Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.:  459 ΕΞ/22.4.2016 Ορισμός αναλώσιμων υλικών αγαθών.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 459 ΕΞ/22.4.2016 Ορισμός αναλώσιμων υλικών αγαθών.

Αθήνα, 22.04.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 459 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)


ΣΛΟΤ 459/2016

Θέμα: Ορισμός αναλώσιμων υλικών αγαθών.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4308/2014 ορίζεται (για το αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων) ότι «αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται». Περαιτέρω, με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου». Προς αποφυγή παρερμηνειών στην εφαρμογή του νόμου, παρακαλώ αν μπορεί να διευκρινιστεί:

α) (i) Αν ως «αναλώσιμα υλικά» θεωρούνται μόνο οι ύλες οποίες αν και αναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία δεν ενσωματώνονται στα προϊόντα, π.χ. σε μια οντότητα κατασκευής μεταλλικών επίπλων οι δίσκοι κοπής μετάλλων και τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης, ή

(ii) Αν ως «αναλώσιμα υλικά» θεωρούνται (και) οι ύλες που ενσωματώνονται στα προϊόντα, π.χ. σε μια οντότητα κατασκευής επίπλων τα νήματα για τις ραφές των υφασμάτων.

β) Αν στο αρχείο των ιδιόκτητων αποθεμάτων περιλαμβάνονται και τα «υλικά- ανταλλακτικά παγίων στοιχείων» (των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, τα αναλώσιμα υλικά είναι υλικά που αναλώνονται στις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης, (συντήρηση παγίων, παραγωγική διαδικασία, διοίκηση, διάθεση). Ο νόμος δεν κάνει διάκριση ανάλογα με το εάν τα αναλώσιμα υλικά ενσωματώνονται ή όχι στο τελικό προϊόν. Συνήθως, τα αναλώσιμα υλικά είναι ήσσονος σημασίας από πλευράς κόστους για το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Με βάση τον ορισμό του παραρτήματος Α, τα ανταλλακτικά παγίων που αναλώνονται με την τοποθέτησή τους στα πάγια (στην ουσία αναλώσιμα), είναι αποθέματα (περίπτωση (γ) του ορισμού), αφού η συντήρηση των παγίων στην οποία χρησιμοποιούνται, καταλήγει ή στην παραγωγική διαδικασία, ή στην παροχή υπηρεσιών.

Τα ανταλλακτικά παγίων που αποτελούν εφεδρικό εξοπλισμό και είναι σε διαθεσιμότητα για τη συνεχή λειτουργία των ενσωμάτων παγίων, αν και δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, από λογιστικής απόψεως βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, θεωρούνται τμήμα της αξίας των αντίστοιχων παγίων και συνεπώς παρακολουθούνται ως ενσώματα πάγια στοιχεία και όχι ως αποθέματα.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Πηγή: Taxheaven