ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απόφ. ενδικ. προσφυγής 384/26.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απόφ. ενδικ. προσφυγής 384/26.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Θεσσαλονίκη 26/04/2016
Αριθμός απόφασης: 384

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατίας 45
Ταχ. Κώδικας: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313333252
ΦΑΞ: 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (Φ.Ε.Κ. 170Α726-07-2013).

β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69)

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της με αριθμό Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1.893Β'/2013) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της με αριθμό Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 3.367Β'/2013) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 3.250Β'/04-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 (ΦΕΚ Β' 165/19-1-2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.4.2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016/3.3.2016 (ΦΕΚ Β' 748/21-3-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

θ. Της ΠΟΛ.1002/2.1.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 55Β716-01-2014).

2. Την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1069/4.3.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με ημερομηνία κατάθεσης ……………./2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………. Ενδικοφανή Προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………….» και Α.Φ.Μ……………. κατά της υπ. αριθ. υπ. αριθ…………….2015 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ…………….

4. Την με αριθμό …………….2015 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ……………. για τη φορολογική περίοδο
2007.

5. Την με ημερομηνία 11/01/2016 και 12/04/2016 Εισήγηση βάσει του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) επί της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    με την οποία εισηγείται την απόρριψή της.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου επί υποβληθείσας Ενδικοφανούς Προσφυγής (άρθρο 63 του Ν.4174/2013) του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσής μας όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από ……………./2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………. Ενδικοφανούς Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………….» και Α.Φ.Μ……………. , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ. αριθ…………….-2015 προσβαλλόμενη οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου 2007, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ……………. καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας συνολικό ποσό φόρου με προσαυξήσεις ύψους 298.791,06 €.

Η διαφορά φόρου προέκυψε με αφορμή το με αρ. πρωτ…………….2013 πληροφοριακό δελτίο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας , το οποίο συντάχθηκε σε συνέχεια σχετικού δελτίου πληροφοριών από την αρχή καταπολέμησης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης , βάσει του οποίου προέβη σε σχετική έρευνα στον Κο ……………. με Α.Φ.Μ……………., κάτοικο ……………., αναφορικά με κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών το 2013 στις Τράπεζες…………….και…………….

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον Κο…………….διαπιστώθηκε ότι αυτός με βάση το με αριθμό …………….2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου …………….προέβη στην πώληση ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 10.494,18 τ.μ., στην τοποθεσία……………., στην προσφεύγουσα επιχείρηση με αναγραφόμενο τίμημα επί του συμβολαίου 634.907,00 ευρώ, ίσο με την προσδιοριζόμενη αξία, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ……………., κατ' αντικειμενικό προσδιορισμό.

Το ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας από την διεξαχθείσα έρευνα και διασταύρωση στοιχείων διαπίστωσε ότι το συμφωνηθέν τίμημα της ανωτέρω αγοραπωλησίας δεν ήταν 634,907,00 ευρώ, αλλά συνολικά 2.100.000,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα το ποσό των 2.100.000,00 ευρώ αποτελεί άθροισμα των επιταγών Τραπέζης ……………. που δόθηκαν στον πωλητή Κο ……………. για την εξόφληση του τιμήματος με στοιχεία επιταγών:

1)    Αρ. επιταγής …………….2007 αξίας 634.907,00 ευρώ, ίσης με την αναγραφόμενη επί του συμβολαίου αντικειμενική αξία, εκδόσεως……………. (αγοραστής).

2)    Αρ. επιταγής …………….2007 αξίας 1.465.093,00 ευρώ, ίση με την διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης επί του συμβολαίου αντικειμενικής αξίας και της συμφωνηθείσας. Η επιταγή εκδόθηκε από τον ……………., που ήταν εκείνη την περίοδο Δ/νων Σύμβουλος της αγοράστριας εταιρείας…………….

Για την παραπάνω αγοραπωλησία υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ……………. στις …………….2007 η υπ'αριθ. ……………./2007 δήλωση Φ.Μ.Α., για την οποία ο αναλογών φόρος μεταβίβασης μαζί με το δημοτικό τέλος ύψους 58.546,88€, καταβλήθηκε δε αυτός με το υπ' αριθ…………….2007 διπλότυπο είσπραξης στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ…………….

Δεδομένου ότι ο έλεγχος διαπίστωσε ότι το συνολικό τίμημα ήταν μεγαλύτερο του δηλωθέντος στην υποβληθείσα δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου, αυτή κρίθηκε ως ανακριβής κατά το συνολικό ποσό που διαπιστώθηκε ότι πληρώθηκε, πλέον αυτού που καθορίστηκε ως φορολογική αξία στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο που συντάχθηκε ήτοι 1.465.093,00€ (2.100.000,00€ - 634.907,00€)

Η προσφεύγουσα εταιρεία , με την υπό κρίση Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ……………., προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή Φ.Μ.Α.

β) Το αναγραφέν τίμημα στο συμβόλαιο αποτελεί και το πράγματι καταβληθέν τίμημα , ενώ η κρίση του ελέγχου για τίμημα ποσού 2.100.000 ευρώ είναι αναιτιολόγητη μιας και θεμελιώθηκε, αφενός στη δήλωση του πωλητή και αφετέρου στην είσπραξη από μέρους του τραπεζικής επιταγής εκδόσεως του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου ……………., και ότι σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει η φορολογική αρχή.

γ) Ο επιβληθείς πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας έπρεπε να υπολογισθεί σε ποσοστό 75% βάσει του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν.820/1978 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.2563/1985

Επειδή, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

-Στις διατάξεις του άρθρου 12§3 του Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245Α') ορίζεται ότι το δικαίωμα του δημοσίου προς επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από του τέλους του έτους εντός του οποίου επεδόθη η δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως.

Περαιτέρω με τους παρακάτω νόμους παρατάθηκε διαδοχικά το δικαίωμα του δημοσίου ως ακολούθως:

-Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 Ν.3888/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3899/2010, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2010, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2011.

-Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.4002/2011, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012.

-Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4098/2012 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις 31/12/2012, παρατείνεται μέχρι 31/12/2013.

-Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4203/2013 οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων που λήγουν στις 31.12.2013 παρατείνονται κατά δύο έτη από τη λήξη τους (ήτοι μέχρι 31-12-2015) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου μέχρι τις 31.12.2013 και συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και

β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

-Σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 37 του Ν.4141/2013, οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά.

Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 11 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:«. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.»

Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 72§3 Ν. 4174/2013 (πρώην άρθρο 66) ορίζεται ότι: «....Σε περίπτωση κατά την οποία, έως τις 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιονδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννομες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται».
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του αν. ν. 1521/1950 όπου: «Η επαλήθευσις των επιδοθεισών δηλώσεων, η σύνταξις των φύλλων ελέγχου και των φορολογικών καταλόγων και η κοινοποίησις αποσπασμάτων αυτών, αι ενστάσεις κατά των εν τοις φορολογικοίς καταλόγοις εγγραφών και τα της επιδόσεως και εκδικάσεως αυτών, οι εφέσεις κατά των εκδοθεισών συνεπεία ενστάσεων αποφάσεων και τα της επιδόσεως και εκδικάσεως των εφέσεων, τα των παραβόλων και δικαστικών δαπανών, τα της βεβαιώσεως του φόρου και εν γένει η διαδικασία της βεβαιώσεως του φόρου διέπονται υπό των διατάξεων του Κώδικος φορολογίας καθαρών προσόδων, εφ' όσον δεν ρυθμίζονται άλλως δια διατάξεων του παρόντος νόμου..» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955 όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν.2238/1994 όπου ορίζεται ότι «Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα (και προκειμένου για το Φ.Μ.Α. η φορολογητέα αξία) του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου.. »

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο χρόνος παραγραφής για την υπό κρίση υπόθεση δεν είχε εκπνεύσει κατά την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων , μιας και ο έλεγχος διενεργήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ…………….2015 εντολής ελέγχου της Δ.Ο.Υ……………. η οποία εκδόθηκε σε αντικατάσταση της με αριθμό …………….2013 εντολής ελέγχου, και η οποία αναφέρεται στο με αριθμό …………….2015 Σημείωμα ελεγκτικών διαπιστώσεων το οποίο κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα την…………….2015,.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του α.ν. 1521/1950: «Εφ' εκάστης εξ επαχθούς αιτίας μεταβιβάσεως ακινήτου ή πραγματικού επί ακινήτου δικαιώματος ως και επί μεταβιβάσεως πλοίου υπό ελληνικήν σημαίαν επιβάλλεται φόρος επί της αξίας αυτών.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περ. ε' του α.ν. 1521/1950: «Δια τον καθορισμόν της αξίας του ακινήτου ή του πραγματικού δικαιώματος επί του ακινήτου ή του πλοίου λαμβάνεται υπ' όψει:.. ε) η ημέρα της υπογραφής του οριστικού συμβολαίου εις τα λοιπάς περιπτώσεις.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του α.ν. 1521/1950: «Ακίνητα λογίζονται τα κατά τα άρθρα 948 και 953 του Αστικού Κώδικος χαρακτηριζόμενα ως τοιαύτα…………….5.

Ως αξία λογίζεται η αγοραία αξία την οποίαν έχει το ακίνητον ή το πραγματικόν επί του ακινήτου δικαίωμα ή το πλοίον κατά την ημέραν της μεταβιβάσεώς των.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν 1249/1982 για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές τιμές. Δεν εφαρμόζονται μόνο όταν ο φορολογούμενος αμφισβητήσει τις προκαθορισμένες τιμές με προσφυγή ή κατ εξαίρεση σε περίπτωση που στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο το τίμημα είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση το τίμημα.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 6 του Ν 1882/1990 ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο τίμημα μεταβίβασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο και η διαφορά μεταξύ της αξίας (αγοραίας ή αντικειμενικής) βαρύνει τον αγοραστή .

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της παρ 11 του άρθρου 2 του Ν 2892/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν 2948/2001 ορίζεται ότι ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ορίζεται σε ποσοστό 7% για μέχρι 15.000 ευρώ τμήμα της αγοραίας αξίας και σε 9% για πέρα του ποσού αυτού τμήμα αυτής. 15.000,00. Οι παραπάνω συντελεστές Φ.Μ.Α. προσαυξάνονται από 7% σε 9% και από 9% σε 11% αντίστοιχα , όταν το ακίνητο που μεταβιβάζεται βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή που λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία (άρθρο 1 Ν.Δ. 3563/56, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του Ν.2892/2001).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση όπως προέκυψε από το με αριθμ.πρωτ…………………………………………………………………..2013 πληροφοριακό δελτίο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρικής Μακεδονίας, από την διεξαχθείσα έρευνα και διασταύρωση στοιχείων προέκυψε ότι το συμφωνηθέν τίμημα αγοραπωλησίας του πωληθέντος προαναφερόμενου αγροτεμαχίου, δεν ήταν 634,907,00 ευρώ, αλλά συνολικά 2.100.000,00 ευρώ.

Επειδή, όπως προέκυψε από την από ………………./2013 και με αριθμό πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου του ΣΔΟΕ …………….2013 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ο Κος………………, πωλητής του προαναφερόμενου αγροτεμαχίου , έλαβε ως τίμημα για την πώληση του προαναφερόμενου αγροτεμαχίου το συνολικό ποσό των 2.100.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί άθροισμα των επιταγών Τραπέζης ……………… που δόθηκαν σ' αυτόν για την εξόφληση του τιμήματος με στοιχεία επιταγών: 1) ………………2007 αξίας 634.907,00 ευρώ, ίσης με την αναγραφόμενη επί του συμβολαίου, αντικειμενική αξία εκδόσεως……………… (αγοραστής), και 2) Αρ.επιταγής ………………2007
αξίας 1.465.093,00 ευρώ, ίσης με την διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης επί του συμβολαίου αντικειμενικής αξίας και της συμφωνηθείσας. Η επιταγή εκδόθηκε από τον……………… . με ΑΦΜ………………, που ήταν εκείνη την περίοδο Δ/νων Σύμβουλος της αγοράστριας εταιρείας.

Επειδή, όπως προκύπτει από την μελέτη και την αξιολόγηση, που διενήργησε η Δ.Ο.Υ.………………, της υφιστάμενης στο υποσύστημα taxis με αριθμό καταχώρησης ……………… δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 του φυσικού προσώπου ………………, ο οποίος είχε την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου της ανώνυμης - προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «……………….», και ο οποίος εξέδωσε την επιταγή με αριθμό ………………2007, η οποία εισπράχθηκε από τον πωλητή του ακινήτου κου ………………, προκύπτει ότι τα χρήματα της ανωτέρω επιταγής διατέθηκαν για πράξη (αγορά ακινήτου) εκ μέρους του νομικού προσώπου, αφού καμία αγορά ή δαπάνη δεν δηλώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως φυσικού προσώπου για δικό του λογαριασμό, το επίμαχο έτος 2007.

Επειδή, το άρθρο 66 παρ. 17 του Ν. 4174/2013 ορίζει ότι : «Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση.)

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ' του άρθρου 38 του Ν. 2523/11-9-97 (ΦΕΚ-179 Α'): «Οι διατάξεις των άρθ., 1, 2 και 3 εφαρμόζονται … δ) για υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.. »

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. β' του άρθρου 1 του Ν.2523/1997: «Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου: ..β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2523/1997: «..Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν: α) το εξήντα τοις εκατό για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος .»

Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί εσφαλμένης επιβολής πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας 120% τυγχάνει αβάσιμος.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 08/12/2015 έκθεση εκτίμησης ακινήτου της Δ.Ο.Υ ………………, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κρίνονται βάσιμες , αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη της από ………………2016 και με αριθ. πρωτ……………… Ενδικοφανούς Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………………» με Α.Φ.Μ……………… και την επικύρωση της υπ. αριθ. υπ. αριθ………………2015 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου έτους 2007, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ……………… καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας ποσού φόρου 135.814,12 ευρώ, πλέον 162.976,94 ευρώ (πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας), ήτοι συνολικά 298.791,06€.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………………» και Α.Φ.Μ………………- καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα Απόφαση 298.791,06 €.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με την νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στην προσφεύγουσα.

 
Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
ΜΑΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ

Σ η μ ε ί ω σ η :
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Διεύθυνσή μας εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθρο 126 του Ν.2717/1999).


Πηγή: Taxheaven