Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1067992 ΕΞ 2016/26.4.2016 Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων στις κενές θέσεις προϊστάμενων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1067992 ΕΞ 2016/26.4.2016 Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων στις κενές θέσεις προϊστάμενων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 26 /04/2016
Αρ . πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1067992 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-33.75.195
Fax: 210-33.75.990
E-mail: d2c1@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων στις κενές θέσεις προϊστάμενων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α' 33).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

6. Την αρ.1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Τις κενές θέσεις των Προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων Α' Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων και Γ' Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος Δ' Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Θες/νίκης της ιδίας Δ/νσης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, ως Αναπληρωτές Προϊσταμένους των κενών θέσεων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και έως την πλήρωση αυτών βάσει των κείμενων διατάξεων, ως ακολούθως:

i. Τον υπάλληλο Πανόπουλο Ξενοφώντα του Λυκούργου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθ/των, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Α' Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

ii. Τον υπάλληλο Μπίσσα Δημήτριρο του Βασιλείου ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθ/των, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Γ' Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

iii. Τον υπάλληλο Σαμόλη Αιμίλιο του Ορέστη ΠΕ/Α Οικονομικών Επιθ/των, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (έδρα Θεσ/νικη), της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Β. Η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους υπαλλήλους και να γίνει άμεσα εκτελεστή με την υποχρέωσή τους να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven