Άρθρα Συγχρονισμός Γενικών Συνελεύσεων με τις προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Άρθρα Συγχρονισμός Γενικών Συνελεύσεων με τις προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματοςΣυγχρονισμός Γενικών Συνελεύσεων με τις προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος:
 
Απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Χριστόπουλου «Ραντεβού με την Εφορία» φορολογικές δηλώσεις 2016, κυκλοφορεί προσεχώς


 
19.16 Στον βοηθητικό πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, από εταιρείες Α.Ε.. Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π.) και το χρόνο κτήσης, με βάση το φορολογικό έτος και τον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε.-Ν. 4172/2013 και τα αναφερόμενα στις  ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25) - 3150/1955 (άρθρο 10) και 4072/2012 (άρθρο 69 παρ 2).

Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013 - όπως ισχύουν - και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015).


Νομικά πρόσωπα

Η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (μερισμάτων) σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί :

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από τους μετόχους/ εταίρους

Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο

Το φορολογικό έτος  2016

Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. φορολογικού έτους 2015

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο

Το φορολογικό έτος  Το 2016

Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. φορολογικού έτους 2015

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο

Το φορολογικό έτος  Το 2016

Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. με διπλογραφικό σύστημα (φορoλογικού έτους  2015)

Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Το φορολογικό έτος  Το 201619.17 Συγχρονισμός Γενικών Συνελεύσεων με τις προθεσμίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος:
 
Όπως επισημάναμε πιο πάνω καθοριστικός χρόνος στις παραπάνω προθεσμίες με βάση τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, παρ. 3 του άρθρου 6), είναι ο χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων και ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου, ο οποίος είναι: 

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας. Δηλαδή η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων.

Πέρυσι (2015), για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με την ΠΟΛ.1183/20.8.2015, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 παρατάθηκε μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.

Έτσι από το συνδυασμό της απόφασης αυτής του Υπ. Οικονομικών και της διάταξης του άρθρου 48 του ν. 4331/2015 (σύμφωνα με την οποία ειδικά για τη χρήση που έληξε 31-12-2014 ο χρόνος σύγκλισης των ετησίων Γενικών Συνελεύσεων ΑΕ, ΕΠΕ και IKE λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων), η Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.Μ.Η.  του Υπ. Εμπορίας με το υπ’ αρ. πρωτ.: 386/27.8.2015, έγγραφο, καθόρισε εκ νέου ως καταληκτική ημερομηνία σύγκλισης των ετησίων Γενικών Συνελεύσεων την 28-9-2015.

Συνεπώς η Γενική συνέλευση (πέρυσι) μπορούσε να συγκληθεί νομίμως μέχρι:
 
Νομική μορφή Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
(ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
(ΠΟΛ.1151/14.7.2015)

(ΠΟΛ.1183/20.8.2015)
    το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 30/8/2015 30/9/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 30/8/2015 30/9/2015
Ι.Κ.Ε. 30/8/2015 30/9/2015


19.18 Για φέτος (το 2016):

Αν δεν δοθεί παράταση για τα νομικά πρόσωπα πέραν της 30ης Ιουνίου 2016, η καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2015, έχει όπως στον παρακάτω πίνακα. (Με την επιφύλαξη περαιτέρω νομοθετικής ρύθμισης)
 
 

Φορολογικό έτος

Ημ/νία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης και  έγκρισης οικ. καταστάσεων

Χρόνος παρακράτησης φόρου

Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

Καταβολή φόρου

 

από

Το αργότερο έως

το αργότερο μέχρι τον

το αργότερο

 

Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)

1/1- 31/12/15

30/06/16

7ο 2016

27-09-2016*

30-09-2016

Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.

1/1- 31/12/15

31/03/16

4ο 2016

27-06-2016*

30-06-2016

Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.

1/1- 31/12/15

30/04/16

5ο 2016

28-07-2016*

01-08-2016

Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

1/1- 31/12/15

 

7ο 2016**

27-9-2016*

30-09-2016** Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος).
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 30η Ιουνίου 2016 (παρ. 2 του άρθρου 68 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013).

*Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Εφόσον η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το άρθρο
 Πηγή: Taxheaven