Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016/28.4.2016 Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχεί

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016/28.4.2016 Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχεί

Αθήνα 28 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ/Α'
Δ/ΝΣΗ Σ.Τ.Ε.Π/Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Δροσοπούλου/Μ.Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987453/452
FAX: 210 6987459
E-MAIL: d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων και προϋποθέσεις και όροι έγκρισης άλλων, εκτός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χώρων, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων.

ΣΧΕΤ. : 1) Η Δ19Α 5036666 ΕΞ2013/14-10-2013 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα»

2) Η ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ2016/7-4-2016 ΔΥΟ «Κοινοποίηση της νομοθετικής Δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα»

3) Η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 ΑΥΟ «ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ Β 865), όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β 295) και ισχύει.

Με τα αριθμ 1) και 2) σχετικά κοινοποιήθηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από 1η Μαΐου 2016. Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας σε συνδυασμό με τον Κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/2446 και τον εκτελεστικό Κανονισμό 2015/2447 ρυθμίζουν πλέον σε επίπεδο Ένωσης τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τις προϋποθέσεις αποδοχής και έκδοσης άδειας, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων εγγυήσεων για την προσωρινή εναπόθεση σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση άλλων πλην των τελωνειακών αρχών προσώπων. Η τροποποίηση, ακύρωση, ανάκληση και αναστολή αδειών που έχουν εκδοθεί ρυθμίζεται πλέον από την Ενωσιακή νομοθεσία, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις έγκρισης χώρων, άλλων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, για την προσκόμιση των εμπορευμάτων και την εναπόθεσή τους.

Με την παρούσα, δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή της Ενωσιακής νομοθεσίας στο μέρος που αφορά τη διαδικασία έκδοσης άδειας για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις έγκρισης άλλων χώρων, πλην των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, για την προσκόμιση και προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων. 

Μέρος Α

1 .Ορισμοί

Για λόγους διευκόλυνσης στην εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:
1. «Ενωσιακός Κώδικας» : Ο Κανονισμός 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού κώδικα.
2. «Εθνικός Τελωνειακός κώδικας» : Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α 265/22-11-2001)
3. «ενωσιακά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να ενσωματώνονται σε αυτά εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης,
β) εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από χώρες ή εδάφη εκτός του εν λόγω εδάφους και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία,
γ) εμπορεύματα που λαμβάνονται ή παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, είτε αποκλειστικά από εμπορεύματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ·
4. «μη ενωσιακά εμπορεύματα»: εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3 ή που έχουν απολέσει τον τελωνειακό τους χαρακτήρα ως ενωσιακά εμπορεύματα·
5. «τελωνειακός χαρακτήρας»: ο χαρακτήρας εμπορεύματος ως ενωσιακού ή μη ενωσιακού·
6. «τελωνειακή επιτήρηση»: ενέργειες στις οποίες προβαίνουν γενικά οι τελωνειακές αρχές, ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτών των ενεργειών·
7. «πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης»:
α) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,
β) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση·
8. «μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση»: σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οποίο βρίσκονται σε μόνιμη βάση οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι και μέσω του οποίου πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει οι σχετικές με τα τελωνεία πράξεις ενός προσώπου·
9. «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το πρόσωπο που έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ' αυτών·
10. «προσωρινή εναπόθεση»: η κατάσταση μη ενωσιακών εμπορευμάτων τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά υπό τελωνειακή επιτήρηση για το διάστημα μεταξύ της προσκόμισής τους στο τελωνείο και της υπαγωγής τους σε τελωνειακό καθεστώς ή της επαναγωγής τους.
11. «απόφαση»: κάθε πράξη των τελωνειακών αρχών που αφορά την τελωνειακή νομοθεσία και ρυθμίζει μια συγκεκριμένη υπόθεση και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα·
12. «Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης»: οι αποθήκες ή οι χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα. Για τους σκοπούς της παρούσας ως εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης νοούνται οι εγκαταστάσεις υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων.
13. «άλλοι χώροι που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές»: χώροι που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, οι οποίοι δεν είναι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα.
14. «χώροι προσωρινής εναπόθεσης» : Οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης και οι άλλοι χώροι που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων.
15. «Διαχειριστής»/ Δικαιούχος της απόφασης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την εκμετάλλευση και διαχείριση του οποίου θα λειτουργεί συγκεκριμένη εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αυτής.
16. «Αρμόδιο Τελωνείο»: το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
17. «Αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή Αρχή»: η Τελωνειακή Περιφέρεια στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το "αρμόδιο Τελωνείο".
18. «διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης»: η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση.

2. Πεδίο εφαρμογής

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προσκομίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους είτε σε χώρους των Τελωνείων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο καθορίζουν ή εγκρίνουν οι Τελωνειακές αρχές. Τα εμπορεύματα εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται μόνο με άδεια των Τελωνειακών αρχών στους χώρους που έχουν καθορισθεί ή εγκριθεί από αυτές.
Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της προσκόμισής τους στο Τελωνείο. Σε προσωρινή εναπόθεση τίθενται επίσης και τα ενωσιακά εμπορεύματα για τα οποία προβλέπεται προσκόμιση και τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων στο τελωνείο, μέχρις ότου αυτά αποδείξουν τον Ενωσιακό τους χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση αποθηκεύονται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα ή, εφόσον δικαιολογείται, σε άλλους χώρους που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές.
Εμπορεύματα που μπορούν να επηρεάσουν, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, εναποτίθενται υποχρεωτικά μόνο σε ειδικά διαρρυθμισμένα, ιδιαίτερα, διαμερίσματα ή χώρους, οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν τους παραπάνω κινδύνους.
Δύναται να μην επιτραπεί, από το αρμόδιο τελωνείο, η εκφόρτωση εμπορευμάτων που έχουν υποστεί σήψη ή αλλοίωση κατά τη γνώμη ιατρού της αστυνομικής ή υγειονομικής ή κτηνιατρικής αρχής ή άλλου ιατρού ή ειδικού επιστήμονα. Τα εμπορεύματα αυτά, εφ' όσον δεν προορίζονται για καταστροφή, επανεξάγονται με δαπάνες που βαρύνουν τον κάτοχο αυτών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 134 παράγραφος 2 του Ενωσιακού Κώδικα, τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση μπορούν να υποστούν μόνο επεξεργασία που εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή το πρόσωπο που αποθηκεύει τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα εναποτίθενται σε άλλους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις Τελωνειακές αρχές, είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της μη απομάκρυνσης των εμπορευμάτων σε εναπόθεση από την τελωνειακή επιτήρηση και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων.

Μέρος Β
Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

Για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, απαιτείται άδεια των τελωνειακών αρχών. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ορίζονται στην άδεια.

1. Βασικές Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης

Η άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
Α) είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, στην αίτηση δηλώνεται ο ΑΦΜ του αιτούντος που έχει αποδοθεί στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου) καθώς και ο ΑΦΜ που διαθέτει στο Κράτος μέλος εγκατάστασής του.
Β) παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών.
Σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς με άδεια για τελωνειακές απλουστεύσεις θεωρείται ότι πληρούν την προϋπόθεση αυτή, εφόσον η λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης λαμβάνεται υπόψη στο σχετικό πιστοποιητικό.
Γ) παρέχουν εγγύηση.
Η άδεια για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο εφόσον οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς να απαιτείται η θέσπιση διοικητικών ρυθμίσεων, δυσανάλογων προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες.
Για την επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, ιδίως όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και τις διακινήσεις τους, ο κάτοχος της άδειας τηρεί κατάλληλες καταχωρήσεις.
Σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η Τελωνειακή επιτήρηση, μπορεί να επιτρέπεται, με σχετική πρόβλεψη στην άδεια, η αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, ιδίως με σκοπό τη διάκρισή τους από τα μη Ενωσιακά εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση και είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο. Τα εμπορεύματα αυτά δε θεωρούνται ως εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση.

2. Καταλληλότητα Αποθηκευτικών χώρων Εγκαταστάσεων προσωρινής Εναπόθεσης

Με σκοπό αφ' ενός μεν την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εμπορευματικών συναλλαγών και αφ' ετέρου την εξασφάλιση της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και την ασφαλή εναπόθεση των εμπορευμάτων, πρέπει η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης να είναι προσβάσιμη στην Τελωνειακή Υπηρεσία, στα μέσα μεταφοράς των εμπορευμάτων και στους εμπλεκόμενους με τις τελωνειακές διατυπώσεις φορείς και να πληροί από άποψη υποδομής τις παρακάτω χωροταξικές προϋποθέσεις:
α) Να είναι λειτουργική, ασφαλής και επαρκής, για εναπόθεση εμπορευμάτων, να έχει κατάλληλη διαμόρφωση χώρων, τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης και εξαερισμό, κατάλληλο φωτισμό, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εναπόθεσης διαφορετικών ειδών εμπορευμάτων, τα οποία ανήκουν σε πολλούς παραλήπτες. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης, ζύγισης, μέτρησης και ελέγχου των εμπορευμάτων.
β) Να διαθέτει ειδικά διαρρυθμισμένα ιδιαίτερα διαμερίσματα ή χώρους για εμπορεύματα, η εναπόθεση των οποίων μπορεί να επηρεάσει, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
γ) Οι υπαίθριοι χώροι να είναι περιφραγμένοι κατά τρόπο ασφαλή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, ώστε η αποθήκη και οι υπαίθριοι χώροι αυτής να διαχωρίζονται πλήρως.

3. Λογιστική διαχείριση των εμπορευμάτων που εναποτίθενται σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

Για την παρακολούθηση της παραμονής των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της εισόδου τους στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης μέχρι και την έξοδό τους από αυτήν, εφαρμόζεται από το διαχειριστή, σύστημα λογιστικής αποθήκης, επιφυλασσομένων άλλων πρόσθετων μέτρων που λαμβάνει η Τελωνειακή Υπηρεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η τηρούμενη από το διαχειριστή λογιστική αποθήκης, πρέπει να εμφανίζει ανά πάσα στιγμή τα πραγματικά αποθέματα εμπορευμάτων που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση, εντός της εγκατάστασης.
Για τη λογιστική παρακολούθηση της εγκατάστασης τηρούνται από τον διαχειριστή μηχανογραφικά συστήματα λογιστικής καταχώρισης και παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:
Α) παραπομπή στη σχετική διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης για τα εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις του και παραπομπή στην αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της προσωρινής εναπόθεσης,
Β) την ημερομηνία και τα σχετικά στοιχεία αναγνώρισης των τελωνειακών εγγράφων που αφορούν τα αποθηκευμένα εμπορεύματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σχετικά με την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων,
Γ) τα στοιχεία, τους αριθμούς αναγνώρισης, τον αριθμό και το είδος των δεμάτων, την ποσότητα και τη συνήθη εμπορική ή τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων και ενδεχομένως τα σημεία αναγνώρισης των εμπορευματοκιβωτίων που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων,
Δ) τον τόπο των εμπορευμάτων και τα στοιχεία κάθε διακίνησής τους, Ε) τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων,
ΣΤ) το είδος των συνήθων εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 2 του Ενωσιακού Κώδικα, ήτοι των εργασιών που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους
Ζ) Τα στοιχεία της άφιξης των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, μόνο στην περίπτωση που έχει επιτραπεί στον κάτοχο της άδειας να διακινεί εμπορεύματα μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης σε διαφορετικά κράτη μέλη.
Οι ανωτέρω καταχωρίσεις διατηρούνται από το διαχειριστή επί μία τριετία, εκτός εάν για ειδικούς λόγους ζητηθεί διαφορετικά από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

4. Όροι αποθήκευσης

Τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν ή απομακρυνθούν από την εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, όπου αρχικά τοποθετήθηκαν χωρίς την άδεια του αρμόδιου Τελωνείου.
Εφόσον δεν προκαλούνται προβλήματα ή δυσχέρειες στη λειτουργία της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, επιτρέπεται στον κάτοχο των εμπορευμάτων, ύστερα από έγκριση της Τελωνειακής Αρχής, να εξετάζει τα εμπορεύματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση εντός της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ή να προβαίνει σε δειγματοληψία αυτών, ιδίως για να προσδιορίσει τη δασμολογική τους κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία ή τον τελωνειακό τους χαρακτήρα.
Με τους όρους και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται επίσης, όπως ενεργούνται επί των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων συνήθεις εργασίες που σκοπούν στη διατήρησή τους στην αρχική τους κατάσταση ή στην από εμπορικής πλευράς βελτίωση της εμφάνισής τους ή στην προετοιμασία αυτών για περαιτέρω μεταφορά, με τον όρο ότι δια των εργασιών αυτών, δεν επέρχεται μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της βάσης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ή της καταγωγής τους. Στις παραπάνω επιτρεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ο καθαρισμός, η ανατάραξη υγρών, η αφαίρεση, η διαλογή, η επισκευή ή η αντικατάσταση κατεστραμμένης ή ελαττωματικής συσκευασίας, η στοιβασία, η ζύγιση και η επισήμανση.
Η απόθεση, αποθήκευση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων μέσα στους χώρους αυτούς, οι εργασίες για την επαλήθευση, εξέταση και τον έλεγχο αυτών, η μεταφορά των αζήτητων, καθώς και οι λοιπές απαραίτητες εργασίες πραγματοποιούνται από το εργατικό και λοιπό προσωπικό της εγκατάστασης με μεταφορικά και λοιπά μέσα του διαχειριστή και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τελωνειακής υπηρεσίας.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων, να τοποθετεί αυτά κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο τελωνειακός έλεγχος και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και διατάξεις της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

5. Διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

Η εκφόρτωση, παράδοση και εναπόθεση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, γίνεται με βάση τη γνωστοποίηση του αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN) του Δηλωτικού/ Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης που έχει υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο. Ο διαχειριστής καταχωρεί τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β - σημείο 3 της παρούσας στο μηχανογραφικό του σύστημα. Ο διαχειριστής επιλέγει τη θέση της αποθήκης στην οποία θα αποθηκευτούν τα εμπορεύματα και επιβλέπει την κανονική στοιβασία /αποθήκευσή τους.
Κατά την εκφόρτωση και παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή, η Τελωνειακή Αρχή δύναται να παρίσταται με όργανό της. Η παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για την αποσφράγιση των υπό τελωνειακή σφράγιση μεταφερομένων εμπορευμάτων.
Αν κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων διαπιστωθούν ελλείμματα ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας που φέρουν σαφή σημεία παραβίασης ή διαρροής ή είναι κενά περιεχομένου, η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή γίνεται δια πρωτοκόλλου, που συντάσσεται και υπογράφεται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης και από τον μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπο αυτού.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αρμόδιο Τελωνείο κάθε επιπλέον ή επί έλαττον διαπιστούμενη διαφορά μεταξύ των αναγραφομένων στο Δηλωτικό/ Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης δεμάτων, δοχείων, κιβωτίων και γενικά συσκευασιών και εκείνων που πραγματικά εκφορτώθηκαν και εναποτέθηκαν, κάνοντας επίσης σχετική πράξη στο μηχανογραφικό του σύστημα.
Επί έλαττον διαφορές εμπορευμάτων αν δεν γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο Τελωνείο εντός 24 ωρών από το τέλος της εκφόρτωσης, δεν λαμβάνονται υπόψη από το αρμόδιο Τελωνείο, ο δε διαχειριστής υποχρεούται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, στην καταβολή των επί των διαφορών αυτών αναλογουσών επιβαρύνσεων. Για τη βεβαίωση και είσπραξη σε βάρος του διαχειριστή των οφειλομένων υπ' αυτού, ως θεματοφύλακα, προς το δημόσιο δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων επί των διαπιστουμένων κάθε φορά ελλειμμάτων ή διαφορών εμπορευμάτων, εκδίδεται από το αρμόδιο Τελωνείο καταλογιστική πράξη.

6. Χρόνος παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης.

Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης είναι η υπό του άρθρου 149 του Ενωσιακού Κώδικα προβλεπόμενη προθεσμία, ήτοι 90 ημέρες. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον τα εμπορεύματα δεν υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, δεν επανεξαχθούν, καταστραφούν, ή περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, κηρύσσονται αζήτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001.
Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως:
α) ενημερώνει ανελλιπώς το αρμόδιο Τελωνείο για τα εμπορεύματα που δεν παραλαμβάνονται από τους κατόχους αυτών εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας.
β) μεταφέρει σε οριζόμενο εντός των αποθηκών κατάλληλο χώρο, τα μη παραλαμβανόμενα εντός των νομίμων προθεσμιών και κηρυσσόμενα αζήτητα εμπορεύματα.
Ο διαχειριστής δικαιούται, προνομιακώς, των τυχόν οφειλομένων αποθηκεύτρων και εξόδων, εργατικών και μεταφορικών, από το εκπλειστηρίασμα που επιτυγχάνεται κατά την εκποίηση των εμπορευμάτων ως αζήτητων από το αρμόδιο Τελωνείο. Για τα εμπορεύματα όμως που κηρύσσονται αζήτητα και περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, οι απαιτήσεις του διαχειριστή εκ δικαιωμάτων του αποσβένονται, το δε δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για πληρωμή των δικαιωμάτων του διαχειριστή.

7. Έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

Τα εμπορεύματα που εναποτίθενται στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, εντός των προθεσμιών του Μέρους Β - σημείο 6 της παρούσας πρέπει να :
Α) τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία
Β) επανεξαχθούν εκτός του Τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ) υπαχθούν ειδικό καθεστώς Δ) εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου Ε) καταστραφούν
Στις περιπτώσεις που διενεργείται έλεγχος των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, τα εμπορεύματα μεταφέρονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ελέγχου με την μέριμνα του διαχειριστή.
Η έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την υποβολή και διαχείριση του κατά περίπτωση προβλεπόμενου παραστατικού. Ο διαχειριστής καταχωρεί την έξοδο των εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό του σύστημα.
Για τα εμπορεύματα για τα οποία κατατέθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο οποιοδήποτε τελωνειακό παραστατικό ή έγγραφο και δεν παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, εφαρμόζονται από το αρμόδιο Τελωνείο οι διατάξεις του άρθρου 198 παράγραφος 1 του Ενωσιακού Κώδικα.

8. Ευθύνη διαχειριστή εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης

Η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, και τα εντός αυτής εναποτιθέμενα εμπορεύματα, τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του "διαχειριστή" της εγκατάστασης. Ειδικότερα, ο διαχειριστής της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκδοθείσα άδεια, για την παραμονή των εμπορευμάτων στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης από τη φυσική και λογιστική είσοδό τους, μέχρι και την έξοδό τους από αυτή και εν γένει για τη μη διαφυγή των εμπορευμάτων από την τελωνειακή επιτήρηση, προς εξασφάλιση της τήρησης των τελωνειακών και συναφών διατάξεων.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι του δημοσίου για τους αναλογούντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένων και των προστίμων, ποινών ή πρόσθετων τελών και δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν από την μη ορθή τήρηση των υποχρεώσεών του, από δόλο ή αμέλεια.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι των κυρίων των εμπορευμάτων για την αξία αυτών, μη υπέχοντος του δημοσίου καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή καταστροφή αυτών, από οποιαδήποτε αιτία.

9. Διοικητικό κόστος υπερημερίας - ελλείμματα

Τα εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης επιβαρύνονται με το διοικητικό κόστος υπερημερίας της παραγράφου 11 του άρθρου 41 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ,κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Εάν από την Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι ελλείπουν εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, χωρίς να έχουν τηρηθεί γι' αυτά οι προβλεπόμενες τελωνειακές και λοιπές συναφείς διατυπώσεις, εφαρμόζονται οι περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ασχέτως λήψης από την Τελωνειακή Αρχή εγγύησης ή άλλου διασφαλιστικού, των δασμών και λοιπών φόρων, μέτρου.

10. Ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης.

Οι ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης είναι οι ίδιες με τις ώρες λειτουργίας του αρμόδιου Τελωνείου, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου λειτουργίας αυτών, εφ' όσον συντρέχει δικαιολογημένη αιτία, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τελωνείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Η παραλαβή για εναπόθεση των εμπορευμάτων για τα οποία έχει υποβληθεί στο Τελωνείο το οικείο Δηλωτικό/Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, επιτρέπεται όπως ενεργείται και μετά την παρέλευση των ανωτέρω ωρών λειτουργίας του αρμόδιου Τελωνείου.

11. Έλεγχος και εποπτεία των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης

Η επί των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εποπτεία και έλεγχος ασκείται από την τελωνειακή υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων οργάνων της, προς εξασφάλιση, της είσπραξης των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, της εφαρμογής απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων, της ασφάλειας των χώρων και των εμπορευμάτων και της αποτροπής παράτυπων και παράνομων πράξεων.

Για το σκοπό αυτό:

1 - Ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στην Τελωνειακή Υπηρεσία κάθε συνδρομή, πληροφορία και στοιχείο που του ζητηθεί και έχει σχέση με την άσκηση του Τελωνειακού έργου.
2 - Η Τελωνειακή Αρχή ελέγχει την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων από το ανωτέρω σημείο 3 της παρούσας, καταχωρίσεων.
3- Η Τελωνειακή Αρχή δύναται να ελέγχει τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού μέτρησης του βάρους ή του όγκου των εμπορευμάτων.
4- Διενεργούνται λογιστικοί και φυσικοί έλεγχοι επί των εμπορευμάτων από την Τελωνειακή Υπηρεσία.
5 - Διενεργούνται περιοδικά απογραφές των εντός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, εμπορευμάτων.

12. Εγγυήσεις

1- Σύμφωνα με το άρθρο 148 σημείο γ) του Ενωσιακού Κώδικα και προς διασφάλιση των οριζομένων στο άρθρο 25, παράγραφος 7, σημείο στ) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, ο διαχειριστής καταθέτει πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, εγγύηση.
2- Η εγγύηση αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 1 του Ενωσιακού Κώδικα, να είναι κατά επιλογή του διαχειριστή:
- είτε χρηματική
- είτε τραπεζική
- είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για εθνική ισχύ της άδειας ή εγγύηση ασφαλιστικής εταιρείας/εγγυητική επιστολή ασφαλιστικής εταιρείας για άδεια εναπόθεσης με γεωγραφική ισχύ περισσοτέρων του ενός κρατών μελών.
3- Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα- το ποσό της εγγύησης καθορίζεται :
Α) σε επίπεδο ίσο με το ακριβές ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων, όταν το ποσό αυτό μπορεί να καθορισθεί με βεβαιότητα τη στιγμή απαίτησης της εγγύησης.
Β) όταν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το ακριβές ποσό, η εγγύηση καθορίζεται στο μέγιστο ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν γεννηθεί ή είναι δυνατό να γεννηθούν, όπως υπολογίζεται αυτό από τις τελωνειακές αρχές.
Στην ανωτέρω περίπτωση β), όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ύψος της εγγύησης κατά τη στιγμή έκδοσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό ούτε το είδος ούτε η ποσότητα των εμπορευμάτων που θα εναποτεθούν στην υπό έγκριση εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, το ύψος της εγγύησης καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, λαμβανομένων υπόψη ως παραμέτρων εκτίμησης του ύψους αυτής:
α) το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εισερχόμενων εμπορευμάτων μέσω του αρμόδιου Τελωνείου του προηγούμενου έτους και
β) το ποσοστό των εισερχόμενων εμπορευμάτων που κατά την εκτίμηση του διαχειριστή θα εναποτεθούν στην υπό έγκριση εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης.
Μετά την πάροδο του τριμήνου από τον καθορισμό της κατά τα ανωτέρω εγγύησης, η Τελωνειακή Περιφέρεια αναπροσαρμόζει το ποσό της εγγύησης με βάση τα στοιχεία των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα που έχουν εισέλθει στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου.
Γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 95 του Ενωσιακού Κώδικα, σε περίπτωση σύστασης συνολικής εγγύησης για το ποσό του εισαγωγικού που αντιστοιχεί σε τελωνειακές οφειλές και λοιπές επιβαρύνσεις των οποίων το ποσό ποικίλλει διαχρονικά, το ποσό της εγγύησης αυτής καθορίζεται σε επίπεδο που επιτρέπει να καλύπτεται, ανά πάσα στιγμή, το ποσό του εισαγωγικού που αντιστοιχεί στις τελωνειακές οφειλές και στις λοιπές επιβαρύνσεις.
4- Σύμφωνα με το άρθρο 89, παράγραφος 5 του Ενωσιακού Κώδικα, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, οι τελωνειακές αρχές μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφοι 1, 2 και 3, να εγκρίνουν τη σύσταση συνολικής εγγύησης.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι εγκατεστημένα εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, β) πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 στοιχείο α),
γ) χρησιμοποιούν τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 στοιχείο δ).
5- Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών οφειλών και λοιπών επιβαρύνσεων που είναι δυνατό να γεννηθούν, μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε έναν οικονομικό φορέα να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 84 του Καν.2015/2446.

Μέρος Γ
Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων

1. Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών

Προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την οποία παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος διαχειριστή και για συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο.
Για την έκδοση της άδειας και προς επιβεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσας, υποβάλλονται από τον αιτούντα τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα ως ακολούθως :

1.1 Στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια :

α) Αίτηση με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, στοιχεία. β) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
γ) Το τελευταίο εν ισχύ δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου περί Α.Ε και ΕΠΕ και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
δ) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται περί Α.Ε, περί εκπροσώπησής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής του.
ε) καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο, προκειμένου περί Ο.Ε και Ε.Ε.
στ) Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων. ζ) Πρόβλεψη όγκου κίνησης εγκατάστασης. η) Φορολογική ενημερότητα
θ) φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των φυσικών προσώπων ή σε περίπτωση εταιρειών, των νομίμων εκπροσώπων τους, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ποινικών τους μητρώων. .
ι) Η προβλεπόμενη στο σημείο 12 της παρούσας, εγγύηση.
Στην περίπτωση που ο αιτών την άδεια είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν υποβάλλονται τα υπό τα στοιχεία γ) έως ι) προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

1.2 Στο αρμόδιο τελωνείο προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία στους περιλαμβανόμενους στην αίτηση χώρους .

Η σχετική έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια και λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας :
α) Αρχιτεκτονικό ή και τοπογραφικό διάγραμμα των προς έγκριση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτού καθώς και το είδος της περίφραξης, όπου αυτή απαιτείται.
β) Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.
γ) Εφ' όσον συντρέχει περίπτωση εναπόθεσης εμπορευμάτων που θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, τάξη και ασφάλεια, βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών για τη νομιμότητα λειτουργίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.
2. Ο αιτών την άδεια υποχρεούται να παράσχει στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή, οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο, κρίνεται απαραίτητη για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης.

2. Προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης

Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια στην οποία έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύει το ότι πληρούνται οι όροι αποδοχής της και σε περίπτωση που κρίνει ότι παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να είναι σε θέση να λάβει απόφαση, κοινοποιεί την αποδοχή της αίτησης στον αιτούντα, εντός της ίδιας προθεσμίας.
Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εάν πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις :
Α) ο αιτών είναι καταχωρισμένος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενωσιακού Κώδικα
Β) ο αιτών είναι εγκατεστημένος, στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, στην αίτηση του δηλώνεται ο ΑΦΜ που του έχει αποδοθεί στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου) καθώς και ο ΑΦΜ που διαθέτει στο Κράτος μέλος εγκατάστασής του,
Γ) η αίτηση κατατέθηκε στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια
Δ) δεν υπάρχει προηγούμενη σχετική απόφαση που να απευθύνεται στον ίδιο αιτούντα, η οποία ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν την εν λόγω αίτηση, επειδή ο αιτών δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που απέρρεε βάσει της απόφασης αυτής.
Σε περίπτωση ακύρωσης προηγούμενης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Ενωσιακό κώδικα Κώδικα, η ανωτέρω αναφερόμενη περίοδος ανέρχεται σε 3 έτη.
Ε) Όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα έχουν υποβληθεί ορθά.

3. Λήψη απόφασης

Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έκδοση της άδειας εντός 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η αναγκαιότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης αποθήκης, έχοντας ως βασικές παραμέτρους αξιολόγησής της, την εξυπηρέτηση του εμπορίου, την ύπαρξη ή μη ικανοποιητικών αποθηκευτικών χώρων στο αρμόδιο Τελωνείο καθώς και τις εναλλακτικές μορφές προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, που υφίστανται κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας για το συγκεκριμένο Τελωνείο.
β) η ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση και στα συνημμένα σ' αυτή δικαιολογητικά και έγγραφα και η συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας, μέσω της διενέργειας από το Τελωνείο ελέγχου, αυτοψίας του χώρου.
Όταν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα, η αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, μέσω του Υποσυστήματος Αδειών Εγκρίσεων, σε έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Στην άδεια καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και το είδος και ύψος της εγγύησης.
Η άδεια εκτυπώνεται σε τέσσερα αντίτυπα από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στον δικαιούχο, το δεύτερο παραμένει στην εκδούσα Αρχή, το τρίτο κοινοποιείται στο αρμόδιο Τελωνείο και το τέταρτο αποστέλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών).
Η εκχώρηση της χορηγηθείσας άδειας από τον διαχειριστή σε άλλο πρόσωπο δεν επιτρέπεται.

4. Παράταση προθεσμίας για τη λήψη απόφασης

Σε περίπτωση που η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια δεν είναι σε θέση να τηρήσει την προθεσμία που προβλέπεται στο ανωτέρω σημείο 3 για τη λήψη απόφασης και κρίνει απαραίτητη την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τον αιτούντα, τον ενημερώνει σχετικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, αναφέροντας τους λόγους και την περαιτέρω χρονική περίοδο για την παροχή εκ μέρους του των επιπλέον πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
Εάν η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια έχει παρατείνει την περίοδο διαβούλευσης άλλης Τελωνειακής αρχής, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης παρατείνεται εξίσου με την παράταση της περιόδου διαβούλευσης. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση της προθεσμίας λήψης απόφασης.
Εάν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας από τον αιτούντα και διενεργείται έρευνα βάσει αυτών των υπονοιών, η προθεσμία για τη λήψη της απόφασης παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έρευνας. Η εν λόγω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Ο αιτών ενημερώνεται για την παράταση.
Ο υποβάλλων την αίτηση μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας για τη λήψη απόφασης από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή, με σκοπό την πραγματοποίηση προσαρμογών εκ μέρους τους για την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και κριτηρίων. Οι προσαρμογές αυτές και η περαιτέρω χρονική περίοδος που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίησή τους, γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, η οποία αποφασίζει για την χορήγηση της παράτασης.

5. Ισχύς απόφασης

Η απόφαση για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής και ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό.
Εάν ο αιτών έχει ζητήσει διαφορετική ημερομηνία θέσης σε ισχύ, τότε η απόφαση αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία που έχει ζητήσει ο αιτών, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της απόφασης.

6. Δικαίωμα ακρόασης

Πριν από τη λήψη απόφασης για την έκδοση της άδειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον αιτούντα, η Αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια γνωστοποιεί στον αιτούντα τους λόγους στους οποίους προτίθεται να βασίσει την αρνητική της απόφαση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του, εντός προθεσμίας που ορίζει, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της γνωστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για τη λήψη της απόφασης ανωτέρω σημείο 3 παρατείνεται κατά 30 ημέρες.

7. Απόφαση απόρριψης αίτησης

Εάν από την εξέταση της αίτησης προκύπτει ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση ενημερώνοντας τον αιτούντα. Στην απορριπτική απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις που δεν πληρούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την πλήρωση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς επίσης και η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, που προβλέπεται στο άρθρο 44 του Ενωσιακού Κώδικα.

8. Υποχρεώσεις του δικαιούχου της απόφασης

Ο δικαιούχος της απόφασης, συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση.
Ο δικαιούχος της απόφασης κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, η οποία έχει προβεί στην έκδοση της άδειας, κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της.

9. Παρακολούθηση απόφασης για την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης

Η Αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια που έχει εγκρίνει την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, παρακολουθεί τους όρους και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της απόφασης και τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση αυτή.

10. Διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των τελωνειακών αρχών πριν από την έγκριση εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης

1. Πριν από τη λήψη απόφασης για την έγκριση της λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη ακολουθείται η διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 2015/2447, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του εν λόγω άρθρου, εκτός εάν η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια να λάβει την απόφαση είναι της γνώμης ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής.
Πριν από την έκδοση της άδειας, η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη των τελωνειακών αρχών των οποίων ζητήθηκε η γνώμη.
2. Η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια να λάβει την απόφαση κοινοποιεί την αίτηση και το σχέδιο άδειας στις τελωνειακές αρχές των οποίων ζητείται η γνώμη το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.
3. Οι τελωνειακές αρχές των οποίων ζητήθηκε η γνώμη κοινοποιούν τις αντιρρήσεις ή τη σύμφωνη γνώμη τους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τους κοινοποιήθηκε το σχέδιο άδειας. Οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες.
Εάν κοινοποιηθούν αντιρρήσεις κατά την εν λόγω περίοδο και δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαβουλευόμενων αρχών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε το σχέδιο άδειας, η άδεια χορηγείται μόνο για το τμήμα της αίτησης για το οποίο δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις.
Εάν οι τελωνειακές αρχές των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν κοινοποιήσουν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι συμφωνούν.

Μέρος Δ
Ακύρωση, τροποποίηση, ανάκληση, επανεξέταση, αναστολή απόφασης για την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης

1. Ακύρωση, τροποποίηση, ανάκληση απόφασης

Η Αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια που έχει αποφασίσει για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή να την ακυρώσει, να την τροποποιήσει ή να την ανακαλέσει, εφόσον δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. Ειδικότερα :
Α) Η απόφαση ακυρώνεται όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
- Η απόφαση ελήφθη βάσει ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών,
- Ο δικαιούχος της απόφασης γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ανακριβή ή ελλιπή,
- Εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και πλήρεις, η απόφαση θα ήταν διαφορετική
Η ακύρωση της απόφασης ανακοινώνεται στο δικαιούχο αυτής και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η αρχική απόφαση,
Β) Η απόφαση ανακαλείται ή τροποποιείται :
- όταν ένας ή περισσότεροι από τους όρους λήψης της απόφασης δεν επληρούντο ή δεν πληρούνται πλέον, ή
- όταν ζητηθεί από τον δικαιούχο της απόφασης.
- όταν το αρμόδιο Τελωνείο κρίνει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης δε χρησιμοποιούνται πλέον ή δεν χρησιμοποιούνται αρκετά, ώστε να δικαιολογείται η διατήρησή τους.
Η ανάκληση ή η τροποποίηση της απόφασης ανακοινώνεται στο δικαιούχο αυτής και παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία από την οποία ο δικαιούχος λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής.
Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προστασία των νομίμων συμφερόντων του δικαιούχου της απόφασης, μπορεί να μετατίθεται έως ένα έτος η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η ανάκληση ή η τροποποίηση. Η εν λόγω ημερομηνία αναγράφεται στην απόφαση ανάκλησης ή τροποποίησης.
Κατά τη λήξη, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του χρόνου λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε αυτήν, μεταφέρονται με δαπάνες του διαχειριστή στις αποθήκες του αρμόδιου Τελωνείου ή εφόσον το Τελωνείο δεν διαθέτει χώρους, σε χώρους που υποδεικνύει η Τελωνειακή Περιφέρεια.

2. Επανεξέταση απόφασης

Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια επανεξετάζει σχετική απόφασή της στις ακόλουθες περιπτώσεις : Α) όταν υπάρχουν αλλαγές στη σχετική Ενωσιακή νομοθεσία που επηρεάζουν την απόφαση, Β) όταν αυτό απαιτείται, λόγω της διενεργούμενης παρακολούθησης,
Γ) όταν αυτό απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσής της από το δικαιούχο της απόφασης, βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 2 του Ενωσιακού Κώδικα.
Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της επανεξέτασης που διενήργησε στον δικαιούχο της απόφασης.

3. Αναστολή απόφασης

Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει σε αναστολή σχετικής απόφασής της, αντί της ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησής, όταν :
α) θεωρεί ότι ενδεχομένως υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την ακύρωση, την ανάκληση ή την τροποποίηση της απόφασης, αλλά δε διαθέτει ακόμη όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποφασίσει επί της ακύρωσης, της ανάκλησης ή της τροποποίησης·
Η διάρκεια της αναστολής αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που απαιτείται, προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες.
Εάν κατά την περίοδο αναστολής απόφασης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προτίθεται να ακυρώσει, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 3, 27 ή 28 του Ενωσιακού Κώδικα, η διάρκεια της αναστολής, παρατείνεται, κατά περίπτωση, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση ακύρωσης, ανάκλησης ή της τροποποίησης.
Η αναστολή περατώνεται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται λόγοι ακύρωσης, ανάκλησης ή
τροποποίησης της απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 23 παράγραφος 3, 27 ή 28 του Ενωσιακού Κώδικα, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία άρσης·
β) θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εν λόγω απόφαση ή ότι ο δικαιούχος της απόφασης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει αυτής, και κρίνει σκόπιμη την παροχή σε αυτόν χρονικού περιθωρίου για την λήψη μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις·
γ) ο δικαιούχος της απόφασης ζητά την εν λόγω αναστολή διότι δεν μπορεί προσωρινά να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που τίθενται για την έκδοση της απόφασης ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία β) και γ), ο δικαιούχος της απόφασης κοινοποιεί στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια τα μέτρα που θα λάβει προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη των μέτρων αυτών.
Η διάρκεια της αναστολής της απόφασης αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο που προσδιορίζεται ανωτέρω και μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου της απόφασης.
Η διάρκεια της αναστολής της απόφασης δύναται να παραταθεί περαιτέρω κατά τη χρονική περίοδο που χρειάζεται η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για να επαληθεύσει ότι τα μέτρα που έλαβε ο δικαιούχος διασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσει τους. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
Η αναστολή απόφασης περατώνεται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, εκτός εάν πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου :
- η ανασταλείσα απόφαση ακυρώνεται, ανακαλείται ή τροποποιείται, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία ακύρωσης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης ή
- ο δικαιούχος της απόφασης έχει λάβει, σε βαθμό που να ικανοποιεί την αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή, τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην απόφαση ή για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της απόφασης αυτής, οπότε η αναστολή περατώνεται κατά την ημερομηνία άρσης·
Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει τον δικαιούχο της απόφασης για το πέρας της αναστολής.

Μέρος Ε
Διακίνηση εμπορευμάτων υπό προσωρινή εναπόθεση

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται οι κίνδυνος απάτης, μπορεί να επιτρέπεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης να διακινεί εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις :
Α) όταν η διακίνηση τελεί υπό την ευθύνη της Τελωνειακής αρχής,
Β) όταν η διακίνηση καλύπτεται από μία μόνον άδεια που έχει δοθεί σε εγκεκριμένο οικονομικό φορέα με άδεια για τελωνειακές απλουστεύσεις, ή
Γ) δύναται να επιτρέπεται η διακίνηση εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση μεταξύ εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης που καλύπτονται από διαφορετικές άδειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι των αδειών αυτών είναι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς για τελωνειακές απλουστεύσεις - ΑΕΟC

Μέρος ΣΤ
Προϋποθέσεις έγκρισης χώρων, άλλων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, για την προσκόμιση των εμπορευμάτων και για την προσωρινή τους εναπόθεση

1. Προκειμένου να εγκριθεί χώρος για τους σκοπούς της προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων, άλλος από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, πρέπει να πληρούνται κατ' αναλογία οι απαιτήσεις του άρθρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ενωσιακού Κώδικα και του άρθρου 117 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ. 2446/2015, ήτοι :
Α) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται το χώρο εναπόθεσης των εμπορευμάτων :
- να είναι εγκατεστημένα στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ 1113/2013 ΑΥΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου),
- να είναι καταχωρισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενωσιακού Κώδικα,
Β) παρέχονται όλα τα εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών
Γ) παρέχεται εγγύηση, η οποία πρέπει να καλύπτει το ακριβές ποσό του εισαγωγικού δασμού που
αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων.
Δ) εξασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η θέσπιση διοικητικών ρυθμίσεων δυσανάλογων προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες.
Ε) οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λιανική πώληση.
ΣΤ) όταν τα αποθηκευμένα εμπορεύματα παρουσιάζουν κίνδυνο ή ενδέχεται να αλλοιώσουν άλλα εμπορεύματα ή χρειάζονται, για άλλους λόγους, ειδικές εγκαταστάσεις, τότε οι χώροι προσωρινής εναπόθεσης εξοπλίζονται ειδικά για την αποθήκευσή τους.
Ζ) η λειτουργία του χώρου γίνεται αποκλειστικά από το πρόσωπο που έχει λάβει την έγκριση.
Η ) τα εμπορεύματα διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την προσκόμισή τους, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν την εξέταση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του κώδικα.

2. Η έγκριση χορηγείται από το αρμόδιο τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο σχετικός χώρος, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης το αρμόδιο Τελωνείο εξετάζει τα ακόλουθα :
α)Μη ύπαρξη εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή λόγω της φύσης του εμπορεύματος, ακαταλληλότητα αυτών για την προσωρινή του εναπόθεση.
β)Διαπίστωση από το Τελωνείο της καταλληλότητας των εν λόγω χώρων. Όπου απαιτείται μπορεί να ζητείται βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας αυτών.

3. Για τη διασφάλιση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, το Τελωνείο δύναται να προβαίνει σε στοιχειώδη εμπορευματολογική εξέτασή τους, λαμβάνοντας τα απαραίτητα, κατά την κρίση του, μέτρα.

4. Η τοποθέτηση και στοίβαση των εμπορευμάτων στους εν λόγω χώρους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από το αρμόδιο Τελωνείο.

Μέρος Ζ Λήξη της προσωρινής εναπόθεσης

Τα μη Ενωσιακά εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξάγονται εντός 90 ημερών.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή όταν για οποιονδήποτε λόγο τα εμπορεύματα δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε προσωρινή εναπόθεση, οι Τελωνειακές αρχές λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση τα απαραίτητα μέτρα για την τακτοποίηση της κατάστασής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 197, 198 και 199 του Ενωσιακού κώδικα.

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την επανεξέτασή τους, το αργότερο μέχρι την 1η Μαίου 2019.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΥΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
Πηγή: Taxheaven