Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1065562 ΕΞ 2016/21.4.2016 Αίτημα απαλλασσόμενης από το Φ.Π.Α. επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1065562 ΕΞ 2016/21.4.2016 Αίτημα απαλλασσόμενης από το Φ.Π.Α. επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21/04/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1065562 ΕΞ 2016
Εισ.:Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Κακούνη, Τ. Σφελινιώτη
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αίτημα απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σχετ: Το από έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και κατόπιν των διευκρινίσεων που μας παρείχατε προφορικά, η επιχείρησή σας από 1.1.2016 μετατάχθηκε στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Για το σκοπό αυτό υποβάλατε την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου δήλωση μεταβολών. Ωστόσο, επιθυμείτε να επανέλθετε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λόγω του ότι η επιχείρησή σας σύναψε επαγγελματική συμφωνία εντός του 2016 από την οποία αναμένεται υπέρβαση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων των δέκα χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, ανησυχείτε μήπως η ένταξή σας στο εν λόγω καθεστώς ως μικρή επιχείρηση θέσει σε κίνδυνο τη συνεργασία σας. Το ερώτημά σας αφορά τη δυνατότητα εκ νέου ένταξης της επιχείρησής σας, από 1.1.2016, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, οι υποκείμενοι οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ, δύνανται να επιλέξουν την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, υποβάλλοντας σχετική δήλωση μεταβολών η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας.

3. Περαιτέρω, βάσει των διευκρινίσεων που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1126/17.6.2015, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ απαλλαγή ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής, είναι προαιρετική και εφαρμόζεται κατ’ επιλογή των υποκειμένων.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές των υπηρεσιών που πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που εντός της χρήσης η απαλλασσόμενη επιχείρηση ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή επεκτείνει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο που εκτιμάται ότι θα τις αποφέρει αυξημένα έσοδα. Σημειώνεται ότι η υπέρβαση του ορίου εντός της χρήσης καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η επιχείρησή σας, η οποία υπέβαλε δήλωση μεταβολών, ως δικαιούτο, για να ενταχθεί από 01.01.2016 στις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να ανακαλέσει την ανωτέρω δήλωση μεταβολών πριν την πάροδο διετίας. Συνεπώς υποχρεούται να παραμείνει στο απαλλασσόμενο καθεστώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εκτός αν εντός του 2016 υπερβεί το όριο των ακαθάριστων εσόδων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 01.01.2017.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven