Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 200/11.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β'1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίε

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 200/11.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β'1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίε

Αριθμ. απόφ. 200/11.04.2016

(ΦΕΚ Β' 1223/27-4-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α'38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν.4002/2011 (Α'180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως 26 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (Α' 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν.4141/2013 (Α'81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4170/2013 (Α'163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4209/2013 (Α'253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν.4223/2013 (Α' 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4255/2014 (Α'89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4261/2014 (Α'107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν.3051/2002 (Α' 220) όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β'2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», γ) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3051/2002 (Α'220) όπως ισχύει,

ε) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β'3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Εγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει, στ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν.4002/2011 (Α'180), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.4002/2011 (Α'180) Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παιγνίων, τα διεπόμενα από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,

ζ) τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν.4002/2011 (Α 180), σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1248/13.12.2011 (Β'2854),

η) τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 48 του Ν.4002/2011 (Α'180), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 173 του Ν.4261/2014 (Α'107), σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφαση της συντάσσει και αναθεωρεί τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (black list), καθορίζει τον χρόνο διατήρησης της εγγραφής, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις διαγραφής ή άρσης της εγγραφής,

θ) την ανάγκη καθορισμού του χρόνου διατήρησης της εγγραφής στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών (black list), καθώς επίσης και των προϋποθέσεων διαγραφής ή άρσης της εγγραφής,

ι) τη με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο: [Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β'2952) «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».],

ια) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ,

ιβ) τη διαρκή ανάγκη αποτροπής της λειτουργίας ιστοτόπων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα μη αδειοδοτημένων παροχών, με στόχο την προστασία του κοινού και των παικτών από τη συμμετοχή σε παράνομα δίκτυα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος,

ιγ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π..

ιδ) την από 08.04.2016 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

ιε) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β'1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια», ως εξής:

1. Η παράγραφος 2.1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

«2.1 Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων δια του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή η πρόσβαση και εγγραφή (registration), εφόσον αυτή επιχειρείται από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, σε ιστοτοπο μη αδειοδοτημένου παρόχου. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, μέσω της οποίας παρέχεται η πρόσβαση στον ιστοτοπο παροχής των υπηρεσιών αυτών, η κατάληξη της διαδικτυακής του διεύθυνσης καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του παρόχου ή του εξοπλισμού του, δεν επηρεάζουν την έννοια της μη αδειοδοτημένης παροχής.».

2. Οι παράγραφοι 4.2 έως και 4.7 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«4.2 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει κατάλογο (black list), στον οποίο καταχωρούνται οι ιστότοποι, από τους οποίους παρέχονται μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Για την εγγραφή ιστοτόπου στον κατάλογο (black list), αρκεί να είναι δυνατή η πρόσβαση και εγγραφή (registration) σε αυτόν, από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Η σύνταξη και γνωστοποίηση, κατά τις διατάξεις του νόμου, του καταλόγου αυτού είναι ανεξάρτητη από την επιβολή των προβλεπόμενων, από το νόμο και την παρούσα, διοικητικών κυρώσεων.

4.3 Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., συγκροτούνται εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα κλιμάκια, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, βεβαιώνουν την προβλεπόμενη στην απόφαση αυτή παράβαση και συντάσσουν σχετική έκθεση.

4.4. Όταν βεβαιώνεται παράβαση που αφορά σε εμπορική επικοινωνία μη αδειοδοτημένου παρόχου ή/ και ιστότοπου/ ονόματος χώρου μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, στην έκθεση που συντάσσουν τα κλιμάκια ελέγχου, αναφέρονται, τουλάχιστον, ο διαφημιζόμενος πάροχος ή/και ιστότοπος/ όνομα χώρου, το είδος της εμπορικής επικοινωνίας, το μέσο στο οποίο αυτή διενεργείται και, εφόσον είναι δυνατόν να διακριβωθεί, ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών.

4.5 Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, κάθε μία εξ αυτών καταγράφεται διακεκριμένα στην έκθεση της παραγράφου 4.3.

4.6 Η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφασή της, εκδίδει τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (black list) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4002/2011 (Α'180), όπως ισχύει.

4.7 Στον κατάλογο εγγράφονται τα ονόματα χώρου (domain names) ή/και οι ιστότοποι, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η μη αδειοδοτημένη παροχή των υπηρεσιών, καθώς επίσης, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές, εταίροι και μέτοχοι ή/και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτών, καθώς επίσης και κάθε είδους κύρωση που έχει επιβληθεί.».

3. Μετά την παράγραφο 4.7 του άρθρου 4, προστίθενται παράγραφοι 4.8 έως 4.13 ως εξής:

«4.8 Όταν δεν είναι δυνατή η συσχέτιση ιστοτόπου/ ονόματος χώρου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μη αδειοδοτημένη παροχή των υπηρεσιών, με συγκεκριμένο πρόσωπο, στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτυου (black list), εγγράφεται ο ιστότοπος/όνομα χώρου, με την ένδειξη «Άγνωστος Πάροχος» στο σχετικό πεδίο.

4.9 Η εγγραφή στον κατάλογο (black list), μη αδειοδοτημένου παρόχου ή παρόχου του ιστοτόπου/ονόματος χώρου μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, γνωστοποιείται σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.

4.10 Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (Α 167), όπως ισχύει, διακόπτουν άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, με την ανάρτηση του καταλόγου αυτού στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., την πρόσβαση στους ιστοτόπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (black list), όταν αυτή επιχειρείται από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) διαβιβάζουν, χωρίς καθυστέρηση, στην Ε.Ε.Ε.Π., με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει, κάθε στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους και που αφορά στα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας ή/και διαχείρισης των ιστοτόπων/ ονομάτων χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο.

4.11 Τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, διακόπτουν, χωρίς καθυστέρηση, με την ανάρτηση του καταλόγου στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., οποιαδήποτε συναλλαγή καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια, σε λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά μη αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου και διαβιβάζουν, αμελλητί, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ε.Ε.Ε.Π., με τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή ορίζει, κατάσταση με κάθε συναλλαγή ποσών συμμετοχής και απόδοσης κερδών, σε ή από λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω πάροχοι στα ιδρύματα αυτά. Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των λογαριασμών που έχουν συναλλαγεί καθώς και των προσώπων που τους κατέχουν.

4.12 Ο κατάλογος μη αδειοδοτημένων παροχών (black list) αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Ε.Π., η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (Α'167), όπως ισχύει, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, να προβούν, στις προβλεπόμενες από το νόμο και την απόφαση αυτή ενέργειες.

4.13 Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων διαβιβάζονται, μαζί με κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο για τα εγγεγραμμένα στον κατάλογο αυτόν πρόσωπα, στις υπηρεσίες και τους φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας που είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης, καθώς επίσης και στις εισαγγελικές Αρχές.».

4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5 ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

5.1 Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης αυτής, η Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο αυτό έως και στο άρθρο 6.

5.1.1 Εγγραφή στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list). Η εγγραφή στον κατάλογο (black list) επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη αδειοδοτημένης παροχής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

5.1.2 Πρόστιμο. Επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην αποτροπή από την επανάληψη παρόμοιων πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του καθοριζόμενου προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

5.1.3 Προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες, παύση της διοργάνωσης τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

5.1.4 Ανάκληση της άδειας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

5.2 Οι διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.4, επιβάλλονται αυτοτελώς ή συνδυαστικά.

5.2.1 Στην περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο για μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών που συντελείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται, υποχρεωτικά, και η κύρωση της παραγράφου

5.1.3. Στην περίπτωση που το υποκείμενο στις κυρώσεις νομικό ή φυσικό πρόσωπο είναι υπότροπος, επιβάλλεται, υποχρεωτικά, η κύρωση της παραγράφου

5.1.4. Υπότροπος είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, τουλάχιστον δύο φορές σε διάστημα ενός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης.

5.3 Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., δύναται να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεομοιοτυπίας στο σημείο επικοινωνίας του ελεγχόμενου.

5.4 Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον ιστότοπο της Αρχής.

5.5 Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

5.6 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

5.7 Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων σε μη αδειοδοτημένο πάροχο και εφόσον, με οποιονδήποτε τρόπο, διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., ότι αυτός κατέχει άδεια σε άλλη δικαιοδοσία, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή έκδοσης της άδειας αυτής.».

5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6 ΠΡΟΣΤΙΜΑ

6.1 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

6.1.1 Για κάθε ιστότοπο μέσω του οποίου πραγματοποιείται μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, επιβάλλεται στον μη αδειοδοτημένο πάροχο ή στον πάροχο ο οποίος προβαίνει σε μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

6.1.2 Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου σε τυχερό παίγνιο που παρέχεται από μη αδειοδοτημένο πάροχο ή πάροχο που προβαίνει σε μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία.

6.2 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

6.2.1 Η εμπορική επικοινωνία μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας, επιφέρει για το πρόσωπο που σχεδιάζει ή/και οργανώνει ή/και υλοποιεί ή/και προωθεί ή/και προβάλλει ενέργειες εμπορικής επικοινωνίας, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη με αριθμό 163/4Γ/09.07.2015 (Β'1824) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει.

6.2.2 Στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (Α'167), όπως ισχύει, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστότοπο/όνομα χώρου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται μη αδειοδοτημενη παροχή υπηρεσιών, κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 4.10 του άρθρου 4 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά ιστότοπο, για κάθε ημέρα μη διακοπής της πρόσβασης. 'Εστω και μία επίσκεψη του κλιμακίου ελέγχου στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια μίας ημέρας, τεκμαίρει τη διατήρηση της ανωτέρω πρόσβασης για την ημέρα αυτή.

6.2.3 Στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (Α'167), όπως ισχύει, οι οποίοι παραβαίνουν την υποχρέωση κοινοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Π. των στοιχείων της διάταξης της παραγράφου 4.10 του άρθρου 4 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά μη γνωστοποιούμενο πρόσωπο.

6.2.4 Στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις της διάταξης της παραγράφου 4.11 του άρθρου 4 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και τουλάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.».

6. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

7.1 Φυσικό και νομικό πρόσωπο, όνομα χώρου ή/και ιστότοπος που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list), παραμένουν, υποχρεωτικά, εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους.

7.2 Μετά το πέρας του έτους σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, το εγγεγραμμένο στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί, με αίτηση του στην Ε.Ε.Ε.Π., να ζητήσει τη διαγραφή αυτού ή/και του ιστοτόπου/ ονόματος χώρου από τον κατάλογο, εφόσον από την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία, αποδεικνύεται ότι, έχει προβεί στην πλήρη παύση της διοργάνωσης τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

7.3 Κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητά από τον αιτούντα να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, αναφορές, που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω ή/και να διενεργεί η ίδια σχετικούς, επιτόπιους ή εξ αποστάσεως ελέγχους στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των αιτούντων ή/και των συνεργαζόμενων με αυτούς προσώπων και να παρέχει σχετικές οδηγίες.

7.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. αποφασίζει επί της διαγραφής, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η απόρριψη της αίτησης διαγραφής.

7.5 Εφόσον διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία έγινε δεκτή η αίτηση διαγραφής από τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών (black list), διοργανώνουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, με τρόπο που αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, τα πρόσωπα αυτά καθώς και οι ιστότοποι/ ονόματα χώρου, μέσω των οποίων διοργανώνονται τα παίγνια αυτά, επανεγγράφονται στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών (black list) και παραμένουν εγγεγραμμένα σε αυτόν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Μετά το πέρας των πέντε (5) ετών, τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να επανυποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 2.».

7. Μετά το άρθρο 7 προστίθενται άρθρα 8 και 9, ως εξής:

«Άρθρο 8 ΑΡΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

8.1 Άρση της εγγραφής στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list), χωρεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν αίτησης του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει εγγραφεί σε αυτόν, αποκλειστικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

8.1.1 Προσκομιστούν στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης εγγραφής δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο ή η μη υποβολή των στοιχείων αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν σχετικού αιτήματος της και μέχρι την έκδοση της απόφασης εγγραφής, δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του αιτούντος ή/και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων για την παροχή των υπηρεσιών του ή/ και των αρμόδιων για την αδειοδότησή του ρυθμιστικών Αρχών και τα οποία, εάν είχαν τεθεί υπόψη της Ε.Ε.Ε.Π., δεν θα εκδίδετο η απόφαση εγγραφής.

8.1.2 Κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία ακυρώνεται η απόφαση εγγραφής.

8.2 Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παροχών (black list).

Άρθρο 9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 5.1.4 της απόφασης αυτής αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 45 του Ν.4002/2011 (Α'180) ή μέχρι τη ρύθμιση του θέματος από την Ελληνική Πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο.».

8. Το άρθρο 7 αναριθμείται σε άρθρο 10.

9. Έλεγχοι μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147), οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, δεν έχουν ολοκληρωθεί ή, επί των αποτελεσμάτων τους, δεν έχει ληφθεί απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., τελούν υπό την ισχύ της απόφασης αυτής.

10. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven