ΠΟΛ.1052/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015)

ΠΟΛ.1052/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015)

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016
Σχετ. έγγρ. : 1013965ΕΙ/2016/Φ18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήμα : Α'

Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

ΠΟΛ: 1052

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015)

Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ.1086/23.4.2013, ΠΟΛ.1157/27.6.2013, ΑΠΕΙΣΑ 1117822/23.7.2013 ΠΟΛ.1222/26.9.2013, ΠΟΛ.1138/13.5.2014, ΠΟΛ.1159/2.6.2014, ΠΟΛ.1258/15.12.2014, ΠΟΛ.1164/15.7.2015, ΓΗΛΔΓ Β 0004832ΔΞ/22.10.2013

Σας κοινοποιούμε την οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ενημέρωση, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α'103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α'180), όπως ισχύει (η πρώτη ΚΥΑ 47497/18.12.2012 -ΦΕΚ Β3389- εκδόθηκε στις 18.12.2012).

Με την ως άνω ΚΥΑ ανακαλείται η υπ. αριθμ. οικ. 12596/9.4.2015 (ΦΕΚΒ'685/21.04.2015) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών η οποία αφορούσε στον συμψηφισμό οφειλών του Δήμου Σουφλίου προς το ελληνικό Δημόσιο με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α'53) έσοδά του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α' 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012 (Α'31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α'14) ή από άλλους πόρους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 14 της εν λόγω ΚΥΑ οικ. 44566/18.12.2015, ετούτη ισχύει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας για την έκδοση των σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να ενημερώνονται οι Δ.Ο.Υ. της χώρας ώστε, να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.


Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιω. Μπάκας

Πηγή: Taxheaven