ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 393/26.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 393/26.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Θεσσαλονίκη 26/4/2016
Αριθμός απόφασης: 393

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας : 54630 - Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2313-333256
ΦΑΞ    : 2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
δ. Της αριθ. Δ6Α1118225 ΕΞ 2013/24.07.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».
ε. Της αριθ. Δ6Α1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1159205ΕΞ2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/8-4-2014 απόφασης του Γ.Γ.Δ. Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».
ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1006534ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β'165/19-1-2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ. Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».
η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867ΕΞ2015/21-4-2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ2016/3-3-2016 (ΦΕΚ Β' 748/21-3-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
θ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2.    Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.    Την από 30/12/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου      ενδικοφανή προσφυγή του    , ΑΦΜ     , κατοίκου     , κατά της με αρ. πρωτ.     αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

4.    Την με αρ. πρωτ    αρνητική απάντηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας της οποίας ζητείται η ακύρωση.

5.    Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6.    Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο απόφασης.

Επί της από 30/12/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου      ενδικοφανούς προσφυγής του    , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αρ. πρωτ     απάντηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, απορρίφθηκε η με αρ.πρωτ     αίτηση θεραπείας του προσφεύγοντος με την οποία ζητούσε την ακύρωση της με αρ. πρωτ     πράξης ακύρωσης ακινησίας του υπό κατοχή του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας      και της βάσει αυτής γενόμενης ταμειακής βεβαίωσης σε βάρος του ποσού 5.280,00 €, που αφορά σε τέλη κυκλοφοράς των ετών 2013, 2014 και 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ     έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., βεβαιώθηκε παράβαση στο με αριθμό κυκλοφορίας     ΕΙΧ όχημα που βρισκόταν στη θέση «Παρκινγκ Π. Λιμένα», στις 22/3/2013 και δεδομένου ότι είχε κατατεθεί για το όχημα αυτό στη Δ.Ο.Υ    δήλωση ακινησίας με α/α    2010 και τόπο ακινησίας την περιοχή     , με μόνο μία κρατική πινακίδα, η Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας προέβη στην άρση ακινησίας του αυτοκινήτου και στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας των ετών 2013, 2014 και 2015. Ο προσφεύγων δήλωσε στη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας ότι ήδη από τις 30/12/2010 είχε δηλώσει
την απώλεια της εμπρόσθιας πινακίδας του οχήματός του στο Αστυνομικό Τμήμα        γεγονός το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε από το τμήμα αυτό.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :

-    Όταν διαπίστωσε την απώλεια της εμπρόσθιας πινακίδας του αυτοκινήτου, αυθημερόν το δήλωσε στο Αστυνομικό Τμήμα      και έλαβε το με αρ. πρωτ     υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος αυτού.

-    Ο λόγος που πλήρωσε το πρόστιμο που βεβαιώθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. ήταν για να μπορέσει να λάβει φορολογική ενημερότητα.

Επειδή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 170/26.07.2013 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/31.12.2013, Τεύχος Α'): «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης...»

Επειδή, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4223/2013: «Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: α. Φόρο Εισοδήματος, β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β'. στ. Χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα.».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 ν. 4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη».

Επειδή, εξάλλου, για την βεβαίωση και είσπραξη των τελών κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.7 του Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», οι οποίες δεν παραπέμπουν στις διατάξεις των φορολογιών Εισοδήματος ή Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου οι τελευταίες δεν εφαρμόζονται ανάλογα για την βεβαίωση και είσπραξή τους.

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, καθίσταται σαφές ότι η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ασκείται μόνο κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επειδή τα τέλη κυκλοφορίας, όπως σαφώς προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τούτο δε συνεπάγεται ότι η πράξη επιβολής τους δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 και προσβάλλεται απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής των άρθρων 63 επ. Κ.Δ.Δ..

Επειδή, κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, στην υπό εξέταση υπόθεση η προσβαλλόμενη με την ενδικοφανή προσφυγή πράξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, ούτως απαραδέκτως ασκήθηκε η κρινόμενη ενδικοφανής προσφυγή.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 30/12/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου     ενδικοφανή προσφυγή του    , ΑΦΜ    , ως απαράδεκτη.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

 
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).Πηγή: Taxheaven