Αριθ. πρωτ.: 212/25.4.2016 Αμφίβολης ποιότητας προϊόντα μπορεί να απειλήσουν την υγεία και ενδεχομένως την ζωή εργαζόμενων και καταναλωτών - Απάντηση στην Ερώτηση 4793/14-4-2016 του βουλευτή κ. Κεγκέρογλου

Αριθ. πρωτ.: 212/25.4.2016 Αμφίβολης ποιότητας προϊόντα μπορεί να απειλήσουν την υγεία και ενδεχομένως την ζωή εργαζόμενων και καταναλωτών - Απάντηση στην Ερώτηση 4793/14-4-2016 του βουλευτή κ. Κεγκέρογλου

Αθήνα, 25/04/2016
Α.Π.: 212

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πλατεία Κάνιγγος 20,
Τ.Κ.: 102 00, ΤΘ 3437,Αθήνα
Τηλ.: 210-3825790
Fax: 210-3843120

Προς:
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση 4793/14-4-2016 του βουλευτή κ. Κεγκέρογλου

Σε απάντηση της υπ' αρ. 4793/14-4-2016 Ερώτησης του βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε ότι αφορά το πεδίο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και συγκεκριμένα την Εποπτείας Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων του «εναρμονισμένου τομέα» που φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση συμμόρφωσης CE, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της ΓΓΒ πραγματοποιεί την εποπτεία της αγοράς βάσει του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Β/11.4.2012) και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε'- «Εποπτεία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ποιότητας», ο οποίος καθιέρωσε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Εποπτεία Αγοράς Βιομηχανικών προϊόντων της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα IV του άρθρου 23 αυτού, κατ' εφαρμογή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2, του ν. 4072/2012, ορίζεται ως Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, με αρμοδιότητες:

α) την κατάρτιση, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας, του ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων

β) το συντονισμό των επιμέρους εθνικών αρχών ελέγχου της χώρας μας για την ενημέρωση και την πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς για το έτος 2015 που έχει κοινοποιηθεί στην EE (http://ec.europa.eu/growth/single- market/goods/building-blocks/market-surveillance), η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της ΓΓΒ διενήργησε ελέγχους σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες φωτισμού που αναφέρονται στην εν λόγω ερώτηση.

Πραγματοποιήθηκαν γενικότερα 133 επιτόπιοι έλεγχοι σε πλήθος φορέων τόσο σε κατασκευαστές, εισαγωγείς όσο και διανομείς. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν με έκδοση 65 εντολών ελέγχου και ελέγχτηκαν συνολικά 326 ύποπτα προϊόντα. Από τα 326 ελεγχθέντα προϊόντα βρέθηκαν 48 αρχικά μη συμμορφούμενα ενώ 66 είναι υπό αξιολόγηση γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι έλεγχοι εποπτείας αγοράς έχουν κατά πολύ βελτιώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, της μη κυκλοφορίας μη συμμορφούμενων προϊόντων. Επιπλέον των ανωτέρω ελέγχων διενεργήθηκαν και 14 «Διοικητικοί Έλεγχοι» (χωρίς επιτόπιο έλεγχο) των απαιτούμενων εγγράφων ή/και πιστοποιητικών συμμόρφωσης των προϊόντων προς την κείμενη νομοθεσία.

Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές της χώρας έχει επίσης διερευνηθεί, μέσω των Πληροφοριακών Δελτίων που αποστέλλουν στη ΓΓΒ οι εν λόγω αρχές σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού(ΕΕ) 765/2008, η συμμόρφωση ή μη και συνεπώς η διάθεση ή αναστολή εισαγωγής σημαντικού αριθμού προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΒ μέχρι σήμερα έχει διερευνήσει περισσότερες από 30 υποθέσεις εισαγωγών μη συμμορφούμενων ή «ύποπτων προϊόντων» και απάντησε αντίστοιχα σε ισάριθμα Πληροφοριακά Δελτία που έχουν σταλεί από τις τελωνειακές αρχές με λήψη κατάλληλων μέτρων, ενώ μεριμνά για την συνεχή ενημέρωση των τελωνιακών αρχών επί των θεμάτων εποπτείας της αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς προϊόντων που παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό τεχνικής δυσκολίας ως προς το θέμα της διαπίστωσης της συμμόρφωσης προκαλώντας την έκδοση σχετικών Εγκυκλίων - Διαταγών του Υπ. Οικονομικών προς τις τελωνιακές αρχές της χώρας.

Επιπλέον αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας είναι η εξέταση, ως προς την ασφάλεια και την ποιότητά τους, βιομηχανικών προϊόντων (εκτός τροφίμων και φαρμάκων) που ανήκουν στον μη εναρμονισμένο τομέα, δεν φέρουν τη σήμανση CE και δεν υπάγονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Η εξέταση τους ως προς την ασφάλεια γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων» (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004) με τη βοήθεια εθνικών και κοινοτικών προτύπων ασφαλείας.

Η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα αυτά συντονίζεται από την Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας μέσω κοινών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται σε ετήσια βάση, στα πλαίσια τακτικού ελέγχου, ή γίνονται σε εποχιακή βάση, εστιάζοντας σε προϊόντα που διακινούνται στην αγορά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέσα στο έτος (σχολικά, αποκριάτικα, χριστουγεννιάτικα, πασχαλινά). Ακόμα, συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους (στο πλαίσιο υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας).

Επίσης, η ΓΓΒ συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εποπτείας της Αγοράς μέσω του Οργανισμού PROSAFE, τα οποία εστιάζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και γίνονται σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη Ασφαλή Προϊόντα (σύστημα RAPEX), παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις κοινοποιήσεις μη ασφαλών προϊόντων και ερευνά για πιθανή κυκλοφορία αυτών στην ελληνική αγορά. Εκδίδει Δελτία Τύπου με τις εβδομαδιαίες αναφορές του συστήματος RAPEX μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, για ενημέρωση των καταναλωτών, των ελεγκτικών αρχών και των οικονομικών φορέων. Επίσης, εκδίδει Δελτία Τύπου σχετικά με θέματα ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών και, σε συνεργασία με εταιρείες, Δελτία Τύπου για εθελοντικές ανακλήσεις, που γίνονται από αυτές.

Επιπλέον, λαμβάνει τα προσήκοντα περιοριστικά μέτρα για την προστασία του κοινού, από την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων στην ελληνική αγορά (δεσμεύσεις, αποσύρσεις, ανακλήσεις κ.λπ.) και επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς της.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας θα συνεχίσουν με αμείωτη προσπάθεια τον συστηματικό έλεγχο της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, με στόχο τόσο τη διασφάλιση της διακίνησης στην αγορά ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων όσο και την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven