Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1068636 ΕΞ 2016/28.4.2016 Παράταση ισχύος εφαρμογής της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.-άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1068636 ΕΞ 2016/28.4.2016 Παράταση ισχύος εφαρμογής της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.-άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1068636 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και ΦΠΑ - Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 6987401
FAX: 210 6987408
e-mail: finexcis@otenet.gr
 
ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος εφαρμογής της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.-άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων.

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. 8186/31.3.2016 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσ/νικης.

β) Η αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.

γ) Η αρ. πρωτ. Φ.1252/648/18.9.2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.

δ) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5011545 ΕΞ 2015/22.5.2015 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αναφορικά με παράταση δυνατότητας εφαρμογής από τα Τελωνεία Νομού Θεσσαλονίκης της εν θέματι Ε.Δ.Υ.Ο.Ο., η οποία είχε δοθεί με τη (δ) σχετική, για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων που παρατηρούνται κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων από την εν λόγω αρμόδια υπηρεσία, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης, σας γνωρίζουμε ότι, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, η αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.7.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. δύναται να εφαρμόζεται από 1.5.2016 μέχρι και 31.08.2016 και από τα Τελωνεία Νομού Θεσσαλονίκης.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τη διαδικασία, τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω (β), (γ) και (δ) σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή τους, προς διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου από όλα τα αρμόδια Τελωνεία της χώρας, εκτός των Τελωνείων Αττικής. 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
E. ΓΙΑΛΟΥΡΗ
Πηγή: Taxheaven