Αριθ. πρωτ.: 823/21.4.2016 Θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες από τους Δήμους - Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αριθ. πρωτ.: 823/21.4.2016 Θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες από τους Δήμους - Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αθήνα, 21-04-2016
Αριθ. πρωτ.: 823

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/νση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Παννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
-κ. Βαρδάκη Σωκράτη -κ. Γάκη Δημήτριο -κα Γεννιά Γεωργία -κ. Δέδε Ιωάννη -κ. Εμμανουηλίδη Δημήτριο -κα Θελερίτη Μαρία -κα Καββαδία Ιωαννέτα -κ. Λάτπτα Σπυρίδωνα -κ. Μηταφίδη Τριαντάφυλλο -κ. Μιχελή Αθανάσιο -κ. Μουμουλίδη Θεμιστοκλή -κ. Μπαλλή Συμεών -κ. Μπαξεβανάκη Δημήτριο -κ. Μπάρκα Κωνσταντίνο -κ. Ντζιμάνη Γεώργιο -κ. Ουρσουζίδη Γεώργιο -κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο -κ. Παπαφιλίππου Γεώργιο -κ. Παυλίδη Κωνσταντίνο -κ. Πρατσόλη Αναστάσιο -κ. Σκουρολιάκο Παναγιώτη -κα Σκούφα Ελισσάβετ -κ. Σπαρτινό Κωνσταντίνο -κα Σταματάκη Ελένη -κ. Συρίγο Αντώνιο -κα Τελιγιορίδου Ολυμπία -κ. Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρο -κ. Τσόγκα Γεώργιο -κ. Ψυχογιό Γεώργιο

Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4281/28.3.2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, με θέμα «Θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες από τους Δήμους», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο 259 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α707-06-2010), ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε οι πόροι αυτής να τελούν σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων του Κράτους.

Έτσι, η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων και κατανέμονται, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 3 του Ν.3852/2010, με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιείται και η κατανομή στους Δήμους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που αφορούν στην καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους.

Σύμφωνα δε με σχετική νομολογία, η αναγκαστική εκτέλεση, προκειμένου να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά των Δήμων, γίνεται με κατασχέσεις της ιδιωτικής περιουσίας αυτών, ενώ αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου, οι οποίες έχουν ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού. Ως απαιτήσεις που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου αλλά και ταυτοχρόνως συνιστούν και χρηματικές απαιτήσεις που έχουν ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού και, επομένως, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, νοούνται, προεχόντως, τα κεφάλαια τα οποία αποδίδονται στους Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εφόσον τόσο από το νόμο όσο και από τις οικείες αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκύπτει ότι αφορούν και αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμ. 545/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 61858/2005/23.5.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, οι Κ.Α.Π. είναι έσοδα ακατάσχετα.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Πηγή: Taxheaven