Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 590 ΕΞ 7.4.2016 Υπολογισμός υπεραξίας μετοχής Α.Ε. μη εισηγμένης βάσει ΠΟΛ 1055/03

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 590 ΕΞ 7.4.2016 Υπολογισμός υπεραξίας μετοχής Α.Ε. μη εισηγμένης βάσει ΠΟΛ 1055/03

Αθήνα, 07.04.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 590 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 590/2016

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις υπ’ αριθ. 215/2169/1994 και 298/06-07-1998 γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ «… οι επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων ΔΕΝ θεωρούνται αποθεματικά, καθώς δεν προέρχονται από πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη και επιπλέον χρησιμοποιούνται για κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων του εξοπλισμού και γι’ αυτό τμηματικά και ισόποσα με τις αποσβέσεις μεταφέρονται στα έσοδα των οικείων χρήσεων».

β) την γνωμ. ΣΛΟΤ 7/319/12-01-2004 «…. στο λογ. 41.10 ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα ποσά των χορηγούμενων επενδύσεων καθώς αποτελούν έσοδα επομένων χρήσεων».

γ) το έγγραφο του Υπ. Οικονομικών αρ. πρωτ. 1059129/1091/Α0012/31.7.2008 (§3) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 §6 και §7 του Ν.3299/2004 και την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 (άρθρο 47§1.Α. περ. α’)

τίθεται το ερώτημα

εάν οι επιχορηγήσεις του Ν.3299/2004, θα περιληφθούν στον προσδιορισμό των Ιδίων Κεφαλαίων της Α.Ε. κατά τον υπολογισμό της Υπεραξίας της μη εισηγμένης μετοχής λόγω γον.παροχής/δωρεάς/κληρονομίας σύμφωνα με την ΠΟΛ.1055/1.4.2003, καθώς οι επιχορηγήσεις του Ν.3299/2004 έχουν «μεγαλύτερη βαρύτητα» και δεν αντιμετωπίζονται ως «απλά» μελλοντικά έσοδα, αλλά ορίζονται για αυτές ειδικές διατάξεις και είτε μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν είτε να διανεμηθούν υπό προϋποθέσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ και του ΣΛΟΤ βασίζονταν στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980) και τις λογιστικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 (κυρίως άρθρα 42 και 43). Όλες οι εν λόγω γνωματεύσεις είχαν ισχύ μέχρι την 31.12.2014 διότι μετά την ημερομηνία αυτή η προαναφερόμενη νομοθεσία έπαψε να ισχύει βάσει του Ν.4308/2014.

Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4308/2014, με ισχύ από 01.01.2015 οι κρατικές επιχορηγήσεις για πάγια στοιχεία, ανεξάρτητα του νόμου με τον οποίο έχουν χορηγηθεί, εμφανίζονται στις υποχρεώσεις και όχι στην καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια).

Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven