Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ένωσης στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα - Αντικατάσταση της αριθμ. Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ένωσης στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα - Αντικατάσταση της αριθμ. Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014

Αθήνα, 26.04.2016
Αρ.Πρωτ.ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ
2) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛ. ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β,Γ,Δ
3) Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ και ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Γ
4) Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Παράρτημα 11
FAX: 210 6987459
E-mail: d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ και ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014

ΣΧΕΤ: 1)Η Αριθμ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1055689/07.04.2016 «Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα».

2) Η Αριθμ. Πρωτ: Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet-Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet».

3) Η Αριθμ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ2015 /23.10.2015 «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 /31.07.2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14.08.2015) Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου».

4) Η αριθμ. Δ33Δ 50020/07.01.2014 Εμπιστευτική Διαταγή « Οδηγίες για την εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους Τελωνειακούς Ελέγχους κατά την Εξαγωγή».

5) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ2014/ 01.12.2014 Απόφαση, σχετικά με την καθιέρωση 
των ελέγχων διαδικασίας όπως κοινοποιήθηκε με την αριθμ. Πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Γ 5003345/ ΕΞ2015/11.02.2015 και την αριθμ. Εμπ.: ΔΣΤΕΠ Γ ΕΜΠ.:50411 ΕΞ2015 /11.02.2015

6) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ ΕΜΠ 51868 ΕΞ 2015/09.06.2015 Εμπιστευτική Διαταγή «Διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ 5
1) Καθιέρωση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στις εξαγωγές - Νέο Νομικό Πλαίσιο 5
2) Αντικατάσταση της Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 ΕΔΥΟ 5
3) Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Εξαγωγών στο ICISnet 6
4) Νομικό πλαίσιο 7
ΜΕΡΟΣ Α' 8
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΡΟΛΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ-ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΟΔΟΥ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 8
1.1Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής 8
1.2 Πιστοποίηση οικονομικών φορέων (εξωτερικών χρηστών) 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 100
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 10
2.1 Ρόλος τελωνείου εξαγωγής 10
2.2 Αρμοδιότητες τελωνείου εξαγωγής 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 13
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ __ 13
3.1 Προθεσμίες υποβολής διασάφησης πριν την αναχώρηση 13
3.2 Υποβολή ορθά συμπληρωμένης διασάφησης εξαγωγής 13
3.2.1. Συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής 13
3.2.2. Υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής - προσωρινής εξαγωγής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και επανεξαγωγή ύστερα από οικονομικό ανασταλτικό καθεστώς, έγγραφα - συμπλήρωση της θέσης 44 της διασάφησης 14
3.2.3 Συμπλήρωση της θέσης 40 της διασάφησης 16
3.2.4 Συμπλήρωση της θέσης 8 της διασάφησης 16
3.2.5. Ηλεκτρονική Υποβολή και Αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής 16
3.3 Άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής 16
3.3.1 Διερεύνηση άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο 17
3.3.2 Τρόποι επιβεβαίωσης της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων 18
3.4 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το μεταφορικό μέσο των προς εξαγωγή εμπορευμάτων 19
3.5 Επαλήθευση της διασάφησης 19
3.6. Μη πραγματοποίηση ελέγχου- κατά δήλωση 22
3.7 Διόρθωση - Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής 23
3.7.1 Διόρθωση διασάφησης εξαγωγής (IE513 «Αίτημα τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής») 23
3.7.2 Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής (μήνυμα IE514 «Αίτημα ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής») 24
3.8 Απελευθέρωση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής - Άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής-Σ.Ε.Ε.) 27
3.9 Παράδοση του Σ.Ε.Ε. σε άλλο πρόσωπο πλην του εξαγωγέα ή του νόμιμου αντιπροσώπου του - Δυνατότητα αποστολής του Σ.Ε.Ε. στους χώρους προσκόμισης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων 27
3.10 Διαχείριση των αποτελεσμάτων ελέγχου του τελωνείου εξόδου από το τελωνείο εξαγωγής 27
3.11 Μήνυμα IE599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» 28
3.12 Εναλλακτική απόδειξη επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων 29
3.13 Διαδικασία έρευνας επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων - Αυτοδίκαιη ακύρωση διασάφησης 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 31
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 31
4.1 Ρόλος τελωνείου εξόδου 31
4.2 Αρμοδιότητες τελωνείου εξόδου 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 32
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ 32
5.1 Άφιξη εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου (μήνυμα IE507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου») 32
5.2 Έλεγχος στο τελωνείο εξόδου 33
5.3 Άφιξη εμπορευμάτων σε τελωνείο εξόδου διαφορετικό από το δηλωθέν στη διασάφηση (ΙΕ 502 «Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής»-εκτροπή της αποστολής) 36
5.4 Υποβολή μηνύματος IE547 «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής» 37
5.5 Φόρτωση εμπορευμάτων στο τελικό μέσο μεταφοράς για έξοδο σε λιμάνια / αεροδρόμια37
5.6 Τμηματική έξοδος των προς εξαγωγή εμπορευμάτων 38
5.7 Διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών εξαγωγής 39
5.8 Διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου από το ίδιο τελωνείο 39
ΜΕΡΟΣ Β' 39
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 40
ΜΕΡΟΣ Γ' 41
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 41
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Χώρα Προορισμού)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 42
ΣΥΜΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΣΕ ΕΝΑ
ΟΔΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 42
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ (κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Α' Κεφ. 4 σημ.
4.1 της παρούσης) 42
Α. Το τελωνείο εξαγωγής είναι ταυτόχρονα τελωνείο αναχώρησης του καθεστώτος
διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR. 42
Β. Το τελωνείο εξαγωγής των εμπορευμάτων είναι διαφορετικό από το τελωνείο αναχώρησης
του καθεστώτος διαμετακόμισης ή διαμετακόμισης με δελτίο TIR 43
Γ. Μη έξοδος των εμπορευμάτων που διακινούνται με καθεστώς διαμετακόμισης από το
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 43
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 44
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 44
5.1 Γενικά 44
5.2 Υποβολή και τρόπος συμπλήρωσης διασάφησης κατά τη διαδικασία εφοδιασμού 45
5.3 Ενέργειες Τελωνείου Εξαγωγής- Επαλήθευση 48
5.4 Εκτύπωση συνοδευτικού εγγράφου εξαγωγής (ΣΕΕ) 48
5.5 Άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου/φόρτωσης 48
5.6 Ενέργειες του τελωνείου εξόδου/φόρτωσης 49
5.7 Περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίου που βρίσκεται εκτός του λιμενικού χώρου (ράδα) 50
5.8 Αποστολή του μηνύματος ΙΕ518 "Αποτελέσματα εξόδου" 50
5.9 Ενέργειες του τελωνείου εξαγωγής μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού 50
5.10 Μηχανογραφημένο τελωνείο εξαγωγής - μη μηχανογραφημένο τελωνείο εξόδου / φόρτωσης 51
5.11 Εφοδιασμός που πραγματοποιείται σε λιμένα τρίτης χώρας 51
5.12 Εφοδιασμός πλοίων σε λιμάνια ΚΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου ΙΙ 51
5.13 Λοιπές περιπτώσεις εφοδιασμού 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 52
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 52
ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 52
ΜΕΡΟΣ Δ '. 53
ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 53
Α) Εφεδρική διαδικασία λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος του οικονομικού
φορέα 53
Β) Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξαγωγής λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού
συστήματος των τελωνειακών αρχών 54
Γ) Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξόδου λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού
συστήματος των τελωνειακών αρχών 55
ΜΕΡΟΣ Ε'. 55
ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 55
ΜΕΡΟΣ ΣΤ' 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 56
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ 56
1.1 Έλεγχος αρμοδιότητας του τελωνείου υποβολής της διασάφησης/ προθεσμίες υποβολής56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 57
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 60
Υπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) 60
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 61
Εξαγωγή στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς 61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 63
Κριτήρια καθορισμού του τελωνείου εξόδου 63
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 67
Υποχρεωτικές θέσεις ανά τύπο Διασάφησης Εξαγωγής 67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 70
Προθεσμίες υποβολής τελωνειακής διασάφησης πριν από την αναχώρηση 70
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 73
Κατάλογος Μηνυμάτων 73
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 79
Οδηγίες συμπλήρωσης του ΙΕ547 79
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 82
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ και ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 82
Επικαιροποιημένος Πίνακας εθνικών κωδικών επισυναπτομένων εγγράφων και αδειών της
θέσης 44 της διασάφησης 82
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 84
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 93
Αίτηση τόπου παραμονής εμπορευμάτων στο καθεστώς εξαγωγής 93
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 95
Τηλέφωνα πληροφοριών ανά τελωνειακό αντικείμενο 95

ΓΕΝΙΚΑ

1) Καθιέρωση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στις εξαγωγές - Νέο Νομικό Πλαίσιο

Από τις 3 Απριλίου 2012 καθιερώθηκε στον τομέα των διαδικασιών εξαγωγής ο συνδυασμός εφαρμογής του ενωσιακού νομικού πλαισίου του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (Export Control System - ECS) και της παραγωγικής λειτουργίας του εθνικού μας συστήματος ICISnet. Παρέχεται λοιπόν η δυνατότητα για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών διατυπώσεων το οποίο σκοπό έχει να επιφέρει ριζικές αλλαγές, αφενός ως προς τον τρόπο εργασίας των τελωνειακών υπαλλήλων και αφετέρου ως προς τη φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής.

Από 01.05.2016 τίθεται σε ισχύ ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Καν. 952/13 (UCC) σε συνδυασμό με το πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων του κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (DA), (ΕΕ 2015/2446) και του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ 2015/2447) (ΙΑ). Από την ίδια ημερομηνία, παύουν να ισχύουν ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Καν.(ΕΟΚ)2913/92 και οι Διατάξεις Εφαρμογής του Καν.(ΕΟΚ)2454/93).

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που θα ακολουθήσει προκειμένου να ολοκληρωθεί σταδιακά η παραγωγική λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων, οι ως άνω Κανονισμοί πρέπει να διαβάζονται συνδυαστικά με τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ 2016/341) στον οποίο αναφέρονται οι μεταβατικοί κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

2) Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 ΕΔΥΟ

Με την παρούσα και λαμβάνοντας υπόψη το νέο νομικό πλαίσιο, αντικαθίσταται η αριθ. Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 ΕΔΥΟ, παρέχονται νέες οδηγίες για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ενσωματώνονται οι αλλαγές που επήλθαν από την έκδοση της ως άνω ΕΔΥΟ και παρέχονται διευκρινίσεις επί ορισμένων θεμάτων κατόπιν σχετικών ερωτημάτων τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων.

Επιπλέον επικαιροποιούνται οι οδηγίες τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής κατά τον εφοδιασμό πλοίων - αεροσκαφών (τρόπος συμπλήρωσης του παραστατικού, εθνικοί κωδικοί επισυναπτομένων εγγράφων του Παραρτήματος 8).

Οι από 01.05.2016 επερχόμενες αλλαγές, εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:

• Ορισμός του εξαγωγέα ^έρος Α' Κεφ. 1)
• Δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου σε ορισμένες περιπτώσεις (Μέρος Α' Κεφ. 2. σημ. 2.1)
• Καθιέρωση διασάφησης πριν την αναχώρηση για τα εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει τη Διασάφηση Εξαγωγής, τη Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου και τη Διασάφηση Επανεξαγωγής (Μέρος Α' Κεφ. 3 σημ. 3.1)
• Προθεσμίες υποβολής της διασάφησης πριν από την αναχώρηση (διασάφηση εξαγωγής). (Μέρος Α' Κεφ. 3 σημ. 3.1)
• Δυνατότητα τροποποίησης της διασάφησης τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία αποδοχής (Μέρος Α' Κεφ. 3 σημ. 3.7.1.)
• Υποχρέωση συμπλήρωσης της θέσης 40 στη διασάφηση σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων. (Μέρος Α' Κεφ. 3 σημ. 3.2.3.)
• Αλλαγή στη συμπλήρωση της θέσης 8 της διασάφησης εξαγωγής (Μέρος Α' Κεφ. 3 σημ. 3.2.4.)
• Ακύρωση διασάφησης εξαγωγής στις περιπτώσεις όπου στο τελωνείο εξόδου διαπιστώνεται διαφορά στη φύση των εμπορευμάτων (Μέρος Α' Κεφ.3 σημ. 3.7 υπ.3.7.2.)
• Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής για εμπορεύματα που έχουν ήδη εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (Μέρος Α' Κεφ.3 σημ. 3.7 υπ.3.7.2 (ii)).
• Καθορισμός αρμόδιου τελωνείου εξόδου στις περιπτώσεις που η εξαγωγή ακολουθείται από διαμετακόμιση (Μέρος Α' Κεφ. 4 σημ. 4.1)
• Καθορισμός αρμόδιου τελωνείου εξόδου για εξαγωγή προϊόντων Ε.Φ.Κ (Μέρος Α' Κεφ. 4 σημ. 4.1)
• Καθιέρωση ενιαίας απλουστευμένης διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την απλουστευμένη και την ελλιπή διασάφηση (Μέρος Β')
• Υποβολή διασάφησης εξαγωγής από τον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα κύριο των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων σε διαφορετικό τόπο αποστολής από τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή (Μέρος Γ' Κεφ.1)

3) Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Εξαγωγών στο ICISnet

Για τις διατυπώσεις εξαγωγής εφαρμόζεται το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) το οποίο αποτελεί μέρος του Πολυετούς Προγράμματος του Ηλεκτρονικού Τελωνείου που έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο Ένωσης και περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα εξασφαλίσουν τις ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες. Είναι μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που γίνεται με τη μορφή προσδιορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία χαρακτηρίζονται από κωδικό που αποτελείται από την ένδειξη «ΙΕ» («Information Exchange») και ένα τριψήφιο αριθμό (π.χ. ΙΕ515, ΙΕ501, ΙΕ518 κλπ).

Οι διατυπώσεις εξαγωγής τηρούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Στο καθεστώς της εξαγωγής - Μεταφορά/Αποστολή κοινοτικών εμπορευμάτων με προορισμό εκτός της Ένωσης. (άρθρο 269 1) Καν.952/13).
• Στην διακίνηση κοινοτικών εμπορευμάτων, από και προς τα ειδικά εδάφη τα οποία βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και στα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ή η Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου (άρθρο 134 Καν. 2446/15).
• Στην προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων στα πλαίσια του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. (άρθρο 269 Καν.952/13).
• Στην επανεξαγωγή μετά την λήξη οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (άρθρο 269 2), 3) Καν.952/13)
• Στα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αφού έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικού προορισμού άρθρο 269 1) β) Καν.952/13)
• Στην παράδοση κοινοτικών εμπορευμάτων με απαλλαγή από τους φόρους ως εφόδια αεροσκαφών και πλοίων ανεξάρτητα από τον προορισμό του αεροσκάφους ή του πλοίου (άρθρο 269 2) γ) Καν.952/13 ).
• Στην προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη μεταγενέστερη επανεισαγωγή τους στην αρχική τους κατάσταση (στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται δελτίο ΑΤΑ).
• Στα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αφού έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Μη μηχανογραφημένα τελωνεία εξαγωγής: Επειδή το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών είναι υποχρεωτικό και δεσμεύει τη χώρα μας σε περίπτωση που στο καθεστώς της εξαγωγής εμπλέκονται περισσότερα του ενός Κ-Μ, τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία εξαγωγής δεν θα αποδέχονται διασαφήσεις εξαγωγής, επανεξαγωγής και προσωρινής εξαγωγής όταν το τελωνείο εξόδου βρίσκεται σε άλλο Κ-Μ της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εξαγωγείς υποχρεωτικά τηρούν διατυπώσεις εξαγωγής σε μηχανογραφημένο τελωνείο.

4) Νομικό πλαίσιο

Το ενωσιακό νομικό πλαίσιο των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου εμπορευμάτων συνοψίζεται στα ακόλουθα άρθρα:

• Άρθρο 263 Καν. 952/13 στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης καλύπτονται από διασάφηση πριν την αναχώρηση.
• Άρθρο 269 Καν. 952/13 στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπάγονται σε καθεστώς εξαγωγής καθώς και οι περιπτώσεις εμπορευμάτων για τα οποία τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής ωστόσο δεν υπάγονται στο καθεστώς εξαγωγής.
• Άρθρο 1 σημείο 16 του Καν. 2446/2015 το οποίο περιλαμβάνει τον ορισμό του τελωνείου εξαγωγής ως «το τελωνείο που υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής για εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. (άρθρο 221 Καν. 2447 /2015)
• Άρθρο 329 Καν. 952/13 στο οποίο μεταξύ άλλων ορίζεται ως τελωνείο εξόδου το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός του εν λόγω εδάφους.
• Άρθρα 170 και 172 Καν. 952/13 για την υποβολή και αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης και υποχρέωσης προσκόμισης των εμπορευμάτων.
• Άρθρο 170 Καν. 952/13 σύμφωνα με το οποίο όταν η αποδοχή διασάφησης συνεπάγεται εκτέλεση ειδικών υποχρεώσεων από συγκεκριμένο πρόσωπο, η διασάφηση πρέπει να γίνεται από το πρόσωπο αυτό ή για λογαριασμό του.
• Άρθρο 244 Καν. 2015/2446 στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται οι προθεσμίες υποβολής της διασάφησης πριν από την αναχώρηση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας .
• Άρθρο 1 σημείο 19 του Καν. 2015/2446 στο οποίο προσδιορίζεται ο ορισμός του εξαγωγέα.
• Άρθρα 174 Καν. 952/13 και 148 Καν. 2015/2446 στα οποία ρυθμίζεται η δυνατότητα ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής πριν και μετά την παράδοση εμπορευμάτων.
• Άρθρο 221 Καν. 2015/2447 με το οποίο ρυθμίζεται το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής καθώς και οι παρεκκλίσεις από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής.
• Άρθρο 329 Καν. 2015/2447 με το οποίο προσδιορίζεται το αρμόδιο τελωνείο εξόδου και καθορίζονται οι παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα προσδιορισμού αυτού.
• Άρθρα 330, 331, 332, 333 Καν. 2015/2447, 267 Καν. 952/13 και 246,247 Καν. 2015/2446, με τα οποία καθορίζονται οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο εξόδου.
• Άρθρα 52, 53 Καν. 341/2016 και 329 Καν. 2015/2447 με τα οποία καθορίζεται η διαδικασία εξαγωγής εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης ή με βάση ηλεκτρονικό δηλωτικό ως δήλωση διαμετακόμισης.
• Άρθρο 335 Καν. 2015/2447 που αναφέρεται στη διαδικασία έρευνας της εξόδου και στα εναλλακτικά στοιχεία για την απόδειξη της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
• Άρθρo 270 παρ. 1 (Καν.952/13) σύμφωνα με το οποίο τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπάγονται σε διασάφηση επανεξαγωγής που υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο.

ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΡΟΛΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ-ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΟΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1.1 Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής

Το νομικό πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα επιφέρει αλλαγές στον ορισμό του ''εξαγωγέα'' υπαγορεύοντας τις περιπτώσεις που μπορεί ένα πρόσωπο να οριστεί ως εξαγωγέας.
Ορισμός "Εξαγωγέα".

1.1.1. Σε περιπτώσεις εμπορικών αποστολών:

Ως ''εξαγωγέας'' θεωρείται:

• Πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, υπάρχει σύμβαση πώλησης μεταξύ αυτού και του εγκατεστημένου στην τρίτη χώρα παραλήπτη κατά τη στιγμή της αποδοχής της διασάφησης και έχει την εξουσία να αποφασίσει για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
• Πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και έχει την εξουσία να αποφασίσει για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
Όταν συντρέχουν και οι δύο περιπτώσεις, υπερισχύει το πρόσωπο που διαθέτει τη σύμβαση πώλησης.
Συμπερασματικά, κατά την εξαγωγή, βάσει των ανωτέρω διατάξεων απαιτείται:
• σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλητή και αγοραστή από την οποία απορρέουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών και παράγονται έννομα αποτελέσματα,
• μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων δηλ. μεταβίβαση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος ως κύριος αγαθά με την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων και
• μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης κατά τα ειδικότερα συμφωνηθέντα στη σύμβαση πώλησης.
Παράλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ (άρθρο 24 ν. 2859/2000) '' κώδικας ΦΠΑ'' ) σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους διαταγές, οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που εξάγονται από την Ένωση από τον πωλητή, απαλλάσσονται από τον φόρο υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία και διαθέτει:
• τιμολόγιο πώλησης το οποίο δηλώνεται επί της διασάφησης εξαγωγής
• αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
• αποδεικτικό μεσολαβούσης τράπεζας από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντίτιμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου Έλληνας πωλητής (δηλ. πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κ-Μ που έχει αποκτήσει ΑΦΜ στη χώρα μας) με αντισυμβαλλόμενο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κ-Μ, διαθέτει σύμβαση πώλησης με το πρόσωπο αυτό, από την οποία προκύπτει η υποχρέωση για παράδοση των αγαθών προς εξαγωγή σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ 19.γ του Καν. 2015/2446) αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση όπως αυτή προκύπτει από την ΠΟΛ 1167/2013 ΔΥΟ, δύναται να ενεργεί ως εξαγωγέας με τις ευθύνες και τα δικαιώματα των εξαγωγέων. Στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο πώλησης του Έλληνα πωλητή εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ και αναγράφεται στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε άλλο Κ-Μ ενεργεί ως εξαγωγέας, αποκτά ΑΦΜ στη χώρα μας, τηρεί τις διατυπώσεις εξαγωγής και το τιμολόγιο πώλησης που εκδίδει προς τον αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα πρόσωπο απαλλάσσεται από ΦΠΑ ενώ ο έλληνας πωλητής εκδίδει το τιμολόγιο προς το πρόσωπο αυτό με ΦΠΑ.

Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων από πρόσωπο μη εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι διατυπώσεις εξαγωγής τηρούνται υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο θα ορίσει έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο. Για την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής από πρόσωπα μη εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτός από την υποχρέωση ορισμού έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου, απαιτείται για σκοπούς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, ο οποίος συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής. Ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου πραγματοποιείται με την κατάθεση αντιγράφου του σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του φορολογικού αντιπροσώπου.

Επισημαίνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το μη εγκατεστημένο στην Ένωση πωλητή (άρθρο 7 της ΠΟΛ 1281/1993 Α.Υ.Ο)
Σε περιπτώσεις μη εμπορικών αποστολών:
Ως ''εξαγωγέας'' θεωρείται:
• Ο ιδιώτης που μεταφέρει στις προσωπικές του αποσκευές τα εμπορεύματα προς εξαγωγή.
• Οποιοδήποτε μη υποκείμενο σε ΦΠΑ φυσικό πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή.
Ως ''προσωπικές αποσκευές'' νοούνται όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με το ταξίδι του φυσικού προσώπου.

1.1.2 Τόπος εγκατάστασης του ''Εξαγωγέα''.

Με τον όρο ''εγκατάσταση στη Ένωση'' νοείται:
• εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η συνήθης κατοικία του προσώπου αυτού στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
• εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, ο τόπος όπου το πρόσωπο αυτό έχει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή τη μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση.
Ως μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση θεωρείται ο σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οποίο βρίσκονται σε μόνιμη βάση οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι και μέσω του οποίου πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει οι σχετικές με τα τελωνεία πράξεις ενός προσώπου.
Για την κατανόηση των ανωτέρω διατάξεων παρατίθενται σχετικά παραδείγματα στο Παράρτημα 9
Γεωργικά επιδοτούμενα: Στην περίπτωση εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που δικαιούνται επιστροφών (επιδοτούμενα), βάσει πιστοποιητικού εξαγωγής, η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού (καν. 376/2008).
Αντιπρόσωπος: Το πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη υποβολής της διασάφησης προσωρινής ή οριστικής εξαγωγής καθώς και της διασάφησης επανεξαγωγής, έχει τη δυνατότητα να ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

1.2 Πιστοποίηση οικονομικών φορέων (εξωτερικών χρηστών)

Στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής (εξαγωγείς, μεταφορείς κλπ) ή στους νόμιμους αντιπροσώπους τους παρέχεται πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα μέσω της εφαρμογής itrader για υποβολή/παραλαβή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Για την πρόσβαση των εν λόγω προσώπων στην εφαρμογή απαιτείται η πιστοποίησή τους από το taxisnet.
Ειδικότερα για την πρόσβαση των νομίμων αντιπροσώπων πέραν της ανωτέρω πιστοποίησης απαιτείται και η ύπαρξη ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Η διαδικασία της εξουσιοδότησής τους, καθώς και η αποδοχή αυτής γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων (Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας).
Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, ο αντιπρόσωπος πρέπει να διατηρεί στο αρχείο του και έντυπη εξουσιοδότηση την οποία και οφείλει να επιδεικνύει στο τελωνείο όποτε αυτή ζητηθεί.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι οικονομικοί φορείς ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στο taxisnet και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση με τους κωδικούς τους, μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί από υπάλληλο του τελωνείου μέσω του Υποσυστήματος Μητρώου Συναλλασσομένων, λειτουργία διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ.Π.Σ.Τ. 5019194 ΕΞ 2012 /2-5-2012. Τέλος, διευκρινίζεται ότι πρόσβαση στο ICISnet μπορεί να αποκτήσει και ο εγκατεστημένος σε άλλο Κ-Μ εξαγωγέας. Ωστόσο, για λόγους εγγραφής και πιστοποίησης του προσώπου απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται στην σχετική εφαρμογή του ICISnet να ταυτίζεται με εκείνη που έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων EORI του Κοινοτικού Συστήματος Καταχώρισης και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (EOS) της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

2.1 Ρόλος τελωνείου εξαγωγής

Τελωνείο εξαγωγής είναι αυτό στο οποίο τηρούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής (υποβολή της διασάφησης εξαγωγής).
- Τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του τόπου που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για την εξαγωγή.
Τα εμπορεύματα συσκευάζονται για εξαγωγή όταν:
• Προετοιμάζονται για αποστολή (π.χ. συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια) κυρίως για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά.
• Ανασυσκευάζονται ή υποβάλλονται σε τελική συσκευασία σε κιβώτια τα οποία έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη μεταφορά.
• Τοποθετούνται χαρτοκιβώτια μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο.
Ο όρος «φόρτωση» καλύπτει κυρίως τις περιπτώσεις στις οποίες τα εμπορεύματα δεν συσκευάζονται για εξαγωγή και ειδικότερα εκείνες που τα εμπορεύματα φορτώνονται ασυσκεύαστα στο ενεργό μέσο μεταφοράς με το οποίο θα μεταφερθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. (π.χ. εμπορεύματα χύδην, όπως χαλίκι ή άμμος, οχήματα, σιτηρά ).
Παράδειγμα:
Τα εμπορεύματα φορτώνονται για εξαγωγή στο Τελωνείο Αθηνών για έξοδο από την Κακκαβιά. - Τελωνείο εξαγωγής είναι το Τελωνείο Αθηνών. Όταν τα ως άνω εμπορεύματα προς εξαγωγή συγκεντρώνονται, ανασυσκευάζονται ή υποβάλλονται σε τελική συσκευασία για εξαγωγή στη Λάρισα τότε το Τελωνείο εξαγωγής θα μπορούσε να θεωρηθεί και το Τελωνείο Λάρισας.
- Όταν εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και πρόκειται να επανεξαχθούν η διασάφηση επανεξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται στο προβλεπόμενο από την άδεια τελωνείο.
- Παρεκκλίσεις
Παρεκκλίσεις από τον ανωτέρω κανόνα όσον αφορά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, υπάρχουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στις περιπτώσεις υπεργολαβίας, η διασάφηση μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο εγκατάστασης του τόπου του υπεργολάβου. (υπεργολαβία: η περίπτωση όπου το συμβαλλόμενο μέρος της αλυσίδας διακίνησης των προϊόντων, προσλαμβάνει οικονομικό φορέα προκειμένου να εκτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα ,δηλαδή μέρος της διαδικασίας, που σχετίζονται με τη διαδικασία της εξαγωγής).
Παράδειγμα:
Η εταιρεία Α που βρίσκεται στην Ολλανδία εξάγει μηχανήματα στην Κίνα. Προσλαμβάνει την εταιρεία Β που βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να κατασκευάσει αυτά τα μηχανήματα τα οποία στη συνέχεια θα εξαχθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο ελληνικό τελωνείο που είναι αρμόδιο για την εταιρεία Β.
• Όπου υπάρχουν λόγοι διοικητικής οργάνωσης, η διασάφηση μπορεί να υποβληθεί σε διαφορετικό τελωνείο από το αρμόδιο για την εν λόγω πράξη
• Όταν υπάρχουν αιτιολογημένες περιπτώσεις, η διασάφηση μπορεί να υποβληθεί σε άλλο τελωνείο. Ως αιτιολογημένες περιπτώσεις ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
o οι περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε προορισμό εντός της Ένωσης και, μετά την αναχώρηση από το σημείο φόρτωσης, πραγματοποιείται αλλαγή της σύμβασης βάσει της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να εξαχθούν εκτός της Ένωσης, η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να κατατεθεί στο Τελωνείο από το οποίο τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, εφόσον το συγκεκριμένο Τελωνείο έχει αρμοδιότητες διατυπώσεων εξαγωγής ή στο πλησιέστερο Τελωνείο εξαγωγής. o όταν το αρμόδιο Τελωνείο βρίσκεται σε απόσταση ή αντίθετη κατεύθυνση προς τη διαδρομή για εξαγωγή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσανάλογο οικονομικό κόστος μεταφοράς για τον εξαγωγέα ή και επιπλέον προβλήματα επιβάρυνσης του αστικού περιβάλλοντος (μόλυνση - κυκλοφοριακό), η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να κατατεθεί στο πρώτο Τελωνείο που βρίσκεται καθ' οδόν, ή στο Τελωνείο εξόδου εφόσον τούτο έχει αρμοδιότητες διατυπώσεων εξαγωγής.
• Όταν η αξία των προς εξαγωγή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ ανά αποστολή και ανά διασαφιστή και αυτά δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, η διασάφηση μπορεί να υποβάλλεται στο τελωνείο εξόδου (άρθρο 221 Καν. 2447/15)
• Οι τελωνειακές διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε άλλη πράξη, μπορεί να λάβει χώρα μόνο στο τελωνείο εξόδου (άρθρο 221 Καν. 2447/15)
• Οι διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με προφορική δήλωση, μπορούν να υποβληθούν μόνο στο τελωνείο εξόδου (άρθρο 221 Καν. 2447/15)
• Στην επανεξαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, εφόσον χρησιμοποιείται δελτίο ΑΤΑ (338 Καν. 2447/15), αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο εξόδου εφόσον έχει αρμοδιότητες διατυπώσεων εξαγωγής.
• Στις περιπτώσεις όπου η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται εκ των υστέρων αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής είναι το τελωνείο αρμόδιο για την εποπτεία του τόπου που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εξαγωγής γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών (επιδοτούμενα), η διασάφηση υποβάλλεται μόνο στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο συσκευασίας ή φόρτωσης αυτών, σύμφωνα με τον ν. 612/2009.

2.2 Αρμοδιότητες Τελωνείου εξαγωγής

Για τα εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και για τα οποία απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, στο τελωνείο εξαγωγής πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
• η υποβολή και αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης για την εξαγωγή, προσωρινή εξαγωγή και επανεξαγωγή μετά από ειδικό καθεστώς, η έκδοση του αριθμού καταχώρησης της διασάφησης (MRN) και η γνωστοποίησή του στον εξαγωγέα/διασαφιστή,
• η διεκπεραίωση της διαδικασίας τροποποίησης και ακύρωσης της διασάφησης, όπου αυτό απαιτείται,
• η διασφάλιση της άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο,
• η τήρηση των μέτρων απαγορεύσεων ή περιορισμών κατά την εξαγωγή,
• η επαλήθευση της διασάφησης εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των υποστηρικτικών, της διασάφησης, εγγράφων,
• η λήψη μέτρων για την αναγνώριση της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπου απαιτείται,
• η καταχώρηση των αδειών διέλευσης (διμερείς, transit, τριγωνικές, ΕΔΥΜ), όπου απαιτείται,
• Η απελευθέρωση των εμπορευμάτων και η εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) με σκοπό την μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου, η ενημέρωση του εξαγωγέα και του τελωνείου εξόδου για την επικείμενη έξοδο των εμπορευμάτων (μήνυμα ΙΕ501:στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής) και αποστολή του μηνύματος.
• Παροχή αποδεικτικού μηνύματος εξόδου στον εξαγωγέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

3.1 Προθεσμίες υποβολής διασάφησης πριν την αναχώρηση

Σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο πρέπει να καλύπτονται από διασάφηση πριν από την αναχώρηση:
Η διασάφηση πριν από την αναχώρηση λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:
1. Διασάφηση εξαγωγής, όταν τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς για το οποίο απαιτείται τελωνειακή διασάφηση
2. Διασάφηση επανεξαγωγής στις περιπτώσεις μη ενωσιακών εμπορευμάτων που προορίζονται για έξοδο, με εξαίρεση τα εμπορεύματα που τελούν υπό το καθεστώς ελεύθερης ζώνης ή προσωρινής εναπόθεσης ή για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης που διέρχονται απλώς από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
3. Συνοπτική διασάφηση εξόδου
Οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής ως διασάφηση πριν από την αναχώρηση, για τα εμπορεύματα που εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, προβλέπονται από τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις. Ειδικότερα, η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο πριν από την αναχώρηση του μέσου μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή πριν τη φόρτωση στην περίπτωση μεταφοράς των εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια. Αναλυτικός πίνακας με τις προθεσμίες υποβολής της διασάφησης εξαγωγής παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας.

3.2 Υποβολή ορθά συμπληρωμένης διασάφησης εξαγωγής

3.2.1. Συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής

Σύμφωνα με το άρθρο 15 Καν.952/13, η υποβολή διασάφησης στο τελωνείο ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά την υπαγωγή των εκάστοτε εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς και τη γνησιότητα των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή στην ορθή συμπλήρωσή της, για να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις κατά τον τελωνισμό και επιβολή ενδεχόμενων ποινών κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία εφόσον από τους διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων ή μη ορθή συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της διασάφησης.
Η διασάφηση εξαγωγής, η διασάφηση προσωρινής εξαγωγής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και η διασάφηση επανεξαγωγής μετά από ειδικό καθεστώς περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται παράρτημα 9 του Καν.341/16, προσαρτήματα Β1 έως Δ1 κατά περίπτωση καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας που αναφέρονται στο παράρτημα 9 Καν.341/16 προσάρτημα Α.
Τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας δεν περιλαμβάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Αποστολής κοινοτικών εμπορευμάτων από και προς τα ειδικά εδάφη εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στα οποία δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2006/112/ΕΚ ή η οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου,
• Παράδοσης κοινοτικών εμπορευμάτων με απαλλαγή από φόρους ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους.
Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διασάφηση υποχρεωτικά ανάλογα με το αιτούμενο καθεστώς περιέχονται για διευκόλυνσή σας, σε επικαιροποιημένο πίνακα (Παράρτημα 4 της παρούσης) με τις υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης της διασάφησης εξαγωγής, προσωρινής εξαγωγής και επανεξαγωγής ανά τύπο διασάφησης (Παράρτημα 9 Καν.341/16)
Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζεται ότι:
Στις περιπτώσεις:
Α) Έλληνα εξαγωγέα (πωλητής εγκατεστημένος στην Ελλάδα), η διασάφηση συμπληρώνεται ως ακολούθως:
Θέση 2: EORI Έλληνα εξαγωγέα
Θέση 44: ΑΦΜ εγκατεστημένου στην Ελλάδα πωλητή (κωδικός 1732)
Β) Εξαγωγέα εγκατεστημένου σε άλλο Κ-Μ:
Θέση 2: EORI Εξαγωγέα εγκατεστημένου σε άλλο Κ-Μ
Θέση 44: ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο Κ-Μ πωλητή (κωδικός 1734)
Διευκρινίζεται ότι η απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας από πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κ-Μ όπου απαιτείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας πραγματοποιείται είτε μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ είτε μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου
Γ) Εξαγωγέα εγκατεστημένου εκτός τελωνειακού εδάφους της Ένωσης
Θέση 2: EORI Εξαγωγέα εγκατεστημένου εκτός τελωνειακού εδάφους της Ένωσης
Θέση 14: Στοιχεία έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου
Θέση 44: ΑΦΜ φορολογικού αντιπροσώπου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα εξαγωγέα (κωδικός1742)
Δ) Από πρόσωπο που δεν έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων έχει ωστόσο την εξουσία να αποφασίσει για τη μεταφορά των εμπορευμάτων :
Θέση 2: EORI Έλληνα εξαγωγέα
Θέση 44: ΑΦΜ εγκατεστημένου στην Ελλάδα πωλητή ΠΟΛ 1167 (κωδικός 1708)

3.2.2. Υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής - προσωρινής εξαγωγής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και επανεξαγωγή ύστερα από οικονομικό ανασταλτικό καθεστώς, έγγραφα - συμπλήρωση της θέσης 44 της διασάφησης
Τα κυριότερα υποστηρικτικά, της διασάφησης εξαγωγής, έγγραφα προκύπτουν από συνδυασμό ενωσιακών διατάξεων και εθνικών απαιτήσεων, συμπληρώνονται στη θέση 44 της διασάφησης και είναι:
• τιμολόγιο στην περίπτωση πώλησης εμπορευμάτων / Απόδειξη Λιανικών συναλλαγών, εάν πρόκειται για πώληση σε ιδιώτη πελάτη κάτοικο τρίτης χώρας,
• έγγραφα μεταφοράς,
• εφόσον κρίνεται αναγκαίο, υποβολή καταλόγου δεμάτων,
• εφόσον απαιτείται, υποβολή ειδικού πιστοποιητικού ή έγκρισης.
Το έντυπο «Δήλωση Προέλευσης Εμπορευμάτων- Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων» (κωδ. 1804) δεν αποτελεί υποστηρικτικό, της διασάφησης, έγγραφο στις περιπτώσεις οριστικής εξαγωγής εμπορευμάτων (καθεστώς 1000),
Εξαίρεση: Το εν λόγω έντυπο εξακολουθεί να ισχύει ως δικαιολογητικό έγγραφο στο καθεστώς της οριστικής εξαγωγής, στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας αιτείται επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων που εξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2861/94.
Επισημαίνεται ότι η θέση 44 της διασάφησης συμπληρώνεται πλέον των ανωτέρω εγγράφων και με τα ακόλουθα έγγραφα/μνείες στις περιπτώσεις εξαγωγής επιδοτουμένων προϊόντων, στα καθεστώτα επανεξαγωγής μετά από οικονομικό τελωνειακό καθεστώς και προσωρινής εξαγωγής στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:
Εξαγωγή γεωργικών επιδοτουμένων προϊόντων:
• Έντυπο Προενημέρωσης
• Πιστοποιητικό εξαγωγής ή Πιστοποιητικό Προκαθορισμού Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (θέση 37: 3151)
• Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς
• Δήλωση Προέλευσης Εμπορευμάτων - Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων
• Δελτίο Χημικής Ανάλυσης εκτός αν η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει άλλο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπως αυτοί αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση της θέσης 12 των εντύπων του Παραρτήματος 12 Καν.341/16
Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή - Προκαταβολική Εξαγωγή (θέση 37: 1100)
• Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς
• Δελτίο Χημικής Ανάλυσης εκτός αν η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει άλλο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπως αυτοί αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση της θέσης 12 των εντύπων του Παραρτήματος 12 Καν. 341/16
Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Θέση 37: 2100)
• Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς
• Δελτίο Χημικής Ανάλυσης εκτός αν η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει άλλο τρόπο εξακρίβωσης της ταυτότητας των εμπορευμάτων όπως αυτοί αναφέρονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση της θέσης 12 των εντύπων του Παραρτήματος 12 του Καν.(ΕΟΚ) 341/16
• Πληροφοριακό Δελτίο 2 (INF2) όταν έχει εκδοθεί από την τελωνειακή αρχή στα πλαίσια των τριγωνικών συναλλαγών
Καθεστώς επανεξαγωγής μετά από καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης (Θέση 37: 3171)
• Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς
Καθεστώς επανεξαγωγής μετά από καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (θέση 37:3153)
• Αριθμός άδειας υπαγωγής στο καθεστώς εφόσον υφίσταται
Επισήμανση: Προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση των κοινών κριτηρίων κινδύνου (CRC) για την ασφάλεια και προστασία, στις περιπτώσεις όπου στον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) συμπληρώνονται οι κωδικοί 1 (θαλάσσια μεταφορά) ή 4 (αεροπορική μεταφορά), αναγράφεται στη θέση 7 της διασάφησης ο Μοναδικός Αριθμός Αναφοράς Αποστολής (UCR1), δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης δεν έχουν φορτωθεί τα εμπορεύματα στο τελικό μέσο μεταφοράς και κατά συνέπεια δεν έχει εκδοθεί ακόμα το σχετικό έγγραφο μεταφοράς ώστε να συμπληρωθεί με τον αριθμό αεροπορικής ή θαλάσσιας φορτωτικής η θέση 44 της διασάφησης.

3.2.3 Συμπλήρωση της θέσης 40 της διασάφησης.

Από 01.05.2016 και σύμφωνα με το παράρτημα 9 των μεταβατικών διατάξεων (Καν.341/2016) η θέση 40 «Συνοπτική Διασάφηση / Προηγούμενο έγγραφο» συμπληρώνεται πλέον υποχρεωτικά στη διασάφηση εξαγωγής. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει προηγούμενο καθεστώς (οριστική εξαγωγή) η θέση 40 συμπληρώνεται με τον αριθμό του Δ.Α. ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου μεταφοράς ή με τον αριθμό ARC του e - ΔΕ εφόσον πρόκειται για προϊόντα Ε.Φ.Κ. Τα Τελωνεία προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληπτικών εκ των υστέρων ελέγχων ως προς την ορθή συμπλήρωση της θέσης αυτής και την επιβολή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων.

3.2.4. Συμπλήρωση της θέσης 8 της διασάφησης.

Σύμφωνα με το παράρτημα 9 - προσάρτημα Α του Καν.341/16, η θέση 8 (παραλήπτης) της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνεται με τα στοιχεία του προσώπου που πραγματικά παραλαμβάνει τα εμπορεύματα. Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα μεταφέρονται με μεταβιβάσιμη φορτωτική η οποία είναι «εις διαταγήν» με οπισθογράφηση και ο παραλήπτης είναι άγνωστος στη θέση 8 συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου προς ειδοποίηση.

3.2.5. Ηλεκτρονική Υποβολή και Αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά την ορθά, κατά τα ανωτέρω, συμπληρωμένη διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο (ΙΕ515, «Διασάφηση Εξαγωγής»).
Εφόσον η διασάφηση ύστερα από έλεγχο του συστήματος γίνει αποδεκτή, αποδίδεται ο αριθμός αναφοράς της κίνησης (MRN) ο οποίος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εξαγωγέα/διασαφιστή. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης καθώς επίσης και την ύπαρξη αναφορών για οποιαδήποτε έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικά, άδειες, κλπ) που απαιτείται με βάση τον δηλωθέντα κωδικό προϊόντος (κωδικό Σ.Ο.) και σχετίζονται με την δηλωθείσα χώρα προορισμού.
H συνολική διαδικασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ του εξαγωγέα/ διασαφιστή, των εμπλεκόμενων, στη διαδικασία εξαγωγής, προσώπων και των τελωνείων (εξαγωγής και εξόδου) καθώς επίσης και μεταξύ των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου (δηλωθέν ή πραγματικό), από την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής μέχρι και την έξοδο του εμπορεύματος από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αποτυπώνεται στον συγκεντρωτικό κατάλογο μηνυμάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα 6).

3.3 Άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής

Η διασφάλιση της άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε όποιο άλλο χώρο έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από το τελωνείο σε όλες τις περιπτώσεις τελωνισμού, εκτός από τις περιπτώσεις τελωνισμού εξαγωγής επιδοτούμενων γεωργικών προϊόντων, αποτελεί θεμελιώδη κανόνα διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων. Ο κανόνας αυτός τέθηκε τόσο με τις διατάξεις του ΚΤΚ όσο και με τις διατάξεις του Καν. 952/13, για να διασφαλίσει ότι τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, είναι υπό την επιτήρηση και στην διάθεση του τελωνείου για τη διενέργεια ενδεχόμενου ελέγχου.

Οι χώροι που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από την τελωνειακή αρχή ως χώροι παραμονής των εμπορευμάτων, είναι εκείνοι τους οποίους η αρμόδια τελωνειακή αρχή είναι σε θέση να διασφαλίσει την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας, με συστηματικούς ελέγχους, πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η έγκρισή τους και παρακολούθησης της ροής των εμπορευμάτων από αυτούς βάσει των σχετικών παραστατικών. Ως τέτοιοι χώροι θεωρούνται, οι αποθήκες αποταμίευσης, οι ελεύθερες ζώνες. Η παραμονή των προς εξαγωγή εμπορευμάτων στους ως άνω χώρους, συναρτάται άμεσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της εκάστοτε τελωνειακής αρχής κι ως εκ τούτου, ο Προϊστάμενος αυτής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ζητά να αφιχθούν τα ως άνω εμπορεύματα προς εξαγωγή στους χώρους του τελωνείου με την υποβολή της διασάφησης κατά τα ισχύοντα.

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα στη συνήθη διαδικασία εξαγωγής, βρίσκονται στην έδρα του εξαγωγέα , αυτό προϋποθέτει γραπτή έγκριση του αρμόδιου τελωνείου και η αρμόδια τελωνειακή αρχή εγκρίνει ή απορρίπτει το εν λόγω αίτημα. Μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών προσαρμογών, σχετικό υπόδειγμα αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 10 της παρούσας. Η ως άνω αίτηση θα κατατίθεται από τον διασαφιστή/εξαγωγέα και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας τελωνειακής αρχής θα το εγκρίνει ή θα το απορρίπτει λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη: α) την εγγύτητα των εγκαταστάσεων αυτών, β) τη δυνατότητα μετακίνησης των υπαλλήλων στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που τα προς εξαγωγή εμπορεύματα παραμένουν στους ανωτέρω χώρους, εφόσον το Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυσης Κινδύνου (DSS) υποδείξει φυσικό έλεγχο επί ορισμένων διασαφήσεων, ο έλεγχος διενεργείται στους χώρους αυτούς.

3.3.1 Διερεύνηση άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο

-Υποχρεωτική συμπλήρωση της θέσης 30 (Τόπος εμπορευμάτων) στη διασάφηση: Ο εξαγωγέας υποχρεούται να δηλώσει στη θέση 30 της ηλεκτρονικής διασάφησης, στη συνήθη διαδικασία (διασαφήσεις τύπου Α, D, B, Ε), τον τόπο όπου βρίσκονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα.
Ο κατάλογος με τους κωδικοποιημένους χώρους προσκόμισης των, προς εξαγωγή, εμπορευμάτων ανά τελωνείο εξαγωγής έχει αναρτηθεί στο portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/forms).
Οι φορείς και τα τελωνεία παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωσή τους προκειμένου να έχουν διαθέσιμους τους κωδικούς χώρων που τους αφορούν, κατά την υποβολή των σχετικών διασαφήσεων μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών συνδέσμων
(https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10348438καιadreseeID=10026938)
και
(https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10348453καιadreseeID=10 001983)
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υποβολής διασάφησης εξαγωγής τύπου Α ή απλουστευμένη διασάφησης εξαγωγής τύπου Β, η συμπλήρωση της θέσης 30 σημαίνει την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων στο δηλωθέντα τόπο και όχι την πρόθεση άφιξης αυτών. Στην περίπτωση που η εν λόγω διασάφηση υποβάλλεται πέραν του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου, ο εξαγωγέας έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι με την έναρξη λειτουργίας του τελωνείου τα εμπορεύματα θα έχουν ήδη αφιχθεί στον δηλωθέντα τόπο.
Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον πραγματικό χρόνο άφιξης των εμπορευμάτων, θα πρέπει να υποβάλλει σε μεταγενέστερο χρόνο την διασάφηση εξαγωγής τύπου Α ή Β, ούτως ώστε να διασφαλίσει παράλληλα και την άφιξη των εμπορευμάτων. Διαφορετικά, μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται, από την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, να υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής πριν την άφιξη των εμπορευμάτων (τύπου D ή E) και με την πραγματοποίηση της άφιξής τους να αποστείλει το προβλεπόμενο συμπληρωματικό μήνυμα (ED 15) προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία της εξαγωγής. Διευκρινίζεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις (υποβολή τύπου D ή Ε διασάφησης), η συμπλήρωση της θέσης 30 στη δ/ση εξαγωγής δηλώνει την πρόθεση άφιξης των εμπορευμάτων στον δηλωθέντα τόπο.

3.3.2. Τρόποι επιβεβαίωσης της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων

Η διερεύνηση της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων πραγματοποιείται επί ορισμένου ποσοστού διασαφήσεων εξαγωγής που προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο του κάθε τελωνείου, ανάλογα με την κίνηση και τον όγκο των συναλλαγών του και αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυξημένη παραβατικότητα. Χρονικά, μπορεί να πραγματοποιείται, είτε κατά το στάδιο τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής (άμεση διερεύνηση), είτε εκ των υστέρων (εκ των υστέρων διερεύνηση), ανάλογα με τους τόπους και χώρους εποπτείας κάθε τελωνείου.
Επισήμανση·. Η ως άνω διερεύνηση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σχετίζεται με την επαλήθευση της διασάφησης, που υποδεικνύεται από το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου του ICISnet.
Ο τρόπος αποτύπωσης των ενεργειών του τελωνείου για τη διερεύνηση της πραγματικής άφιξης των εμπορευμάτων αποτελεί εσωτερική διαδικασία που αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο του κάθε τελωνείου.
Σε κάθε περίπτωση, η μη προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αποτελεί τελωνειακή παράβαση και επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 147 του Ν. 2960/01.
Άμεση διερεύνηση άφιξης των εμπορευμάτων:
Άμεση διερεύνηση για την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο χώρος προσκόμισης των εμπορευμάτων είναι εύκολα προσβάσιμος και κατά κανόνα παρακείμενος του τελωνειακού καταστήματος. Για παράδειγμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διασαφήσεις όπου το εμπόρευμα δηλώνεται ότι έχει αφιχθεί στον χώρο του τελωνείου (π.χ. τελωνειακός περίβολος). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι διασαφήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη του επόπτη και διασταυρώνεται εάν έχουν αφιχθεί τα αντίστοιχα φορτία στον χώρο του τελωνείου. Εξυπακούεται ότι η ως άνω διερεύνηση πραγματοποιείται πριν τη δρομολόγηση της διασάφησης εξαγωγής από τον επόπτη.
Εκ των υστέρων διερεύνηση για την άφιξη των εμπορευμάτων:
Για τις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, η εκ των υστέρων διερεύνηση άφιξης των εμπορευμάτων πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο του τελωνισμού στάδιο. Αυτή μπορεί να γίνει με διασταύρωση ορισμένων στοιχείων όπως για παράδειγμα από τις αποθήκες ή από τις πύλες εισόδου των τελωνείων, (π.χ. μπορεί να συγκριθεί η ώρα εισόδου των εμπορευμάτων στην Ε.Ζ. με την ώρα δρομολόγησης της διασάφησης από τον επόπτη ή να συγκριθεί η ημερομηνία και ώρα δρομολόγησης από τον επόπτη με οποιοδήποτε συνοδευτικό έγγραφο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του ν. 4308/24.11.2014 (ΦΕΚΑ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»
Όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη σε τελωνειακή επιτήρηση, πριν από την υποβολή της διασάφησης, κατά κανόνα σε χώρους εποπτευόμενους από το τελωνείο, τότε δεν απαιτείται έλεγχος για να πιστοποιηθεί εάν το εμπόρευμα έχει αφιχθεί στο τελωνείο, δεδομένου ότι από τον συσχετισμό των θέσεων 40 (Προηγούμενο Παραστατικό) και 30 (Τόπος εμπορευμάτων) της διασάφησης αποδεικνύεται η άφιξη.

3.4 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το μεταφορικό μέσο των προς εξαγωγή εμπορευμάτων

Επισημαίνεται ότι, πέραν των υποχρεώσεων που οφείλει να τηρεί ο εξαγωγέας/ διασαφιστής οφείλει επιπλέον να διασφαλίζει ότι το μεταφορικό μέσο των, προς εξαγωγή, εμπορευμάτων πληροί τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια της μεταφοράς. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των οδικών μεταφορών πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:
Α) Τα αλλοδαπά φορτηγά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από συμφωνίες, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες διέλευσης (διμερείς, transit, τριγωνικές, ΕΔΥΜ), οι οποίες στο τελωνείο εξαγωγής καταχωρούνται ηλεκτρονικά (σχετ. Δ19Β 5033532 ΕΞ2011/2-8-2011 και Δ19Β 5037583 ΕΞ2011/8-9-2011 ΔΥΟ). Τις άδειες αυτές τις προμηθεύονται στη χώρα τους. Όταν για τη διενέργεια της μεταφοράς απαιτείται κοινοτική άδεια, αυτή ελέγχεται αλλά δεν καταχωρείται.
Οι άδειες διέλευσης καταχωρούνται στη θέση 44. Σε περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένες στη θέση αυτή από τον εξαγωγέα/διασαφιστή θα καταχωρούνται επιλέγοντας τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» από το τελωνείο. Σε κάθε περίπτωση το τελωνείο εξετάζει αν απαιτείται άδεια διέλευσης, την καταχωρεί εάν δεν είναι ήδη καταχωρημένη και τη θεωρεί.
Β) Διευκρινίζεται ότι τα ελληνικά οχήματα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες άδειες διέλευσης από τα τελωνεία εξόδου και η χορήγηση αυτών παρακολουθείται πλέον ηλεκτρονικά. Αν τα ελληνικά οχήματα χρησιμοποιούν την άδεια ΕΔΥΜ, τότε αυτή καταχωρείται από το τελωνείο εξαγωγής.

3.5 Επαλήθευση της διασάφησης

Μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και την απόδοση MRN, καλείται το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου για την απόδοση Κοινοτικού και Εθνικού Αποτελέσματος Ανάλυσης Κινδύνου. Η διασάφηση ενημερώνεται αυτόματα με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζεται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (οθόνη επόπτη).

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τελωνισμού εμπορευμάτων εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Στρατηγικής Τελ. Ελέγχων και Παραβάσεων εκδίδει άμεση εντολή ελέγχου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου στο τελωνείο. (Δ33Δ Εμπ. 50020/07.01.2014 ΔΥΟ) O εξαγωγέας/ διασαφιστής ενημερώνεται για τη διενέργεια ελέγχου (μήνυμα ΙΕ560 «γνωστοποίηση απόφασης ελέγχου εξαγωγής»). Από το μενού «Ιστορικό συναλλαγής» επιλέγει το μήνυμα ΙΕ560, όπου του εμφανίζεται ως πληροφορία ο κωδικός «1» εάν πρόκειται για φυσικό έλεγχο ή ο κωδικός «0» εάν πρόκειται για έλεγχο εγγράφων.

Σύμφωνα με το σχετικό 3) από 01.11.2015 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και οι εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις που διενεργείται έλεγχος από την τελωνειακή αρχή.
Διαχείριση εξουσιοδότησης - Εντολής αντιπροσώπου

Λόγω της ύπαρξης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, η έντυπη εξουσιοδότηση - εντολή αντιπροσώπου παύει να θεωρείται πλέον, ως υποστηρικτικό της διασάφησης εξαγωγής έγγραφο και ως εκ τούτου δεν υποβάλλεται/ προσκομίζεται κατά το στάδιο επαλήθευσης της διασάφησης. Η προσκόμιση αυτής θα απαιτείται από το τελωνείο στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι δεν υφίσταται σχετική εξουσιοδότηση/εντολή. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, εξακολουθεί να απαιτείται η δήλωση της ύπαρξης αυτής στη θέση 44 της διασάφησης με τον αντίστοιχο κωδικό 1902 (Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου).

Φυσικός έλεγχος:

Στην περίπτωση διενέργειας φυσικού ελέγχου, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά με την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ 560 με κωδικό 1.

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής παρίσταται κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 189 / Καν.952/13, 239 Καν.2447/15), προσκομίζοντας τα υποστηρικτικά, της διασάφησης εξαγωγής, έγγραφα, πρωτότυπα ή αντίγραφα κατά περίπτωση.

Έλεγχος εγγράφων:

Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου εγγράφων, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ 560 με κωδικό 0.

Ειδικότερα:

α) Ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα τα εν λόγω έγγραφα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες» / «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα», σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο portal του ICISnet.

β) Στο περιβάλλον του τελωνείου, ο αρμόδιος υπάλληλος επιλέγοντας τη λειτουργία «Αναζήτηση ΕΔΕ εξαγωγής» και συμπληρώνοντας το συγκεκριμένο MRN της διασάφησης, επιλέγει το πεδίο «Προβολή» και τη λειτουργία «Σχετικά Συνυποβαλλόμενα Αρχεία». Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζονται όλα τα αρχεία που έχει υποβάλλει ο εξαγωγέας/ διασαφιστής για τη συγκεκριμένη διασάφηση. Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι ο αρμόδιος υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο, δεν χρειάζεται να τυπώνει ούτε να αποθηκεύει το εν λόγω έγγραφο καθώς το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα όλα τα συνημμένα έγγραφα ανά διασάφηση.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων, δεν αφαιρεί το δικαίωμα που έχει το τελωνείο σε περίπτωση οποιασδήποτε υπόνοιας να καλέσει τον εξαγωγέα να προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα.

Στην περίπτωση που η ως άνω εφαρμογή είναι εκτός λειτουργίας, τότε ο εξαγωγέας/ διασαφιστής μπορεί να αποστείλει τα σχετικά έγγραφα είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, αναγράφοντας το MRN της συγκεκριμένης διασάφησης στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ή στο πάνω δεξί τμήμα της τηλεομοιοτυπίας, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, στο σχετικό διαβιβαστικό γίνεται αναφορά στον αριθμό και στο είδος των αποστελλόμενων εγγράφων.

Για την καλύτερη και ομοιόμορφη διαχείριση της αποστολής των συνημμένων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το κάθε τελωνείο κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία (Δ31 Δ/νση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ), δημιουργεί e-mail με την ονομασία : supporting_docs@xxxx.syzefxis.gov.gr (όπου xxxx ο κωδικός του κάθε τελωνείου).
Εξυπακούεται ότι την ευθύνη για την αποστολή των συνημμένων στη διασάφηση εγγράφων με τους παραπάνω περιγραφόμενους τρόπους, φέρει ο εξαγωγέας/διασαφιστής.

Έλεγχοι διαδικασίας για την τήρηση απαγορεύσεων / περιορισμών:

Μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εξαγωγέας / διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει: α) τους ελέγχους διαδικασίας για την τήρηση απαγορεύσεων - περιορισμών από β) τους ελέγχους εγγράφων, όταν και για τις 2 περιπτώσεις λαμβάνει το ίδιο μήνυμα ΙΕ 560 με κωδικό 0 (Έλεγχος εγγράφων), εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο Διαδικασίας για σκοπούς Απαγορεύσεων - Περιορισμών δεν εκτελεί καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του συναλλασσόμενου. Ο εξαγωγέας / διασαφιστής με την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ 560 με
κωδικό 0 (Έλεγχος Εγγράφων), υποβάλλει ηλεκτρονικά μόνο το προβλεπόμενο πιστοποιητικό / άδεια / έγκριση.

2. Αντιθέτως όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο εγγράφων (όλων των υποστηρικτικών εγγράφων), παράλληλα με την αυτόματη αποστολή του ΙΕ 560 με κωδικό 0 (Έλεγχος Εγγράφων) από το ICISnet, ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα / διασαφηστή με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλέφωνο, email κλπ), προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει το σύνολο αυτών.

Έλεγχοι διαδικασίας για την επιτήρηση των καθεστώτων Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και
Προκαταβολική Εξαγωγή με συμψηφισμό στο ισοδύναμο.

Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται διασαφήσεις προσωρινής εξαγωγής/επανεξαγωγής στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων (θέση 37: 2100, 2200, 1100, 3151) και μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εξαγωγέας / διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει: α) τους ελέγχους διαδικασίας για την επιτήρηση των εν λόγω καθεστώτων από β) τους φυσικούς ελέγχους, όταν και για τις δύο περιπτώσεις λαμβάνει το ίδιο μήνυμα ΙΕ 560 με κωδικό 1 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
• Όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει έλεγχο διαδικασίας για την επιτήρηση των καθεστώτων δεν εκτελεί καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του συναλλασσόμενου και προβαίνει στη διενέργεια δειγματοληψίας. Ο εξαγωγέας/διασαφιστής με την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ560 με κωδικό 1 ΔΕΝ υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα (στην ουσία ενημερώνεται ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος διαδικασίας για την επιτήρηση των καθεστώτων).
• Αντιθέτως όταν ο οριζόμενος ελεγκτής διαπιστώνει φυσικό έλεγχο παράλληλα με την αυτόματη αποστολή του μηνύματος ΙΕ 560 με κωδικό 1 (φυσικός έλεγχος), ενημερώνει άμεσα τον εξαγωγέα /διασαφιστή με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ τηλέφωνο, email κλπ) προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει το σύνολο των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων και να τα προσκομίσει σε πρωτότυπη μορφή.

Προτεραιότητα κατά τη διενέργεια των ελέγχων

ΑΕΟ: Όταν μετά από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου επιλεγεί για περαιτέρω έλεγχο διασάφηση, η οποία έχει υποβληθεί από πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, τότε η εν λόγω διασάφηση ελέγχεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί από μη Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς.

Ο Προϊστάμενος Τελωνισμού δύναται να επιβεβαιώσει την κατοχή της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα από το Υποσύστημα Αδειών - Εγκρίσεων του Icisnet βάσει του αριθμού αδείας ΑΕΟ που έχει δηλωθεί στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης.
Απλουστευμένες διαδικασίες στην εξαγωγή :

Όταν μετά από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου επιλεγεί για περαιτέρω έλεγχο διασάφηση, η οποία έχει υποβληθεί από πρόσωπο που είναι κάτοχος άδειας απλουστευμένων διαδικασιών, τότε η εν λόγω διασάφηση ελέγχεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί από πρόσωπα που δεν έχουν άδεια απλουστευμένων διαδικασιών.

Ο Προϊστάμενος Τελωνισμού δύναται να επιβεβαιώσει την ύπαρξη της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών από το Υποσύστημα Αδειών - Εγκρίσεων του Icisnet βάσει του αριθμού αδείας που έχει δηλωθεί στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης.

Αποτελέσματα ελέγχου:

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε. Ένδειξη Α1: «Καλώς»
Τίθεται στην περίπτωση που το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο διαπιστώσει ότι επαληθεύονται τα δηλούμενα, στη διασάφηση, στοιχεία.

Ένδειξη Α1: «Καλώς με διαφορές - Συμφωνία εξαγωγέα/διασαφιστή»

Τίθεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές σε σχέση με τα δηλούμενα, στη διασάφηση, στοιχεία για τις οποίες είναι ενήμερος ο εξαγωγέας/διασαφιστής και τις αποδέχεται. Ο αρμόδιος ελεγκτής τροποποιεί τα αντίστοιχα πεδία της διασάφησης με βάση τις διαφορές που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

Ένδειξη Α1: «Καλώς με διαφορές - Ασυμφωνία εξαγωγέα/διασαφιστή»

Τίθεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές από τα δηλούμενα, στη διασάφηση, στοιχεία και ο εξαγωγέας/διασαφιστής διαφωνεί με τις διαπιστωθείσες διαφορές. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος ελεγκτής αφού ενημερώσει τα στοιχεία της διασάφησης με τις διαφορές, καταχωρεί αποτέλεσμα: «Α1: Καλώς με διαφορές - Ασυμφωνία εξαγωγέα/διασαφιστή»

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν διαφορές στο τελωνείο εξαγωγής, είτε με συμφωνία είτε με ασυμφωνία του εξαγωγέα/διασαφιστή, οι οποίες δεν εμποδίζουν την πραγματοποίηση της εξαγωγής (π.χ. ποινή ανακριβούς δήλωσης, απλή τελωνειακή παράβαση), καταχωρείται αποτέλεσμα «Α1:Καλώς με διαφορές». Στη συνέχεια, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στο σύστημα επί της ηλεκτρονικής διασάφησης προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο. Αν όμως οι διαφορές εμποδίζουν την πραγματοποίηση της εξαγωγής (π.χ. λαθρεμπορία, εμπορεύματα ακατάλληλα για εξαγωγή κλπ), καταχωρείται αποτέλεσμα «Β1:Σημαντικές διαφορές».

Ένδειξη Β1: «Σημαντικές διαφορές» Η ένδειξη αυτή τίθεται στην περίπτωση που η διασάφηση:

• Επιλεγεί για έλεγχο (φυσικό/εγγράφων) και ο αρμόδιος τελωνειακός ελεγκτής διαπιστώσει από τον φυσικό έλεγχο ή από τον έλεγχο εγγράφων ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή
• Αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς και διαπιστωθεί από τον έλεγχο η μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Επισημάνσεις:

α) Στις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου ο αρμόδιος ελεγκτής συντάσσει Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου, σύμφωνα με την αριθ. Δ33Δ50020/7-1-2014 ΔΥΟ. (άρθρο 48 Καν.952/13)
β) Ο αρμόδιος ελεγκτής με την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου μεριμνά εάν απαιτείται για την επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης ή για τη βεβαίωση τελωνειακής παράβασης (άρθρο 147 παρ.5 Ν.2960/01, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων) ή για την εφαρμογή άλλων ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων.
γ) Στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου η υποχρέωση τήρησης αρχείου τελωνειακών παραστατικών και υποστηρικτικών εγγράφων αποτελεί υποχρέωση του εξαγωγέα διασαφιστή (σύμφωνα με τη σχετική 3) στην οποία περιγράφονται και οι εξαιρέσεις που αφορούν σε παραστατικά που πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του τελωνείου.
δ) Σε κάθε περίπτωση εφιστάται η προσοχή των τελωνείων στη συμπλήρωση της ορθής ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής τίθεται η ένδειξη Β1 (Σημαντικές Διαφορές), ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος του τελωνείου ο οποίος και αποστέλλει σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητείται η διόρθωση της εσφαλμένης ένδειξης από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΗΛΕΔ) με κοινοποίηση στη Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών και ΔΗΤ.
3.6. Μη πραγματοποίηση ελέγχου- κατά δήλωση
Στις περιπτώσεις που το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου αποδίδει στη διασάφηση χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας (με βάση τόσο την κοινοτική όσο και την εθνική ανάλυση κινδύνου) ενεργοποιείται ο timer αυτόματου τελωνισμού. Με τη λήξη του timer κι εφόσον δεν την έχει δρομολογήσει νωρίτερα ο Προϊστάμενος Τελωνισμού εμπορευμάτων, η διασάφηση δρομολογείται αυτόματα από το σύστημα «Κατά
Δήλωση» και λαμβάνει το αποτέλεσμα ελέγχου Α2 - θεωρείται ικανοποιητικό.
Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η προσκόμιση των επισυναπτομένων εγγράφων των «κατά δήλωση» διασαφήσεων εξαγωγής, τα οποία και τηρούνται για μια δεκαετία στο αρχείο του εξαγωγέα/διασαφιστή για ενδεχόμενη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου.

3.6.1. Απαγορεύσεις και περιορισμοί:

Στις περιπτώσεις διασάφησης εμπορευμάτων που υπόκεινται σε μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών τα οποία δεν είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC, ο Προϊστάμενος Τελωνισμού πριν δρομολογήσει τη διασάφηση μεριμνά, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπαλλήλων (είτε του γραφείου απαγορεύσεων - περιορισμών, είτε όποιου άλλου έχει ορισθεί να ασκεί καθήκοντα από τον Προϊστάμενο του τελωνείου), για τη διασφάλιση τήρησης της ισχύουσας κατά περίπτωση νομοθεσίας απαγορεύσεων και περιορισμών.
Τα μη ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών αφορούν στα ακόλουθα είδη:
• Ζυμαρικά στην περίπτωση εξαγωγής προς ΗΠΑ
• Μηχανήματα έργου
• Μεταποιημένα / επεξεργασμένα / κατεψυγμένα οπωροκηπευτικά
• Νωπά οπωροκηπευτικά
• Είδη πολιτιστικής κληρονομιάς, στο βαθμό που δεν εμπίπτουν στις σχετικές ενωσιακές διατάξεις
• Είδη άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, στο βαθμό που δεν εμπίπτουν στις σχετικές ενωσιακές διατάξεις.
• Απόβλητα
• Είδη του ν. 2168/1993 περί όπλων, στο βαθμό που δεν εμπίπτουν στις σχετικές ενωσιακές διατάξεις.
• Οστικά μοσχεύματα, ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα.
Υπενθυμίζεται ότι κατάλογος των εγγράφων / πιστοποιητικών / αδειών , τα οποία εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές βάσει διατάξεων απαγορεύσεων ή περιορισμών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων, έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. : ΔΤΔ Γ 5026386 ΕΞ 2015 / 11.12.2015 ΔΥΟ (ΑΔΑ : 7ΘΜΖΗ - ΚΣΧ)
Τέλος σημειώνεται ότι το Υποσύστημα Εξαγωγών (''Εκτυπώσεις'' / '' Εξαγωγές παραμετρικά'' ) παρέχει τη δυνατότητα επιλογής και συγκεντρωτικής εμφάνισης στην οθόνη του Προϊστάμενου Τελωνισμού συγκεκριμένων πεδίων των προς δρομολόγηση διασαφήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των προς εξαγωγή δηλωθέντων εμπορευμάτων που ενδέχεται να υπόκεινται σε μέτρα απαγορεύσεων - περιορισμών.

3.7 Διόρθωση - Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής

3.7.1 Διόρθωση διασάφησης εξαγωγής (IE513 «Αίτημα τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής»)

Η διόρθωση της διασάφησης είναι μια αυτόματη διαδικασία που πραγματοποιείται από το σύστημα μετά από την οποία διενεργείται εκ νέου Ανάλυση Κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.
Σημειώνεται ότι οι θέσεις 1 και 37α της διασάφησης δεν επιδέχονται καμία διόρθωση. Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας/διασαφιστής υποχρεωτικά υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης.
Στην περίπτωση που το αίτημα διόρθωσης αφορά τροποποίηση των κατωτέρω θέσεων της διασάφησης εξαγωγής, η αποδοχή του αιτήματος/μηνύματος δεν γίνεται αυτόματα αλλά αξιολογείται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τελωνειακών Διαδικασιών του τελωνείου:
• Θέση 31 - Δέματα και Περιγραφή εμπορευμάτων
• Θέση 33 - Κωδικός εμπορευμάτων
• Θέση 35 - Μεικτή μάζα
• Θέση 38 - Καθαρή Μάζα
• Θέση 46 - Στατιστική Αξία
Επισημαίνεται ότι το αίτημα διόρθωσης δεν μπορεί να υποβληθεί στις περιπτώσεις που είτε έχει αποσταλεί το μήνυμα της απελευθέρωσης των εμπορευμάτων, (ΙΕ529) στον εξαγωγέα (status: «παραλαβή προς εξαγωγή), είτε ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί ότι οι τελωνειακές αρχές προτίθεται να επαληθεύσουν τη διασάφηση, (μήνυμα ΙΕ560), (status: «υπό έλεγχο»). Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν καταχωρηθεί τα αποτελέσματα ελέγχου μπορεί να υποβληθεί αίτημα διόρθωσης πριν την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε.
Με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή και εντός τριών ετών από την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης, μπορεί να επιτρέπεται η τροποποίηση της τελωνειακής διασάφησης μετά την παράδοση των εμπορευμάτων, προκειμένου ο διασαφιστής να μπορέσει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.
Ο συναλλασσόμενος θα καταθέτει έντυπη αίτηση τροποποίησης στο τελωνείο την οποία εν συνεχεία θα υποβάλλει και ηλεκτρονικά μέσα από τη λειτουργία των συνυποβαλλόμενων αρχείων. Μετά την υποβολή της αίτησης, το τελωνείο ξεκινά διαδικασία εκ των υστέρων ελέγχου και ο οριζόμενος ελεγκτής αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση την οποία αναφέρει στο πεδίο (παρατηρήσεις ελέγχου) προβαίνοντας κατά περίπτωση στις απαιτούμενες ενέργειες .

3.7.2 Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής (μήνυμα IE514 «Αίτημα ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής»)

i) Ακύρωση με αίτηση του διασαφιστή πριν την απελευθέρωση των εμπορευμάτων προς εξαγωγή (πριν την αποστολή του IE501)
Η ακύρωση της διασάφησης με αίτηση (μήνυμα IE514) του διασαφιστή είναι αντικείμενο έγκρισης από το τελωνείο και εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 174 Καν.952/13 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το τελωνείο έχει ενημερώσει τον εξαγωγέα/ διασαφιστή ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος (IE560) το αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού.

ii) Ακύρωση της διασάφησης μετά την αποστολή του μηνύματος IE501 στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου

• Στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και την αποστολή του μηνύματος IE501 προς το δηλωθέν τελωνείο εξόδου, τα εμπορεύματα δεν εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (άρθρο 148 Καν.2446/15) για διάφορους λόγους (π.χ. ακύρωση της σύμβασης πώλησης των εμπορευμάτων), ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης στο τελωνείο εξαγωγής το οποίο εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει το εν λόγω αίτημα ενημερώνοντας ανάλογα και το τελωνείο εξόδου.

Στην περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτήματος ακύρωσης διαπιστωθεί ότι μέρος των εμπορευμάτων έχει εξαχθεί, το αίτημα ακύρωσης δεν γίνεται αποδεκτό και ενημερώνεται σχετικά ο εξαγωγέας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι δεν επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων (ένδειξη αποτελέσματος ελέγχου Β1).

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Καν. 2446/2015 προβλέπονται και οι ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής για εμπορεύματα που έχουν ήδη εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης:
• όταν τα ενωσιακά εμπορεύματα έχουν διασαφιστεί εσφαλμένα για τελωνειακό καθεστώς το οποίο ισχύει μόνο για μη ενωσιακά εμπορεύματα, και ο τελωνειακός χαρακτήρα τους ως ενωσιακών εμπορευμάτων αποδείχτηκε μεταγενέστερα μέσω του εντύπου T2L ή T2LF ή τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται διασάφηση επανεξαγωγής και εν συνεχεία αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ενωσιακά εμπορεύματα, η διασάφηση επανεξαγωγής ακυρώνεται και ταυτόχρονα υποβάλλεται εκ νέου διασάφηση οριστικής εξαγωγής.
• όταν τα εμπορεύματα έχουν διασαφιστεί εσφαλμένα σε περισσότερες από μία τελωνειακές διασαφήσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που για ίδια εμπορεύματα έχουν υποβληθεί πολλές διασαφήσεις, ακυρώνονται οι εσφαλμένες και υποβάλλεται ταυτόχρονα εκ νέου διασάφηση εφόσον υπάρχει ανάγκη.
• όταν χορηγείται άδεια με αναδρομική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 2 του κώδικα. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει ήδη υποβάλλει διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής και εν συνεχεία γίνεται κάτοχος της άδειας για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή προς επανεισαγωγή με αναδρομική ισχύ, οι εν λόγω διασαφήσεις εξαγωγής ακυρώνονται και υποβάλλονται ταυτόχρονα νέες διασαφήσεις.
• Αν το τελωνείο εξόδου διενεργήσει έλεγχο για εμπορεύματα για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί διασάφηση εξαγωγής και διαπιστώσει ότι υπάρχει διαφορά ως προς τη φύση των εμπορευμάτων που παραδίδονται για εξαγωγή, επανεξαγωγή ή τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, το τελωνείο εξαγωγής ακυρώνει την εν λόγω διασάφηση και υποβάλλεται εκ νέου διασάφηση με τα σωστά δεδομένα.
Στις ως άνω περιπτώσεις ο εξαγωγέας /διασαφιστής οφείλει να υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα από τη λειτουργία των συνυποβαλλόμενων αρχείων και εν συνεχεία να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου η αρμόδια τελωνειακή αρχή να είναι σε θέση αφενός να αποφανθεί για την ακύρωση ή μη της εν λόγω διασάφησης και αφετέρου να ταυτοποιήσει ότι το εμπόρευμα που έχει ήδη εξαχθεί είναι το ίδιο με αυτό που θα δηλωθεί στη νέα διασάφηση (ίδιο TARIC, ίδια ποσότητα, ίδια εμπορική ονομασία, περιγραφή κ.τ.λ.). Εν συνεχεία, τα ως άνω πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία επιστρέφονται στον εξαγωγέα/διασαφιστή αφού ο αρμόδιος υπάλληλος ταυτοποιήσει ότι αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι τα ίδια με τα πρωτότυπα. Στην περίπτωση που η αρμόδια τελωνειακή αρχή αποφανθεί για την αποδοχή της ακύρωσης, αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (ΔΗΛΕΔ), προκειμένου να ακυρωθούν οι εν λόγω διασαφήσεις. Στο πεδίο «Αιτιολογία ακύρωσης» θα συμπληρώνεται η φράση «Άρθρο 148 Καν.2446/15». Στη νέα διασάφηση εξαγωγής που θα υποβληθεί, συμπληρώνονται τα ακόλουθα:
• στη θέση 29 συμπληρώνεται ο κωδικός του τελωνείου εξαγωγής,
• στο πεδίο της χειρόγραφης καταχώρησης η φράση : «άρθρο 148 Καν.2446/15».
Η εν λόγω διασάφηση οριστικοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο συμπληρώνοντας στο πεδίο κειμένου την ημερομηνία της πραγματικής εξόδου των εμπορευμάτων καθώς επίσης και το/τα ΜRN των ακυρωμένων διασαφήσεων.
Η ακύρωση της διασάφησης στις ως άνω περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των πράξεων που έγιναν στα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αφορούν στη διασάφηση.
Σε περίπτωση ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εξαγωγής ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΔΟΥ του εξαγωγέα προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας σε συνδυασμό και με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της σχετικής εφαρμογής στο υποσύστημα του ΦΠΑ του Taxisnet (πΟλ 1170/2014).

3.8 Απελευθέρωση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής - Άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής-Σ.Ε.Ε.)

Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής το τελωνείο εξαγωγής χορηγεί στον εξαγωγέα/διασαφιστή άδεια για την παραλαβή των εμπορευμάτων. Το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής - Σ.Ε.Ε. (Παράρτημα Η1 Καν.341/16) αποτελεί την άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων, εκτυπώνεται από το περιβάλλον του τελωνείου και συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου. Ταυτόχρονα ενημερώνεται ο εξαγωγέας/διασαφιστής καθώς επίσης και το τελωνείο εξόδου για την επικείμενη αποστολή (μήνυμα IE501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής»).
Το Σ.Ε.Ε. χρησιμοποιείται ως άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων και στις περιπτώσεις που τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου στο ίδιο τελωνείο.

3.9 Παράδοση του Σ.Ε.Ε. σε άλλο πρόσωπο πλην του εξαγωγέα ή του νόμιμου αντιπροσώπου του - Δυνατότητα αποστολής του Σ.Ε.Ε. στους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από το τελωνείο των προς εξαγωγή εμπορευμάτων

Προς διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του εξαγωγέα ή του νόμιμου αντιπροσώπου του κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, να παραδίδεται το ΣΈ.Ε. και σε άλλο πρόσωπο εφόσον στη θέση 44 της διασάφησης συμπληρωθεί ο κωδικός «1949» (Δήλωση παραλαβής Σ.Ε.Ε.), στο πεδίο «Αριθμός Εγγράφου» αναγραφεί ο αριθμός EORI ή το ΑΦΜ ή ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου που θα παραλάβει το Σ.Ε.Ε. και στο πεδίο «Άλλη πληροφορία» αναγραφεί το όνομα αυτού.
Επιπλέον στις περιπτώσεις που το εμπόρευμα δεν έχει προσκομισθεί σε χώρους του τελωνείου αλλά βρίσκεται σε χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από το τελωνείο,μπορεί το Σ.Ε.Ε. να αποστέλλεται από το τελωνείο στους χώρους εκείνους με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, fax).
Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση ο αρμόδιος υπάλληλος πριν την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. οφείλει να ανακτά τη διασάφηση και να ελέγχει εάν η θέση 44 έχει συμπληρωθεί με τον κωδικό «1949» και εάν η θέση 30 έχει συμπληρωθεί με κωδικό που να δηλώνει ότι ο χώρος που βρίσκονται τα εμπορεύματα είναι χώρος που έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από το τελωνείο, προκειμένου είτε να παραδώσει το Σ.Ε.Ε. στο πρόσωπο αυτό είτε να αποστείλει το Σ.Ε.Ε. στο χώρο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα.

3.10 Διαχείριση των αποτελεσμάτων ελέγχου του τελωνείου εξόδου από το τελωνείο εξαγωγής

Κατωτέρω παρέχονται οδηγίες για ενδεχόμενες ενέργειες του τελωνείου εξαγωγής στην περίπτωση που ληφθεί από το τελωνείο εξόδου το μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» με την ένδειξη Α4(Ελάσσονες Διαφορές):
α) Η τροποποίηση των στοιχείων της διασάφησης με βάση της διαπιστώσεις του τελωνείου εξόδου είναι δυνατό να επισύρει την ποινή ανακριβούς δήλωσης ή να στοιχειοθετεί τελωνειακή παράβαση.
β) Εφόσον οι διαπιστούμενες, από το τελωνείο εξόδου, διαφορές αφορούν στοιχεία της διασάφησης που είχαν ήδη επαληθευτεί από το τελωνείο εξαγωγής στο στάδιο τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής, ενημερώνεται ο Προϊστάμενος του τελωνείου για να επιβεβαιώσει την ορθή τήρηση του ελέγχου επαλήθευσης από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
γ) Δεν συντρέχει περίπτωση ενημέρωσης του Προϊσταμένου του τελωνείου όταν οι διαπιστούμενες από το τελωνείο εξόδου διαφορές είναι τεκμηριωμένες και εφόσον προέκυψαν από ενέργειες επακόλουθες της εκτύπωσης του ΣΈ.Ε. (π.χ. αλλαγή μεταφορικού μέσου- θέση 21, κλπ) δ) Στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται από το τελωνείο εξόδου ότι απαγορεύτηκε η έξοδος των εμπορευμάτων (IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» με ένδειξη Β1), πραγματοποιεί σχετική έρευνα για τον κολασμό της παραβίασης της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας ως το τελωνείο τέλεσης της παράβασης.

3.11 Μήνυμα IE599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής»

i) Μη αυτόματη αποστολή του μηνύματος IE599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί στο μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» η ένδειξη Α4(Ελάσσονες διαφορές).
Μετά τις απαιτούμενες προσαρμογές του συστήματος, η αποστολή του μηνύματος IE599 δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις αυτόματα. Αναλυτικότερα:
• Το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται ότι έχει αποσταλεί από το τελωνείο εξόδου ένα μήνυμα IE518 με αποτέλεσμα ελέγχου Α4 (Dashboard).
• Με την ανάκτηση του συγκεκριμένου παραστατικού εμφανίζεται η ένδειξη «Έξοδος» με κόκκινα γράμματα, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει αποσταλεί αυτόματα το μήνυμα IE599 στον εξαγωγέα.
• Το τελωνείο εξαγωγής οφείλει να ενημερωθεί για τις διαπιστωθείσες διαφορές του τελωνείου εξόδου μέσα από το μήνυμα IE518 «Αποτελέσματα εξόδου» (ένδειξη «DI» μέσα στο μήνυμα και εντοπίζονται οι διαφορές που έχουν καταγραφεί στο τελωνείο εξόδου είτε σε επίπεδο βασικών στοιχείων, είτε σε επίπεδο είδους) και να αξιολογήσει τις εν λόγω διαφορές.
• Σε περίπτωση αποδοχής τους, το τελωνείο εξαγωγής προβαίνει σε τροποποίηση των αντίστοιχων πεδίων της διασάφησης, εκδίδοντας εντολή εκ των υστέρων ελέγχου.
• Ο αρμόδιος υπάλληλος του γραφείου εξαγωγής, αφού διασφαλίσει ότι ολοκληρώθηκε η ως άνω διαδικασία, από το μενού «Ενέργειες» επιλέγει τη λειτουργία «Αποστολή IE599» και αποστέλλει το εν λόγω μήνυμα στο οποίο εμπεριέχονται οι σωστές πληροφορίες.
Στο σημείο αυτό εφιστάται η προσοχή των τελωνείων να τηρήσουν αυστηρά την περιγραφόμενη ως άνω διαδικασία δεδομένου ότι το μήνυμα IE599 δημιουργείται και αποστέλλεται μόνο μία φορά.
ii) Εκτύπωση του μηνύματος IE599
Υπενθυμίζεται ότι η θεώρηση της εκτύπωσης του μηνύματος IE599 έχει καταργηθεί.
Εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» θα τηρείται στο αρχείο του εξαγωγέα αντί του αντιγράφου του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ), ώστε να χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξαγωγής εκτός Ένωσης.
Oι αρμόδιες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα να επιτηρούν τις παραδόσεις αγαθών προς εξαγωγή και να αντλούν μέσα από το δικό τους σύστημα τα συγκεκριμένα στοιχεία από τις διασαφήσεις εξαγωγής που έχουν υποβληθεί. (ΠΟΛ 1170/2014).
Εξαίρεση: Επισημαίνεται ότι η θεώρηση της εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ599 εξακολουθεί και ισχύει στις περιπτώσεις χρήσης αυτού ως αποδεικτικό για την διαδικασία υποβολής εκκαθαριστικού λογαριασμού για το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 12,13 και 14 της αριθ. Δ.1354/10-12-1994 ΑΥΟ καθώς και για την επιστροφή του ΕΦΚ καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων που εξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2861/54.
Επισήμανση: Το αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής με θεώρηση στην πίσω σελίδα χρησιμοποιείται πλέον μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
A) Όταν το σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας και χρησιμοποιείται η εφεδρική διαδικασία
Β) Όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής επιτρέπεται να τηρούνται σε μη μηχανογραφημένο τελωνείο.

3.12 Εναλλακτική απόδειξη επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων

Στην περίπτωση που το τελωνείο εξόδου δεν επιβεβαιώσει την έξοδο του εμπορεύματος, το τελωνείο εξαγωγής ειδοποιεί τον εξαγωγέα/διασαφιστή προκειμένου να προσκομίσει ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής:
• Το αποδεικτικό της μεσολαβούσας Τράπεζας για την εισαγωγή, τον συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εξαγωγής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρωμή των αγαθών,
• Τα φορτωτικά έγγραφα διακίνησης των αγαθών επικυρωμένα από τον οικονομικό φορέα, ο οποίος μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης,
• Αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τον (ν. 4308 /24.11.2014 (ΦΕΚ Α 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ»
• Έγγραφο επικυρωμένο από τις τελωνειακές αρχές Κράτους-Μέλους ή χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
• Αντίγραφο του δελτίου παράδοσης υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον παραλήπτη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·
Ο εξαγωγέας/διασαφηστής υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση καθώς και αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία επιβεβαιώνεται η έξοδος των εν λόγω εμπορευμάτων συνδεόμενα με το MRN της συγκεκριμένης διασάφησης. Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί τα στοιχεία και είτε τα αποδέχεται οριστικοποιώντας τη διασάφηση είτε τα απορρίπτει προβαίνοντας παράλληλα στην αυτοδίκαιη ακύρωσή της.

3.13 Διαδικασία έρευνας επιβεβαίωσης εξόδου των εμπορευμάτων - Αυτοδίκαιη ακύρωση διασάφησης

Στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει το μήνυμα της επιβεβαίωσης της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης το ως άνω τελωνείο αρχίζει με δική του πρωτοβουλία, μια διαδικασία έρευνας.
Η ως άνω διαδικασία αρχίζει αφού παρέλθουν 60 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του
μηνύματος IE501 προς το δηλωθέν τελωνείο εξόδου και αφού ήδη έχει προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ των δύο τελωνείων (μήνυμα IE904 "Αίτημα αποστολής της κατάστασης εξαγωγής") για την εξέλιξη της διαδικασίας εξόδου.
H διαδικασία που τηρείται σε αυτήν την περίπτωση είναι η ακόλουθη:
α) Από τη λειτουργία «Ενέργειες» που υπάρχουν στην οθόνη της διασάφησης εξαγωγής ή
β) Από το Dashboard/Εργασίες που εκκρεμούν,
επιλέγεται η λειτουργία «Follow up». Περισσότερες οδηγίες έχουν δοθεί στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στο portal της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
1) Έχουν εξαντληθεί όλοι οι δυνατοί τρόποι πληροφόρησης σχετικά με την κίνηση της εξαγωγής (follow up, IE 904 «Αίτημα αποστολής της κατάστασης εξαγωγής»),
2) Το τελωνείο έχει επικοινωνήσει με το γραφείο υποστήριξης (helpdesk) της εξαγωγής (icis ecs@gsis.gov.gr / Δ/νση ΔΥΤ Τμήμα Γ') και κατά περίπτωση έχει ανταλλάξει σχετική αλληλογραφία με τα εμπλεκόμενα Κ-Μ,
3) Δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπήρξαν τεχνικά ή λειτουργικά προβλήματα κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων εξαγωγής (IE 906,907),
4) Δεν έχουν προσκομιστεί εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξόδου των εμπορευμάτων από τον εξαγωγέα ή αυτά που έχουν προσκομιστεί δεν έχουν γίνει αποδεκτά ως ικανά αποδεικτικά στοιχεία,
τότε το τελωνείο εξαγωγής ακυρώνει αυτοδίκαια τη διασάφηση εξαγωγής αφού παρέλθουν 180 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του ΙΕ501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής» στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου.
Η ακύρωση της διασάφησης έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των πράξεων που έγιναν στα κατά περίπτωση πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που αφορούν τη διασάφηση.
Σε περίπτωση ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εξαγωγής ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΔΟΥ του εξαγωγέα προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής έχει στην διάθεσή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω εξαγωγή δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, πριν την ως άνω προθεσμία των 60 ημερών, προβαίνει άμεσα στην ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής.
Η διαδικασία ακύρωσης της διασάφησης εξαγωγής δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αν του καθεστώτος εξαγωγής έπεται καθεστώς διαμετακόμισης/διαμετακόμισης TIR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

4.1 Ρόλος τελωνείου εξόδου

Τελωνείο εξόδου είναι το οριζόμενο από τις τελωνειακές αρχές τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά στην εφαρμογή των διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων.
Το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
- Στην περίπτωση εμπορευμάτων που εξέρχονται μέσω δικτύου αγωγών και στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που ορίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας. S Στην περίπτωση εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με ενιαία σύμβαση μεταφοράς, από τις επιχειρήσεις σιδηροδρόμων, τις ταχυδρομικές αρχές, τις αεροπορικές ή τις ναυτιλιακές εταιρείες, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο στον οποίο παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στα πλαίσια ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι:
• τα εμπορεύματα πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης σιδηροδρομικώς, ταχυδρομικώς, αεροπορικώς ή θαλασσίως και
• ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του αιτείται οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 329 Καν. 2447/15 να διεκπεραιωθούν σε αυτό το τελωνείο.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εξαγωγή εμπορευμάτων με ενιαία σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Ε. Επιτροπή, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης.
Πέραν των ανωτέρω εξαιρέσεων, υπάρχουν και ορισμένες παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα ότι το τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο τελωνείο πριν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Οι παρεκκλίσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
• Εξαγωγή που ακολουθείται από διαμετακόμιση:
1) Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο στο οποίο τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης.
2) Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο στο οποίο τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης με τελωνείο προορισμού που βρίσκεται σε χώρα κοινής διαμετακόμισης.
3) Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο στο οποίο τα εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης, με τελωνείο προορισμού που βρίσκεται στα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
• Πλοίο μη τακτικής γραμμής που αναχωρεί για άλλο λιμένα εντός της Ένωσης. Τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του λιμένα φόρτωσης στο εν λόγω πλοίο.
• Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο ή αεροσκάφος υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επιπέδου
ΙΙ. (άρθρα 52 , 53 Καν.341/16), τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος υπό καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης. Τα εξαγόμενα εμπορεύματα περιλαμβάνονται στο δηλωτικό της αεροπορικής εταιρείας με την ένδειξη «Χ».
Oι ως άνω περιπτώσεις αναλύονται διεξοδικά στο συνημμένο Παράρτημα 3 με σχετικά παραδείγματα που σκοπό έχουν την αποσαφήνιση των κριτηρίων καθορισμού του τελωνείου εξόδου και την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου του.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής ή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε διατυπώσεις εξαγωγής με σκοπό τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής τελωνείο εξόδου είναι σε κάθε περίπτωση το τελωνείο της φυσικής εξόδου των εμπορευμάτων

4.2 Αρμοδιότητες τελωνείου εξόδου

Το τελωνείο εξόδου:
• Λαμβάνει ενημέρωση για την επικείμενη έξοδο των εμπορευμάτων (IE 501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής»)
• Ενημερώνεται για την πραγματική άφιξη του φορτίου (IE507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου») και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου ή άλλα πραγματικά περιστατικά ή ενημερώσεις, προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στην διενέργεια ελέγχου του φορτίου και αναλόγως, επιτρέπει ή όχι την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
• Επιτηρεί και επιβεβαιώνει την οριστική έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

5.1 Άφιξη εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου (μήνυμα IE507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου»)

Μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και την εκτύπωση Σ.Ε.Ε. τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο εξόδου με σκοπό την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Η εν λόγω άφιξη γνωστοποιείται στο τελωνείο εξόδου με την υποβολή του προβλεπόμενου μηνύματος IE507.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του ως άνω μηνύματος είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θαλασσίως ή αεροπορικώς. Η μη υποβολή του δυσχεραίνει το έργο των τελωνειακών αρχών και σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι κάποιος εξαγωγέας, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του τελωνείου δεν τηρεί την υποβολή του μηνύματος IE507, τότε θα επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.5 του άρθρου 147 του Ν.2960/01.
Όταν η έξοδος των εμπορευμάτων πραγματοποιείται από χερσαίο τελωνείο εξόδου της χώρας, η υποβολή του ως άνω μηνύματος δεν είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά τη διασάφηση εξαγωγής («Λειτουργίες τελωνείου εξόδου», «Αναζήτηση αναμενόμενης άφιξης», «Εμφάνιση στο τελωνείο εξόδου»). α) Χρόνος υποβολής μηνύματος:
To μήνυμα IE507 υποβάλλεται με σκοπό την ενημέρωση του τελωνείου εξόδου για την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων και την διαθεσιμότητά τους για ενδεχόμενο τελωνειακό έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν δύναται να υποβληθεί νωρίτερα από την άφιξη. β) Υπεύθυνο πρόσωπο για την υποβολή του μηνύματος IE507:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 15 Καν.952/13), ο διασαφιστής/εξαγωγέας έχει υποχρέωση να τηρεί την τυπική αλληλουχία των διατυπώσεων εξαγωγής και να είναι σε θέση να παράσχει στο τελωνείο εξαγωγής ή/και στο τελωνείο εξόδου, εφόσον του ζητηθεί, τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν ενδεχομένως όλα τα στάδια διεξαγωγής μιας συγκεκριμένης εξαγωγής εμπορευμάτων. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 332 Καν.2447/15, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη συντονισμού, οργάνωσης και ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αλυσίδα διακίνησης των εμπορευμάτων (εκτελωνιστές, πράκτορες, μεταφορείς, διαχειριστές της Ε.Ζ. κλπ) με τον εξαγωγέα ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορούν να παρασχεθούν εγκαίρως στα τελωνεία έγκυρες πληροφορίες με την αποστολή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, μηνυμάτων σχετικά με τη συγκεκριμένη εξαγωγή. Τούτο σημαίνει ότι ο εξαγωγέας καλείται να εποπτεύει τη διακίνηση των εν λόγω εμπορευμάτων μέχρι την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με τη συνδρομή και τη συνεργασία και των λοιπών εμπλεκομένων μερών στην εν λόγω εξαγωγή. Στα πλαίσια αυτά ο εξαγωγέας/διασαφιστής μεριμνά για την αποστολή του μηνύματος IE507 στο τελωνείο εξόδου, διασφαλίζοντας παράλληλα και την αλληλοενημέρωση των εμπλεκόμενων, στη διαδικασία εξαγωγής, προσώπων (εκτελωνιστές, πράκτορες, μεταφορείς, διαχειριστές της Ε.Ζ. κλπ) μέχρι τον τελικό μεταφορέα του εμπορεύματος.
Με σκοπό την έγκυρη αλλά και έγκαιρη υποβολή του ως άνω μηνύματος, αυτό μπορεί να αποσταλεί κατευθείαν από το πρόσωπο που έχει άμεσα την πληροφορία της άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξόδου δηλαδή από τον υπεύθυνο για την παραλαβή και έξοδο του εμπορεύματος στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει κάνει ο εξαγωγέας.
Παράδειγμα: Υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής εμπορευμάτων (γούνες) από το τελωνείο Καστοριάς με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σε αυτήν την περίπτωση την πληροφορία της άφιξης των εμπορευμάτων στην αποθήκη την έχει πρωτίστως ο διαχειριστής της εν λόγω αποθήκης ο οποίος και μπορεί να υποβάλλει εγκαίρως στο τελωνείο το μήνυμα 507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου».

5.2 Έλεγχος στο τελωνείο εξόδου

Ο έλεγχος των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξόδου πραγματοποιείται με βάση το μήνυμα IE 501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής» που έχει ληφθεί από το τελωνείο εξαγωγής.
Επισημαίνεται ότι το τελωνείο εξόδου ελέγχει πρωτίστως τις τιθέμενες, από το τελωνείο εξαγωγής, σφραγίδες (στην περίπτωση που το φορτίο έχει σφραγιστεί). Το τελωνείο εξόδου λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου και δρομολογεί τις διασαφήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. Πρωτ.: Δ33Δ 50020/07.01.2014 Εμπιστευτική Διαταγή «Οδηγίες για την εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους Τελωνειακούς Ελέγχους κατά την Εξαγωγή». (άρθρο 48 Καν.952/13)
Εφόσον ένα φορτίο μιας αποστολής για εξαγωγή επιλεγεί για έλεγχο από το υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου, ο έλεγχος αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις, πρέπει κατά κανόνα να διασφαλίζει «ότι τα προσκομιζόμενα εμπορεύματα αντιστοιχούν σε αυτά που διασαφήσθηκαν». Πρόκειται δηλαδή για ελέγχους ταυτοποίησης των εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στη διασάφηση. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων είναι αφενός «τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εμπορική πρακτική για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και αφετέρου η ποσότητα των εμπορευμάτων» .
Δηλαδή το τελωνείο εξόδου ελέγχει:
• Εάν υπάρχει έλλειμμα στα εμπορεύματα
• Εάν υπάρχει πλεόνασμα στα εμπορεύματα
• Εάν υπάρχει διαφορά στη φύση των εμπορευμάτων (άρθρα 332 Καν.2447/15 και 267 Καν. 952/13)
Στην πράξη αυτό μεταφράζεται στον προσδιορισμό του είδους και της ποσότητας του εμπορεύματος και κατά συνέπεια ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε οπτική επαλήθευση της φύσης του εμπορεύματος με εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος (π.χ. άνοιγμα ορισμένων συσκευασιών ή κιβωτίων κλπ) και καταμέτρηση ή ζύγισμα ή ογκομέτρηση όπου αυτό είναι εφικτό.
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου, στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται διαφορά ως προς τη φύση και την ποσότητα των εμπορευμάτων. Στην παρούσα φάση, η συγκεκριμένη διάταξη δεν ενεργοποιείται κι ως εκ τούτου ισχύουν τα ακόλουθα:
Όταν διαπιστωθεί επιπλέον ποσότητα, ενημερώνεται ο εξαγωγέας προκειμένου να υποβληθεί διασάφηση εξαγωγής γι' αυτή. Δεν επιτρέπεται η έξοδος της επιπλέον ποσότητας μέχρι λήψης μηνύματος IE501 «Στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής» ή αντιτύπου 3 του ΕΔΕ. Εφόσον δεν είναι εφικτή η διάσπαση του φορτίου δεν επιτρέπεται η έξοδος όλου του φορτίου πριν την τακτοποίηση της επιπλέον ποσότητας.
Όταν διαπιστωθεί διαφορά ως προς τη φύση των εμπορευμάτων ενημερώνεται ο εξαγωγέας και το τελωνείο εξαγωγής προκειμένου να ακυρωθεί ή εν λόγω διασάφηση και να υποβληθεί νέα διασάφηση. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων μέχρι τη λήψη του μηνύματος ΙΕ 501 ''Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής'' ή αντιτύπου 3 του ΕΔΕ.
Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου των εμπορευμάτων από τον αρμόδιο ελεγκτή καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε.
Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου που πραγματοποιεί το τελωνείο εξόδου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες:
Ένδειξη Α1: Η ένδειξη «Α1» τίθεται στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και οι διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου συμφωνούν με τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής. Η ένδειξη αυτή τίθεται και στην περίπτωση που διαπιστώνονται επιπλέον διαφορές, εφόσον το τελωνείο εξασφαλίσει την κατάθεση διασάφησης για την επιπλέον αυτή ποσότητα.
Ένδειξη Α2: Η ένδειξη «Α2» τίθεται αυτόματα στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο δεν επιλεγεί για έλεγχο.
Ένδειξη Α4: Η ένδειξη «Α4» τίθεται στην περίπτωση που το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και οι διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις που δεν οδηγούν όμως στην απαγόρευση της εξόδου των εμπορευμάτων. Τέτοιες αποκλίσεις είναι:
• Οι επί έλλατον διαφορές στην ποσότητα των εμπορευμάτων
• Στην περίπτωση διαφορών στην συσκευασία π.χ. αν στο τελωνείο εξαγωγής έχει δηλωθεί μία παλέτα και για λόγους διαχείρισης της αποστολής το φορτίο ανασυσκευάζεται σε πακέτα.
• Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μεταφόρτωση και τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου δεν συμπίπτουν με τα δηλωθέντα, κλπ.
Ένδειξη Β1: Η ένδειξη «Β1» τίθεται όταν απαγορεύεται η έξοδος του φορτίου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Τέτοιες περιπτώσεις υφίστανται:
• Όταν το εξερχόμενο φορτίο επιλεγεί για έλεγχο και από τις διαπιστώσεις του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου προκύψει εμπόρευμα διαφορετικό από αυτό που δηλώθηκε στην διασάφηση (θέσεις 31,33).
• Σε κάθε άλλη περίπτωση που το τελωνείο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των διαφόρων τμημάτων του διαπιστώσει πράξεις λαθρεμπορίας ή άλλες αξιόποινες πράξεις που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή.
Μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, εάν δεν διαπιστωθούν διαφορές ή οι διαφορές είναι ελάσσονος σημασίας και εφόσον έχει διασφαλιστεί η υποβολή διασάφησης για την επιπλέον ποσότητα που ενδέχεται να έχει διαπιστωθεί, το τελωνείο εξόδου επιτηρεί την έξοδο των εμπορευμάτων και αποστέλλει το μήνυμα IE518 (Αποτελέσματα εξόδου) στο τελωνείο εξαγωγής, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Ειδικότερα:
• στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο ή αεροσκάφος για μεταφορά σε προορισμό εκτός τελωνειακού εδάφους της Ένωσης,
• στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα φορτώνονται σε πλοίο το οποίο δεν εξυπηρετεί τακτική γραμμή θαλάσσιων μεταφορών,
το αργότερο την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημέρα αναχώρησης του πλοίου ή αεροσκάφους στο οποίο φορτώθηκαν τα εμπορεύματα.
• στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης
το αργότερο την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημέρα υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης
• στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς διαμετακόμισης εκτός του καθεστώτος εξωτερικής διαμετακόμισης,
η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα που τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς διαμετακόμισης ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εκκαθαρίζεται το καθεστώς διαμετακόμισης
• στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς
το αργότερο την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων βάσει Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς
• στην περίπτωση που έχει απαγορευτεί η έξοδος των εμπορευμάτων το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής
το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την απαγόρευση της εξόδου των εμπορευμάτων
• σε απρόβλεπτες περιστάσεις όπου εμπορεύματα που καλύπτονται από μία διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής διακινούνται προς το τελωνείο εξόδου και στη συνέχεια πρόκειται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω περισσοτέρων του ενός τελωνείων εξόδου το τελωνείο εξόδου όπου προσκομίστηκε πρώτα η αποστολή συλλέγει τα αποτελέσματα εξόδου από τα άλλα τελωνεία εξόδου και ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής
μόνο όταν το σύνολο των εμπορευμάτων έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
• σε απρόβλεπτες περιστάσεις όπου εμπορεύματα που καλύπτονται από μία διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής διακινούνται προς το τελωνείο εξόδου και στη συνέχεια εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω περισσοτέρων της μίας αποστολών το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής για την έξοδο των εμπορευμάτων
μόνο όταν το σύνολο των εμπορευμάτων έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Όταν αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις, (π.χ.: μη διαθεσιμότητα του συστήματος) το τελωνείο εξόδου μπορεί να αποστείλει το μήνυμα αυτό σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση εφιστάται η προσοχή των τελωνείων στη συμπλήρωση της ορθής ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής τίθεται η ένδειξη Β1 (Σημαντικές διαφορές), ενημερώνεται σχετικά ο προϊστάμενος του τελωνείου ο οποίος και αποστέλλει σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητείται η διόρθωση της εσφαλμένης ένδειξης από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΗΛΕΔ) με κοινοποίηση στις Δ/νσεις Τελωνειακών Διαδικασιών και ΔΗΤ.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το μήνυμα IE 518 «Αποτελέσματα εξόδου» έχει αποσταλεί σε τελωνείο εξαγωγής άλλου Κ-Μ με λάθος ένδειξη δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης του μηνύματος αυτού.

5.3 Άφιξη εμπορευμάτων σε τελωνείο εξόδου διαφορετικό από το δηλωθέν στη διασάφηση (ΙΕ 502 «Αίτημα παροχής στοιχείων Διασάφησης Εξαγωγής»-εκτροπή της αποστολής)

Είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις και για διάφορους λόγους, τα εμπορεύματα να προσκομιστούν για έξοδο σε διαφορετικό τελωνείο από το τελωνείο που έχει δηλωθεί στην διασάφηση (θέση 29 της διασάφησης). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων τελωνείων, δεδομένου ότι:
• Το τελωνείο εξόδου που προσκομίζονται τα εμπορεύματα δεν είναι ενήμερο για την έξοδο
• Το δηλωθέν τελωνείο εξόδου αναμένει τα εμπορεύματα για έξοδο
• Το τελωνείο εξαγωγής αναμένει απάντηση από το δηλωθέν τελωνείο εξόδου
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εκτροπή μιας αποστολής απορρίπτεται λόγω μη διαθέσιμων στοιχείων από το τελωνείο εξαγωγής (αρνητικό IE503 «Απάντηση με τα στοιχεία αναμενόμενης εξαγωγής»).
Οι λόγοι της απόρριψης της εκτροπής εμπεριέχονται στο ως άνω μήνυμα και είναι οι ακόλουθοι: Κωδικός: 2 Ακυρώθηκε Κωδικός: 3 Άγνωστο MRN Κωδικός: 4 Άλλοι λόγοι
Κωδικός: 5 Η έξοδος πραγματοποιήθηκε από αλλού
Σε αυτήν την περίπτωση το τελωνείο εξόδου παρακολουθώντας αποκλειστικά και μόνο τη φυσική διακίνηση του εμπορεύματος προβαίνει κατά περίπτωση στα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που περιλαμβάνεται ως λόγος απόρριψης της εκτροπής ο κωδικός 5, το πραγματικό τελωνείο εξόδου μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων επί του εμπορεύματος, πιστοποιεί χειρόγραφα επί του Σ.Ε.Ε. την έξοδο και κρατά ένα αντίγραφό του στο αρχείο του.
Eκ των υστέρων το τελωνείο επικοινωνεί με το γραφείο helpdesk των εξαγωγών (icis_ecs@gsis.gov.gr / Δ/νση Υποστήριξης ΠΣΤ Τμήμα Γ'), προκειμένου να γίνει η σχετική αλληλογραφία με το helpdesk του Κ-Μ εξαγωγής και διενέργεια περαιτέρω έρευνας.
β) Εφόσον η εν λόγω εκτροπή απορρίφθηκε για τους λοιπούς προαναφερθέντες λόγους (κωδικοί 2,3,4) και από τα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν το εμπόρευμα (π.χ. φορτωτικά) προκύπτει ότι προορισμός του εμπορεύματος είναι τρίτη χώρα, τότε το τελωνείο εξόδου:
i) Ενημερώνει σχετικά τον μεταφορέα προκειμένου να επικοινωνήσει με τον εξαγωγέα.
Για περαιτέρω διευκόλυνση, τα τελωνεία εξόδου μπορούν να έχουν προτυπωμένο έντυπο με τους λόγους απόρριψης που περιλαμβάνονται στο μήνυμα IE503 ως συνημμένο στην παρούσα (Παράρτημα 1), προκειμένου να παραδίδεται στον μεταφορέα.
ii) Επικοινωνεί με το γραφείο helpdesk των εξαγωγών, προκειμένου να γίνει η σχετική αλληλογραφία με το helpdesk του Κ-Μ εξαγωγής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία δεν διασφαλίζει την αμεσότητα της διευθέτησης του ζητήματος όσο η απευθείας επικοινωνία του μεταφορέα με τον εξαγωγέα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν προκύψουν νέα στοιχεία με τους ανωτέρω τρόπους για την εν λόγω κίνηση, πρέπει να τηρηθούν διατυπώσεις εξαγωγής δηλαδή να υποβληθεί διασάφηση εξαγωγής για τα σχετικά εμπορεύματα στο ως άνω τελωνείο ή σε τελωνείο της ενδοχώρας εάν το τελωνείο εξόδου είναι χερσαίο και πρόκειται για εμπόρευμα που υπόκειται σε απαγορεύσεις /περιορισμούς ή/και η αξία του οποίου υπερβαίνει τα 3000 ευρώ.
Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής είναι ελληνικό η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επιλυθεί και με την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των τελωνείων εξαγωγής και εξόδου.

5.4 Υποβολή μηνύματος IE547 «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής»

α) Υπεύθυνο πρόσωπο που υποβάλλει το μήνυμα IE547:
Η ενημέρωση του τελωνείου εξόδου ότι τα εμπορεύματα έχουν φορτωθεί στο τελικό μέσο μεταφοράς (IE547) πραγματοποιείται από τον μεταφορέα (άρθρο 332 Καν.2447/15), δηλαδή το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή που φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
β) Χρόνος Υποβολής του μηνύματος IE547 «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής :
Η αποστολή του IE547, «Προσκόμιση καταλόγου ειδών διασάφησης εξαγωγής» γίνεται αφού ο εξαγωγέας έχει μεριμνήσει αφενός για την αποστολή του ΙΕ507 «Άφιξη στο σημείο εξόδου» (στην περίπτωση που είναι υποχρεωτικό) και αφετέρου για την ενημέρωση του επόμενου κατόχου των εμπορευμάτων (μεταφορέας, πράκτορας, διαχειριστής της Ε.Ζ., κλπ) με τις πληροφορίες που προσδιορίζουν την εν λόγω αποστολή. Ο τελικός μεταφορέας θα πρέπει να λάβει την ίδια πληροφόρηση την στιγμή που τα εμπορεύματα βρίσκονται υπό την κατοχή του. Σε κάθε περίπτωση πάντως το IE547 αποστέλλεται με την ολοκλήρωση της φόρτωσης από τον τελικό μεταφορέα προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το φορτίο στο τελωνείο εξόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστέλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αναχώρησης του τελικού μέσου μεταφοράς.
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η μη έγκαιρη υποβολή του ως άνω μηνύματος έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση αποστολής του μηνύματος ΙΕ518 «Αποτελέσματα εξόδου» από το τελωνείο εξόδου στο τελωνείο εξαγωγής, επομένως και την αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» στον εξαγωγέα. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται η αναγκαία και απαραίτητη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Ο τρόπος συμπλήρωσης του μηνύματος ΙΕ 547 περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 7 που επισυνάπτεται. Στο μήνυμα αυτό μπορεί να συμπεριληφθούν εμπορεύματα πολλών διασαφήσεων εξαγωγής - πολλών MRN καθώς επίσης και μέρος του φορτίου που συμπεριλαμβάνεται σε μια δ