Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1067126 ΕΞ 2016/22.4.2016 Γένεση, Ανάκτηση, Επιστροφή/Διαγραφή, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1067126 ΕΞ 2016/22.4.2016 Γένεση, Ανάκτηση, Επιστροφή/Διαγραφή, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1067126 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μ ιχαλακόπουλος
Τηλέφωνο: 2106987438
FAX: 2106987459
Email: d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Γένεση, Ανάκτηση, Επιστροφή/Διαγραφή, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας»

ΣΧΕΤ. : Η αρ.πρωτ.ΔΤΔΑΙ 055689ΕΞ2016/7-4-2016 ΕΔΥΟ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. παραθέτουμε ακολούθως τις κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕνΤΚ) Καν. 952/2013 (L 269/ 10.10.2013), καθώς και των νομοθετικών πράξεων που πλαισιώνουν αυτόν, στον τομέα της Γένεσης, Ανάκτησης, Επιστροφής/Διαγραφής και Απόσβεσης της Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τις υπηρεσίες σας στο θέμα της επιβολής τόκων υπερημερίας (τόκος εκπρόθεσμης καταβολής και τόκος υπερημερίας καθυστερημένης βεβαίωσης) επί του εισπρακτέου ποσού δασμού, που θα ανακτάται από της 1-5-2016.

Ειδικότερα: 

Γένεση Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς
Άρθρα
• 77-88 ΕνΤΚ,
• 72-80 Καν.2446/15 DA

Οι κυριότερες αλλαγές που αποτυπώνονται στα θέματα γένεσης του ποσού της τελωνειακής οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς είναι οι ακόλουθες:

1. Σύμφωνα με το σκεπτικό αριθ.(32) του ΕνΤΚ κρίθηκε επιθυμητό να συγκεντρωθούν όλες οι περιπτώσεις όπου γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή, εκτός από αυτές που γεννώνται μετά την υποβολή τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή (κανονική γένεση της τελωνειακής οφειλής/μη παραβίαση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας), ώστε να αποφευχθούν οι δυσκολίες προσδιορισμού της νομικής βάσης για τη γένεση τελωνειακής οφειλής. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει σε περίπτωση που γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή. Οι εν λόγω περιπτώσεις όπου γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή (Τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων) αποτυπώθηκαν πιο «συγκεντρωτικά» πλέον στα άρθρα 79 (για την εισαγωγή) και 82 (για την εξαγωγή) του ΕνΤΚ.

2. Οι επιλογές του διασαφιστή, που αποτυπώνονται στις παρ. 2 (δασμολογική κατάταξη και συνήθεις εργασίες) και 3 (μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή) του άρθρου αυτού και αναφέρονται στη δυνατότητα -με αίτηση του διασαφιστή- δασμολόγησης εμπορευμάτων του με στοιχεία δασμολόγησης αναγόμενα σε χρόνο προγενέστερο από το χρόνο γένεσης της τελωνειακής οφειλής (με τη θέση του εμπορεύματος σε ελεύθερη κυκλοφορία), αναιρούνται όταν, σύμφωνα με την παρ. 4 του εν λόγω άρθρου, τα εμπορεύματα, κατά τη στιγμή της υπαγωγής τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής με δασμολογική επίπτωση (π.χ. επιβολή δασμών αντιντάμπιγκ) με στόχο την αποφυγή της καταστρατήγησης αυτών των δασμολογικών μέτρων.

3. Σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 76 του Καν.2446/15 (DA), εισάγονται ειδικοί κανόνες για τη δασμολόγηση εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά από οικονομικό ανασταλτικό/ειδικό καθεστώς.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 87.2 του ΕνΤΚ, αν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς που δεν έχει εκκαθαρισθεί όπως προβλέπεται ή εάν η προσωρινή εναπόθεση δεν έληξε όπως προβλέπεται, και εφόσον ο τόπος γένεσης της τελωνειακής οφειλής δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί και να αφορά

• είτε τον τόπο στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι πράξεις που γεννούν την οφειλή αυτή και, αν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί ο τόπος αυτός,

• τον τόπο όπου οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται σε κατάσταση η οποία γεννά τελωνειακή οφειλή,
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η τελωνειακή οφειλή γεννάται είτε στον τόπο όπου τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί στο εν λόγω καθεστώς είτε στον τόπο από τον οποίο εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπό το εν λόγω καθεστώς είτε στον τόπο όπου βρίσκονταν σε προσωρινή εναπόθεση. Οι συγκεκριμένες προθεσμίες για τον προσδιορισμό (διαπίστωση) του τόπου γένεσης τελωνειακής οφειλής στις περιπτώσεις διαμετακόμισης ή άλλου ειδικού καθεστώτος ή προσωρινής εναπόθεσης, των οποίων η εκκαθάριση ή η λήξη δεν πραγματοποιήθηκε όπως προβλέπεται, αποτυπώνονται στα άρθρα 77 έως 80 του Καν.2446/15 (DA)

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 87.4 του ΕνΤΚ, αν μια τελωνειακή αρχή διαπιστώσει ότι, δυνάμει του άρθρου 79 ή του άρθρου 82 (Τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων της τελωνειακής νομοθεσίας), γεννήθηκε τελωνειακή οφειλή σε άλλο κράτος μέλος και ότι το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην οφειλή αυτή είναι μικρότερο των 10.000 EUR, η τελωνειακή οφειλή θεωρείται ότι γεννήθηκε στο κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώθηκε η γένεσή της. (αύξηση σχετικού ορίου)

Ανάκτηση του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού
• Καθορισμός του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, γνωστοποίηση και καταλογισμός του ποσού της τελωνειακής οφειλής.
• Καταβολή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών.

Άρθρα
• 101-115 ΕνΤΚ,
• 87-91 Καν.2446/15 DA
• 165-171 Καν.2447/15 ΙΑ
Οι κυριότερες αλλαγές που αποτυπώνονται στα θέματα ανάκτησης (recovery) του ποσού της τελωνειακής οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς είναι οι ακόλουθες:

1. Στο άρθρο 101.1 του ΕΝΤΚ, αποτυπώνεται η έννοια του καθορισμού του ποσού της οφειλής από εισαγωγικό η εξαγωγικό δασμό. Ο καθορισμός αποτελεί τη πράξη (απόφαση) βεβαίωσης του ποσού των δασμών επί του νόμιμου τίτλου (παραστατικού) ανάκτησης του, είτε αυτή είναι διασάφηση είτε άλλος τίτλος (παραστατικό) βεβαίωσης, κατά την έννοια του άρθρου 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 102.3 του ΕνΤΚ, όταν το ποσό της τελωνειακής οφειλής δεν ισούται με το δηλωθέν ποσό της διασάφησης, ή όταν προκύπτει από τη μη ύπαρξη σχετικού παραστατικού τελωνισμού-διασάφησης (π.χ. λαθρεμπορία λόγω παράτυπης εισαγωγής) οι τελωνειακές αρχές δύνανται να μεταθέσουν τη χρονική στιγμή γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής, ακόμη και εάν είναι σε θέση να καθορίσουν το ποσό του καταβλητέου εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού και να λάβουν σχετική απόφαση, όταν η γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής θα έθετε σε κίνδυνο ποινική έρευνα. Η γνωστοποίηση αυτή δύναται να γίνει όταν δεν τίθεται πλέον σε κίνδυνο η ποινική έρευνα. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 105.6 του ΕνΤΚ, και ο καταλογισμός του ποσού της τελωνειακής οφειλής μπορεί να αναβληθεί στην περίπτωση αυτή, μέχρι η γνωστοποίηση της σχετικής τελωνειακής οφειλής να μην θέτει πλέον σε κίνδυνο την ποινική έρευνα.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 103.3 του ΕνΤΚ, η εθνική νομοθεσία κάθε Κ-Μ δύναται να ορίσει ως προθεσμία για τη γνωστοποίηση μιας τελωνειακής οφειλής από δασμούς από 5 έως 10 έτη, αν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί ως αποτέλεσμα πράξης η οποία, κατά τη στιγμή της διαπράξεώς της, διωκόταν ως ποινικό αδίκημα.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 103.4 του ΕνΤΚ, υφίσταται αναστολή της προβλεπόμενης προθεσμίας γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής κατά τη διάρκεια προθεσμίας Δικαιώματος Προηγούμενης Ακρόασης.

5. Λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 1 ανωτέρω καθώς και τα άρθρα 102 έως 105 του ΕνΤΚ, παρατηρείται η αποσύνδεση της υποχρέωσης τήρησης της αλληλουχίας καταλογισμού (καταχώρισης στα λογιστικά βιβλία) και μετέπειτα γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής από δασμούς (άρθρο 221.1 ΚΤΚ). Η τελωνειακή οφειλή από δασμούς πλέον δύναται να καθοριστεί με την έκδοση του παραστατικού βεβαίωσης της, να γνωστοποιηθεί και μετά να καταλογιστεί (καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία). Η προθεσμία καταλογισμού του ποσού των δασμών (καταχώρισης του ποσού των δασμών στα λογιστικά βιβλία) επεκτείνεται από τις 2 στις 14 ημέρες σε όλες τις περιπτώσεις. Ο καταλογισμός όμως πρέπει να πραγματοποιείται ακόμη και όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η γνωστοποίηση της οφειλής. Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η τελωνειακή οφειλή βεβαιώνεται αρχικά με καταλογιστική πράξη λόγω παράβασης (π.χ. λαθρεμπορία) ή εκ των υστέρων με συμπληρωματική βεβαίωση ή καταλογιστική πράξη (λόγω παράβασης) επί υφιστάμενου παραστατικού τελωνισμού, η προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να καθορίσουν το εν λόγω ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού και να λάβουν απόφαση, δηλ. να εκδώσουν την απόφαση/νόμιμο τίτλο ανάκτησης του ποσού της τελωνειακής οφειλής. Η εν λόγω στιγμή θεωρείται ότι υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος της Προηγούμενης Ακρόασης (ή άλλως κλήσης σε απολογία).

6. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Καν.2446/15 (DA), παρέχεται η δυνατότητα μη βεβαίωσης/γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής από δασμό όταν αυτή ανέρχεται σε ποσό μικρότερο των 10 Ευρώ (περίπτωση γένεσης σύμφωνα με το άρθρα 79 ή 82 του ΕνΤΚ -α.με παραβίαση τελωνειακών διατάξεων και β. με συμπληρωματική εκ των υστέρων χρέωση-) ανά ενέργεια ανάκτησης (πράξη βεβαίωσης). Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί αρχική βεβαίωση/γνωστοποίηση ποσού δασμών και υπάρχει περίπτωση εκ των υστέρων βεβαίωσης με ποσό μικρότερο των 10 Ευρώ ανά ενέργεια ανάκτησης, υπάρχει η δυνατότητα μη πραγματοποίησης της εκ των υστέρων βεβαίωσης αυτού του ποσού.

7. Εφιστάται η προσοχή των τελωνειακών αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 165 έως 171 του Καν.2447/15 (ΙΑ) που αφορούν ειδικότερα θέματα για τον καθορισμό του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, τη γνωστοποίηση και τον καταλογισμό του ποσού της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, όταν συντρέχει περίπτωση.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 114 του ΕνΤΚ, αναθεωρείται όλη η διαδικασία υπολογισμού του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής τελωνειακής οφειλής ποσού από εισαγωγικό ή εξαγωγικό δασμό που καθίσταται ληξιπρόθεσμος μετά την 1-5-2016, ενώ εισάγεται η επιβολή του τόκου υπερημερίας για την καθυστερημένη βεβαίωση αυτού, όταν η τελωνειακή οφειλή γεννάται, μετά την 1-5-2016, βάσει του άρθρου 79 ή 82 ή όταν η γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής οφείλεται σε εκ των υστέρων έλεγχο (ο οποίος πραγματοποιείται μετά την 1-5-2016 και η προκύπτουσα εξ' αυτού γένεση της τελωνειακής οφειλής από δασμό έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία αυτή), λογιζόμενος από την ημερομηνία γένεσης της τελωνειακής οφειλής, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις περί γένεσης τελωνειακής οφειλής για δασμούς του ΕνΤΚ, έως την ημερομηνία γνωστοποίησής της. Ο νέος τρόπος υπολογισμού αυτών των τόκων υπερημερίας θα πραγματοποιείται από της 1-5-2016 (εφαρμογή ΕνΤΚ) σε κάθε περίπτωση ανάκτησης ποσού δασμού, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 114 του ΕνΤΚ κατισχύει κάθε άλλης εθνικής διάταξης που ορίζει υπολογισμό αντίστοιχων τόκων επί του ποσού του εισπρακτέου δασμού.

Για την περαιτέρω κατανόηση και υπολογισμό από τις υπηρεσίες σας των εν λόγω τόκων, για όσες οφειλές από δασμούς γνωστοποιούνται ή/και καθίστανται ληξιπρόθεσμοι από 1-5-2016 και μετά, και μέχρι την μηχανογραφική υποστήριξη του υπολογισμού τους από το Σύστημα-ICISnet, παραθέτονται τα ακόλουθα:

Τόκοι Υπερημερίας άρθρου 114, ΕνΤΚ

Α. Τόκος Υπερημερίας για Εκπρόθεσμη Καταβολή (παράγραφος 1, άρθρου 114, ΕνΤΚ)

Βάση (Κεφάλαιο) Υπολογισμού : το ποσό της τελωνειακής οφειλής από εισαγωγικό δασμό (κανονικό, αντιντάμπιγκ, κ.λ.π. - όλοι οι δασμοί - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι).
Κωδικοί μηχανογράφησης : Α00, A20, Α30, Α35, Α40, Α45.
Τοκοφόρος περίοδος :
από την ημερομηνία λήξης της καθορισμένης προθεσμίας για την καταβολή του (ληξιπρόθεσμο δασμών επέρχεται μετά την παρέλευση δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση του ποσού τους, με επίδοση νόμιμου τίτλου ή με άλλο προβλεπόμενο τρόπο - άρθρο 108.1, πρώτο εδάφιο, ΕνΤΚ) μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής αυτού. Επιτόκιο (ποσοστό, επί τοις εκατό %)
το δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησής της την πρώτη ημέρα του μήνα λήξης της προθεσμίας, (πρώτη ημέρα του μήνα όπου το ποσό του δασμού γίνεται ληξιπρόθεσμο), προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. (+2%) Παρατηρήσεις:
- Το επιτόκιο είναι εκφρασμένο σε ετήσια βάση και η τοκοφόρος περίοδος σε ημέρες.
- Το έτος θεωρείται ότι διαθέτει 365 ημέρες δυνητικού τοκισμού

Β. Τόκος Υπερημερίας για καθυστερημένη βεβαίωση (παράγραφος 2, άρθρου 114, ΕνΤΚ) Βάση (Κεφάλαιο) Υπολογισμού : το ποσό της τελωνειακής οφειλής από εισαγωγικό δασμό (κανονικό, αντιντάμπιγκ, κ.λ.π. - όλοι οι δασμοί - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι). Κωδικοί μηχανογράφησης : Α00, A20, Α30, Α35, Α40, Α45.
Τοκοφόρος περίοδος :
από την ημερομηνία γένεσης της τελωνειακής οφειλής από ποσό εισαγωγικού δασμού (θα καθορίζεται στη πράξη καταλογισμού)
μέχρι την ημερομηνία της γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής από το εν λόγω ποσό εισαγωγικού δασμού. (με επίδοση νόμιμου τίτλου ή με άλλο προβλεπόμενο τρόπο) Επιτόκιο (ποσοστό, επί τοις εκατό %)
το δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησής της την πρώτη ημέρα του μήνα της ημερομηνίας γένεσης της τελωνειακής οφειλής, (όπως περιγράφηκε ανωτέρω) προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. (+2%). Παρατηρήσεις:
- Το ποσό του εισαγωγικού δασμού πρέπει να βεβαιώνεται με πράξη καταλογισμού όπου αναφέρεται ότι
- η γένεση της τελωνειακής οφειλής από δασμό προκύπτει βάσει του άρθρου 79 ή 82 του ΕνΤΚ (παραβίαση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, και στην πράξη παράβαση με αρχικό καταλογισμό -π.χ. παράτυπη εισαγωγή στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος- ή προκύπτουσα από εκ των
υστέρων έλεγχο) ή
- η γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής οφείλεται σε εκ των υστέρων έλεγχο (με τον οποίο δεν καταλογίζεται παραβίαση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, -στη πράξη απόφαση συμπληρωματικής βεβαίωσης-)
- Το επιτόκιο είναι εκφρασμένο σε ετήσια βάση και η τοκοφόρος περίοδος σε ημέρες. ~ Το έτος θεωρείται ότι διαθέτει 365 ημέρες δυνητικού τοκισμού.

Γενικές παρατηρήσεις:

• Κατά την έκδοση της πράξης βεβαίωσης της τελωνειακής οφειλής από δασμούς θα καταγράφεται ότι το ποσό τους επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας του άρθρου 114 του Καν.952/13.

• Το επιτόκιο υπολογισμού και των δύο κατηγοριών τόκων παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της τοκοφόρου περιόδου.

• Το επιτόκιο υπολογισμού της μίας κατηγορίας τόκου δύναται να διαφέρει από εκείνο της άλλης, καθώς έχουν διαφορετική ημερομηνία έναρξης της τοκοφόρας περιόδου.

• Ο τόκος υπερημερίας για την καθυστερημένη βεβαίωση δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω με τόκους υπερημερίας εκπρόθεσμης καταβολής.

• Η επιβάρυνση του δασμού με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής δεν θα έχει ανώτατο όριο αλλά θα είναι απεριόριστη μέχρι την ημερομηνία καταβολής των δασμών.

• Δεν επιβάλλεται τόκος όταν το ποσό του δασμού, για κάθε πράξη ανάκτησης*, δεν υπερβαίνει τα 10 Ευρώ (είναι < 10 Ευρώ) [παράγραφος 3, άρθρου 114, Καν.952/13]

*στη πράξη, για κάθε νόμιμο τίτλο είσπραξης -πράξη καταλογισμού-.

Για τον υπολογισμό του εκάστοτε ποσού τόκου παραθέτουμε την εξής ακολουθία υπολογισμού του
1. Ποσό Βασικής Κύριας Οφειλής από δασμούς : ...................ΕΥΡΩ.
2. Ημερομηνία έναρξης εντόκου/τοκοφόρας περιόδου : ...................
3. Ημερομηνία λήξης εντόκου/τοκοφόρας περιόδου : ...................
4. Συνολικός χρόνος τοκισμού : ...................ημέρες.
5. Επιτόκιο ημέρας έναρξης εντόκου/τοκοφόρας περιόδου : ...................%.
6. Ποσό τόκου ...................ΕΥΡΩ.
Τόκος = (Κύρια Τελωνειακή Οφειλή από δασμούς)Χ(συνολικός χρόνος τοκισμού-σε η μέρες) Χ(Επιτόκιο) */365
[όπως περιγράφηκε ανωτέρω, κατά περίπτωση, και εκφρασμένο επί τοις εκατό και σε ετήσια βάση].
*Προς ενημέρωση σας το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησής της διαχρονικά αποτυπώνεται στην στήλη με τίτλο «Δημοπρασίες Σταθερού Επιτοκίου Σταθερό Επιτόκιο» στον πίνακα που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Τ.τ.Ε. στη διαδρομή Αρχική | Στατιστικά Στοιχεία | Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Επιτόκια | Επιτόκια Αναφοράς ΕΚΤ. (εναλλακτικά στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Τ. https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html - επιτόκιο: Main refinancing operations / Fixed rate tenders Fixed rate )

- επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησής της, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, στις αρχές κάθε μήνα, ισχύει από τη πρώτη ημέρα του μήνα και για όλο τον μήνα. (η τελευταία σχετική δημοσίευση ήταν στο τεύχος C117/2-4-2016 με επιτόκιο 0,00% την 1-4-2016).

Η ημερομηνία (έναρξης ισχύος μεταβολής - πρώτη στήλη) στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα της Τ.τ.Ε., με την οποία επέρχεται μεταβολή στο επιτόκιο, προηγείται της δημοσίευσης της μεταβολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. (τελευταία ημερομηνία έναρξης ισχύος μεταβολής στον πίνακα της Τ.τ.Ε. - αλλά και της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - είναι η 16-3-2016)

Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να εφαρμόζουν για τον υπολογισμό του τόκου το δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, που ισχύει το μήνα (τη πρώτη ημέρα αυτού) της έναρξης της εντόκου/τοκοφόρου περιόδου, ανεξάρτητα της -ενδεχόμενης- μεταβολής του επιτοκίου κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το νέο επιτόκιο που θα προκύψει από τη μεταβολή αυτή θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό του τόκου για τοκοφόρα περίοδο που εκκινεί τον επόμενο μήνα (και ανεξάρτητα από την ημερομηνία που το νέο επιτόκιο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, τον επόμενο μήνα).

Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να ενημερώνονται από την ανωτέρω ιστοσελίδα για τυχόν μεταβολές του προαναφερόμενου επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, προκειμένου να λάβουν υπόψη το νέο επιτόκιο που θα ισχύσει από την πρώτη του επόμενου μηνός από εκείνου της μεταβολής.

Επιστροφή/διαγραφή δασμών
Άρθρα
• 116-123 ΕνΤΚ,
• 92-102 Καν.2446/15 DA
• 172-181 Καν.2447/15 ΙΑ

Οι κυριότερες αλλαγές που αποτυπώνονται στα θέματα επιστροφής/διαγραφής του ποσού της τελωνειακής οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς είναι οι ακόλουθες:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 116.2 του ΕνΤΚ, η τελωνειακή αρχή δεν διαγράφει/επιστρέφει ποσό δασμών κάτω των 10 Ευρώ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τη διαγραφή/επιστροφή δασμού μικρότερου του ποσού των 10 Ευρώ.

2. Οι περιπτώσεις (νομική βάση κατά τον ΕνΤΚ) καθώς και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων -ή οίκοθεν έκδοσης αποφάσεων- επιστροφής/διαγραφής είναι πλέον οι ακόλουθες:Εγκύκλιες Διαταγές που έχουν εκδοθεί με αναφορά στις ανωτέρω διατάξεις του Καν.2913/92 ΚΤΚ θα πρέπει πλέον να θεωρείται, ότι από της έναρξης εφαρμογής του ΕνΤΚ, η αναφορά αφορά τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις του ΕνΤΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγραφή/επιστροφή κάθε ποσού εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού αντιμετωπίζεται λογιστικά και ταμειακά ως επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, παρά το γεγονός ότι η νομική βάση διαγραφής/επιστροφής του δύναται να διαφέρει από εκείνη του άρθρου 117 του ΕνΤΚ.

Επιπλέον θα πρέπει να δίδεται σημαντική προσοχή στη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις διαγραφής/επιστροφής ποσού εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του ΕνΤΚ, του Καν.2446/15 DA και του Καν.2447/15 ΙΑ και άλλες κανονιστικές διατάξεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις:

- που η προσκόμιση των εμπορευμάτων στην τελωνειακή αρχή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί,

- τα εμπορεύματα βρίσκονται σε άλλο Κ-Μ, από το οποίο θα πρέπει να ληφθούν πληροφορίες για την έκδοση και την εκτέλεση της απόφασης διαγραφής/επιστροφής,

- πρέπει να τηρηθούν διαδικασίες στις οποίες υπόκειται η εκτέλεση της απόφασης διαγραφής/επιστροφής, ανεξάρτητα ακόμη και από το δικαιολογημένο της χορήγησης της (έκδοση σχετικής απόφασης πριν από την εκτέλεση τους).

3. Η επιστροφή/διαγραφή δασμών λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών (και υπό δεδομένες προϋποθέσεις) αποτελεί πλέον ξεχωριστή διάταξη (άρθρο 119 του ΕνΤΚ - πρώην 236 του ΚΤΚ, βεβαίωση ή και είσπραξη κατά παράβαση του άρθρου 220.2.β, του ΚΤΚ) στο πλαίσιο των επιστροφών/διαγραφών δασμών.

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται πλέον η περίπτωση της μη συμπληρωματικής βεβαίωσης (non RECovery/REC) δασμών (και εθνικών πόρων/λοιπών επιβαρύνσεων) . Η διάταξη του άρθρου 220.2.β του ΚΤΚ (μη συμπληρωματική βεβαίωση λόγω σφάλματος των τελωνειακών αρχών) υφίσταται πλέον σαν διάταξη του 119 του ΕνΤΚ. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι, παρότι η τελωνειακή αρχή διαπιστώνει (οίκοθεν ή με αίτηση) σφάλμα τελωνειακών αρχών, είναι υποχρεωμένη να βεβαιώσει το ποσό εκ των υστέρων και στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή του (ή, εφόσον έχει υπάρξει είσπραξη, την επιστροφή του).

Συνεπώς η περίπτωση REC δεν υφίσταται πλέον· υφίστανται πλέον μόνο οι περιπτώσεις REPayment/REMission (REP/REM).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 116.4 του ΕνΤΚ, η τελωνειακή αρχή δύναται πλέον να εκδίδει οίκοθεν απόφαση επιστροφής/διαγραφής δασμών όταν διαπιστώνει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 120 του ΕνΤΚ (Δίκαιη Μεταχείριση). Στον ΚΤΚ έπρεπε να υφίσταται αίτηση επιστροφής από τον αιτούντα.

5. Στο άρθρο 120.2 του ΕνΤΚ (Δίκαιη Μεταχείριση) αποτυπώνεται το πότε, μεταξύ άλλων, αποδεικνύεται σαφώς η ύπαρξη ειδικών περιστάσεων που συνηγορούν στην επιστροφή/διαγραφή δασμών σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη. Η παράγραφος 2 προστέθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δ.Ε.Ε. Στη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 120 του ΕνΤΚ (Δίκαιη Μεταχείριση) εξακολουθεί να μην πραγματοποιείται επιστροφή/διαγραφή εθνικών πόρων, καθώς δεν υφίσταται σχετική διάταξη στη χώρα μας.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 121.2 του ΕνΤΚ, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση, βάσει των λόγων που προβλήθηκαν στην αίτηση, να επιτρέψουν την επιστροφή ή τη διαγραφή ποσού εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, επιβάλλεται να εξετάζουν την ουσία αίτησης επιστροφής ή διαγραφής σε σχέση με τους άλλους προβλεπόμενους λόγους (νομική βάση, ως ανωτέρω περιγραφείσα) επιστροφής ή διαγραφής.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 121.3 του ΕνΤΚ, όταν ασκείται προσφυγή κατά της κοινοποίησης της τελωνειακής οφειλής, η προθεσμία απάντησης σε αίτηση επιστροφής/διαγραφής αναστέλλεται, από την ημερομηνία που ασκείται η προσφυγή και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής. (ανάλογη διάταξη το άρθρο 4.6 του Ν.2690/99 Κ.Δ.Διαδικασίας - Δεν δύναται να υφίσταται απόφαση της τελωνειακής αρχής σε σχετική αίτηση, τη στιγμή που υφίσταται εκκρεμής προσφυγή ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων για το ίδιο αντικείμενο).

8. Ενσωματώνονται στο κύριο κείμενο του ΕνΤΚ διατάξεις που ήταν στις ΔΕΚΤΚ (σχετικές οι διατάξεις των άρθρων 117.2, 118.3.γ, 121.4 του ΕνΤΚ).

9. Στο άρθρο 181 του Καν.2447/15 ΙΑ αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις των Κ-Μ προς ενημέρωση της Ε. Επιτροπής, για τις περιπτώσεις λήψης οίκοθεν αποφάσεων των Κ-Μ σε εφαρμογή των άρθρων 119 (Σφάλμα των αρμοδίων αρχών) και 120 (Δίκαιη μεταχείριση).

Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτυπώνονταν στα άρθρα 870 και 904α των ΔΕΚΤΚ και αφορούσαν τη συγκέντρωση από τις τελωνειακές αρχές (μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας των Κ-Μ) πληροφοριακών δεδομένων (εξαμηνιαία στοιχεία REC/REM για αποφάσεις με ποσά άνω των 50.000 Ευρώ προς ενημέρωση της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ε.Επιτροπής, / ετήσια στοιχεία REC/REM για αποφάσεις κάτω των 50.000 Ευρώ προς ενημέρωση της ΓΔ Προϋπολογισμού της Ε.Επιτροπής, πλέον -και ανεξαρτήτως ποσού- των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 236 του ΚΤΚ σε συσχέτιση με το άρθρο 889.1.δεύτερο εδάφιο των ΔΕΚΤΚ).

Οι υπηρεσίες σας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 181 του Καν.2447/15 ΙΑ, θα εξακολουθούν να αποστέλλουν τα εν λόγω πληροφοριακά δεδομένα στην Υπηρεσία μας (αυτεπάγγελτα για τα εξαμηνιαία και ύστερα από εγκύκλιο μας για τα ετήσια) αναφέροντας είτε αρνητικά είτε θετικά (ύπαρξη ή μη περιπτώσεων εφαρμογής των άρθρων 119 ή/και 120 του ΕνΤΚ και έκδοσης σχετικών αποφάσεων). Σε περίπτωση θετικής ενημέρωσης (ύπαρξη σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της χώρας), οι υπηρεσίες σας, κατά την αποστολή των πληροφοριακών δεδομένων στην Υπηρεσία μας, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου 181 του Καν.2447/15 ΙΑ.

10. Τα άρθρα 910 έως 912 των ΔΕΚΤΚ, που αφορούν την διοικητική συνδρομή μεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών για την έκδοση απόφασης επιστροφής, όταν τα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην υπόθεση επιστροφής/διαγραφής δασμών, βρίσκονται σε άλλο Κ-Μ από εκείνο που ανήκει η τελωνειακή αρχή λήψης/έκδοσης απόφασης, αποτυπώνονται στα άρθρα 95 και 96 του Καν.2446/15 DA και 175 και -κατ' αναλογία- 176 του Καν.2447/15 ΙΑ.

Απόσβεση τελωνειακής οφειλής
Άρθρα
• 124 ΕνΤΚ,
• 103 Καν.2446/15 DA

Οι κυριότερες αλλαγές που αποτυπώνονται στα θέματα απόσβεσης του ποσού της τελωνειακής οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς είναι οι ακόλουθες:

1. Στο άρθρο 124.1.περίπτωση α, του ΕνΤΚ εισάγεται η περίπτωση που προβλέπει ότι μια γεννηθείσα τελωνειακή οφειλή αποσβένεται όταν δεν μπορεί πλέον να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη μετά το τέλος της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ΕνΤΚ (παραγραφής προς βεβαίωση και γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής) (άρθρο και όχι 91 -σφάλμα αντιστοίχησης στην ελληνική έκδοση).

2. Στο άρθρο 124.1.περίπτωση ε, του ΕνΤΚ εισάγεται η περίπτωση που προβλέπει ότι μια γεννηθείσα τελωνειακή οφειλή αποσβένεται όταν εμπορεύματα που υπόκεινται σε εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς δημευθούν ή κατασχεθούν και συγχρόνως ή στη συνέχεια δημευθούν. Δεν υφίσταται πλέον ο περιορισμός της γένεσης οφειλής κατά την παράτυπη εισαγωγή (άρθρο 233, περίπτωση δ) [που, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Ε.Ε. (η από 29-4-2010 Απόφασης του Δ.Ε.Κ. στην υπόθεση C-230/08 ''Dansk Transport og Logistik''), που επέβαλε την ανάκτηση της τελωνειακής οφειλής στο πρώτο σημείο εισόδου κατασχεμένου λαθρεμπορεύματος στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος (και εφόσον υπήρχαν ικανές αποδείξεις για τον προσδιορισμό του σημείου αυτού), όταν το σημείο κατάσχεσης ή δήμευσης του ήταν σε επόμενο αυτού τοπικό σημείο του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους, καθώς η απόφαση θεωρούσε ότι η απόσβεση επέρχεται μόνο όταν εμπορεύματα που υπόκεινται σε εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς δημευθούν ή κατασχεθούν και συγχρόνως ή στη συνέχεια δημευθούν στο πρώτο σημείο εισόδου τους στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος]. Ο υπολογισμός όμως των χρηματικών κυρώσεων επί τη βάσει του ποσού των εισαγωγικών δασμών παραμένει (παράγραφος 2, άρθρο 124.1.περίπτωση ε, του ΕνΤΚ).

3. Απόσβεση τελωνειακής οφειλής πραγματοποιείται εφόσον έχει επέλθει η γένεση της. Από το άρθρο 124.1.περίπτωσεις ζ, η, θ, του ΕνΤΚ προκύπτει ότι δεν υφίσταται πλέον η έννοια της μη γένεσης (μη ύπαρξης) της τελωνειακής οφειλής (άρθρα 204 και 206 του ΚΤΚ).

4. Στο άρθρο 124.1.περίπτωση ι, του ΕνΤΚ εισάγεται η περίπτωση που προβλέπει ότι μια γεννηθείσα τελωνειακή οφειλή αποσβένεται όταν, η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί δυνάμει του άρθρου 78 του ΕνΤΚ (Ειδικές διατάξεις σχετικά με μη καταγόμενα εμπορεύματα - άρθρο 216 του ΚΤΚ) και οι διατυπώσεις που πραγματοποιούνται για τη χορήγηση της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο (78.1 του ΕνΤΚ) ακυρώνονται.

5. Στο άρθρο 124.1.περίπτωση ια, του ΕνΤΚ εισάγεται η περίπτωση που προβλέπει ότι μια γεννηθείσα τελωνειακή οφειλή αποσβένεται όταν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί δυνάμει του άρθρου 79 του ΕνΤΚ (τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων) και έχουν παρασχεθεί στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητικές αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα εμπορεύματα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή καταναλωθεί και έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Στο άρθρο 124.6 του ΕνΤΚ όμως εισάγεται η περίπτωση που προβλέπει ότι όταν η τελωνειακή οφειλή αποσβένεται σύμφωνα με τη περίπτωση ια της παραγράφου 1 αυτού (βλέπε προηγούμενο σημείο 5), η τελωνειακή οφειλή δεν αποσβένεται όμως στη περίπτωση αυτή έναντι του προσώπου ή των προσώπων που διέπραξαν απόπειρα απάτης.

6. Στο άρθρο 124.5 του ΕνΤΚ εισάγεται η περίπτωση που προβλέπει ότι όταν ευθύνονται περισσότεροι του ενός οφειλέτες για την πληρωμή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και χορηγείται διαγραφή, η τελωνειακή οφειλή αποσβένεται μόνο έναντι του προσώπου ή των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί η διαγραφή.

7. Στο άρθρο 124.7 του ΕνΤΚ εισάγεται η περίπτωση που προβλέπει ότι όταν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί δυνάμει του άρθρου 79 του ΕνΤΚ (τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων), η οφειλή αυτή αποσβέννυται έναντι των προσώπων των οποίων η συμπεριφορά δεν ενέχει απόπειρα διάπραξης απάτης και τα οποία συνέβαλαν στην καταπολέμηση της απάτης.

8. Στο άρθρο 103 του Καν.2446/15 DA καταγράφονται οι περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 124.1.η, του ΕνΤΚ, ήτοι οι περιπτώσεις που, υπό την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η εν λόγω διάταξη του ΕνΤΚ [ί)οι παραλείψεις που οδήγησαν στη γένεση τελωνειακής οφειλής δεν είχαν ουσιαστικές συνέπειες για την ορθή λειτουργία του οικείου τελωνειακού καθεστώτος και δεν αποτελούσαν απόπειρα διάπραξης απάτης (απαλοιφή της πρόδηλης αμέλειας), και ίί)έχουν διεκπεραιωθεί εκ των υστέρων όλες οι διατυπώσεις που απαιτούνται για τη διευθέτηση της κατάστασης των εμπορευμάτων], θεωρούνται παραλείψεις που δεν έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την ορθή λειτουργία τελωνειακού καθεστώτος, παρά το γεγονός της γένεσης της τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΕνΤΚ (τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων).

Οι εν λόγω περιπτώσεις αποτυπώνονται στο άρθρο 103 του Καν.2446/15 DA πιο «συγκεντρωτικά» από το άρθρο 859 των ΔΕΚΤΚ (συσχέτιση αυτού με το άρθρο 204 του ΚΤΚ). Αξίζει να αναφερθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

«Οι ακόλουθες περιπτώσεις θεωρούνται παραλείψεις που δεν έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την ορθή λειτουργία του τελωνειακού καθεστώτος:
α) ...................
β) ...................
γ) σε περίπτωση μεταγενέστερης αποκατάστασης της τελωνειακής επιτήρησης για εμπορεύματα που δεν υπάγονται επισήμως σε καθεστώς διαμετακόμισης, αλλά τα οποία τελούσαν προηγουμένως υπό προσωρινή εναπόθεση ή υπό ειδικό καθεστώς μαζί με εμπορεύματα υπαγόμενα επισήμως στο εν λόγω καθεστώς διαμετακόμισης·

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ότι η ανεύρεση αριθμού διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων μεγαλύτερου από τα δηλωθέντα (ή και εμπορευμάτων διαφορετικών από τα δηλωθέντα) σε μια κίνηση διαμετακόμισης, τα οποία τελούσαν προηγουμένως υπό προσωρινή εναπόθεση ή υπό ειδικό καθεστώς (υπό τελωνειακή επιτήρηση) και διαμετακομίστηκαν μαζί με εμπορεύματα υπαγόμενα επισήμως (με δήλωση διαμετακόμισης) στο εν λόγω καθεστώς διαμετακόμισης, ενδέχεται, υπό την εκπλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, να επιφέρει την απόσβεση της γεννηθείσας τελωνειακής οφειλής.

δ) στην περίπτωση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς, εκτός από αυτό της διαμετακόμισης και των ελεύθερων ζωνών, ή στην περίπτωση εμπορευμάτων που τελούν υπό προσωρινή εναπόθεση, εάν έχει υπάρξει λάθος όσον αφορά τις πληροφορίες της τελωνειακής διασάφησης που εκκαθαρίζει το καθεστώς ή περατώνει την προσωρινή εναπόθεση, εφόσον το εν λόγω λάθος δεν έχει αντίκτυπο στην εκκαθάριση του καθεστώτος ή τη λήξη της προσωρινής εναπόθεσης·

Ένα παράδειγμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί η εσφαλμένη δηλωθείσα -με διατυπώσεις- εξαγωγή παράγωγων εμπορευμάτων, που προέκυψαν από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αντί να δηλωθεί η επανεξαγωγή τους για την ορθή εκκαθάριση του εν λόγω ειδικού καθεστώτος. Ενδέχεται, υπό την εκπλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, να επέλθει απόσβεση της γεννηθείσας τελωνειακής οφειλής εφόσον προκύψει χωρίς αμφιβολία η έξοδος των εμπορευμάτων από το κοινοτικό τελωνειακό έδαφος προς τον παραλήπτη τους, όπως ορίζεται από το εν λόγω ειδικό καθεστώς.

ε) σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του κώδικα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ενημερώσει τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τη μη τήρηση είτε πριν τη γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής είτε πριν την ενημέρωση του εν λόγω ενδιαφερομένου από τις τελωνειακές αρχές για την πρόθεσή τους να διεξαγάγουν έλεγχο». Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενθαρρύνεται η αυτόβουλη ενημέρωση της τελωνειακής αρχής από το πρόσωπο που καθίσταται οφειλέτης λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων που, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) του ΕνΤΚ :

α) καθορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία όσον αφορά την είσοδο μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, την απομάκρυνσή τους από την τελωνειακή επιτήρηση ή τη διακίνηση, μεταποίηση, αποθήκευση, προσωρινή εναπόθεση, προσωρινή εισαγωγή ή διάθεση των εμπορευμάτων αυτών εντός του εν λόγω εδάφους,

β) ορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία σχετικά με τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης,
Ενδέχεται, υπό την εκπλήρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, να επέλθει απόσβεση της γεννηθείσας τελωνειακής οφειλής εφόσον ο οφειλέτης ενημερώσει τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων:

• είτε πριν τη γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής που προκύπτει από αιφνιδιαστικό έλεγχο των ανωτέρω τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών από τις τελωνειακές αρχές

• είτε πριν την ενημέρωση του εν λόγω ενδιαφερομένου από τις τελωνειακές αρχές για την πρόθεσή τους να διεξαγάγουν ένα τέτοιο προγραμματισμένο έλεγχο των ανωτέρω τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι, παρά το ενδεχόμενο της απόσβεσης της τελωνειακής οφειλής από δασμούς κατ' εφαρμογή του άρθρου 124.1.η, του ΕνΤΚ (σε συσχέτιση αυτού με το άρθρο 103 του Καν.2446/15 DA), σύμφωνα με το άρθρο 125 του ΕνΤΚ, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην εμποδίζονται να εφαρμόζουν κυρώσεις για μη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία γένεσης της τελωνειακής οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΕνΤΚ (τελωνειακή οφειλή που γεννάται λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων).

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών για τυχόν διευκρινήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Πηγή: Taxheaven