Αριθ. πρωτ.: 282/25.4.2016 Σχετικά με τα βεβαιωμένα από την Εφορία πρόστιμα για διόδια

Αριθ. πρωτ.: 282/25.4.2016 Σχετικά με τα βεβαιωμένα από την Εφορία πρόστιμα για διόδια

Παπάγου 25.04.2016
Αρ. Πρωτ 282

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Tμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα βεβαιωμένα από την Εφορία πρόστιμα για διόδια

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3935/11.3.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Σπύρος Δανέλλης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη
2) Υπ. Οικονομικών - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή για τα εξείς:

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ασκεί δραστηριότητες εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου βάσει σχετικής ρύθμισης του άρθρου 17, παραγρ. 1 του Ν.3212/2003. Μέχρι σήμερα, Μάρτιος 2016, λειτουργούν κατά μήκος της 7 μετωπικοί σταθμοί διοδίων.

Με τις Δ1/2597/25.8.2010 (ΦΕΚ1510 Β/07.09.2010), Δ17/05/150/ΦΝ393/6.10.2011 (ΦΕΚ 2235 Β /06.10.2011), Δ17α/011/109/ΦΝ393/11.7.2012(ΦΕΚ 2125 Β /12.07.2012), 6686/14.11.2014 (ΦΕΚ 3086 Β/17.11.2014), Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών ΥΠΥΜΕΔΙ και Οικονομικών, επιβλήθηκε ειδικό τέλος κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια) υπέρ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το οποίο και εισπράττει.

Με την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων επιτυγχάνεται η αποπληρωμή των δαπανών κατασκευής, της λειτουργίας, της συντήρησης, η βελτίωση και η επέκταση του αυτοκινητοδρόμου καθώς και των καθέτων αυτού οδικών αξόνων. 

Στις περιπτώσεις μη καταβολής του ειδικού τέλους κυκλοφορίας ορίζεται από τις προαναφερόμενες ΚΥΑ ότι:

1) Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχετικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας.

2) Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το εικοσαπλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με κατάθεση του αντιστοίχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και αποδεικνύεται με αποστολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία, αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης.

3) Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρείας στο πενηνταπλάσιο της αξίας των διοδίων. Αντίγραφο της παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 89 Α') «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.».

4) Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατά τη διέλευσή του από το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής των σχετικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε ειδικό έγγραφο με τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής», το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και ο καθένας κρατάει από ένα αντίγραφο. Στο παραπάνω έντυπο αναγράφεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει εντός 20 ημερών την αξία των διοδίων, άλλως θα έχει εφαρμογή η διάταξη της παραπάνω παραγράφου.

Ο Βουλευτής ισχυρίζεται, με τις τοποθετήσεις του, ότι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, δε θα εισπράξει όπως οφείλει, σύμφωνα με το νόμο, τέλη διοδίων από χρήστες οι οποίοι κατά τη διέλευσή τους από το σταθμό διοδίων είτε δήλωσαν αδυναμία καταβολής των σχετικών διοδίων είτε έκαναν διέλευση οχήματος χωρίς επίσης την καταβολή των σχετικών διοδίων.

Ο παραπάνω ισχυρισμός είναι λανθασμένος, διότι η απόφαση αφορά την αναστολή νια διάστημα δύο (2) μηνών και όχι την ανάκληση των βεβαιώσεων ή της είσπραξης επιβληθέντων προστίμων σε πολίτες, που δεν κατέβαλαν διόδια στην Εγνατία Οδό,όπως αυτό φαίνεται στην με υπ' αριθμ. 889725.02.2016 Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας,την οποία επισυνάπτουμε. 

Μετά από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης η Εγνατία Οδός Α.Ε. με αίτημα προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) ζήτησε να αναστείλουν τις βεβαιώσεις ή την είσπραξη επιβληθέντων προστίμων για διάστημα δύο (2) μηνών.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του βουλευτή για το κόστος κατασκευής της Εγνατίας Οδού και τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας της, σας ενημερώνουμε για τα εξείς:

Τα 670 χλμ της Εγνατίας Οδού κόστισαν (κατασκευή, μελέτη, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ, λειτουργικά)συνολικά 5,5 δις € (χωρίς ΦΠΑ) όπου 45% ήταν κοινοτική συνδρομή,40% δάνεια από την ΕΤΕΠ και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Τα έσοδα το έτος 2014 και 2015 από τα διόδια του Άξονα ήταν 57.553.591,69 € και 62.578.670,92 € αντίστοιχα,ενώ το συνολικό ποσό των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, διοδίων, σηματοδότησης, ΟΚΩ κλπ ήταν 39.023.899 € και 48.021.100 € αντίστοιχα.

Όπως προκύπτει συνεπώς από τα παραπάνω,τα ετήσια έσοδα υπερτερούν κατά πολύ των ετησίων εξόδων της Εταιρείας, οπότε η Απόφαση για δίμηνη αναστολή είσπραξης των προστίμων δε θα επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.

Σχετικά με το ερώτημα 3, το Υπουργείο μας δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Πηγή: Taxheaven