Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ1068454 ΕΞ 2016/28.4.2016 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Παροχή οδηγιών

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ1068454 ΕΞ 2016/28.4.2016 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Παροχή οδηγιών

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ1068454 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
και ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δημ. Τσαγκαλάκης
Τηλέφωνο: 210 6987444
Fax: 210 6987459
e-mail:  d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Παροχή οδηγιών

ΣΧΕΤ.: α. Η με Α.Π. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016 / 7-4-2016 (ΑΔΑ: 7Θ8ΗΗ-ΧΒΔ) «Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΤΚ/UCC)»

β. Η με Α.Π. 5007905/955/Α0019 / 17-2-2009 ΑΥΟΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης ιδιότητας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

γ. Η με Α.Π. 5015967/1938/Α0019 / 23-4-2009 ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίηση της ΑΥΟΟ αριθμ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα - Authorised Economic Operator (AEO)»

Με την ανωτέρω (α) σχετική η Υπηρεσία μας κοινοποίησε στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας και στους οικονομικούς φορείς τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (στο εξής ΕΤΚ), παραθέτοντας τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που επιφέρει στις τελωνειακές διαδικασίες από την 1η Μαίου 2016.

Η σύνταξη της παρούσας έχει ως στόχο την ενημέρωση των οικονομικών φορέων και των αρμοδίων Τελωνειακών Αρχών, επί των τροποποιήσεων που επέρχονται όσον αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις χορήγησης της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα - στο εξής ΑΕΟ (Authorised Economic Operator), ενώ παρέχει και διευκρινίσεις/οδηγίες ως προς τη
διαδικασία ελέγχου των από 1-5-2016 υποβληθεισών αιτήσεων και επαναξιολόγησης των έως τις 30-4-2016 εκδοθεισών αδειών ΑΕΟ, βάσει των νέων απαιτήσεων. Ειδικότερα:

Α. Τροποποιήσεις τεχνικής φύσεως

1. Ο όρος «πιστοποιητικό ΑΕΟ» αντικαθίσταται από τον όρο «άδεια ΑΕΟ»

2. Η ιδιότητα ΑΕΟ συνίσταται πλέον σε δύο και όχι τρία είδη άδειας, ήτοι:

- Άδεια ΑΕΟ/Τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC), η οποία παρέχει στον κάτοχό της διευκολύνσεις ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις, σύμφωνα με τις ενωσιακές διατάξεις

- Άδεια ΑΕΟ/Ασφάλεια και προστασία (AEOS), η οποία παρέχει στον κάτοχό της διευκολύνσεις ως προς την ασφάλεια και προστασία
Ένας οικονομικός φορέας δύναται να είναι κάτοχος ταυτόχρονα και των δύο ως άνω αδειών. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή εκδίδει μία συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF.

3. Ημερομηνία αποδοχής της αίτησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια τελωνειακή Αρχή παρέλαβε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, βάσει του άρθρου 22 παρ. 2 του ΕΤΚ. Η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης ή η ειδοποίηση του αιτούντος για την προσκόμιση/υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών εγγράφων ή πληροφοριών, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια τελωνειακή Αρχή δε μεριμνήσει για την ενημέρωση του αιτούντος κατά τα ανωτέρω, η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

4. Η άδεια ΑΕΟ τίθεται σε ισχύ 5 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Β. Τροποποιήσεις επί των όρων και προϋποθέσεων χορήνησησ τησ ιδιότητας ΑΕΟ

1. Αποδοχή της αίτησης

α) Αίτηση για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ δύναται να υποβληθεί μόνο από πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Η εξέταση τυχόν ύπαρξης ποινικού μητρώου του αιτούντος, του προσώπου που διοικεί τον αιτούντα ή ελέγχει τη διοίκησή του, του υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος, καθώς και τρίτων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του αιτούντος (τελωνειακός αντιπρόσωπος, πληρεξούσιος δικηγόρος) δε διενεργείται πλέον κατά το στάδιο αποδοχής της αίτησης, αλλά κατά το στάδιο ελέγχου τήρησης του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης.

(γ) Η εξέταση της μη τέλεσης του αιτούντος υπό διαδικασία πτώχευσης δε διενεργείται πλέον κατά το στάδιο αποδοχής της αίτησης, αλλά κατά το στάδιο ελέγχου τήρησης του κριτηρίου περί χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας.
Συνεπεία των ανωτέρω σημείων (β) και (γ), η προσκόμιση των υπευθύνων δηλώσεων των κατά περίπτωση εξεταζομένων προσώπων στις οποίες δηλώνεται ότι «δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με την οικονομική τους δραστηριότητα» ή ότι «δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα που να συνδέεται με παράβαση της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας και με τη δραστηριότητά τους ως νομίμων αντιπροσώπων» ή ότι «ο αιτών δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης», δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης. Αντίστοιχα, η αποδοχή της αίτησης από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή είναι ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται από το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, τόσο των ποινικών μητρώων των κατά περίπτωση εξεταζομένων προσώπων, όσο και των πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης της αιτούσας εταιρείας.

δ) Όταν, με την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή διαπιστώνει ότι η αίτηση δεν περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ή/και δε συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα και παραρτήματα, ζητά άμεσα από τον αιτούντα να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες ή δικαιολογητικά εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία εντός της καθοριζόμενης από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή προθεσμίας, η αίτηση δε γίνεται αποδεκτή και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο αιτών είναι καταχωρημένος στις τελωνειακές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΕΤΚ (δηλαδή κατέχει αριθμό καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικού φορέα - EORI)

β) ο αιτών είναι οικονομικός φορέας, κατά την έννοια του άρθρου 5 σημείο (5) του ΕΤΚ και είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την έννοια του άρθρου 5 σημεία (31) και (32) του ΕΤΚ.

γ) η αίτηση κατατέθηκε σε τελωνειακή Αρχή που έχει οριστεί για την παραλαβή αιτήσεων στο κράτος μέλος της αρμόδιας τελωνειακής αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του ΕΤΚ

δ) η αίτηση δεν αφορά απόφαση που έχει τον ίδιο σκοπό με προηγούμενη απόφαση που απευθύνεται στον ίδιο αιτούντα, η οποία, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών πριν την αίτηση, ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε επειδή ο αιτών δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που επιβλήθηκε βάσει της απόφασης αυτής

ε) η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και το νέο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (παράρτημα 1 του νέου κειμένου κατευθυντηρίων οδηγιών ΑΕΟ - έγγραφο TAXUD/B2/047/2011 - Rev.6)

στ) ο αιτών έχει καταθέσει, στον αυτό χρόνο, μία μόνη αίτηση για χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ, η οποία και καλύπτει όλες τις μόνιμες επιχειρηματικές του εγκαταστάσεις εντός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κριτήρια χορήγησης της ιδιότητας ΑΕΟ 2.1. Κριτήριο ιστορικού συμμόρφωσης

Προστίθεται νέα απαίτηση σύμφωνα με την οποία, τα υπό εξέταση πρόσωπα οφείλουν να ελέγχονται και για τυχόν διάπραξη σοβαρών παραβάσεων ή επανειλημμένων παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, πέραν της τελωνειακής, κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης. Επιπλέον, ελέγχεται η ενδεχόμενη ύπαρξη ποινικού μητρώου, όσον αφορά σε αδικήματα συνδεόμενα με την οικονομική τους δραστηριότητα, με παραβάσεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας ή όπου απαιτείται, με τη δραστηριότητα των προσώπων ως νομίμων αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ΕΤΚ, οι απαιτήσεις του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης εξετάζονται για τον αιτούντα, το πρόσωπο που διοικεί τον αιτούντα ή ελέγχει τη διοίκησή του και τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το νέο κείμενο κατευθυντηρίων οδηγιών ΑΕΟ, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί από συμβαλλόμενα τρίτα προς τον αιτούντα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν για λογαριασμό του. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές κατά το στάδιο εξέτασης του συγκεκριμένου κριτηρίου οφείλουν να εξετάζουν τις σχετικές απαιτήσεις τόσο όσον αφορά στα προαναφερθέντα πρόσωπα, όσο και στον τελωνειακό αντιπρόσωπο του αιτούντος, καθώς και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που εκπροσωπεί τον αιτούντα σε θέματα τελωνειακής νομοθεσίας ενώπιον δικαστηρίων.

Κατόπιν των ανωτέρω, απαιτείται η επαναξιολόγηση όλων των έως τις 30-4-2016 εκδοΚεισών αδειών ΑΕΟ ως προς την ύπαρξη ή μη σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων της φορολογικής νομοΚεσίας, κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας επαναξιολόγησης.

Ο έλεγχος για την ενδεχόμενη ύπαρξη σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας πραγματοποιείται από την αρμόδια Αρχή, μέσω του υποσυστήματος υποθέσεων του ICISnet. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες για τον έλεγχο του κριτηρίου περί ιστορικού συμμόρφωσης Αρχές της χώρας θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να αποκτήσουν άμεσα ρόλο/πρόσβαση στο υποσύστημα υποθέσεων του ICISnet. Μέχρι την ημερομηνία απόκτησης ρόλου/πρόσβασης, ο προαναφερόμενος έλεγχος διενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές.

Για την ενδεχόμενη ύπαρξη σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές συνιστάται, προς διευκόλυνσή τους, να αναζητούν ιστορικό φορολογικών παραβάσεων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2.2. Κριτήριο ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων

Μεταφέρεται απαίτηση από το κριτήριο περί προτύπων ασφάλειας και προστασίας, σύμφωνα με την οποία ο αιτών εφαρμόζει, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιητικές διαδικασίες για τη διαχείριση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής που συνδέονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διάκριση μεταξύ των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς και των υπολοίπων εμπορευμάτων.

Με αφορμή τη νέα αυτή απαίτηση του κριτηρίου, η οποία έως τις 30-4-2016 και βάσει του μέχρι τότε ισχύοντος Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και των Διατάξεων Εφαρμογής του εξετάζεται στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης του κριτηρίου περί προτύπων ασφάλειας και προστασίας, όλες οι εκδοθείσες έως τις 30-4-2016 άδειες ΑΕΟ τύπου C οφείλουν να επαναξιολογηθούν ως προς τη συγκεκριμένη απαίτηση.
Επιπροσθέτως, ο ΕΤΚ προβλέπει ότι ο αιτών οφείλει να εφαρμόζει μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμούς. Ως προς τη συγκεκριμένη - νέα - απαίτηση, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές οφείλουν να επαναξιολογήσουν τόσο τις εκδοθείσες έως 30-4-2016 άδειες ΑΕΟ τύπου C, όσο και τις άδειες ΑΕΟ τύπου S και F, στο βαθμό που κατά τον έλεγχο τήρησης του κριτηρίου περί προτύπων ασφάλειας και προστασίας στο πλαίσιο έκδοσης της άδειας, δεν εξετάστηκε η τήρηση μέτρων διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις απαγορεύσεις και περιορισμούς.

Κατά τον έλεγχο της εν λόγω απαίτησης, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές συνιστάται να εντοπίζουν εκ των προτέρων εάν ο αιτών εμπορεύεται είδη τα οποία υπόκεινται σε διατάξεις απαγορεύσεων ή περιορισμών, είτε βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, είτε βάσει πληροφοριών που περιέρχονται στη γνώση των τελωνειακών Αρχών μέσω άλλων πηγών. Όταν εμπορεύματα του αιτούντος υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την είσοδο/εισαγωγή ή εξαγωγή/έξοδό τους, ο αιτών οφείλει να τηρεί κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες για τη διαχείριση των σχετικών αδειών/εγκρίσεων/πιστοποιητικών. Στις υποχρεώσεις του αιτούντος περιλαμβάνονται επίσης, η τακτική εκπαίδευση ή ενημέρωση του υπεύθυνου προσωπικού του επί θεμάτων απαγορεύσεων και περιορισμών, καθώς και η τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου των διατάξεων περί απαγορεύσεων και περιορισμών και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτές.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των αρμόδιων τελωνειακών Αρχών αναφορικά με τον αιτούντα και το βαθμό συμμόρφωσής του με τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύσεων και περιορισμών, συνιστάται έντονα η επικοινωνία των τελωνειακών Αρχών με τις αρμόδιες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών/εγκρίσεων/πιστοποιητικών Αρχές.

2.3. Κριτήριο χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας

Συγκριτικά με τις ισχύουσες έως τις 30-4-2016 ενωσιακές διατάξεις, ο ΕΤΚ εξειδικεύει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, στις ακόλουθες:

α) ο αιτών δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης. Η εκπλήρωση της συγκεκριμένης απαίτησης δύναται να διαπιστωθεί, ως προς τυπικό της μέρος, μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικού του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης.

β) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, ο αιτών έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των τελωνειακών δασμών και όλων των άλλων δασμών, φόρων ή τελών που εισπράττονται για ή σε σχέση με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων γ) ο αιτών αποδεικνύει, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες των τελευταίων τριών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, ότι διαθέτει οικονομική επιφάνεια επαρκή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών του, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και ότι δεν έχει αρνητική καθαρή θέση, εκτός εάν αυτή μπορεί να καλυφθεί.

Οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές αξιολογούν το βαθμό στον οποίο τα ως άνω σημεία (β) και (γ) καλύπτονται από τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο έκδοσης των έως τις 30-4¬2016 εκδοθεισών αδειών ΑΕΟ, καθώς οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνονται υπό τη μορφή οδηγιών στο απερχόμενο κείμενο κατευθυντηρίων οδηγιών ΑΕΟ. Ως προς το ως άνω σημείο (α), οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές οφείλουν να επαναξιολογήσουν τις ανωτέρω άδειες ΑΕΟ, μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από την αρμόδια για την έκδοσή τους Αρχή.

2.4. Κριτήριο περί πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων

Πρόκειται για νέο κριτήριο, η τήρηση του οποίου εξετάζεται στο πλαίσιο του ελέγχου των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ υπό τον τύπο άδειας AEOC (ΑΕΟ/Τελωνειακές απλουστεύσεις).

Το εν λόγω κριτήριο οφείλει να πληρούται είτε από τον αιτούντα, είτε από τον υπάλληλο του αιτούντος που είναι υπεύθυνος για τα τελωνειακά θέματα αυτού, είτε από τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος, αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από τον αιτούντα. Ειδικότερα, το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

• Ο αιτών ή το υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος πρόσωπο κατέχει τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία σε τελωνειακά θέματα

• Ο αιτών ή το υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος πρόσωπο αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με πρότυπο ποιότητας επί τελωνειακών θεμάτων, υιοθετημένο από Ευρωπαϊκό Οργανισμό προτυποποίησης

• Ο αιτών ή το υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος πρόσωπο έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί θεμάτων τελωνειακής νομοθεσίας, η οποία να καλύπτει το εύρος και τη φύση των τελωνειακών συναλλαγών στις οποίες εμπλέκεται. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να παρέχεται από:

- τις τελωνειακές Αρχές ΚΜ ή

- εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναγνωρισμένο για την παροχή τέτοιου είδους πιστοποίησης, είτε από τις τελωνειακές Αρχές είτε από κάποιο Οργανισμό/Σώμα ΚΜ, υπεύθυνο για επαγγελματική εκπαίδευση ή

- επαγγελματική ή εμπορική ένωση αναγνωρισμένη από τις τελωνειακές Αρχές ΚΜ ή πιστοποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους σκοπούς παροχής τέτοιου είδους πιστοποίησης.

Όταν ο αιτών συνεργάζεται με τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο, όσον αφορά στις τελωνειακές του συναλλαγές, το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται εάν το τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο είναι κάτοχος άδειας AEOC (ΑΕΟ/Τελωνειακές απλουστεύσεις).

Οι ως άνω επιλογές, τις οποίες παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία για την απόδειξη, εκ μέρους του αιτούντος, ότι πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο, θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές ως απολύτως ισοδύναμες. Η δε επιλογή του τρόπου απόδειξης πλήρωσης του κριτηρίου ανήκει στην ευχέρεια του ίδιου του αιτούντος, αρκεί να αντικατοπτρίζει και να καλύπτει το εύρος και τη φύση των τελωνειακών δραστηριοτήτων του, το ρόλο του στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και την επιχειρησιακή του οργάνωση και λειτουργία.

Σημειώνεται ότι, όταν το υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος πρόσωπο είναι τρίτο συμβαλλόμενο μέρος, ο αιτών οφείλει να αποδείξει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι όντως αρμόδιο και υπεύθυνο για τα τελωνειακά του θέματα.

Οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές επαναξιολογούν, βάσει του ως άνω νέου κριτηρίου, όλες τις άδειες AEOC και AEOF που έχουν εκδοΚεί έως τις 30-4-2016.

2.5. Κριτήριο ασφάλειας και προστασίας

Θεσμοθετούνται τρεις νέες απαιτήσεις, ήτοι:

α) ο αιτών οφείλει να διασφαλίζει, είτε μέσω εφαρμογής κατάλληλων συμβατικών ρυθμίσεων είτε άλλων ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με το επιχειρηματικό του μοντέλο, ότι οι επιχειρηματικοί του εταίροι διασφαλίζουν την ασφάλεια του δικού τους μεριδίου στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Κατά την εξέταση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η οριοθέτηση των ρόλων των επιχειρηματικών εταίρων θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς οι εν λόγω ρόλοι καθορίζουν το βαθμό επικινδυνότητας και το επίπεδο αντίληψης που απαιτείται να έχουν οι επιχειρηματικοί εταίροι επί των θεμάτων ασφάλειας και προστασίας ή/και εναλλακτικά, τα μέτρα που απαιτείται να εφαρμόζει ο ΑΕΟ για το μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί. Ο κάτοχος της ιδιότητας ΑΕΟ είναι κατ' αρχάς υπεύθυνος για το δικό του μερίδιο στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρά ταύτα, επηρεάζεται και από τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των επιχειρηματικών του εταίρων, όσον αφορά στην ασφάλεια των εμπορευμάτων που τελούν υπό τη διαχείρισή τους. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση από μέρους του ότι οι επιχειρηματικοί του εταίροι γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως προς τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας, θεωρείται αναμενόμενη, είτε με την υπογραφή συμφωνιών, είτε με την εφαρμογή άλλων κατάλληλων μέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο ο αιτών οφείλει, όταν συνεργάζεται με τρίτα μέρη, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι το τρίτο συμβαλλόμενο μέρος αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους και λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια και προστασία του δικού του μεριδίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τον τρόπο που αυτό επιτυγχάνεται.

Συνεπώς και προς απόδειξη τήρησης αυτής της νέας απαίτησης, ο αιτών θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει είτε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικοί του εταίροι πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας, είτε ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για το μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί στην εφοδιαστική του αλυσίδα.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα ενεργειών, με τις οποίες ένας ΑΕΟ ή ένας αιτών για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια και προστασία της εφοδιαστικής του αλυσίδας:

- Να συνεργάζεται με άλλους ΑΕΟ

- Να συνάπτει με τους επιχειρηματικούς του εταίρους συμφωνίες επί θεμάτων ασφάλειας

- Να επιλέγει συνεργάτες που είναι κάτοχοι άλλων πιστοποιήσεων ασφάλειας, σχετικών με τον επαγγελματικό τους τομέα (π.χ. εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστός αποστολέας)

- Οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτα συμβαλλόμενα μέρη στα οποία ανατίθενται συγκεκριμένες δραστηριότητες, να περιλαμβάνουν όρο για τη μη δυνατότητα ανάθεσης των δραστηριοτήτων αυτών από το τρίτο συμβαλλόμενο μέρος σε άλλο πρόσωπο

- Να απαιτεί από τους επιχειρηματικούς του εταίρους τη διενέργεια ελέγχων ασφάλειας

- Να απαιτεί από τους επιχειρηματικούς του εταίρους την υπογραφή της Δήλωσης Ασφάλειας του Παραρτήματος 3 του νέου κειμένου των κατευθυντηρίων οδηγιών ΑΕΟ.

Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός και μη εξαντλητικός. Τα μέτρα ή ο συνδυασμός των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας εξαρτώνται και θα πρέπει να αποφασίζονται σε συνάρτηση με το ρόλο του στην εφοδιαστική αλυσίδα, τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και το επιχειρηματικό του μοντέλο.

β) ο αιτών εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας για όλους τους εξωτερικούς συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών: παρά το γεγονός ότι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (εταιρείες καθαρισμού, πάροχοι λογισμικού, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κ.ο.κ.) δεν επηρεάζουν άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα, ενδεχομένως επηρεάζουν τα συστήματα ασφάλειας και προστασίας του αιτούντος. Ως εκ τούτου, όταν μέρος των απαιτήσεων του κριτηρίου ασφάλειας και προστασίας έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, ο αιτών θα πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, κατ' αναλογία αυτών που εφαρμόζει με τους επιχειρηματικούς του εταίρους. Για παράδειγμα, όταν ο αιτών έχει αναθέσει σε εξωτερικό πάροχο (εταιρεία φύλαξης) τον έλεγχο πρόσβασης στους χώρους της εταιρείας, ο βαθμός εκπλήρωσης της συγκεκριμένης απαίτησης θα αξιολογηθεί βάσει των διαδικασιών που εφαρμόζει για τη διασφάλισή της ο εξωτερικός πάροχος. Σημειώνεται ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ΑΕΟ έχει αναθέσει συγκεκριμένες δραστηριότητες σε τρίτα συμβαλλόμενα μέρη, ο τελικός υπεύθυνος για την εκπλήρωση των κριτηρίων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του εξωτερικού παρόχου με τις απαιτήσεις τους είναι ο ίδιος ο ΑΕΟ.

γ) ο αιτών έχει ορίσει υπεύθυνο επικοινωνίας, αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και προστασίας: το πρόσωπο που θα οριστεί θα λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αιτούντος και της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής για όλα τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας που εγείρονται είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή. Ο αιτών διασφαλίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο, είτε είναι υπάλληλος του αιτούντος είτε εξωτερικός συνεργάτης, έχει πλήρη γνώση των θεμάτων ασφάλειας και προστασίας του αιτούντος και είναι εξουσιοδοτημένο να διαχειρίζεται τις ευαίσθητες, από άποψη ασφάλειας, πληροφορίες.

Οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές επαναξιολογούν, βάσει των ως άνω νέων απαιτήσεων, όλες τις άδειες ΑΕΟS και AEOF που έχουν εκδοθεί έως τις 30-4-2016.

3. Παράταση της προθεσμίας για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ

α) Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση της ιδιότητας ΑΕΟ ή την απόρριψη της αίτησης το αργότερο εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.

β) Η ανωτέρω προθεσμία του σημείου (α) μπορεί να παραταθεί το πολύ κατά 60 ημέρες, σε περίπτωση που η αρμόδια τελωνειακή Αρχή δεν είναι σε θέση να τηρήσει την προθεσμία για τη λήψη απόφασης. Για την παράταση αυτή, η εν λόγω Αρχή ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, αναφέροντας τους λόγους και την περαιτέρω χρονική περίοδο που θεωρεί αναγκαία για να λάβει απόφαση.

γ) Εάν μετά την αποδοχή της αίτησης, η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή της, ορίζει προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών από τον αιτούντα. Η προθεσμία για τη λήψη απόφασης που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κώδικα παρατείνεται κατά την ίδια περίοδο. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης.

δ) Σε περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, ο αιτών μπορεί να εκφράσει την άποψή του προτού ληφθεί απόφαση η οποία θα τον επηρέαζε αρνητικά, εντός 30 ημερών. Αντίστοιχα, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του ΕΤΚ παρατείνεται κατά 30 ημέρες. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση.

ε) Εάν η αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή Αρχή έχει παρατείνει την περίοδο διαβούλευσης άλλης τελωνειακής Αρχής, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης παρατείνεται εξίσου με την παράταση της περιόδου διαβούλευσης. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης.

στ) Εάν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας και οι τελωνειακές Αρχές διενεργούν έρευνες βάσει των υπονοιών αυτών, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση εάν αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τις έρευνες.

ζ) Με την επιφύλαξη του ως άνω σημείου (β), οι τελωνειακές Αρχές μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, όπως ορίζεται στην τελωνειακή νομοθεσία, όταν η παράταση ζητείται από τον αιτούντα με σκοπό την πραγματοποίηση προσαρμογών για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων. Οι προσαρμογές
αυτές και η περαιτέρω χρονική περίοδος που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή τους κοινοποιούνται στις τελωνειακές Αρχές, οι οποίες αποφασίζουν για την παράταση.

Το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας χορήγησης της ιδιότητας ΑΕΟ παρατίθεται σχηματικά στο Μέρος 3 του νέου κειμένου των κατευθυντηρίων οδηγιών ΑΕΟ, στην παράγραφο 3.IV.5.

Γ. Διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων τελωνειακών Αρχών των ΚΜ - Προθεσμίες

1. Η αρμόδια εθνική τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί στις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές των άλλων ΚΜ την αποδοχή της αίτησης, την έκδοση άδειας ΑΕΟ, καθώς και την τροποποίηση, αναστολή, ακύρωση και ανάκληση εκδοθείσας άδειας ΑΕΟ, μέσω του ενωσιακού ηλεκτρονικού συστήματος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (EOS), το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής, έκδοσης, τροποποίησης, αναστολής, ακύρωσης και ανάκλησης αντίστοιχα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή Αρχή προτίθεται να προβεί σε διαβούλευση με τελωνειακή Αρχή άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων και κριτηρίων για τη λήψη ευνοϊκής απόφασης, η εν λόγω διαβούλευση πραγματοποιείται εντός 80 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή Αρχή κοινοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να εξεταστούν από την τελωνειακή Αρχή της οποίας ζητείται η γνώμη. Εάν η τελωνειακή Αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη δεν απαντήσει εντός της ως άνω προθεσμίας, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τα οποία πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση θεωρείται ότι πληρούνται.

Η προβλεπόμενη προθεσμία των 80 ημερών για τη διαβούλευση είναι δυνατό να παραταθεί από την αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή Αρχή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, λόγω της φύσης των ελέγχων που πρόκειται να διεξαχθούν, η τελωνειακή
Αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη ζητεί περισσότερο χρόνο

β) όταν ο αιτών προβεί σε αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις κοινοποιεί στην αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή Αρχή, η οποία ενημερώνει την τελωνειακή Αρχή της οποίας ζητήθηκε η γνώμη.

Τέλος, η ως άνω διαδικασία διαβούλευσης καθίσταται υποχρεωτική όταν:

α) η αίτηση για την ιδιότητα AEO υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, στην τελωνειακή Αρχή του τόπου όπου τηρούνται ή είναι προσβάσιμες οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις του αιτούντος για τελωνειακούς σκοπούς β) η αίτηση για την ιδιότητα AEO υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, στις τελωνειακές Αρχές του κράτους μέλους όπου ο αιτών έχει μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση και όπου τηρούνται ή είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τις γενικές δραστηριότητες της εφοδιαστικής του διαχείρισης εντός της Ένωσης

γ) μέρος των καταχωρίσεων και των εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση για την ιδιότητα AEO τηρείται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της αρμόδιας για τη λήψη απόφασης τελωνειακής αρχής

δ) ο αιτών για την ιδιότητα AEO διατηρεί αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ή ασκεί άλλες δραστηριότητες σχετικές με τελωνειακές συναλλαγές σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

3. Ανεξάρτητα από την προαναφερόμενη διαδικασία διαβούλευσης, εάν τελωνειακή Αρχή άλλου κράτους μέλους διαθέτει πληροφορίες σχετικές με τη χορήγηση της ιδιότητας AEO, κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή Αρχή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης μέσω του EOS.

Δ. Διαχείριση των αδειών ΑΕΟ

Οι εκδοθείσες άδειες ΑΕΟ υπόκεινται, κατά περίπτωση, σε παρακολούθηση, επανεξέταση, αναστολή, ακύρωση, ανάκληση και τροποποίηση:

1. Παρακολούθηση

α) Οι τελωνειακές Αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια τελωνειακή Αρχή για κάθε παράγοντα που ανακύπτει μετά τη χορήγηση της ιδιότητας του AEO, ο οποίος ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση ή στο περιεχόμενό της.

β) Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή καθιστά διαθέσιμες όλες τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτει στις τελωνειακές Αρχές των λοιπών κρατών μελών στα οποία ο AEO ασκεί δραστηριότητες σχετικές με τελωνειακές συναλλαγές.

γ) Σε περίπτωση που η τελωνειακή Αρχή ανακαλεί ευνοϊκή απόφαση που έχει ληφθεί με βάση την ιδιότητα AEO, ενημερώνει σχετικά την τελωνειακή Αρχή που ενέκρινε την ιδιότητα.

2. Επανεξέταση

Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή επανεξετάζει σχετική απόφασή της στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν υπάρχουν αλλαγές στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που επηρεάζουν την απόφαση,

β) όταν αυτό απαιτείται, λόγω της διενεργούμενης παρακολούθησης,

γ) όταν αυτό απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσής της από τον κάτοχο της άδειας, βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 2 του ΕΤΚ.

Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή, γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της επανεξέτασης που διενήργησε στον κάτοχο της άδειας.

3. Αναστολή

Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε αναστολή σχετικής απόφασής της, αντί της ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησής, όταν : α) θεωρεί ότι ενδεχομένως υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την ακύρωση, την ανάκληση ή την τροποποίηση της απόφασης, αλλά δε διαθέτει ακόμη όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποφασίσει επί της ακύρωσης, της ανάκλησης ή της τροποποίησης·

Η διάρκεια της αναστολής αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που απαιτείται, προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες.

Εάν κατά την περίοδο αναστολής απόφασης, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή προτίθεται να ακυρώσει, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 3, 27 ή 28 του ΕΤΚ, η διάρκεια της αναστολής, , παρατείνεται, κατά περίπτωση, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση ακύρωσης, ανάκλησης ή της τροποποίησης.

Η αναστολή περατώνεται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται λόγοι ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 3, 27 ή 28 του ΕΤΚ, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία άρσης

β) θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω απόφαση ή ότι ο κάτοχος της άδειας δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει αυτής, και κρίνει σκόπιμη την παροχή σε αυτόν χρονικού περιθωρίου για την λήψη μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις

γ) ο κάτοχος της άδειας ΑΕΟ ζητά την εν λόγω αναστολή διότι δεν μπορεί προσωρινά να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που τίθενται για την έκδοση της απόφασης ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία β) και γ), ο κάτοχος της άδειας κοινοποιεί στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή τα μέτρα που θα λάβει προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, καθώς και το χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη των μέτρων αυτών.

Η διάρκεια της αναστολής της απόφασης αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που προσδιορίζεται ανωτέρω και μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας.

Η διάρκεια της αναστολής της απόφασης δύναται να παραταθεί περαιτέρω κατά τη χρονική περίοδο που χρειάζεται η αρμόδια τελωνειακή Αρχή για να επαληθεύσει ότι τα μέτρα που έλαβε ο ΑΕΟ διασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσει τους. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες .

Η αναστολή απόφασης περατώνεται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου :

- η ανασταλείσα απόφαση ακυρώνεται, ανακαλείται ή τροποποιείται, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης ή

- ο κάτοχος της άδειας έχει λάβει, σε βαθμό που να ικανοποιεί την αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή Αρχή, τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην απόφαση ή για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία άρσης. Εάν ο ΑΕΟ δε λάβει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για την απόφαση ή δε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής, η άδεια ΑΕΟ ανακαλείται από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή.

Η αρμόδια τελωνειακή Αρχή ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας για το πέρας της αναστολής.

Νομικά αποτελέσματα αναστολής:

α) Όταν αναστέλλεται άδεια AEO λόγω μη συμμόρφωσης με οποιοδήποτε από τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 του κώδικα, κάθε απόφαση που έχει ληφθεί σχετικά με τον εν λόγω AEO και η οποία βασίζεται στην άδεια AEO εν γένει ή σε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα κριτήρια που οδήγησαν στην αναστολή της άδειας AEO αναστέλλεται από την τελωνειακή Αρχή που την έλαβε.

β) Η αναστολή απόφασης που αφορά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και η οποία ελήφθη αναφορικά με AEO δεν οδηγεί αυτόματα στην αναστολή της άδειας AEO.

γ) Όταν το ίδιο πρόσωπο είναι κάτοχος άδειας AEOC και AEOS (και ως εκ τούτου, έχει εκδοθεί στο όνομά του μία συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF) και η αρμόδια τελωνειακή Αρχή λάβει απόφαση για αναστολή λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 39 στοιχείο (δ) του ΕΤΚ (περί πρακτικών κριτηρίων επάρκειας και επαγγελματικών προσόντων), η άδεια AEOC αναστέλλεται ή ανακαλείται αντίστοιχα, ενώ η άδεια AEOS παραμένει σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή αναστέλλει τη συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF και εκδίδει νέα άδεια τύπου AEOS, χωρίς προηγούμενη αίτηση του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

δ) Όταν το ίδιο πρόσωπο είναι κάτοχος άδειας AEOC και AEOS (και ως εκ τούτου, έχει εκδοθεί στο όνομά του μία συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF) και η αρμόδια τελωνειακή Αρχή λάβει απόφαση για αναστολή λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 39 στοιχείο (ε) του ΕΤΚ (περί ασφάλειας και προστασίας), η άδεια AEOS αναστέλλεται ή ανακαλείται αντίστοιχα, ενώ η άδεια AEOC παραμένει σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή αναστέλλει τη συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF και εκδίδει νέα άδεια τύπου AEOC, χωρίς προηγούμενη αίτηση του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

4. Ακύρωση

Η απόφαση ακυρώνεται όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

α) Η απόφαση ελήφθη βάσει ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών,

β) Ο κάτοχος της άδειας ΑΕΟ γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία
αυτά ήταν ανακριβή ή ελλιπή,

γ) Εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και πλήρεις, η απόφαση θα ήταν διαφορετική.

Η ακύρωση της απόφασης ανακοινώνεται στο δικαιούχο αυτής και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η αρχική απόφαση.

5. Ανάκληση και τροποποίηση

Εκδοθείσα άδεια ΑΕΟ ανακαλείται ή τροποποιείται, επιπροσθέτως των περιπτώσεων οι οποίες οδηγούν σε ακύρωση ευνοϊκής απόφασης:

α) όταν ένας ή περισσότεροι από τους όρους λήψης της απόφασης δεν επληρούντο ή δεν πληρούνται πλέον, ή

β) όταν ζητηθεί από τον ίδιο τον κάτοχο της άδειας

Η ανάκληση ή η τροποποίηση της απόφασης ανακοινώνεται στο δικαιούχο αυτής και παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία από την οποία ο δικαιούχος λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής.

Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προστασία των νομίμων συμφερόντων του κατόχου της άδειας, η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η ανάκληση ή η τροποποίηση μπορεί να μετατίθεται έως ένα έτος. Η εν λόγω ημερομηνία αναγράφεται στην απόφαση ανάκλησης ή τροποποίησης.

Νομικά αποτελέσματα ανάκλησης:

α) Η ανάκληση της άδειας AEO δεν επηρεάζει οποιαδήποτε ευνοϊκή απόφαση που έχει ήδη ληφθεί σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν η ιδιότητα AEO αποτελούσε προϋπόθεση για την εν λόγω ευνοϊκή απόφαση ή η απόφαση βασίστηκε σε κριτήριο του άρθρου 39 του ΕΤΚ, το οποίο πλέον δεν ικανοποιείται.

β) Η ανάκληση ή τροποποίηση ευνοϊκής απόφασης που έχει ήδη ληφθεί αναφορικά με τον κάτοχο της άδειας δεν επηρεάζει αυτόματα την άδεια AEO του εν λόγω προσώπου.

γ) Όταν το ίδιο πρόσωπο είναι κάτοχος άδειας AEOC και AEOS (και ως εκ τούτου, έχει εκδοθεί στο όνομά του μία συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF) και η αρμόδια τελωνειακή Αρχή λάβει απόφαση για ανάκληση λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 39 στοιχείο (δ) του ΕΤΚ (περί πρακτικών κριτηρίων επάρκειας και επαγγελματικών προσόντων), η άδεια AEOC αναστέλλεται ή ανακαλείται αντίστοιχα, ενώ η άδεια AEOS παραμένει σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή ανακαλεί τη συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF και εκδίδει νέα άδεια τύπου AEOS, χωρίς προηγούμενη αίτηση του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

δ) Όταν το ίδιο πρόσωπο είναι κάτοχος άδειας AEOC και AEOS (και ως εκ τούτου, έχει εκδοθεί στο όνομά του μία συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF) και η αρμόδια τελωνειακή Αρχή λάβει απόφαση για ανάκληση λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 39 στοιχείο (ε) του ΕΤΚ (περί ασφάλειας και προστασίας), η άδεια AEOS αναστέλλεται ή ανακαλείται αντίστοιχα, ενώ η άδεια AEOC παραμένει σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή ανακαλεί τη συνδυασμένη άδεια τύπου AEOF και εκδίδει νέα άδεια τύπου AEOC, χωρίς προηγούμενη αίτηση του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές της χώρας παρακαλούνται όπως προβούν στην επανεξέταση/επαναξιολόγηση των έως τις 30-4-2016 εκδοΚεισών αδειών ΑΕΟ ως προς τις νέες απαιτήσεις που εισάγουν οι ενωσιακές διατάξεις από 1-5-2016 στο πλαίσιο χορήγησης της ιδιότητας ΑΕΟ, κατά τα ανωτέρω. Η εν λόγω διαδικασία επαναξιολόγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Μαΐου 2019.

Όσον αφορά στις αιτήσεις οι οποίες την 1-5-2016 βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης των κριτηρίων, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές οφείλουν να εντάξουν την εξέταση των νέων απαιτήσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας ελεγκτικής διαδικασίας και κατόπιν της ολοκλήρωσής της να προβούν στη λήψη απόφασης. Για τις δε αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 30-4-2016, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του ΕΤΚ και των εφαρμοστικών του διατάξεων, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 2016/341.

Προς καθοδήγηση και διευκόλυνση τόσο των τελωνειακών Αρχών όσο και των οικονομικών φορέων, το νέο κείμενο των κατευθυντηρίων οδηγιών ΑΕΟ περιγράφει αναλυτικά όλη τη διαδικασία χορήγησης της ιδιότητας ΑΕΟ, ενώ παρέχει και λεπτομερείς οδηγίες για τον έλεγχο των κριτηρίων. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τα ακόλουθα παραρτήματα:

Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και επεξηγηματικές σημειώσεις του

Παράρτημα 2: Απειλές, κίνδυνοι και πιθανές λύσεις, ανά κριτήριο

Παράρτημα 3: Δήλωση ασφάλειας

Παράρτημα 4: Παραδείγματα πληροφοριών επί τροποποιήσεων, για τις οποίες ο κάτοχος άδειας ΑΕΟ οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια τελωνειακή Αρχή.

Το εν λόγω κείμενο είναι διαθέσιμο - προς το παρόν μόνο στην αγγλική γλώσσα - στον ιστοχώρο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τη διαδρομή:
http://ec.europa.eu/taxation customs/resources/documents/customs/policy issues/customs security/aeo guidelines en.pdf

Τέλος, οι ρυθμίσεις και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης της ιδιότητας ΑΕΟ, της διαχείρισης των αδειών ΑΕΟ, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων τόσο των αρμοδίων τελωνειακών Αρχών όσο και των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, όπως αυτές καθορίζονται στις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν επηρεάζονται/τροποποιούνται από τις ενωσιακές διατάξεις που τίθενται σε ισχύ την 1η Μαίου 2016 και από τα προβλεπόμενα στην παρούσα.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Πηγή: Taxheaven