Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1067889 ΕΞ 2016/26.4.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1067889 ΕΞ 2016/26.4.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκ

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1067889 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-3375165 - 137
Fax: 210-3375990
E-mail: s.digoni@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.»


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης (4) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, καθώς και της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β' 3380) Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε. , όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β' 517) όμοια απόφαση, ως ακολούθως:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α': ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β': ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ': ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ': ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε': ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α': ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β': ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ': ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΙΙΣΙΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ' : ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Α': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Β': ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ': ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ': ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε': ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΦΠΑ
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ': ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Η' :ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α : ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β': ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ': ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε': ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α': ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β': ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ': ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α': ΦΠΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β': ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ': ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΠΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α': ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β': ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β': ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις αναφερόμενες θέσεις, έχουν οι υπάλληλοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Συγκεκριμένα:

α) Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (Α' 26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.4369/2016 (Α' 33). Ειδικότερα, ως Προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:

i) κατέχουν το βαθμό Α', ή ii) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Επειδή η διαδικασία κατάταξης των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016 (Α'33), βρίσκεται σε εξέλιξη, παρακαλούνται οι υπάλληλοι που δεν έχουν ακόμη καταταχθεί στους νέους βαθμούς και δε γνωρίζουν αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (Α'26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.4369/2016 (Α'33) να αποστείλουν ανεξαρτήτως αυτού, σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εν προκειμένω, η Υπηρεσία μας μετά την επεξεργασία των αιτήσεων θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις μη επιλέξιμες υποψηφιότητες.

β) Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 126 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).
Συγκεκριμένα, των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης , προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του αναφερόμενου Π.Δ.

γ) Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση και το απαιτούμενο βιογραφικό σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κωλύματα υποψηφιότητας

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (Α' 26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.4369/2016 (Α' 33). Συγκεκριμένα:

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α' 26) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ως άνω νόμου.

3. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β' 3380) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε. και περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:

α) Αξιολόγηση των υποψηφίων, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο, βάσει των βιογραφικών τους.

β) Πρακτική δοκιμασία και διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

i) Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο παράρτημα Α, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση s.digoni@mofadm.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr, ήτοι από τις 27 Απριλίου 2016 έως και τις 13 Μαΐου 2016.

ii) Η αίτηση υποψηφιότητας απαιτείται να φέρει υπογραφή, προκειμένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της].

iii) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

iv) Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

ν) Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν για την πλήρωση των αναφερόμενων θέσεων , σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δε θα ληφθούν υπόψη.

4. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven