ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απόφ. ενδικ. προσφυγής 369/21.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απόφ. ενδικ. προσφυγής 369/21.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Αριθμός Απόφασης: 369/21-04-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Ταχ. δ/νση: Εγνατία 45,
Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2310554268
Αριθ. fax: 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». δ. Της αριθ. Δ6Α1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της αριθ. Δ6Α1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1159205ΕΞ2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/8-4-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1006534ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β'165/19-1-2015) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867ΕΞ2015/21.4.2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ2016/3.3.2016 (ΦΕΚ Β' 748/21-3-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

θ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με ημερομηνία κατάθεσης ……………. και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………. ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης ……………., ΑΦΜ ……………., κατά των υπ' αρ……………. πράξεων επιβολής
προστίμων επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Προϊσταμένου της Ε' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

4. Τις υπ' αρ……………. πράξεις επιβολής προστίμων επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Προϊσταμένου της Ε' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από……………. εισήγηση του Τμήματος Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας.

Επί της από……………. και με αριθμό πρωτοκόλλου……………. Ενδικοφανούς Προσφυγής της επιχείρησης ……………., ΑΦΜ……………., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

- Με την με αριθμό ……………. προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμο συνολικού ποσού 880,00€ για την διαχειριστική περίοδο ……………., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν.4337/15, λόγω μη υποβολής της κατάστασης «Τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών» του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), με συνολική αξία συναλλαγών άνω των 14.673,00€.

- Με την με αριθμό ……………. προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμο συνολικού ποσού 880,00€ για την διαχειριστική περίοδο ……………., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν.4337/15, λόγω ανακριβούς υποβολής της κατάστασης «Τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών» του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), με συνολικό ποσό ανακρίβειας άνω των 14.673,00€.

- Με την με αριθμό……………. προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) του άρθρου 54 (Ν.4174/13) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης επιβλήθηκαν σε βάρος της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμα συνολικού ποσού 600,00€ για την διαχειριστική περίοδο……………. για τις ακόλουθες παραβάσεις:

1. Μη ανταπόκριση της ελεγχόμενης σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών στον έλεγχο και συγκεκριμένα στην υπ' αρ. πρωτ……………. πρόσκληση για
προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 14,23 και 24 Ν. 4174/2013, που επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 του ίδιου νόμου. Το πρόστιμο ανήλθε στο ποσό των 500,00€.

2. Μη υποβολή δήλωσης μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 36§1 του Ν.2859/2000 συνδυαστικά με τις διατάξεις του άρθρου 10§4 του Ν.4174/2013, που επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54§1 περ. α' του Ν.4174/2013. Το πρόστιμο ανήλθε στο ποσό των 100,00€.

Η προσφεύγουσα επιχείρηση, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθούν, άλλως να τροποποιηθούν, οι με αριθμό ……………. πράξεις επιβολής προστίμων επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Προϊσταμένου της Ε' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

1. O διαχειριστής της προσφεύγουσας επιχείρησης ουδέποτε έλαβε γνώση των αιτημάτων της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών, καθώς τα τελευταία έτη είναι κάτοικος……………. Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης υπήρχαν και θα μπορούσαν να προσκομισθούν, έστω και σε μεταγενέστερα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών της η προσφεύγουσα παραθέτει μια σειρά αποφάσεων του ΣτΕ και λοιπών δικαστηρίων (ΣτΕ 1285/2011, ΣτΕ 948/2012, ΣτΕ 1944/2012, ΣτΕ 1026/2013, ΣτΕ 1038/2011, ΣτΕ 1163/2012, ΤρΔΠρ Θ113/2011).

Ως προς τον ισχυρισμό ότι ουδέποτε έλαβε γνώση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης.

• Επειδή, στο άρθρο 14 του Ν. 4174/2013 ορίζεται σαφώς ότι:

«1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, πρέπει να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας……………. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του Ν.4174/2013: «Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον: α) ……………. β) ……………. γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ……………. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου…………….».

Στην προκειμένη περίπτωση, οι κοινοποιήσεις των προσκλήσεων - αιτημάτων παροχής πληροφοριών (……………. ) συντελέστηκαν νομότυπα (με συστημένες επιστολές) τόσο στη δηλωθείσα διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, όσο και στην οικία του διαχειριστή αυτής.

• Επειδή, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση δεν δήλωσε στο αρμόδιο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης την μεταφορά της έδρας εργασιών της, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα στο υποσύστημα του μητρώου του συστήματος TAXIS να εμφανίζεται ως ενεργή στην αρχική διεύθυνση επί της οδού ……………. δεν πλήττει σε καμία περίπτωση το νομότυπο της επίδοσης. Αντιθέτως, καταδεικνύει ότι η ίδια δεν επέδειξε επιμέλεια και σύνεση, ώστε να αποτρέψει την παρούσα κατάσταση.

• Επειδή, ο ισχυρισμός του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ……………. ότι ουδέποτε έλαβε γνώση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών-προσκλήσεων, που νομίμως του επιδόθηκαν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχου, είναι παντελώς αβάσιμος. Από το υποσύστημα μητρώου του συστήματος TAXIS δεν προκύπτει ότι ο ίδιος είναι κάτοικος εξωτερικού και ότι κατ' επέκταση έχει οριστεί κάποιος φορολογικός εκπρόσωπός του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.4174/2013. Τουναντίον, προκύπτει ότι η διεύθυνση κατοικίας του είναι επί της οδού ……………., όπου και επιδόθηκαν όλα τα έγγραφα της φορολογικής διοίκησης (προσκλήσεις, κλήση σε ακρόαση, σημείωμα διαπιστώσεων, οριστικές πράξεις). Από τα προαναφερθέντα έγγραφα ο κος ……………. ισχυρίζεται ότι έλαβε γνώση μόνο του σημειώματος διαπιστώσεων, ζητώντας
παράταση της εικοσαήμερης προθεσμίας και των οριστικών πράξεων, υποβάλλοντας την ενδικοφανή προσφυγή του. Δεν έλαβε γνώση μόνο του αιτήματος της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών (…………….), το οποίο ωστόσο στάλθηκε στην ίδια διεύθυνση, με συστημένη επιστολή και ουδέποτε επιστράφηκε από το ταχυδρομείο ως αζήτητο. Εξίσου αντιφατικό με τον ανωτέρω ισχυρισμό είναι το γεγονός ότι στην ενδικοφανή προσφυγή της η επιχείρηση δηλώνει ως διεύθυνση, στην οποία θα συντελούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, πράξεων και λοιπών εγγράφων, την……………. Ως προς τον ισχυρισμό ότι τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης υπήρχαν και θα μπορούσαν να προσκομισθούν, έστω και σε μεταγενέστερα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.

• Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28§1 του Ν.4174/2013: «Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης».

• Επειδή, στο άρθρο 10§1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ορίζεται σαφώς ότι: «Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν». Υπέρβαση δε των προθεσμιών σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου συγχωρείται μόνο σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

• Επειδή, κατά την πάγια Διοικητική και Δικαστική νομολογία ανωτέρα βία αποτελεί κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης, λόγω του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον υπόχρεο να προβεί ο ίδιος ή με άλλο πρόσωπο στην επιβαλλόμενη σ' αυτόν ενέργεια. (ΣτΕ 4228/2011, ΣτΕ 2546/2008, ΣτΕ 239/2003, ΣτΕ 2192/2002).

• Επειδή, σύμφωνα με την 1883/2014 απόφαση του ΣτΕ η μη άμεση προσκόμιση στον φορολογικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, χωρίς να τεκμηριώνεται ότι οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, ισοδυναμεί με άρνηση του νομίμου εκπροσώπου αυτής να υποστεί το έλεγχο, δικαιολογώντας την προσφυγή της φορολογικής διοίκησης στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων.

• Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα επιχείρηση, ανταποκρινόμενη στο σημείωμα διαπιστώσεων που της επιδόθηκε, ζήτησε με το υπ' αρ…………….. υπόμνημά της λίγες μέρες μόνο πριν την εκπνοή της προθεσμίας των είκοσι ημερών για υποβολή απόψεων, παράταση 30 ημερών για προσκόμιση των βιβλίων της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας.

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει σαφώς ότι η συγκεκριμένη κίνηση μόνο ως παρελκυστική μπορεί να θεωρηθεί, που αποκλειστικό σκοπό είχε την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας έκδοσης των οριστικών πράξεων.

• Επειδή, έως και σήμερα η προσφεύγουσα επιχείρηση στα πλαίσια του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 δεν έχει προσκομίσει στην υπηρεσία μας νέα στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την φορολογική υποχρέωση αυτής.

• Επειδή, εν προκειμένω, δεν δύναται να ληφθούν υπόψη οι επικαλούμενες από την προσφεύγουσα αποφάσεις του ΣτΕ, καθόσον οι παραδοχές τους ερείδονται επί πραγματικών και νομικών ζητημάτων, τα οποία διαφέρουν από αυτά της υπό εξέταση περίπτωσης. Σε όλες δε ανεξαιρέτως τις αποφάσεις του ΣτΕ εξετάζεται ως δεδομένο το γεγονός της προσκόμισης των βιβλίων σε μεταγενέστερο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ενώ στην υπό εξέταση περίπτωση υπάρχει μόνο επίκληση των τηρηθέντων βιβλίων χωρίς αυτά να προσκομίζονται.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαχειριστική Περίοδος

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πρόστιμο του Κ.Β.Σ. 880,00 €

Διαχειριστική Περίοδος

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πρόστιμο του Κ.Β.Σ. 880,00 €

Διαχειριστική Περίοδος

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 600,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με την νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην προσφεύγουσα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ,
ΜΑΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ

Σ η μ ε ί ω σ η :
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Διεύθυνσή μας εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθρο 126 Ν.2717/1999).

Πηγή: Taxheaven