Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 197/2/24.3.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30-7-2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Εγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 197/2/24.3.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30-7-2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Εγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Αριθμ. απόφ. 197/2/24.03.2016

(ΦΕΚ Β' 1223/27-4-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του N. 3229/2004 (Α'38) και των άρθρων 25 έως και 54 του N. 4002/2011 (Α'180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α' 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α' 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (α' 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α' 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α' 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α'107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α'220), όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία έγιναν δεκτές οι δηλώσεις παραίτησης του Πρόεδρου και των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. και διορίστηκαν νέος Πρόεδρος και νέα μέλη, ως και τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 843) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση μέλους της Ε.Ε.Ε.Π. και διορίστηκε νέο μέλος,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β'2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ε) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β'3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

στ) τις με αριθμό 10026/209/1.3.2012, 12910/232/16.3.2012, 34763/680/31.7.2012, Δ1Α 1075180 ΕΞ2013/2.5.2013, Δ1Α 1132866ΕΞ2013/30.8.2013,Δ1Α 1149614 ΕΞ2013/2.10.2013, Δ1Α 1150962 ΕΞ2013/4.10.2013, Δ1Α 1029963 ΕΞ2014/14.2.2014, Δ1Α 1053070 ΕΞ2014/27.3.2014, Δ1Α 1053071 ΕΞ2014/27.3.2014 ΔΙΑ 1084082 ΕΞ2014/30.5.2014 Δ1Α 1129783 ΕΞ 2014/23-9-2014Δ1Α 1129498 ΕΞ 2014/ 23-9-20142/99205/2014/30-12-2014 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις υπαλλήλων στην Ε.Ε.Ε.Π. από διάφορες υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

ζ) τη με αριθμό ΠΡΠ1090280115/28-01-2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π., όπως συμπληρώθηκε με τη με αριθμό ΠΡΠ3213100315/10-03- 2015 και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις με αριθμό ΠΡΠ4351030415/03.04.2015, ΠΡΠ8723040825/04.08.2015, ΠΡΠ11227091015/09-10-2015, ΠΡΠ0992270116/27-01-2016 και ΠΡΠ2365040316/04-03-2016 όμοιες, με την οποία τοποθετήθηκε το υπηρετούν προσωπικό στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής,

η) τη με αριθμό ΠΡΠ1092290115/29.01.2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε και. ισχύει, με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα θέσεων ευθύνης του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.,

θ) τη με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β'1959) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με θέμα «Εγκριση Θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων» και συγκεκριμένα την παράγραφο 15.1, του άρθρου 15, με τίτλο «Υποχρεώσεις Ελεγκτών»,

ι) το στοιχείο α, της παραγράφου 2, του άρθρου 7 του Ν.2690/1999 (Α' 45) με θέμα «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

ια) τη με αριθμό 192/4/14.1.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, με την οποία επικυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων και συγκροτήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

ιβ) το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2016,

ιγ) τις ανάγκες της Υπηρεσίας,

ιδ) την από 22.3.2016 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: [Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Εγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων»],

ιε) την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β' 1959) της Ε.Ε.Ε.Π., με την τροποποίηση του στοιχείου ε, στη παράγραφο 15.1, του άρθρου 15, ως εξής:

«ε. δηλώνει κώλυμα και δεν συμμετέχει σε Έλεγχο όταν με τον ελεγχόμενο ή με υπάλληλο του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού, ή έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα, ή η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση του ελέγχου.

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 8 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven