Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1068393 ΕΞ 2016/28.4.2016 Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και, ενδεχομένως, άλλες τελωνειακές επιβαρύνσεις - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1068393 ΕΞ 2016/28.4.2016 Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και, ενδεχομένως, άλλες τελωνειακές επιβαρύνσεις - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1068393 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μιχαλακόπουλος
Τηλέφωνο: 2106987438
FAX: 2106987459
Email: d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και, ενδεχομένως, άλλες τελωνειακές επιβαρύνσεις - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας»

ΣΧΕΤ. :

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. παραθέτουμε ακολούθως τις κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕνΤΚ) Καν. 952/2013 (L 269/ 10.10.2013), καθώς και των νομοθετικών πράξεων που πλαισιώνουν αυτόν, στον τομέα της Εγγύησης για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και, ενδεχομένως, άλλες τελωνειακές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα 

Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή (άρθρο 89.1 του ΕνΤΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 89.1 του Ενωσιακού Κώδικα (ΕνΤΚ), οι εγγυήσεις που απαιτείται να παρασχεθούν για τελωνειακούς σκοπούς σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία καλύπτουν την ανάκτηση τόσο των τελωνειακών οφειλών που έχουν γεννηθεί (όχι σε αναστολή-μη ανασταλτικά τελωνειακά καθεστώτα) όσο και των τελωνειακών οφειλών που ενδέχεται να γεννηθούν (σε αναστολή- ανασταλτικά/ειδικά τελωνειακά καθεστώτα και τελωνειακοί προορισμοί).

Ο ορισμός της τελωνειακής οφειλής αποτυπώνεται στο άρθρο 5, σημείο 18, του ΕνΤΚ και περιλαμβάνει το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού.

Γεωγραφική ισχύς της εγγύησης (άρθρο 89.2 του ΕνΤΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 89.2 του ΕνΤΚ, όταν απαιτείται η σύσταση εγγύησης από τις τελωνειακές αρχές, αυτή καλύπτει τόσο τους δασμούς όσο και τις άλλες επιβαρύνσεις προβλεπόμενες από την κοινοτική ή/και την εθνική νομοθεσία, όταν χρησιμοποιείται για την

• για την κάλυψη των υπαγόμενων εμπορευμάτων σε καθεστώς Ενωσιακής Διαμετακόμισης,

• σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη της Ένωσης.

Κατά συνέπεια, όταν η γεωγραφική ισχύς της εγγύησης εκτείνεται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, αυτή καλύπτει τόσο τους δασμούς όσο και τους εθνικούς πόρους που συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή των σχετικών εμπορευμάτων.

Όταν όμως η γεωγραφική ισχύς της εγγύησης εκτείνεται μόνο στο κράτος μέλος που απαιτείται η σύσταση της (εγγύηση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός του κράτους μέλους στο οποίο απαιτείται), αυτή καλύπτει τουλάχιστον το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού. Στις περιπτώσεις που η γεωγραφική ισχύς της εγγύησης είναι μόνο εθνική και η τελωνειακή νομοθεσία ενός κράτους μέλους προβλέπει την απαίτηση σύστασης εγγύησης για τους εθνικούς πόρους, η εγγύηση καλύπτει και αυτές τις (εθνικές) λοιπές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία.

Μη αποδεσμευμένη εγγύηση (άρθρο 89.4 του ΕνΤΚ)

Σύμφωνα με το άρθρο 89.4 του ΕνΤΚ, με την επιφύλαξη παροχής συμπληρωματικής εγγύησης, πέραν της ήδη υφιστάμενης, ή την αντικατάσταση ήδη υπάρχουσας, οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση μιας μόνο εγγύησης για συγκεκριμένα εμπορεύματα ή για συγκεκριμένη διασάφηση. Η εγγύηση που παρέχεται για συγκεκριμένη διασάφηση εφαρμόζεται στο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και (ενδεχομένως, εφόσον υφίσταται περίπτωση) στις άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν όλα τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τη διασάφηση αυτή ή παραλαμβάνονται βάσει αυτής, έστω και αν η διασάφηση αυτή είναι ανακριβής. Η εγγύηση θα καλύπτει και τα μη δηλωθέντα ή εσφαλμένα δηλωθέντα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται σε μια διασάφηση.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μετά την διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων γένεση τελωνειακής οφειλής, η εγγύηση που δεν έχει αποδεσμευθεί, μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης, εντός των ορίων του εγγυημένου ποσού, για την είσπραξη των ποσών του εισαγωγικού ή του εξαγωγικού δασμού και (ενδεχομένως, εφόσον υφίσταται περίπτωση) των λοιπών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβληθούν.

Μη απαίτηση εγγύησης
[άρθρο 89 παρ. 7, 8 και 9 ΕνΤΚ - άρθρο 81 του Καν. 2446/15 (DA)]

Στο άρθρο 89 παρ. 7 και 8 του ΕνΤΚ περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις μη απαίτησης εγγύησης και στην παρ.9 προβλέπεται περίπτωση άρσης της απαίτησης προς παροχή εγγύησης.

Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν τη μη απαίτηση εγγύησης, όταν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, περιλαμβάνονται στο άρθρο 81, του Καν. 2446/15 «Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός» (DA).

Υποχρεωτική εγγύηση/Προαιρετική εγγύηση (άρθρα 89.7&8, 90, 91, 148.2.γ, 210, 211.3.γ ΕνΤΚ)

Η κείμενη τελωνειακή νομοθεσία (κοινοτική ή εθνική) προσδιορίζει κάθε φορά τον χαρακτήρα της εγγύησης δηλαδή τις περιπτώσεις όπου η σύσταση της εγγύησης καθίσταται υποχρεωτική ή προαιρετική, ενώ αντίθετα, σε δεδομένες περιπτώσεις, δεν επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να απαιτούν την σύσταση της. Εφόσον είναι προαιρετική και η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την παροχή της, αυτή καθίσταται απαιτητή.
Σύμφωνα με το άρθρο 148.2.γ του Εν.Τ.Κ. η παροχή εγγύησης για την έκδοση της άδειας προσωρινής εναπόθεσης (λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτων εκτός τελωνειακής αρχής) είναι πλέον -εκ του ΕΝ.Τ.Κ.- υποχρεωτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 211.3.γ του Εν.Τ.Κ. η παροχή εγγύησης για την έκδοση της άδειας για

α)την εφαρμογή καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, προσωρινής εισαγωγής ή ειδικού προορισμού,

β) τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπεύθυνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης αποθήκευσης είναι η ίδια

η τελωνειακή αρχή, χορηγείται μόνο σε πρόσωπα τα οποία, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να γεννηθεί τελωνειακή οφειλή από δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις για εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς, παρέχουν εγγύηση.

Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις των κατά τον ΕνΤΚ ειδικών τελωνειακών καθεστώτων, για την έκδοση της άδειας χρήσης των ειδικών καθεστώτων του άρθρου 210 του ΕνΤΚ εναπόθεσης είναι πλέον -εκ του ΕΝ.Τ.Κ.- υποχρεωτική.

Τριτεγγυητής - Δηλώσεις Τριτεγγύησης [άρθρο 94 ΕνΤΚ/άρθρο 151 του Καν.2447/15 (ΙΑ)]

• Ανάληψη υποχρέωσης από τριτεγγυητή (μορφή εγγύησης : τριτεγγύηση)

Η τριτεγγύηση παρέχεται μέσα από δήλωση ανάληψης υποχρέωσης (δήλωση τριτεγγύησης) από τον τριτεγγυητή απευθείας στην τελωνειακή αρχή η οποία απαιτεί την παροχή της από τον οφειλέτη ή το πρόσωπο που ενδέχεται να καταστεί οφειλέτης. Ο τριτεγγυητής εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές που απαιτούν την εγγύηση, εκτός αν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία διαπιστευμένα στην Ένωση σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις (άρθρο 94 ΕνΤΚ). Ειδικά για τις τραπεζικές εγγυήσεις, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας είναι πλέον ο Ν.4261/14, ενώ για την αποδοχή εγγυητικών τίτλων πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει οι υπηρεσίες σας να προβαίνουν στην αναζήτηση τους από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο της απαίτησης της εγκατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος, ως τριτεγγυητή στο τελωνειακό έδαφος της Ε. Ένωσης και τη δυνατότητα τους να παρέχουν υπηρεσίες τριτεγγύησης στην Ελλάδα. (σχετικό το σημείο 7 της Δ19Δ 5018595 ΕΞ 2013/14-5-2013 ΕΔΥΟ).

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Καν. 2446/15 (DA), ο τριτεγγυητής πρέπει να ορίσει έναν αντίκλητο σε κάθε Κράτος Μέλος στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τριτεγγύηση (ενωσιακή/περισσότερα του ενός Κ-Μ γεωγραφική ισχύς εγγύησης).

• Εγγύηση υπό μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή

Η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή, η ανάκληση της έγκρισης από την τελωνειακή αρχή, η παραίτηση του τριτεγγυητή από τις υποχρεώσεις, καθώς και οι υποχρεώσεις του τριτεγγυητή ακόμη και μετά την παραίτηση του, προβλέπονται στο άρθρο 151 του Καν.2447/15 (ΙΑ).

• Εγγυητικοί Τίτλοι Τριτεγγύησης - Δηλώσεις Τριτεγγύησης

Τα υποδείγματα των εγγυητικών τίτλων/δηλώσεων τριτεγγύησης αποτυπώνονται στα παραρτήματα

32-01 Μεμονωμένη εγγύηση

32-02 Μεμονωμένη εγγύηση με τίτλους

32-03 Συνολική εγγύηση

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 151 και του άρθρου 160 του Καν.2447/15 (ΙΑ), κάθε κράτος μέλος μπορεί, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, να επιτρέψει την ανάληψη υποχρέωσης από τριτεγγυητή υπό μορφή διαφορετική αυτών που αναφέρονται στα παραρτήματα 32¬01, 32-02 και 32-03, εφόσον έχει το ίδιο έννομο αποτέλεσμα.

Συνολικές Εγγυήσεις

Συνολική εγγύηση (άρθρο 89.5, 95.1 ΕνΤΚ) - Ποσό αναφοράς συνολικής εγγύησης [άρθρο 155 του Καν.2447/15 (ΙΑ)]

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εγκρίνουν τη σύσταση συνολικής εγγύησης για να καλύψουν το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή (ή, ενδεχομένως, και των λοιπών επιβαρύνσεων) που αφορά δύο ή περισσότερες πράξεις, διασαφήσεις. Η συνολική εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες πράξεις, ή διασαφήσεις, όσον αφορά οφειλές που ενδέχεται να γεννηθούν ή οφειλές που έχουν ήδη γεννηθεί. Για τον υπολογισμό του ποσού της (υποχρεωτικής, ή προαιρετικής που καθίσταται απαιτούμενη- «υποχρεωτική») συνολικής εγγύησης είναι αναγκαίος ο καθορισμός του ποσού αναφοράς αυτής. Το εγγυημένο ποσό της συνολικής εγγύησης (ποσό του εγγυητικού τίτλου αυτής -ή του αθροίσματος των εγγυητικών τίτλων που θα απαρτίζουν αυτήν-) θα υπολογίζεται επί τη βάση ενός ποσού αναφοράς.

Καθορισμός ποσού αναφοράς συνολικής εγγύησης

Για τον καθορισμό του ποσού αναφοράς θα ακολουθούνται οι εξής κανόνες που θέτει το άρθρο 155 του Καν.2447/15 (ΙΑ).

1. Με εξαίρεση τη δυνατότητα μείωσης του ποσού της συνολικής εγγύησης, ή και απαλλαγής από την υποχρέωση παροχής της, το ποσό της συνολικής εγγύησης ισούται με ποσό αναφοράς που θα καθορίζει το τελωνείο εγγύησης.

2. Όταν απαιτείται να παρασχεθεί συνολική εγγύηση για εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, το ποσό των οποίων μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα κατά τον χρόνο που απαιτείται η εγγύηση, το μέρος του ποσού αναφοράς που καλύπτει αυτούς τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις αντιστοιχεί στο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών πληρωτέων επιβαρύνσεων.

3. Όταν απαιτείται να παρασχεθεί συνολική εγγύηση για εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, το ποσό των οποίων δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα κατά το χρόνο που απαιτείται η εγγύηση ή το οποίο μεταβάλλεται διαχρονικά, το μέρος του ποσού αναφοράς που καλύπτει αυτούς τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις ορίζεται ως εξής:

α) για το μέρος που προορίζεται να καλύψει εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν γεννηθεί, το ποσό αναφοράς αντιστοιχεί στο ποσό των πληρωτέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων.

β) για το μέρος που προορίζεται να καλύψει εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να γεννηθούν, το ποσό αναφοράς αντιστοιχεί στο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να καταστούν πληρωτέες σε σχέση με κάθε τελωνειακή διασάφηση ή διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης σε σχέση με την οποία παρέχεται η εγγύηση, κατά το διάστημα μεταξύ της υπαγωγής των εμπορευμάτων στο οικείο τελωνειακό καθεστώς ή σε προσωρινή εναπόθεση και του χρόνου εκκαθάρισης του καθεστώτος αυτού ή λήξης της επιτήρησης των εμπορευμάτων ειδικού προορισμού ή της προσωρινής εναπόθεσης.

Με βάση τον κανόνα αυτό, το ποσό αναφοράς θα αντικατοπτρίζει την βάση υπολογισμού του ύψους μιας συνολικής εγγύησης η οποία θα καλύπτει το συνολικό ποσό της τελωνειακής οφειλής που θα γεννηθεί όταν όλα τα υποκείμενα (και καλυπτόμενα από την εν λόγω εγγύηση) εμπορεύματα, ενώ ευρίσκονται υπό ανασταλτικά/ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, τεθούν ταυτόχρονα, ως θεωρητικό ενδεχόμενο, σε ελεύθερη κυκλοφορία ή ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση. (έννοια του ποσού της τελωνειακής οφειλής που διακυβεύεται σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή - "at stake"). Για τους σκοπούς του στοιχείου β), θα λαμβάνονται υπόψη οι ανώτατοι συντελεστές εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που επιβάλλονται σε εμπορεύματα του ίδιου τύπου και οι ανώτατοι συντελεστές λοιπών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων του ίδιου τύπου στο κράτος μέλος του τελωνείου εγγύησης. Επιπλέον, η επιβολή μέτρων δασμολογικής πολιτικής κατά την εισαγωγή (π.χ. δασμοί αντιντάμπιγκ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού αναφοράς. Όταν το τελωνείο εγγύησης δεν έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καθοριστεί το μέρος του ποσού αναφοράς που αντιστοιχεί σε οφειλές το ποσό των οποίων δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα κατά το χρόνο που απαιτείται η εγγύηση ή το οποίο μεταβάλλεται διαχρονικά, το ποσό αυτό ορίζεται στα 10.000 ευρώ για κάθε διασάφηση/MRN.

4. Το τελωνείο εγγύησης καθορίζει το ποσό αναφοράς σε συνεργασία με το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει την εγγύηση. Κατά τον καθορισμό του μέρους του ποσού αναφοράς, σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα 3, το τελωνείο εγγύησης καθορίζει το ποσό αυτό βάσει των πληροφοριών για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή τεθεί σε προσωρινή εναπόθεση κατά τους τελευταίους 12 μήνες και βάσει εκτίμησης του όγκου των μελλοντικών πράξεων, σύμφωνα με τα εμπορικά υποστηρικτικά έγγραφα και τους λογαριασμούς του προσώπου που πρέπει να παράσχει την εγγύηση.

Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό του ποσού αναφοράς από την τελωνειακή αρχή εγγύησης πρέπει

- να υφίσταται συνεργασία με το πρόσωπο που πρέπει να παρέχει την συνολική εγγύηση, και ~ να καθοριστεί αυτό το ποσό με βάση στοιχεία που ανάγονται στο παρελθόν βάσει των σχετικών πληροφοριών (οι οποίες μπορεί να υπάρχουν ήδη στις τελωνειακές αρχές) για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή σε προσωρινή εναπόθεση κατά τους προηγούμενους 12 μήνες αλλά και σε μελλοντική εκτίμηση του όγκου των μελλοντικών πράξεων τελωνισμού ή προσωρινής εναπόθεσης (κυρίως σε όρους δασμολογητέας ή δασμοφορολογητέας αξίας των καλυπτόμενων από την συνολική εγγύηση εμπορευμάτων)

5. Το τελωνείο εγγύησης αναθεωρεί το ποσό αναφοράς με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του προσώπου που πρέπει να παράσχει την εγγύηση και το προσαρμόζει ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Καν.2447/15 (ΙΑ) και του άρθρου 90 του ΕνΤΚ..

Κατ' επέκταση, η αναθεώρηση του ποσού αναφοράς πρέπει να γίνεται ~ με πρωτοβουλία της τελωνειακής αρχής εγγύησης επί τη βάσει σχετικού ελέγχου ή

- κατόπιν αιτήματος του προσώπου που πρέπει να παράσχει την εγγύηση, με τη προσκόμιση των απαραίτητων υποστηρικτικών δεδομένων που συνηγορούν σε μια τέτοια αναθεώρηση του. Σε αυτό το πλαίσιο, αναθεώρηση του ποσού αναφοράς νοείται η επικαιροποίηση της αξίας του ποσού αναφοράς.

Ενώ με τη παρακολούθηση του ποσού αναφοράς ελέγχεται αν το βεβαιωθέν ποσό αναφοράς είναι αρκετό για να καλύψει το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και -ενδεχομένως- άλλων επιβαρύνσεων που έχουν ή ενδέχεται να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, η αναθεώρηση του ποσού αναφοράς μπορεί να θεωρηθεί ως συνέπεια της παρακολούθησης αυτής.

Η αναθεώρηση του ποσού αναφοράς πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι σημειώθηκε υπέρβαση του ποσού αναφοράς, ή μετά από αίτηση του οικονομικού φορέα. Η αναθεώρηση του ποσού αναφοράς έχει συνέπειες στο επίπεδο της συνολικής εγγύησης που προβλέπεται για την κάλυψη του ποσού της τελωνειακής οφειλής και -ενδεχομένως- άλλων επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στον αναθεωρούμενο ποσό αναφοράς αυτής. Με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του προϋπολογισμού της Ένωσης και των κρατικών προϋπολογισμών, οι τελωνειακές αρχές θα καθορίζουν το ποσό αναφοράς σε επίπεδο που να επαρκεί για να καλύψει ανά πάσα στιγμή το αντίστοιχο ποσό της τελωνειακής οφειλής από δασμούς που έχει ή ενδέχεται να γεννηθεί, καθώς και, κατά περίπτωση, των λοιπών εθνικών επιβαρύνσεων για τα οποία η συνολική εγγύηση παρέχεται.

Παρακολούθηση/Επιτήρηση του ποσού αναφοράς [άρθρα 156 και 157 του Καν.2447/15 (ΙΑ)]

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Καν.2447/15 (ΙΑ) το πρόσωπο που πρέπει να παράσχει συνολική εγγύηση εξασφαλίζει μέσω επιτήρησης ότι το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, όταν αυτές πρόκειται να καλυφθούν από την συνολική εγγύηση, το οποίο είναι πληρωτέο ή ενδέχεται να καταστεί πληρωτέο, δεν υπερβαίνει το ποσό αναφοράς.

Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει το τελωνείο εγγύησης σε περίπτωση που από τα αποτελέσματα της επιτήρησης το ποσό αναφοράς πρόκειται να μην επαρκεί για την κάλυψη των πράξεών του. Η εν λόγω ενημέρωση, μαζί με την παροχή συμπληρωματικής εγγύησης, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει πριν από την υπέρβαση του ποσού αναφοράς, με τη θέση ενός ποσοστού πέραν του οποίου απαιτείται παροχή συμπληρωματικής εγγύησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να απαιτούν από το πρόσωπο που παρέχει την συνολική εγγύηση να κρατά αρχείο με τα στοιχεία της κάθε διασάφησης που έχει υποβάλλει καθώς και το ποσό των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων, που γεννήθηκαν ή ενδέχεται να γεννηθούν.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 157 του Καν.2447/15 (ΙΑ) η τελωνειακή αρχή εγγύησης προβαίνει στην

• παρακολούθηση του μέρους του ποσού αναφοράς που καλύπτει το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων, το οποίο θα καταστεί πληρωτέο όσον αφορά εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, εξασφαλίζεται για κάθε διασάφηση κατά τον χρόνο υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς.
Όταν κατατίθενται τελωνειακές διασαφήσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με άδεια απλουστευμένης διαδικασίας τελωνισμού, η παρακολούθηση του οικείου μέρους του ποσού αναφοράς εξασφαλίζεται βάσει των συμπληρωματικών διασαφήσεων ή, κατά περίπτωση, βάσει των στοιχείων που εισάγονται στις λογιστικές εγγραφές (ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις).

• παρακολούθηση του μέρους του ποσού αναφοράς που καλύπτει το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων, στην περίπτωση που καλύπτονται από την συνολική εγγύηση, και που θα γεννηθούν ή ενδέχεται να γεννηθούν σε περιπτώσεις πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω, εξασφαλίζεται μέσω τακτικού και κατάλληλου ελέγχου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τόσο το πρόσωπο που είναι υπόχρεο να παρέχει την συνολική εγγύηση, όσο και η αρμόδια τελωνειακή αρχή, πρέπει να επιτηρούν τη διαμόρφωση του ποσού αναφοράς επί τη βάσει των παραστατικών υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς ή θέσης σε προσωρινή εναπόθεση.

Ειδικότερα το ποσό αναφοράς στα τελωνειακά καθεστώτα ή τη προσωρινή εναπόθεση

• παρακολουθείται/επιτηρείται όταν δεσμεύεται τμήμα αυτού με το ποσό των βεβαιωθέντων δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, επί τη βάσει των συμπληρωματικών/ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (ή και ανάλωση) με απλουστευμένη διαδικασία τελωνισμού, και όταν αποδεσμεύεται το τμήμα αυτό με την καταβολή του ποσού αυτού.

Ενδεικτικά ο ελάχιστος έλεγχος της επάρκειας του ποσού αναφοράς συνίσταται στη πραγματοποίηση την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατάθεσης των απλουστευμένων διασαφήσεων/λογιστικών εγγραφών, επί τη βάσει όλων των συμπληρωματικών/ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων που κατατέθηκαν στα πλαίσια μιας άδειας απλουστευμένων διαδικασιών τελωνισμού, των ποσών των δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα που τέθηκαν στο ανωτέρω καθεστώς με τα παραστατικά αυτά. Η τελωνειακή αρχή εγγύησης θα πρέπει να ελέγχει εάν το άθροισμα των ποσών αυτών είναι μικρότερο του εκάστοτε καθορισμένου ποσού αναφοράς ή εάν προσεγγίζει δεδομένο ποσοστό ασφαλείας αυτού, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής συμπληρωματικής εγγύησης.

- δύναται να παρακολουθείται/επιτηρείται, επί τη βάσει τακτικού ελέγχου, με την καταγραφή ή την εκτίμηση των αναλογούντων δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα που

- υπήχθησαν σε ανασταλτικό/ειδικό τελωνειακό καθεστώς (πλην καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης) βάσει των παραστατικών υπαγωγής τους και δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση ή λήξη της επιτήρησης τους.

- τέθηκαν σε προσωρινή εναπόθεση και δεν έχει αποδοθεί σ' αυτά προορισμός.

Ο έλεγχος του ποσού αναφοράς από τις τελωνειακές αρχές στη περίπτωση αυτή (ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές) θα πρέπει να βασίζεται κυρίως σε έλεγχο όλων των σχετικών πληροφοριών που παρέχονται από τον οικονομικό φορέα και τίθενται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών. Εκτός όμως από τα έγγραφα και το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει το πρόσωπο που κάνει χρήσης της συνολικής εγγύησης, η σύνδεση του αριθμού αναφοράς της εγγύησης που τέθηκε στην τελωνειακή διασάφηση, μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο σε αυτούς τους ελέγχους. Ο έλεγχος του ποσού αναφοράς από τις τελωνειακές αρχές θα μπορούσε επίσης να συνδυαστεί με επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων ή στους χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων. Ο έλεγχος του ποσού αναφοράς δύναται να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων, να συνδυαστεί και να συντονίζεται με άλλες δραστηριότητες ελέγχου (π.χ. έλεγχος αδειών, η χρήση των οποίων απαιτεί την παροχή συνολικής εγγύησης). Ο προγραμματισμός των ελέγχων του ποσού αναφοράς της συνολικής εγγύησης θα πρέπει να λάβει υπόψη την εκτίμηση του κινδύνου που θεωρούν οι τελωνειακές αρχές ότι υφίσταται για την υπέρβαση του από το ποσό των δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς (ή προσωρινή εναπόθεση) και για τα οποία δεν έχει γίνει η εκκαθάριση αυτού, αλλά και της ισορροπίας που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της νομικής συμμόρφωσης του προσώπου (από το οποίο απαιτείται η παροχή συνολικής εγγύησης) με τις ισχύουσες διατάξεις και του κόστους σε όρους οικονομικών μεγεθών και χρόνου που θα πρέπει να διαθέσει το πρόσωπο αυτό και η τελωνειακή αρχή, για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να πραγματοποιείται από την τελωνειακή αρχή παρακολούθησης της εγγύησης, όποτε απαιτηθεί και τουλάχιστον μία φορά το έτος.

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται χρήση της συνολικής εγγύησης για πρώτη φορά και ο υπόχρεος παροχής της εγγύησης δεν διαθέτει πληροφοριακά δεδομένα του παρελθόντος αλλά και εμπειρία στη χρήση της συνολικής εγγύησης, ενδείκνυται ο έλεγχος της επιτήρησης να πραγματοποιείται από την τελωνειακή αρχή εντός τριών μηνών από την έναρξη της χρήσης της συνολικής εγγύησης. Ο έλεγχος της επιτήρησης πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των δραστηριοτήτων του υπόχρεου να παρέχει τη συνολική εγγύηση ή όταν υπάρχουν παραβάσεις και παρατυπίες όσον αφορά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Κατά συνέπεια το πρόσωπο που είναι υπόχρεο να παρέχει την συνολική εγγύηση εξασφαλίζει, μέσω επιτήρησης της κίνησης του ποσού αναφοράς με βάση τα προαναφερόμενα, ώστε το εκάστοτε δεσμευμένο ποσό αναφοράς της συνολικής εγγύησης να μην υπερβαίνει το εκάστοτε καθορισμένο ποσό αναφοράς.

Άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης [άρθρα 89.5, και 95 του ΕνΤΚ - άρθρο 84 του Καν.2446/15 (DA) - άρθρο 158 του Καν.2447/15 (ΙΑ)]

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της συνολικής εγγύησης θα πραγματοποιείται βάσει σχετικής άδειας των τελωνειακών αρχών, η οποία θα περιλαμβάνει την εν λόγω έγκριση. [αίτηση και άδεια (εγκριτική απόφαση) χρήσης συνολικής εγγύησης].

Η συγκεκριμένη άδεια θα αποδίδεται στο υπόχρεο πρόσωπο για παροχή εγγύησης, υπό την εκπλήρωση δεδομένων προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται από αυτό, από την τελωνειακή αρχή που, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτεί την παροχή συνολικής εγγύησης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία λήψης αιτήσεων και χορήγησης αδειών βάση της ενωσιακής νομοθεσίας. Η άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης θα δύναται να εκδίδεται στα πλαίσια χορήγησης άλλης άδειας (π.χ. άδεια χρησιμοποίησης ανασταλτικού/ειδικού -αποθηκευτικού ή μη αποθηκευτικού- τελωνειακού καθεστώτος, ή άδεια χρησιμοποίησης απλουστευμένων διαδικασιών τελωνισμού, ή άδεια προσωρινής εναπόθεσης), όταν απαιτείται για την χρησιμοποίηση της άδειας αυτής. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων

i) για την έκδοση της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης, αποτυπώνονται στο άρθρο 95.1 του ΕνΤΚ.

ii) για την έκδοση της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης με μείωση του εγγυημένου ποσού συνολικής εγγύησης, σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς αυτής, ή και απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης της, αποτυπώνονται στο άρθρο 95.2 του Εν.Τ.Κ. και 84 του Καν.2446/15 (DA), όσον αφορά τις οφειλές που ενδέχεται να γεννηθούν (καθεστώτα αναστολής / ειδικά καθεστώτα και προσωρινή εναπόθεση).

Οι προϋποθέσεις οι οποίες και αναφέρονται στο άρθρο 84 του Καν.2446/15 (DA), σχετίζονται με κριτήρια που πρέπει να εκπληρούνται για την χορήγηση πιστοποιητικού ΑΕΟ/ΕΟΦ, χωρίς όμως ο αιτών την άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης να απαιτείται να διαθέτει ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Ανάλογα με το ποια κριτήρια πληρούνται, η μείωση του εγγυημένου ποσού συνολικής εγγύησης, σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς αυτής δύναται να είναι σε 50% ή 70% του ποσού αυτού (ποσό συνολικής εγγύησης στο 50% ή στο 30% του ποσού αναφοράς), ή 100% του ποσού αυτού του ποσού αυτού (ποσό συνολικής εγγύησης στο 0% του ποσού αναφοράς, ή άλλως απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης της).

Μια ενδεχομένη να γεννηθεί τελωνειακή οφειλή συνδέεται με τα τελωνειακά καθεστώτα, καταστάσεις και διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω

(Α) προσωρινή εναπόθεση

(Β) το καθεστώς της ενωσιακής διαμετακόμισης / κοινής διαμετακόμισης (Γ) το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης

(Δ) το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς (για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που υφίσταται απαλλαγή)

(Ε) τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

(Στ) το καθεστώς του ειδικού προορισμού (για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που υφίσταται απαλλαγή)

(Ζ) άλλου είδους τελωνειακή διαδικασία.

iii) για την έκδοση της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης με μείωση του εγγυημένου ποσού συνολικής εγγύησης, σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς αυτής, αποτυπώνονται στο άρθρο 95.3 του Εν.Τ.Κ., όσον αφορά τις οφειλές που έχουν γεννηθεί (μη ανασταλτικά καθεστώτα - θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση / ειδικός προορισμός, για το τμήμα του ποσού που οφείλεται).Η προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 95.3 του Εν.Τ.Κ. συνίσταται στην ύπαρξη στο πρόσωπο που αιτείται την άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης πιστοποιητικού που χορηγείται σε Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα για Τελωνειακές Απλουστεύσεις. Ως εκ τούτου ο αιτών την άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης να απαιτείται να διαθέτει ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Εφόσον η εν λόγω προϋπόθεση πληρείται, η μείωση του εγγυημένου ποσού συνολικής εγγύησης, σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς αυτής δύναται να είναι στο 70% του ποσού αυτού. (ποσό συνολικής εγγύησης στο 30% του ποσού αναφοράς).

Μια γεννηθείσα τελωνειακή οφειλή δύναται να συνδέεται με τα τελωνειακά καθεστώτα, καταστάσεις και διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω

A) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει κανονικής τελωνειακής διασάφησης χωρίς αναβολή πληρωμής

B) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει κανονικής τελωνειακής διασάφησης με αναβολή πληρωμής

Γ) το καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (ενδεχομένως και ανάλωση) με τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΕνΤΚ

Δ) το καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία (ενδεχομένως και ανάλωση) με τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 182 του ΕνΤΚ

Ε) το καθεστώς θέσης σε προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό (για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που δεν υφίσταται απαλλαγή)

Στ) το καθεστώς θέσης σε ειδικό προορισμό (για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που δεν υφίσταται απαλλαγή)

Ζ) άλλου είδους τελωνειακή διαδικασία.

Όταν η άδεια (απόφαση) χρήσης συνολικής εγγύησης εκδίδεται αναφέροντας ότι η συσταθείσα συνολική εγγύηση έχει γεωγραφική κάλυψη πέραν του κράτους μέλους που συστήνεται (χώρες Κ-Μ ή χώρες Κ-Μ και χώρες ΕΖΕΣ), τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα [μειώσεις του ποσού της εγγύησης σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς αυτής και απαλλαγή από την παροχή/σύστασης της (αποτύπωση αυτών στην άδεια συνολικής εγγύησης)] αφορούν συνολική εγγύηση που -υποχρεωτικά και εκ του ΕνΤΚ- καλύπτει το ποσό των δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Όταν η άδεια (απόφαση) χρήσης συνολικής εγγύησης εκδίδεται αναφέροντας ότι η συσταθείσα συνολική εγγύηση έχει γεωγραφική κάλυψη μόνο στο κράτος μέλος που συστήνεται, τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα [μειώσεις του ποσού της εγγύησης σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς αυτής και απαλλαγή από την παροχή/σύστασης της (αποτύπωση αυτών στην άδεια συνολικής εγγύησης)] αφορούν συνολική εγγύηση που καλύπτει τουλάχιστον το ποσό των δασμολογικών επιβαρύνσεων. Στη περίπτωση αυτή, τόσο το ποσό αναφοράς αλλά και οι μειώσεις του ποσού της εγγύησης σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς αυτής και η απαλλαγή από την παροχή/σύστασης της (αποτύπωση αυτών στην άδεια συνολικής εγγύησης) για τις λοιπές (εθνικές) επιβαρύνσεις, προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 (5) του ΕνΤΚ, το τελωνείο εγγύησης παρακολουθεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τον κάτοχο της (των) άδειας(ών) χρήσης συνολικής εγγύησης, για τη χορήγηση της αλλά και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση της εν λόγω άδειας (απόφασης).

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, προτάσεις από τον κάτοχο της άδειας, τις προτάσεις από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στα οποία η άδεια είναι έγκυρη (γεωγραφική ισχύς της συνολικής εγγύησης και της άδειας χρήσης αυτής σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη), και άλλες καταστάσεις που μπορεί να έχουν επίπτωση στην εγκυρότητα ή/και το περιεχόμενο της άδειας, η τελωνειακή αρχή εγγύησης μπορεί να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις όσον αφορά την άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης :

- Να ακυρώσει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 27 ΕνΤΚ,

- Να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 28 ΕνΤΚ,

- Να αναστείλει την άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 16-18 Καν.2447/15 ΙΑ και το άρθρο 15 Καν.2446/15 DA.

Όταν η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται για μία άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης καθόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της, ή την μείωση του ποσού της σε σχέση με το ποσό αναφοράς της, ή την απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής της, η απόφαση αυτή λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη ανάλογων αποφάσεων, σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας διαθέτει περισσότερες της μίας άδειες χρήσης συνολικής εγγύησης.

Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, μόνον μετά από διαβούλευση με όλα τα κράτη μέλη στα οποία η συνολική εγγύηση ισχύει (γεωγραφική ισχύ της εγγύησης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη) μέσα στα πλαίσια της επιτήρησης ή/και την επανεξέτασης των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης (άρθρο 14 ΕνΤΚ).

Αυτό δεν απαιτείται όταν η συνολική εγγύηση ισχύει μόνο στο Κ-Μ που συστήθηκε.

Η άδεια χρήσης ενός ειδικού καθεστώτος ή η άδεια χρήσης αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, η χρήση των οποίων εξαρτιόνταν από την εν λόγω άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης που τροποποιήθηκε/ανακλήθηκε, ανεστάλη, ακυρώθηκε, καθώς το αποτέλεσμα του ελέγχου του ποσού αναφοράς έδειξε ότι η παρεχόμενη εγγύηση δεν ήταν επαρκής, θα τροποποιείται/ανακαλείται, αναστέλλεται, ακυρώνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις επίσης. (λόγω της υποχρεωτικής κάλυψης του καθεστώτος/αποθηκευτικού χώρου από εγγύηση - άρθρο 211.3.γ ΕνΤΚ).

Με νεώτερη εγκύκλιο θα αποσταλούν στις Τελωνειακές Αρχές έντυπα υποδείγματα έντυπης αίτησης και άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης τα οποία θα συμπληρώνονται από το πρόσωπο που πρέπει να παρέχει συνολική εγγύηση και την αρμόδια τελωνειακή αρχή χορήγησης της άδειας αντίστοιχα.

Προσωρινές απαγορεύσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση συνολικών εγγυήσεων (αδειών χρήσης συνολικής εγγύησης) (άρθρα 96 και 100 του ΕνΤΚ)

Στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων ή προσωρινής εναπόθεσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απαγορεύσει προσωρινά την δυνατότητα χρησιμοποίησης

• συνολικής εγγύησης για μειωμένο ποσό ή την απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης

• συνολικής εγγύησης όσον αφορά εμπορεύματα που αποτέλεσαν αντικείμενο αποδεδειγμένων πράξεων απάτης σε μεγάλη έκταση

Η Επιτροπή ορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους διαδικαστικούς κανόνες και τα μέτρα για τις προσωρινές απαγορεύσεις.

Όταν, σχετικά με τα μέτρα αυτά, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης που δικαιολογούνται δεόντως από την ανάγκη για ταχεία ενίσχυση της προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών της, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή.

Όταν εφαρμόζεται η εν λόγω προσωρινή απαγόρευση μπορεί να επιτραπεί η χρήση συνολικής εγγύησης για μειωμένο ποσό ή η απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή η χρήση της συνολικής εγγύησης σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις

α) μπορεί να αποδείξει ότι δεν γεννήθηκε τελωνειακή οφειλή για τα εν λόγω εμπορεύματα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ανέλαβε τα δύο χρόνια πριν από την απόφαση της Επιτροπής για την προσωρινή απαγόρευση

β) μπορεί να αποδείξει ότι ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές που γεννήθηκαν τα δύο χρόνια πριν από την απόφαση της Επιτροπής για την προσωρινή απαγόρευση πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου από τον οφειλέτη ή τους οφειλέτες ή τον τριτεγγυητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Για να λάβει άδεια χρησιμοποίησης προσωρινά απαγορευμένης συνολικής εγγύησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 39 στοιχεία β) και γ) του ΕνΤΚ.

Άλλα ειδικότερα θέματα εγγυήσεων (μόνον αναφορά τίτλου τους)

Καθεστώτα δυνάμει των συμβάσεων TIR και ATA

[άρθρα του Καν.2447/15 (ΙΑ)]

• 163 Ευθύνη των εγγυοδοτικών οργανισμών για τις πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR

• 164 Γνωστοποίηση της μη εκκαθάρισης καθεστώτος στους εγγυοδοτικούς οργανισμούς

Διατάξεις σχετικά με το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης και το καθεστώς βάσει της σύμβασης της Κωνσταντινουπόλεως και της σύμβασης ΑΤΑ
[άρθρα του Καν.2446/15 ΡΑ)]

• 85 Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του τριτεγγυητή στο πλαίσιο του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης

• 86 Απαίτηση καταβολής έναντι εγγυοδοτικού οργανισμού για εμπορεύματα που καλύπτονται από δελτίο ΑΤΑ και γνωστοποίηση της μη εξόφλησης των δελτίων CPD σε εγγυοδοτικό οργανισμό σύμφωνα με το καθεστώς της σύμβασης ΑΤΑ ή της σύμβασης της Κωνσταντινουπόλεως.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Πηγή: Taxheaven