεκτρονικά συστήματα που αφορούν στις διασαφήσεις. Η γνωστοποίηση αυτή δεν κοινοποιείται εάν δύναται να θέσει σε κίνδυνο τους ελέγχους που πρόκειται να διενεργηθούν ή τα αποτελέσματά τους.
(Για την καλύτερη κατανόηση των διαλαμβανομένων στο παρόν κεφάλαιο, λεπτομερείς οδηγίες και παραδείγματα ανά περίπτωση, παρατίθενται στα συνημμένα στην παρούσα, παραρτήματα).

Κεφάλαιο 5
Τροποποίηση της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου

5.1. Περιγραφή Διαδικασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, ύστερα από την αποδοχή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου στο τελωνείο πρώτης εισόδου, παρέχεται η δυνατότητα στο πρόσωπο που την έχει υποβάλλει, να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της, με την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης στο εν λόγω τελωνείο.
Με την αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης, το πρώτο τελωνείο εισόδου ενημερώνει το πρόσωπο που υπέβαλε το σχετικό αίτημα για την καταχώρηση των τροποποιήσεων, με την αποστολή σχετικού μηνύματος.
Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 127 παρ. 4 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, το τελωνείο εισόδου ενημερώνει τον μεταφορέα για την καταχώριση των τροποποιήσεων, εφόσον ο μεταφορέας έχει ζητήσει από το τελωνείο να του παρέχεται σχετική ενημέρωση και είναι συνδεδεμένος με το σύστημα του πρώτου τελωνείου εισόδου.
Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από αντιπρόσωπο του προσώπου που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση εισόδου, για να γίνει αποδεκτό πρέπει τα στοιχεία του αντιπροσώπου να είχαν δηλωθεί αρχικά από το πρόσωπο που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση εισόδου. Το τελωνείο εισόδου ενημερώνει τον μεταφορέα για την καταχώριση των τροποποιήσεων, εφόσον ο μεταφορέας έχει ζητήσει από το τελωνείο να του παρέχεται σχετική ενημέρωση και είναι συνδεδεμένος με το σύστημα του πρώτου τελωνείου εισόδου.
Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου εφόσον:
α) οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορήσει το πρόσωπο που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ότι σκοπεύουν να εξετάσουν τα εμπορεύματα,
β) οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει την ανακρίβεια των στοιχείων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου,
γ) τα εμπορεύματα έχουν προσκομιστεί ήδη στο τελωνείο.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, εφόσον οι τελωνειακές αρχές: α) έχουν ήδη κάνει αποδεκτό σχετικό αίτημα εκτροπής ή
β) έχουν ήδη κάνει αποδεκτή την Γνωστοποίηση Άφιξης του μεταφορικού μέσου στο πρώτο τελωνείο εισόδου.
Όσον αφορά στα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εισόδου που δύνανται να τροποποιηθούν δεν υπάρχει περιορισμός, εκτός από τα ακόλουθα:
α) το πρόσωπο το οποίο υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου,
β) ο νόμιμος αντιπρόσωπός (εάν έχει δηλωθεί) του προσώπου, το οποίο υποβάλλει την συνοπτική διασάφηση εισόδου και
γ) το δηλωθέν πρώτο τελωνείο εισόδου.
Στην περίπτωση όπου ένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι σωστά, υποβάλλεται νέα συνοπτική διασάφηση εισόδου με την τήρηση των προβλεπομένων προθεσμιών.
Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της συνοπτικής διασάφησης εισόδου δεν συνεπάγεται εκ νέου υπολογισμό των προθεσμιών υποβολής.

5.2. Ανάλυση κινδύνων μετά από την τροποποίηση της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου

Το τελωνείο πρώτης εισόδου, μετά από τη λήψη της συνοπτικής διασάφησης εισόδου και την απόδοση σχετικού αριθμού MRN, διενεργεί ανάλυση κινδύνων πρωτίστως για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Στην περίπτωση τροποποίησης της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, η ανάλυση κινδύνων διενεργείται εκ νέου, προκειμένου να περιληφθούν τα στοιχεία που έχουν τροποποιηθεί.
Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης της συνοπτικής διασάφησης εισόδου υποβάλλεται λίγο πριν την άφιξη του μεταφορικού μέσου, είναι σαφές ότι ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την είσοδο των εμπορευμάτων. Για τον λόγο αυτό το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την υποβολή της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, εφόσον διαπιστώσει ότι στην αρχική συνοπτική διασάφηση εισόδου υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να προβεί άμεσα στην τροποποίησή της.
Εφόσον, μετά την διενέργεια της ανάλυσης κινδύνων προκύψουν θετικά αποτελέσματα, τα εν λόγω αποτελέσματα διαβιβάζονται στα επόμενα τελωνεία εισόδου μαζί με συγκεκριμένα στοιχεία της τροποποιηθείσας συνοπτικής διασάφησης εισόδου.
(Για την καλύτερη κατανόηση των διαλαμβανομένων στο παρόν κεφάλαιο, λεπτομερείς οδηγίες και παραδείγματα ανά περίπτωση, παρατίθενται στα συνημμένα στην παρούσα, παραρτήματα).

Κεφάλαιο 6 Εξαιρέσεις

6.1. Γενικά

Δεν απαιτείται συνοπτική διασάφηση εισόδου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για τα μεταφορικά μέσα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν τα οποία διέρχονται απλώς μέσω των χωρικών υδάτων ή του εναέριου χώρου του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης χωρίς στάση εντός του εδάφους αυτού, και
β) σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται δεόντως από το είδος των εμπορευμάτων ή της διακίνησης ή όταν απαιτείται από διεθνείς συμφωνίες.
Οι αναφερόμενες στο (β) περιπτώσεις είναι, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015, οι ακόλουθες:
α) ηλεκτρική ενέργεια·
β) εμπορεύματα που εισέρχονται μέσω δικτύου αγωγών·
γ) αντικείμενα αλληλογραφίας·
δ) οικοσκευές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (1), εφόσον δεν μεταφέρονται βάσει σύμβασης μεταφοράς·
ε) εμπορεύματα για τα οποία επιτρέπεται προφορική τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 135 και το άρθρο 136 παράγραφος 1 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015, εφόσον δεν μεταφέρονται βάσει σύμβασης μεταφοράς, ήτοι:
- εμπορεύματα χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα
- εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν σε αξία τα 1000 ευρώ ή σε καθαρή μάζα τα 1000 χιλιόγραμμα (kg)
- προϊόντα που λαμβάνονται από ενωσιακούς γεωργούς σε κτήματα που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και προϊόντα δραστηριοτήτων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και θήρας, τα οποία τυγχάνουν δασμολογικής ατέλειας δυνάμει των άρθρων 35 έως 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009
- σπόρους σποράς, λιπάσματα και προϊόντα για γεωργική χρήση που εισάγονται από παραγωγούς γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες για χρήση σε παραμεθόρια προς τις χώρες αυτές κτήματα, τα οποία τυγχάνουν δασμολογικής ατέλειας δυνάμει των άρθρων 39 και 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009.
- παλέτες, εμπορευματοκιβώτια και μεταφορικά μέσα, καθώς και ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμοί για τις εν λόγω παλέτες, εμπορευματοκιβώτια και μεταφορικά μέσα, που αναφέρονται στα άρθρα 208 έως 213 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015
- προσωπικά είδη και εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 219 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015
- υλικά ευημερίας για ναυτιλλομένους που χρησιμοποιούνται σε σκάφος το οποίο εκτελεί διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 220 στοιχείο α) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015
- ιατρικός, χειρουργικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, που αναφέρεται στο άρθρο 222 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015
- ζώα που ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι προορίζονται για διαχείμαση ή βόσκηση ή για την εκτέλεση εργασιών ή μεταφορών·
- εξοπλισμός που ανήκει σε, και χρησιμοποιείται από, πρόσωπο εγκατεστημένο σε παραμεθόρια περιοχή τρίτης χώρας παρακείμενη στην παραμεθόριο περιοχή εντός της Ένωσης, όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα
- όργανα και συσκευές που χρειάζονται οι γιατροί για την παροχή βοήθειας σε ασθενείς που αναμένουν την προσφορά οργάνου προς μεταμόσχευση, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 226 παράγραφος 1 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015
- υλικό που προορίζεται για την αντιμετώπιση καταστροφών και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών καταστροφών ή παρόμοιων καταστάσεων που πλήττουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
- φορητά μουσικά όργανα που εισάγονται προσωρινά από ταξιδιώτες και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως επαγγελματικός εξοπλισμός
- συσκευασίες οι οποίες εισάγονται πλήρεις και προορίζονται για επανεξαγωγή, είτε άδειες είτε πλήρεις, που φέρουν μόνιμα και ανεξίτηλα σημεία τα οποία προσδιορίζουν πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης
- εξοπλισμός παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και οχήματα που έχουν ειδικά προσαρμοστεί για να χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και ο εξοπλισμός τους, τα οποία εισάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές έκδοσης της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής του εν λόγω εξοπλισμού και των οχημάτων·
στ) εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 138 στοιχεία β) έως δ) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 ή στο άρθρο 139 παράγραφος 1 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 για τα οποία θεωρείται ότι διασαφίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 141 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015, εφόσον δεν μεταφέρονται βάσει σύμβασης μεταφοράς, ήτοι:
- προϊόντα που λαμβάνονται από ενωσιακούς γεωργούς σε κτήματα που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και προϊόντα δραστηριοτήτων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και θήρας, τα οποία τυγχάνουν δασμολογικής ατέλειας δυνάμει των άρθρων 35 έως 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009·
- σπόρους σποράς, λιπάσματα και προϊόντα για γεωργική χρήση που εισάγονται από παραγωγούς γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες για χρήση σε παραμεθόρια προς τις χώρες αυτές κτήματα, τα οποία τυγχάνουν δασμολογικής ατέλειας δυνάμει των άρθρων 39 και 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009.
- μεταφορικά μέσα που απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς ως επανεισαγόμενα εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013
- φορητά μουσικά όργανα που επανεισάγονται από ταξιδιώτες και τα οποία απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς ως επανεισαγόμενα εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΕ) 952/2013
- ζώα που ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι προορίζονται για διαχείμαση ή βόσκηση ή για την εκτέλεση εργασιών ή μεταφορών·
- εξοπλισμός που ανήκει σε, και χρησιμοποιείται από, πρόσωπο εγκατεστημένο σε παραμεθόρια περιοχή τρίτης χώρας παρακείμενη στην παραμεθόριο περιοχή εντός της Ένωσης όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα·
- όργανα και συσκευές που χρειάζονται οι γιατροί για την παροχή βοήθειας σε ασθενείς που αναμένουν την προσφορά οργάνου προς μεταμόσχευση, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 226 παράγραφος 1·
- υλικό που προορίζεται για την αντιμετώπιση καταστροφών και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών καταστροφών ή παρόμοιων καταστάσεων που πλήττουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·
- φορητά μουσικά όργανα που εισάγονται προσωρινά από ταξιδιώτες και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως επαγγελματικός εξοπλισμός·
- συσκευασίες οι οποίες εισάγονται πλήρεις και προορίζονται για επανεξαγωγή, είτε άδειες είτε πλήρεις, που φέρουν μόνιμα και ανεξίτηλα σημεία τα οποία προσδιορίζουν πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·
ζ) εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών
η) εμπορεύματα που διακινούνται με βάση το έντυπο 302, το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο Βορειοατλαντικό σύμφωνο σχετικά με το νομικό καθεστώς των δυνάμεών τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951
θ) όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη στρατιωτική άμυνα κράτους μέλους, με στρατιωτική μεταφορά ή μεταφορά που διενεργείται αποκλειστικά για λογαριασμό των στρατιωτικών αρχών
ι) τα ακόλουθα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης απευθείας από υπεράκτιες εγκαταστάσεις τις οποίες εκμεταλλεύεται πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης:
i) εμπορεύματα που έχουν ενσωματωθεί στις εν λόγω υπεράκτιες εγκαταστάσεις για τους σκοπούς της κατασκευής, επιδιόρθωσης, συντήρησης ή μετατροπής τους·
ii) εμπορεύματα που τοποθετήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν για τον εξοπλισμό των υπεράκτιων εγκαταστάσεων·
iii) εφοδιασμός που χρησιμοποιείται ή καταναλώνεται στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις·
iv) μη επικίνδυνα απόβλητα προερχόμενα από τις εν λόγω υπεράκτιες εγκαταστάσεις·
ια) εμπορεύματα που δικαιούνται ατέλειας σύμφωνα με τη σύμβαση της Βιέννης περί των διπλωματικών σχέσεων της 18ης Απριλίου 1961, τη σύμβαση της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων της 24ης Απριλίου 1963 ή με άλλες προξενικές συμβάσεις ή τη σύμβαση της Νέας Υόρκης της 16ης Δεκεμβρίου 1969 περί των ειδικών αποστολών
ιβ) τα ακόλουθα εμπορεύματα που βρίσκονται επί πλοίων ή αεροσκαφών:
i) εμπορεύματα που προορίζονται να ενσωματωθούν ως μέρη ή εξαρτήματα στα εν λόγω πλοία και αεροσκάφη·
ii) εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία κινητήρων, μηχανών και άλλου εξοπλισμού των εν λόγων πλοίων ή αεροσκαφών·
iii) τρόφιμα και άλλα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση ή πώληση επί του μεταφορικού μέσου·
ιγ) εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τη Θέουτα και τη Μελίλια, το Γιβραλτάρ, την Ελιγολάνδη, τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Κράτος του Βατικανού, τους δήμους Livigno και Campione d'ltalia, ή από τα ιταλικά εθνικά ύδατα της λίμνης του Lugano που περιλαμβάνονται μεταξύ της όχθης και των πολιτικών συνόρων της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresw·
ιδ) προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη·
ιε) σκάφη, και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν, τα οποία εισέρχονται στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους με αποκλειστικό σκοπό τη φόρτωση εφοδίων χωρίς σύνδεση με οποιεσδήποτε λιμενικές εγκαταστάσεις·
ιστ) εμπορεύματα που καλύπτονται από δελτία ΑΤΑ ή CPD, εφόσον δεν μεταφέρονται βάσει σύμβασης μεταφοράς.
ιζ) εμπορεύματα σε ταχυδρομικές αποστολές
ιη) μεταφερόμενα σε αποστολή εμπορεύματα, όταν η πραγματική αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 22 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές αποδέχονται, με τη συγκατάθεση του οικονομικού φορέα, να διενεργήσουν ανάλυση κινδύνων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας ή παρέχονται από αυτό.

6.2. Διεθνείς συμφωνίες (Νορβηγία - Ελβετία)

Δεν απαιτείται συνοπτική διασάφηση εισόδου στις περιπτώσεις που ισχύουν διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών (άρθρο 127 Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013).
Η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες στον τομέα της ασφάλειας με τη Νορβηγία και την Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), οι οποίες προβλέπουν τα εξής:
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθετούν και εφαρμόζουν τελωνειακά μέτρα ασφάλειας για τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό τους έδαφος, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας στα εξωτερικά τους σύνορα. Τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ των τελωνειακών εδαφών των συμβαλλομένων μερών.
Παράδειγμα 1: Στην περίπτωση αεροσκάφους που εκτελεί δρομολόγιο Ζυρίχη-Αθήνα δεν θα απαιτείται η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου στο Τελωνείο Αεροδρομίου στην Αθήνα.
Παράδειγμα 2: Στην περίπτωση αεροσκάφους που εκτελεί δρομολόγιο Μόσχα- Ζυρίχη-Αθήνα, η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται στην Ζυρίχη.
(Για την καλύτερη κατανόηση των διαλαμβανομένων στο παρόν κεφάλαιο, λεπτομερείς οδηγίες και παραδείγματα ανά περίπτωση, παρατίθενται στα συνημμένα στην παρούσα, παραρτήματα).

Κεφάλαιο 7 Εκτροπή του μεταφορικού μέσου

7.1. Περιγραφή διαδικασίας και στοιχεία Εκτροπής

Στην περίπτωση που ποντοπόρο πλοίο ή αεροσκάφος που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτρέπεται και αναμένεται να αφιχθεί πρώτα σε τελωνείο που βρίσκεται σε κράτος μέλος το οποίο δεν αναφέρεται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως χώρα δρομολογίου, ο φορέας εκμετάλλευσης του εν λόγω μέσου μεταφοράς ενημερώνει το τελωνείο που αναφέρεται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως τελωνείο πρώτης εισόδου για την εν λόγω εκτροπή.
Το ανωτέρω δεν εφαρμόζεται όταν εμπορεύματα έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπό καθεστώς διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
Παράδειγμα: Πλοίο προερχόμενο από Κίνα, έχει δηλώσει στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως δρομολόγιο με σειρά προσέγγισης στους λιμένες: Πειραιάς- Γένοβα- Μασσαλία- Βαρκελώνη, ωστόσο αντί για τον Πειραιά, ως πρώτο λιμάνι στην Ένωση, προσεγγίζει λιμένα της Κύπρου. Σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα εκτροπής θα υποβληθεί στο πρώτο δηλωθέν τελωνείο εισόδου, δηλαδή στο Τελωνείο Πειραιά.
Επισημαίνεται ότι το αίτημα εκτροπής υποβάλλεται μόνον όταν το μεταφορικό μέσο εκτρέπεται από το πρώτο τελωνείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και δεν αφορά στην αλλαγή του τόπου εκφόρτωσης των εμπορευμάτων.
Το αίτημα εκτροπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πρώτο δηλωθέν τελωνείο εισόδου, περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στον Πίνακα 6 του Προσαρτήματος 9 του Παραρτήματος Α των Μεταβατικών Διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) 341/2016 και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις αυτού του Παραρτήματος.
Ειδικότερα τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει το αίτημα εκτροπής είναι:
• ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα,
• ο κωδικός χώρας του δηλωθέντος πρώτου τελωνείου εισόδου,
• ο κωδικός του δηλωθέντος πρώτου τόπου άφιξης,
• ο κωδικός του πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης,
και επίσης
• τα MRNs όλων των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου που έχουν υποβληθεί προγενέστερα για τις αποστολές/φορτία που μεταφέρονται επί του συγκεκριμένου μέσου μεταφοράς,
ή εναλλακτικά τα παρακάτω στοιχεία που ονομάζονται «στοιχεία Entry foy»:
• τα στοιχεία αναγνώρισης του μεταφορικού μέσου (π.χ. το στοιχείο αναγνώρισης ενός πλοίου είναι ο αριθμός ΙΜΟ) και
• η αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης στο δηλωθέν πρώτο τελωνείο εισόδου.
Με την αποδοχή του αιτήματος εκτροπής, το δηλωθέν πρώτο τελωνείο εισόδου αποστέλλει τυχόν θετικά αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων καθώς και τα στοιχεία των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου, στο πραγματικό πρώτο τελωνείο εισόδου.
Δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος εκτροπής στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν το μεταφορικό μέσο αλλάζει προορισμό και προσεγγίζει ένα πρώτο λιμένα ή αερολιμένα εισόδου, που έχει ήδη δηλωθεί στην συνοπτική διασάφηση εισόδου ως επόμενο σημείο εισόδου.
Παράδειγμα: Πλοίο προερχόμενο από Νέα Υόρκη των ΗΠΑ έχει δηλώσει στη συνοπτική διασάφηση εισόδου ως δρομολόγιο με σειρά προσέγγισης τους λιμένες: Βαρκελώνη-Γένοβα-Πειραιάς, ωστόσο, λόγω συγκεκριμένων συνθηκών, αλλάζει την σειρά προσέγγισης και ως πρώτο λιμάνι προσεγγίζει την Γένοβα.
Δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος εκτροπής επειδή το τελωνείο στην Γένοβα έχει δηλωθεί ως ένα από τα επόμενα σημεία εισόδου και κατά συνέπεια θα έχει ήδη λάβει τυχόν θετικά αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνων από το τελωνείο πρώτης εισόδου της Βαρκελώνης, όπου είχε υποβληθεί η συνοπτική διασάφηση εισόδου.
β) όταν το μεταφορικό μέσο αλλάζει δρομολόγιο και προσεγγίζει λιμένα ή αερολιμένα στο ίδιο Κράτος Μέλος, ο οποίος δεν αναγραφόταν στην αρχικά υποβληθείσα συνοπτική διασάφηση εισόδου.
Παράδειγμα: Πλοίο έχει δηλώσει στην συνοπτική διασάφηση εισόδου ως δρομολόγιο με σειρά προσέγγισης τους λιμένες Πειραιάς-Βαρκελώνη-Γένοβα και λόγω συγκεκριμένων συνθηκών δεν προσεγγίζει τον λιμένα του Πειραιά αλλά αυτόν της Θεσσαλονίκης (η χώρα δεν αλλάζει). Στην εν λόγω περίπτωση δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος εκτροπής.
γ) Όταν υποβάλλεται διασάφηση διαμετακόμισης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας και η εν λόγω διασάφηση χρησιμοποιείται ως συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της οδικής μεταφοράς, όταν ένα φορτηγό προσεγγίζει ένα τελωνείο εισόδου, το οποίο βρίσκεται σε διαφορετικό Κράτος Μέλος από αυτό που αρχικά έχει δηλωθεί στην συνοπτική διασάφηση εισόδου, υποβάλλεται νέα συνοπτική διασάφηση εισόδου αντί για αίτημα εκτροπής.
(Για την καλύτερη κατανόηση των διαλαμβανομένων στο παρόν κεφάλαιο, λεπτομερείς οδηγίες και παραδείγματα ανά περίπτωση, παρατίθενται στα συνημμένα στην παρούσα, παραρτήματα).

Κεφάλαιο 8 Γνωστοποίηση Άφιξης

8.1. Γνωστοποίηση Άφιξης στο πρώτο τελωνείο εισόδου

Στη θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά, με την άφιξη του ενεργού μέσου μεταφοράς στο πρώτο τελωνείο εισόδου, ο φορέας εκμετάλλευσης του ή ο αντιπρόσωπός του, υποβάλλει στο αρχικά δηλωθέν ή στο πραγματικό τελωνείο εισόδου, μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. (ΕΕ) 952/2013, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, δηλαδή τόσο εκείνα που πρόκειται να εκφορτωθούν στο πρώτο σημείο εισόδου, όσο και εκείνα που παραμένουν επί του μεταφορικού μέσου, προκειμένου να εκφορτωθούν σε επόμενα σημεία εισόδου.
Η γνωστοποίηση άφιξης περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι αναγκαία, προκειμένου όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο να ταυτοποιηθούν με τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου που έχουν ήδη υποβληθεί.
Στην περίπτωση της οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς, η υποχρέωση της υποβολής της γνωστοποίησης άφιξης εκπληρώνεται με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εισόδου.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η γνωστοποίηση άφιξης υποβάλλεται από αντιπρόσωπο του μεταφορέα, ως πρόσωπο που την υποβάλλει, θεωρείται ο μεταφορέας.
Η γνωστοποίηση άφιξης υποβάλλεται κατά το χρόνο κατάπλου του πλοίου στον πρώτο λιμένα εισόδου και στην αεροπορική μεταφορά, κατά τον χρόνο προσγείωσης του αεροσκάφους στον αερολιμένα.
Μετά την αποδοχή της γνωστοποίησης άφιξης, το πρόσωπο που την έχει υποβάλλει, δύναται να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της, με την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης στο πρώτο τελωνείο εισόδου.
Τα στοιχεία που ο μεταφορέας πρέπει να συμπληρώσει στη γνωστοποίηση άφιξης, είναι αυτά που απαιτούνται για την υποβολή του αιτήματος εκτροπής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 7.1 της παρούσας.
Στην περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές ή ο διαχειριστής του μεταφορικού μέσου διαπιστώσουν ότι για μέρος ή για το σύνολο των εμπορευμάτων που μεταφέρονται επί του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου, δεν έχει υποβληθεί σχετική συνοπτική διασάφηση εισόδου, απαιτείται άμεση υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου για τα εν λόγω εμπορεύματα.

8.2. Γνωστοποίηση Άφιξης στα επόμενα τελωνεία εισόδου

Στην θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά, με την άφιξη του ενεργού μέσου μεταφοράς στο επόμενο τελωνείο εισόδου, ο φορέας εκμετάλλευσης του ενεργού μέσου μεταφοράς ή ο αντιπρόσωπός του, υποβάλλει στο επόμενο τελωνείο, εκ νέου μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου. Το μήνυμα περιλαμβάνει μόνο τα εμπορεύματα που πρόκειται να εκφορτωθούν.
Τα βασικά στοιχεία που ο μεταφορέας πρέπει να συμπληρώσει είναι τα απαιτούμενα για την υποβολή του αιτήματος εκτροπής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 7.1 της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι στα επόμενα τελωνεία εισόδου, η διαδικασία της γνωστοποίησης άφιξης αποτελεί εθνική αρμοδιότητα των Κρατών Μελών της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, η υποβολή της γνωστοποίησης άφιξης τόσο στο πρώτο τελωνείο εισόδου όσο και στα επόμενα τελωνεία εισόδου καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εν λόγω γνωστοποιήσεις, αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού των Εθνικών Τελωνειακών Διοικήσεων των Κρατών Μελών.
Παρακάτω παρατίθενται δύο παραδείγματα σχετικά με την υποβολή γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου όπου, είτε το πρώτο σημείο εισόδου στην Ένωση είτε το επόμενο σημείο εισόδου, βρίσκεται στην Ελλάδα:
Παράδειγμα 1: Στην περίπτωση πλοίου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Χάιφα - Πειραιάς - Θεσσαλονίκη, με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά θα υποβληθεί μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου στον πρώτο λιμένα εισόδου στην Ένωση, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρει το πλοίο (μήνυμα ΙΕ 347). Στον Πειραιά θα έχει ήδη υποβληθεί συνοπτική διασάφηση εισόδου για όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρει το πλοίο. Με την άφιξη του πλοίου στον λιμένα της Θεσσαλονίκης, θα υποβληθεί νέο μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου που θα περιλαμβάνει μόνο τα εμπορεύματα που αναμένεται να εκφορτωθούν στον εν λόγω λιμένα (μήνυμα ΙΕ 344).
Παράδειγμα 2: Στην περίπτωση ενός πλοίου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Χάιφα- Μασσαλία - Πειραιάς - Θεσσαλονίκη, με την άφιξη του πλοίου στον λιμένα του Πειραιά θα υποβληθεί μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου μόνο για τα εμπορεύματα που αναμένεται να εκφορτωθούν στον εν λόγω λιμένα (μήνυμα ΙΕ 344). Όταν το πλοίο αφιχθεί στον λιμένα της Θεσσαλονίκης, θα υποβληθεί νέο μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου, το οποίο, επίσης, θα περιλαμβάνει μόνο τα εμπορεύματα που αναμένεται να εκφορτωθούν στον εν λόγω λιμένα (μήνυμα ΙΕ 344).
(Για την καλύτερη κατανόηση των διαλαμβανομένων στο παρόν κεφάλαιο, λεπτομερείς οδηγίες και παραδείγματα ανά περίπτωση, παρατίθενται στα σονημμένα στην παρούσα, παραρτήματα).

Κεφάλαιο 9 Εφεδρικές Διαδικασίες

9.1. Έγγραφη υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου

Η συνοπτική διασάφηση εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ) 952/2013, κατατίθεται σε έντυπη μορφή, σε προσωρινή βάση, σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος:
α) των τελωνειακών αρχών ή
β) των οικονομικών φορέων.
Όταν η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται εγγράφως, οι προθεσμίες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.5 της παρούσας στις περιπτώσεις 3 και 4 της θαλάσσιας μεταφοράς, καθώς και στις περιπτώσεις της σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς, καθορίζονται σε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν την άφιξη στο πρώτο σημείο εισόδου της Ένωσης. Όσον αφορά στην περίπτωση 1 της αεροπορικής μεταφοράς της παραγράφου 2.5, η προθεσμία υποβολής της συνοπτικής διασάφησης καθορίζεται σε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν την απογείωση του αεροσκάφους. Η συνοπτική διασάφηση εισόδου σε έγγραφη μορφή συντάσσεται με τη χρήση του εντύπου του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας, το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο Προσάρτημα Ι1 των Μεταβατικών Διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. (ΕΕ) 341/2016. Όταν η αποστολή για την οποία συντάσσεται η συνοπτική διασάφηση εισόδου, αποτελείται από περισσότερα από ένα είδη εμπορευμάτων, το έγγραφο ασφάλειας και προστασίας συμπληρώνεται από κατάλογο ειδών, ο οποίος αντιστοιχεί στο υπόδειγμα που ορίζεται στο Προσάρτημα Ι2 των Μεταβατικών Διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ) 341/2016. Στην περίπτωση αυτή, ο κατάλογος ειδών συνιστά βασικό μέρος του εγγράφου ασφάλειας και προστασίας.
Η συνοπτική διασάφηση εισόδου σε έντυπη μορφή κατά τα ανωτέρω, υπογράφεται από το πρόσωπο που την καταθέτει.

9.2. Έγγραφη υποβολή γνωστοποίησης άφιξης

Η γνωστοποίηση άφιξης κατατίθεται σε έντυπη μορφή, σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος:
α) των τελωνειακών αρχών ή β) των οικονομικών φορέων

Η γνωστοποίηση άφιξης σε έντυπη μορφή υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο υπογράφεται από το πρόσωπο που υποβάλλει το εν λόγω έντυπο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ
Πηγή: Taxheaven