ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 58/26.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 58/26.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

Καλλιθέα, 26.04.2016
Αριθμός απόφασης: 58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604503
ΦΑΞ : 2131604567
e-mail : yee.ny@mofadm.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ισχύουν.
β.Των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015.
γ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29.08.2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΠΟΛ 1002/2013 (ΦΕΚ Β΄55/16.1.2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 01.01.2014.

4. Τις διατάξεις της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (ΦΕΚ 54/Β΄/16.01.2014), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 239/17-02-2015).

5. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 9.4.2014 (ΦΕΚ/τ. Β΄/17-04-2014) απόφαση για «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» του Προϊσταμένου της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών.

7. Την ΠΟΛ.1144/3.7.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης».

8. Την ΠΟΛ.1140/1.7.2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών για την «Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)».

9. Την ΠΟΛ.1192/12.8.2014 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 1β’ του άρθρου 232 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», αναφορικά με την αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (ήδη μετονομασθείσας σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), καθώς και της προθεσμίας για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών από την ως άνω Υπηρεσία, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

10. Την με αρ. ……………/……… πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς για τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που εφαρμόστηκαν σε βάρος του ………………… (ΑΦΜ ………………..), με αντικείμενο εργασιών ……………… και διεύθυνση κατοικίας ……………………, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, σε συνδυασμό με αυτές της ΠΟΛ. 1282/2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε.

11. Την από ………… Ειδική Έκθεση Ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. (Περιφ/κή Δ/νση Αττικής- Αιγαίου), σχετικά με τον ανωτέρω.

12. Την από 29.12.2015 και με αρ. πρωτοκόλλου ………….., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ενδικοφανή προσφυγή του ………………. (ΑΦΜ ……………..).

13. Την με αριθ. πρωτ. …………./15.01.2016 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς επί της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής.

14. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 29.12.2015 και με αρ. πρωτ. …………….. ενδικοφανούς προσφυγής του ……………….. (ΑΦΜ …………………) για την ακύρωση και εξαφάνιση της με αριθ. …………/……….. πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, με την οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο προσφεύγων, στην με αριθ. πρωτ. …………… ενδικοφανή προσφυγή του, αιτείται την ακύρωση και εξαφάνιση της με αριθ. πρωτ. ………/………… πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, επικαλούμενος τα κάτωθι:

Α. Η προσβαλλόμενη πράξη είναι νομικά πλημμελής, καθόσον ήταν καθ’ όλα νόμιμες οι συναλλαγές του, ως ……………………., με την εταιρεία «……………..», η οποία συνιστούσε μια εκ των προμηθευτών του σε …………………...

Β. Η επιβολή των μέτρων θα οδηγήσει στην οικονομική καταστροφή του, καθόσον με τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών καθίσταται αδύνατη η χρηματοδότηση της επιχείρησής του, η ανάληψη ιδιωτικών και δημόσιων έργων και η κάλυψη των υποχρεώσεών του, ενώ περαιτέρω θίγεται η φερεγγυότητα, το κύρος και η φήμη του, με αποτέλεσμα να υφίσταται αναίτια ηθική βλάβη.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013: «ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης …».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, «5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. ….. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.».

Επειδή, στα πλαίσια της διαφοράς, η οποία γεννάται από την έκδοση πράξεως της φορολογικής αρχής περί επιβολής των κατ’ άρθρο 46 του ν. 4174/2013 μέτρων, δεν ερευνώνται λόγοι σχετικοί με την τέλεση ή μη των παραβάσεων, οι οποίοι μπορούν να προβληθούν στα πλαίσια άσκησης αυτοτελούς ενδικοφανούς προσφυγής ουσίας κατ’ άρθρο 63 Κ.Φ.Δ., άλλα εξετάζεται μόνον εάν, ενόψει των διαπιστώσεων του ελέγχου και των πιθανολογούμενων παραβάσεων, όπως απαριθμούνται στην σχετική διάταξη, συντρέχουν οι νόμιμες ουσιαστικές προϋποθέσεις, λόγω διακινδυνεύσεως των συμφερόντων του Δημοσίου, για την επιβολή των σχετικών περιορισμών (πρβλ. ΣτΕ 2297/2015, ΣτΕ 2797/2009 επταμ., ΣτΕ 1198/2012 επταμ.).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατόπιν της με αριθ. …………… εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου του Σ.Δ.Ο.Ε (Περιφ/κή Δ/νση Αττικής-Αιγαίου) διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στον προσφεύγοντα τα αποτελέσματα του οποίου διατυπώθηκαν στην οικεία Ειδική Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 46 του ν.4174/2013 του Σ.Δ.Ο.Ε (Περιφ/κή Δ/νση Αττικής-Αιγαίου), σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι ο ελεγχόμενος, κατά τη χρήση 2006 ζήτησε, έλαβε και καταχώρησε δώδεκα (12) στο σύνολό τους εικονικά ως προς τη συναλλαγή φορολογικά στοιχεία (εκδόσεως της επιχείρησης «………….» με Α.Φ.Μ. …………….), συνολικής καθαρής αξίας 710.120,00€, ήτοι ποσού που υπερβαίνει τα όρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4171/2013, με τα οποία αύξησε τις δηλωθείσες δαπάνες-αγορές της επιχείρησής του, επωφελήθηκε δε (σχετικά με την απόδοση φόρων) τόσο από τον συμψηφισμό του Φ.Π.Α. όσο και από την μείωση του καθαρού αποτελέσματος της δραστηριότητάς του και την αναλόγως μειωμένη φορολόγησή του. Ακολούθως, επιβλήθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος, με την με αριθ. πρωτ. ……………/………….. πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του Ν. 4337/2015.

Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, στο σύνολό τους, δεν εμπίπτουν στα πλαίσια εξέτασης της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46 παρ. 5 και 6 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν στοιχείο κρίσης της παρούσας προσφυγής, αφού δεν θίγουν το κύρος των διασφαλιστικών μέτρων. Επομένως δε, αλυσιτελώς προβάλλονται.

Επειδή, εξάλλου, τα επίμαχα μέτρα σκοπούν στην διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, έχουν χαρακτήρα «ειδικό», «επείγοντα» και «προσωρινό», ήτοι για μέρος της περιουσίας των φορολογουμένων (50%), λειτουργούν «προληπτικά» και λαμβάνονται ως «εξαιρετικά», σε ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και πολύ περισσότερο σε περιπτώσεις, που αφορούν την έκδοση αλλά και τη λήψη και χρήση εικονικών και πλαστών στοιχείων, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Οι δε περιορισμοί, που επιβάλλονται στην απόλαυση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας του διοικούμενου με τα εν λόγω μέτρα, δεν επιφέρουν μόνιμη αλλαγή στην περιουσιακή του κατάσταση, ούτε αναιρούν τον πυρήνα του δικαιώματος, γεγονός που συμβαίνει όταν η άσκησή του υποβάλλεται σε απόλυτες απαγορεύσεις ή δυσχεραίνεται υπέρμετρα με εκτεταμένους ή υπερβολικούς κατά περιεχόμενο ή κατά τόπο ή κατά χρονική διάρκεια περιορισμούς, αλλά περιορίζουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένους τρόπους άσκησής του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου-παραβάτη, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού, προτού ο ίδιος προλάβει να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να αποσύρει τις καταθέσεις του, πριν από το στάδιο οριστικοποιήσεως των φορολογικών εγγραφών (ΣτΕ 2297/2015, ΣτΕ 399/2015, ΣτΕ 1372/2014, ΣτΕ 2199/2013 επταμ., ΣτΕ 1159/2012). Συνεπώς, ουδεμία βλάβη επέρχεται σε βάρος του εκάστοτε φορολογούμενου-παραβάτη, καθώς έχει κάθε δυνατότητα πίστωσης και χρήσης των τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών του, αφού δεν δεσμεύονται εξ ολοκλήρου, ενώ μεταξύ των πιστοποιητικών που απαγορεύεται να χορηγούνται σε αυτόν, σε περίπτωση λήψης των ανωτέρω μέτρων σε βάρος του, περιλαμβάνονται περιοριστικά και μόνο αυτά που απαιτούνται για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και τα οποία με κανέναν τρόπο δεν οδηγούν στην οικονομική εξόντωσή του, αφού τα στοιχεία αυτά δεν προσημειώνονται, κατάσχονται ή εκπλειστηριάζονται και έχει τη δυνατότητα να τα διαχειριστεί με κάθε τρόπο.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 63 του ν. 4174/2013, εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκείται η παρούσα προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόστηκαν τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με την υπ’ αρ. ………/……….. πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυε πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, σε βάρος του προσφεύγοντα, εξακολουθούν να υφίστανται.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αριθ. πρωτ. …………../29.1./2015 ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση της υπ’ αρ. ………/………. πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, με την οποία εφαρμόστηκαν σε βάρος του ………………. (ΑΦΜ ………………..) τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυε πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).

Πηγή: Taxheaven