Αριθ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων

Αριθ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016
Αρ. πρωτ.: ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α.Τις διατάξεις:

1) του άρθρου 320 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86),

2) του άρθρου πρώτου υποπαρ. 1.3. περίπτωση 9 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222)

3) του άρθρου 42 του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ Α΄ 120),

4) του άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 ( ΦΕΚ Α΄173),

5) του άρθρου 15 παράγρ. 8α του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄230), όπως ισχύει

6) του άρθρου 31 παρ. 3 εδαφ. γ΄του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α΄137), όπως ισχύει,

7) του άρθρου 40 του Ν. 2960/2001( ΦΕΚ Α΄265) « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει,

8) του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α΄98) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

9) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών»,

10) του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

11) του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄178)«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,

12) του Π.Δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄170) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»

13) του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει

14) του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»

15) του Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄104) «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα , ως Πρωθυπουργού»,

16) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) « Ανασύσταση Υπουργείων ...μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

17) του Π.Δ. 73/2015 ( ΦΕΚ Α΄116) « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

18) του Π.Δ. 18/2016 (ΦΕΚ Α΄27) «Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και διορισμός νέου»,

19)της υπ΄αριθμ. Υ14/3-10-2015 ( ΦΕΚ Β΄2144/6-10-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,

20) της υπ΄αριθμ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ Β΄2280) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτητήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη»,

21) της υπ΄αριθμ. οικ.19273/565/Φ.1 (ΦΕΚ 710 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη»

22) των άρθρων 1, 2 και 4 της υπ΄αριθμ. 4170 ΕΞ 2015/15.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2722), όπως ισχύει,

23) της υπ΄αριθμ. Φ2-1393/2007 ΚΥΑ, και ειδικότερα του Παραρτήματος ΜΙ005, Πίνακας 5, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/22/ΕΚ(MID) (ΦΕΚ Β΄521),

Β. 1)Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων. Την ανάγκη καθορισμού του είδους και του περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

2)Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και ελέγχου Ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων στο Κέντρο. Την ανάγκη καθορισμού του είδους και του περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

3)Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ορισμοί - Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1


Ορίζουμε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 4170 ΕΞ 2015 /15.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2722), όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης νοούνται ως :

1. «Πλωτά εφοδιαστικά μέσα»: όλα τα δεξαμενόπλοια-σλέπια αυτοκινούμενα ή μη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και πλόων που μεταφέρουν ναυτιλιακό καύσιμο προκειμένου να το παραδώσουν ως εφόδιο σε δικαιούχα απαλλαγής πλοία, και τα οποία θα πρέπει:

(i) να έχουν απογραφεί στη Βάση Δεδομένων της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων που θα τηρείται στην Γ.Γ.Π.Σ.,

(ii) να έχουν αριθμό μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρίθμ. T4006/68/B0019/21.8.2008 ΑΥΟΟ (1764 Β΄) όπως εκάστοτε ισχύει.

(iii) Να έχουν εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων AIS (Automatic Identification System)

(iv) Να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS (Global Positioning System) συλλογής και αποστολής δεδομένων.

(v) Να έχουν εγκαταστήσει ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών.

2. «Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων» η διάταξη η οποία ορίζεται από: α) Σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS), β) ενσωματωμένη μονάδα συλλογής και αποστολής δεδομένων σε κέντρο παρακολούθησης και ελέγχου και δεν αποτελεί τον ναυτιλιακό εξοπλισμό του πλοίου.

3. «Κέντρο»: Το κέντρο συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣΔΥ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 4170 ΕΞ 2015/15.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2722)

4. Ναυτιλιακό Καύσιμο : Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Ντίζελ) ή πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που χρησιμοποιείται για εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζεται στις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) 96/2014 (ΦΕΚ Β΄2136) και 507/2000 (ΦΕΚ Β΄484/2001), όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:

1. Ο καθορισμός των διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών μεταφερόμενων ναυτιλιακών καυσίμων από πλωτά εφοδιαστικά μέσα, καθώς και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων.

2. O καθορισμός των απαιτήσεων για την εγκατάσταση δορυφορικής συσκευής εντοπισμού στοιχείων θέσης (σύστημα GPS) και μετάδοσης πληροφοριών από τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα στο Κέντρο σε πραγματικό χρόνο μέσω σήματος που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Κέντρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών ναυτιλιακών καυσίμων στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα

Άρθρο 3
Περιγραφή - Γενικές Απαιτήσεις


1. Ως μετρητικό σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:

α) υποσύστημα μέτρησης της ποσότητας που φορτώνεται στις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων των πλωτών εφοδιαστικών μέσων,

β) υποσύστημα μέτρησης της ποσότητας που εκφορτώνεται από τις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων των πλωτών εφοδιαστικών μέσων και

γ) μονάδα καταγραφής, απεικόνισης, αποθήκευσης, εκτύπωσης και ηλεκτρονικής διασφάλισης δεδομένων μετρήσεων για κάθε ένα από τα ως άνω α) και β) υποσυστήματα.

2. Κάθε σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών που εγκαθίσταται στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα υποχρεούται να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

i) Να είναι συνδεδεμένο υποχρεωτικά με όλα τα προβλεπόμενα σημεία (οδεύσεις) δια των οποίων δύναται να διενεργείται η φόρτωση και η εκφόρτωση ναυτιλιακών καυσίμων στο πλωτό εφοδιαστικό μέσο, όπως αυτά καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 της παρούσας.

ii) Να μετρά τη συνολική ποσότητα ανά είδος ναυτιλιακού καυσίμου που φορτώνεται στις προβλεπόμενες για μεταφορά υγρών καυσίμων δεξαμενές, στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις μονάδες μέτρησης, ήτοι κυβικά μέτρα (όγκος) στη φυσική θερμοκρασία και κυβικά μέτρα σε θερμοκρασία αναγωγής (15° C), ή/και μετρικοί τόνοι (μάζα).

iii) Να μετρά τη συνολική ποσότητα ανά είδος ναυτιλιακού καυσίμου που εκφορτώνεται από τις προβλεπόμενες για μεταφορά υγρών καυσίμων δεξαμενές, στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις μονάδες μέτρησης, ήτοι κυβικά μέτρα (όγκος) στη φυσική θερμοκρασία και κυβικά μέτρα σε θερμοκρασία αναγωγής (15° C), ή/και μετρικοί τόνοι (μάζα).

iv) Να μετρά τις ποσότητες των μεγεθών που αφορούν τις ιδιότητες ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ποσότητας ναυτιλιακού καυσίμου κατά τη μέτρησή της (πυκνότητα, θερμοκρασία κ.λ.π.), με σκοπό τις προβλεπόμενες διορθώσεις ή αναγωγές.

v) Να απεικονίζει, να αποθηκεύει, να εκτυπώνει και να διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα μέτρησης των ποσοτήτων εισροών και εκροών προς και από τις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς επίσης και τον αριθμό ΔΙΠΕΝΑΚ του πλοίου, το είδος του καυσίμου και την ημερομηνία και ώρα μέτρησης.

vi) Να παράγει δεδομένα σε μορφή με την οποία θα είναι δυνατή η αποστολή τους σε κεντρική βάση δεδομένων που θα τηρείται στη ΓΓΠΣΔΥ, μέσω του συστήματος τηλεμετάδοσης του άρθρου 7 της παρούσας.

vii) Να πληροί εν γένει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4
Συμμόρφωση με ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και διεθνή πρότυπα


1. Κάθε υποσύστημα του ως άνω άρθρου 1 υποχρεούται να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EΚ (ATEX), σε συμμόρφωση με κάθε σχετική Οδηγία, ή/και πρότυπο, όπως ενδεικτικά οι Οδηγίες 2004/108/EΚ (EMC), 2006/95/EΚ (LVD), 2004/22/ΕΚ (MID), να φέρει τη συμπληρωματική , για κάθε Οδηγία, σήμανση (όπως εx, Μ), όπου αυτή προβλέπεται, και να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή ως προς τα παραπάνω, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση του πλωτού εφοδιαστικού μέσου.

2. Ειδικότερα, ως προς τις μετρολογικές τους απαιτήσεις, τα συστήματα μέτρησης ποσότητας για τη φόρτωση και την εκφόρτωση δεξαμενών μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων των ως άνω παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 υποχρεούνται να πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (ΜΙD), όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521) και εξασφαλίζονται για αυτά, τα παρακάτω:

i) Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης εκάστου συστήματος μέτρησης, μετά την εγκατάστασή του και πριν την πρώτη χρήση του, ως προς τις οικείες απαιτήσεις της Οδηγίας, από κατάλληλα κοινοποιημένο οργανισμό επιλογής του κατασκευαστή, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ως άνω ΚΥΑ. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης καθ’ οιανδήποτε από τις διαδικασίες ή συνδυασμούς αυτών, όπως προβλέπονται από το τελευταίο εδάφιο του Παρατήματος ΜΙ005 της Οδηγίας, (B + F, ή B+D, ή H1, ή G). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης εκδίδονται από τον κοινοποιημένο οργανισμό τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά, τα οποία διατηρούνται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου με ευθύνη του πλοιάρχου, είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής και αποτελεί προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση του πλωτού εφοδιαστικού μέσου.

ii) Η αδιάλειπτη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου καθ’ όλη τη διαδικασία της παραλαβής στις προβλεπόμενες μονάδες μέτρησης.

iii) Η αδιάλειπτη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου καθ’ όλη τη διαδικασία της παράδοσης στις προβλεπόμενες μονάδες μέτρησης.

iv) Το σύστημα μέτρησης υποχρεούται να φέρει μη μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς αθροιστές, για συνεχόμενη καταγραφή όλων των διαδοχικών μετρήσεων εκάστης κατεύθυνσης.

v) Το σύστημα μέτρησης υποχρεούται να φέρει μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς αθροιστές για την καταγραφή εκάστης μέτρησης φόρτωσης ή εκάστης μέτρησης εκφόρτωσης ναυτιλιακού καυσίμου.

vi) Ειδικά στην περίπτωση μετρητή διπλής κατεύθυνσης (bidirectional), οι ενδείξεις του αθροιστή για τις μετρήσεις κάθε μίας κατεύθυνσης είναι ανεξάρτητες, καταγράφονται δε και αποθηκεύονται ξεχωριστά στο υποσύστημα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

vii) Η καταγραφή και αποθήκευση των ενδείξεων των μη μηδενιζόμενων ηλεκτρονικών αθροιστών, κατά την έναρξη και κατά τη λήξη εκάστης φόρτωσης και εκάστης εκφόρτωσης στο υποσύστημα της παραγράφου 1γ του άρθρου 3.

viii) Η καταγραφή και αποθήκευση των ενδείξεων των μηδενιζόμενων ηλεκτρονικών αθροιστών κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της φόρτωσης και της εκφόρτωσης στο υποσύστημα της παραγράφου 1γ του άρθρου 3.

ix) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κλάσης ακριβείας 0,5 της κατηγορίας «συστήματα μέτρησης για την (εκ)φόρτωση δεξαμενών πλοίων» των συστημάτων μέτρησης του Πίνακα 5 του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας.

x) Η μέτρηση και ψηφιακή καταγραφή, στο υποσύστημα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όλων των μεγεθών που αφορούν τις ιδιότητες ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ποσότητας καυσίμου κατά τη μέτρησή της (πυκνότητα, θερμοκρασία κ.λ.π.), σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας για συστήματα κλάσης ακριβείας 0,5.

xi) Η εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής / παράδοσης με μοναδικό αριθμό μετά το πέρας της αντίστοιχης διαδικασίας, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις παραγράφους 2(iv) και 2(v) του άρθρου 3 και το οποίο θα συνοδεύει τα αντίστοιχα τελωνειακά έγγραφα.

xii) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της παραγράφου 5 «Καταλληλότητα» και ειδικότερα των περιπτώσεων 5.3 και 5.4.4 του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας, για τον περιορισμό τυχόν παρουσίας αέρα ή αερίου στο υγρό.

xiii) Η αδιάλειπτη και ασφαλής καταγραφή των στοιχείων της μέτρησης στη μονάδα της παραγράφου 1γ του άρθρου 3.

xiv) Η δυνατότητα παραγωγής ψηφιακού σήματος με όλα τα κρίσιμα δεδομένα της μέτρησης, προς μετάδοση σε βάση δεδομένων που τηρείται από δημόσια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 1.

xv) Η διατήρηση ψηφιακού αδιάβλητου αρχείου ιστορικού (logfile-event logger), με καταγραφή των συμβάντων επέμβασης στο σύστημα, συνοδευόμενα από ημερομηνία και ώρα καταγραφής για επαρκές χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του Παραρτήματος Ι – Βασικές Απαιτήσεις της Οδηγίας.

xvi) Η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των τρεχόντων στοιχείων της μέτρησης, σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ισχύος στο σύστημα, καθώς και η δυνατότητα ανάκλησής τους μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής ισχύος, για την περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος, σε συμφωνία με την παράγραφο 6 «Βλάβη του τροφοδοτικού ισχύος» του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας.

xvii) Δεν επιτρέπεται η φόρτωση και η εκφόρτωση σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ισχύος στο σύστημα μέτρησης.

Άρθρο 5
Παραλαβή – Παράδοση καυσίμου


1. Η φόρτωση και η εκφόρτωση των καυσίμων υπολογίζεται ανά είδος καυσίμου.

2. Κατά τη φόρτωση καυσίμου απαγορεύεται εισροή ή εκροή καυσίμου από σωληνώσεις εκτός μετρητικού συστήματος. Το ίδιο ισχύει και κατά την εκφόρτωση καυσίμου.

3. Η ποσότητα εισροής και εκροής μετράται με μετρητικά συστήματα επί του πλοίου, που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

4. Η φόρτωση (εισροή) και η εκφόρτωση (εκροή) του καυσίμου παρακολουθείται αδιάλειπτα για κάθε μεμονωμένη παραλαβή και παράδοση και καταγράφονται η εισροή, η εκροή και όλες οι κρίσιμες μετρολογικά παράμετροι της μέτρησης της παραγράφου 2(iv) του άρθρου 3.

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας του συστήματος εισροών - εκροών


1. Τα κρίσιμα σημεία του συστήματος, όπως αυτά προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή και εξετάζονται από τον κοινοποιημένο οργανισμό, σφραγίζονται από την εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα με πλαστικές σφραγίδες μιας χρήσης, που φέρουν το όνομα ή το εμπορικό σήμα της εταιρείας που εγκαθιστά το σύστημα και οι οποίες είναι αριθμημένες με μοναδικό κωδικό.

2. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος και πριν την πρώτη χρήση συμπληρωματικά στα πιστοποιητικά της παρ. 2(i) του άρθρου 4, εκδίδεται, από την εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα, αριθμημένο δελτίο με τα πλήρη φορολογικά στοιχεία αυτής, που περιέχει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή τεχνικού και σφραγίδα εταιρείας, τα σημεία σφράγισης και τους σχετικούς αριθμούς των σφραγίδων ανά σημείο σφράγισης και το ότι έγινε ρύθμιση της ακρίβειας του συστήματος στο μηδέν.

3. Μετά από κάθε διενέργεια επισκευής και συντήρησης του συστήματος, εκδίδεται νέο δελτίο, από την εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα ή από άλλη εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία και αναλαμβάνει τη συντήρηση του συστήματος, στο οποίο και αποτυπώνονται, πέραν των ως άνω στοιχείων, τύπος και σειριακοί αριθμοί εξαρτημάτων που απομακρύνθηκαν και τα αντίστοιχα στοιχεία των εξαρτημάτων που αντικατέστησαν τα προηγούμενα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα. Το δελτίο αυτό διατηρείται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου με ευθύνη του πλοιάρχου. Διατηρούνται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου και τίθενται στη διάθεση των αρχών δελτία των τελευταίων πέντε (5) ετών και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

4. Το σύστημα μέτρησης υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο ρύθμισης στο μηδέν ετησίως και επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας του κάθε τρία (3) χρόνια. Η διενέργεια των δοκιμών επαλήθευσης γίνεται από κατάλληλα κοινοποιημένο οργανισμό ή εργαστήριο διαπιστευμένο, κατά ISO 17025 στο σχετικό πεδίο. Τα σχετικά προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, έγγραφα (π.χ. τεχνική αναφορά, δελτίο, πιστοποιητικό) φυλάσσονται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου με ευθύνη του πλοιάρχου και τίθενται στη διάθεση των αρχών για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

5. Για τη διασφάλιση των μετρήσεων της φορτωθείσας και εκφορτωθείσας ποσότητας του μεταφερόμενου ναυτιλιακού καυσίμου καταγράφονται σε κατάλληλο τεχνικό σχέδιο υποχρεωτικά, με ευθύνη του πλοιοκτήτη οι σωληνογραμμές/οδεύσεις που παρέχουν πρόσβαση σε κάθε δεξαμενή και σφραγίζονται, με ηλεκτρονικές και ιχνηλάσιμες σφραγίδες, όλες οι σωληνογραμμές/οδεύσεις που δεν είναι αναγκαίες για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των μεταφερόμενων καυσίμων. Επίσης με ηλεκτρονικές και ιχνηλάσιμες σφραγίδες σφραγίζονται όλες οι προσβάσεις στις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων (καπάκια, βάνες, βάνες αναρρόφησης και ανθρωποθυρίδες) σε βάνες ή και αντλίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη φόρτωση/εκφόρτωση και πρέπει να απομονωθούν καθώς και όλες οι προσβάσεις στις δεξαμενές αποβλήτων (slops) του πλωτού εφοδιαστικού μέσου.

Τα σημεία σφράγισης του προηγούμενου εδαφίου ελέγχονται από μικτό κλιμάκιο που εκδίδει πρακτικό καταλληλότητας, το οποίο κλιμάκιο δύναται να καθορίσει πρόσθετα σημεία σφράγισης που διενεργείται με ευθύνη του πλοιοκτήτη, προκειμένου να εκδοθεί το ανωτέρω πρακτικό. Η συγκρότηση, ο τρόπος λειτουργίας και οι λοιπές λεπτομέρειες σύστασης και λειτουργίας του μικτού κλιμακίου δέον όπως ορισθούν με μεταγενέστερη ΚΥΑ των αρμοδίων Υπουργών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 7
Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού, συλλογής και αποστολής δεδομένων στο Κέντρο


1) Το Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων σε πλωτά εφοδιαστικά μέσα ναυτιλιακών καυσίμων υποχρεούται να περιλαμβάνει κυρίως:

α) μονάδα εντοπισμού θέσης (Global Navigation Satellite System − GNSS), η οποία ορίζεται ως η διάταξη λήψης και επεξεργασίας χρόνο-σημάτων GNSS που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από συστοιχία ΜΕΟ (Medium Earth Orbiting) δορυφόρων. H μονάδα αυτή θα πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα τρέχοντα συστήματα λήψης GPS/GLONASS/GALILEO.

β) μονάδα συλλογής και αποστολής δεδομένων θέσης, κατάστασης ηλεκτρικής/ ηλεκτρονικής σφράγισης της παραγράφου 5 του άρθρου 6, καθώς και τα δεδομένα που παράγονται από το μετρητικό σύστημα.

Η μονάδα υλοποιεί πρωτόκολλα επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρισης, μέσω των εξής τεχνολογιών : αα) κινητής τηλεφωνίας (GPRS/3G/HSPA), ββ) δορυφορικές τηλεπικοινωνίες (satellite communications).

2) Οι κύριες απαιτήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 8
Εγκατάσταση Συστήματος και Έλεγχοι


Η εγκατάσταση και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού, συλλογής και αποστολής δεδομένων στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους και της εταιρείας που το εγκαθιστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 9
Δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων


Πριν την έναρξη λειτουργίας στις νέες συνθήκες όπως ορίζει η παρούσα ΚΥΑ, θα πρέπει κάθε πλωτό εφοδιαστικό μέσο και αφού έχει εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων διατάξεων/ συσκευών, να υποβληθεί σε έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της συνολικής διαδικασίας διενέργειας πετρελεύσεων (Bunkering).

Άρθρο 10
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής


Το σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών ναυτιλιακών καυσίμων από πλωτά εφοδιαστικά μέσα και το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων εγκαθίστανται στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ΄αριθμ. 4170 ΕΞ 2015/15.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2722), όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Παραβάσεις- Έλεγχοι-Κυρώσεις

1. Τα προβλεπόμενα στην παρούσα Κ.Υ.Α. στοιχεία, είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και αξιοποιούνται στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων.

2. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, πέραν των λοιπών ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 260).

Άρθρο 12

1. Στο Πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ 4170 ΕΞ 2015 15.12.2015 Κ.Υ.Α. Η λέξη «μεταφορικά» διαγράφεται.

2 . Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ 4170 ΕΞ 2015 15.12.2015 Κ.Υ.Α., τροποποιείται ως εξής:

Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν εντός (12) μηνών ή στον πρώτο κατά το νόμο δεξαμενισμό, από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις προδιαγραφές, ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου εισροών-εκροών και ένα μήνα μετά την εγκατάσταση, να αποστέλλουν καθημερινά στοιχεία στην Γ.Γ.Π.Σ. Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία αποστολής καθορίζονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας αποφάσεως.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος


1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1 - Δορυφορικός Δέκτης Εντοπισμού Θέσης (Global Navigation Satellite System − GNSS)
2 - Ασύρματη Μετάδοση Γεωγραφικού Στίγματος, ταχύτητας, πραγματικού χρόνου, κατάστασης ηλεκτρικής/ ηλεκτρονικής σφράγισης δεξαμενών, βανών καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται από το μετρητικό σύστημα εισροών-εκροών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Άρθρου Α.
3 - Συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2004/108/ΕΚ (ΕΜC), 2006/95/ΕΚ (LVD), 1999/5/ΕΚ
4 - Σήμανση CE όπως προβλέπεται από τις Οδηγίες στις οποίες υπόκειται το σύστημα
5 - Δήλωση Συμμόρφωσης CE, με τις απαιτήσεις των Οδηγιών με τις οποίες συμμορφώνεται το σύστημα και σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης 768/2008/ΕΚ
6 - Πλήρης Τεχνικός Φάκελος ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει:
- Γενική περιγραφή της συσκευής
- Αποδεικτικά στοιχεία (Εκθέσεις δοκιμών) όσον αφορά τη συμμόρφωση με τυχόν εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί.
- Εάν δεν έχουν εφαρμοστεί εναρμονισμένα πρότυπα ή έχουν εφαρμοστεί εν μέρει, περιγραφή των ληφθέντων μέτρων για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων εκπομπής και ατρωσίας της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης της συσκευής
- Δήλωση του Κοινοποιημένου Οργανισμού στην περίπτωση που αυτό απαιτείται.
7 - Αναγνώριση με αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς
8 - Πληροφορίες/Οδηγίες στα Ελληνικά και Πληροφορίες/Οδηγίες συντήρησης στα ελληνικά ή αγγλικά
9 - Υδατοστεγές κουτί προδιαγραφών IP66 ή καλύτερο
10 - Ηλεκτρονικά/πλακέτες/sim κάρτα σε κουτί που να σφραγίζεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκαταστάτη-συντηρητή με ιχνηλάσιμες σφραγίδες μιας χρήσης που φέρουν μοναδικό αριθμό σειρά την επωνυμία του κατασκευαστή ή του εγκαταστάτη-συντηρητή, προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
11 - Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνεχούς τροφοδότησής της απευθείας από την κύρια πηγή ισχύος του σκάφους
- Η συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις της τάσης
- Η συσκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 10 ημερών
- Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας πρέπει να δηλώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστή.
12 - Εσωτερική Μνήμη αποθήκευσης ιστορικού για 30 ημέρες
13 - Δυνατότητα αποστολής στίγματος τουλάχιστον ανά 10 δευτερόλεπτα.
14 - Είσοδος κατάλληλη για την διασύνδεση και επικοινωνία με το μετρητικό σύστημα εισροών – εκροών
15 - Είσοδος κατάλληλη για την διασύνδεση και επικοινωνία με το ηλεκτρικό/ ηλεκτρονικό σύστημα σφράγισης Δεξαμενών, Βανών
16 - Δυνατότητα καταγραφής του κωδικού ΔΙΠΕΝΑΚ του πλοίου και συσχετισμό με το ΙΜΕΙ της επικοινωνιακής μονάδας GSM/GPRS/3G.
17 - Σύστημα ασφάλειας το οποίο θα εξασφαλίζει ότι ανιχνεύεται κάθε δυνατή αφαίρεση της συσκευής από το σημείο τοποθέτησής της
18 - Να διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας από εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
19 - Να μην υπάρχει φυσική πρόσβαση σε interface για τον προγραμματισμό της πλακέτας, πχ.( jtag)
20 - Κλείδωμα του interface για τον προγραμματισμό της πλακέτας, πχ.( jtag)
21 - Απαγορεύεται η υλοποίηση επί της πλακέτας της συσκευής οποιασδήποτε ασύρματης τεχνολογίας πέραν του συστήματος αποστολής δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικής επικοινωνίας
22 - Μέθοδος ανίχνευσης παραβίασης του κουτιού της συσκευής καθ οιονδήποτε τρόπο (δεν αρκεί μόνο η ανίχνευση ανοίγματος του καπακιού)
23 - Alarm όταν τo κουτί της συσκευής παραβιαστεί θα αποστέλλεται στο Κέντρο.
- Alarm όταν χαθεί το σήμα των δορυφόρων και σε περίπτωση αποσύνδεσης ή παρεμπόδισης της κεραίας, ή θραύση ή αποσύνδεση του καλωδίου από τη συσκευή και την κεραία (δορυφορική ή/και GPRS/GSM), το οποίο θα καταγράφεται τοπικά και θα αποστέλλεται στο Κέντρο όταν επαναλειτουργήσει η επικοινωνία
24 - Αποστολή στο Κέντρο, μηνύματος Alarm στο κέντρο όταν αποσυνδεθεί (ή επανασυνδεθεί) ή υπάρξει απώλεια κύριας τροφοδοσίας.
- Όταν η κύρια ισχύς επανακτάται, η συσκευή πρέπει να επανέρχεται στην κανονική λειτουργία της με τις ρυθμίσεις που υπήρχαν κατά τη στιγμή απώλειας της ισχύος και όχι με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
25 - Αποθήκευση ενός Alarm όταν χαθεί το σήμα GPRS και αποστολή του στο Κέντρο όταν αυτό καταστεί δυνατό.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Πηγή: Taxheaven