Αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1068460 ΕΞ 2016/27.4.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β΄/05.04.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με τ

Αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1068460 ΕΞ 2016/27.4.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β΄/05.04.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με τ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1068460 ΕΞ 2016
Σχετ. 1060717ΕΙ/2016/Φ18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα : Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

Tηλέφωνα : 210 – 3635963, 3636872, 3614303, 3614716
Ταχ. δ/νση: Καρ. Σερβίας, 101 84 Αθήνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β΄/05.04.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014) και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας.


Σχετ. : α) το Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1163812 ΕΞ 16.12.2015 έγγραφο κοινοποίησης της 2/71260/2015 ΚΥΑ για τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑ Χίου, β) το Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1038864 ΕΞ 03.03.2016 έγγραφο κοινοποίησης των υπ αριθμ. 2/11285 ΚΥΑ και 2/11285α ΚΥΑ για τις ανεξόφλητες οφειλές των Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς και Λάρισας με οδηγίες επί του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητάς μας

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την υπ’ αριθμ. εκδοθείσα 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β΄/05.04.2016 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 80 ν.4316/2014.

Υπενθυμίζεται ότι, με τις ως άνω διατάξεις ρυθμίζονται εκ νέου, με ειδικό τρόπο, οι ανεξόφλητες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.. Οι σχετικές οφειλές δύναται να εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α.. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, οι ως άνω οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι δημοσίευσης του νόμου 4316/2014 (24.12.2014), απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για την υλοποίηση των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις απαιτείται η έκδοση κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ανά ΔΕΥΑ, με τις οποίες θα καθορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα.

Κατά τα λοιπά, στα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, ισχύει η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1163812 ΕΞ 16.12.2015 με την οποία κοινοποιήθηκε στις Δ.Ο.Υ. η ΚΥΑ 2/71260/2015 για τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑ Χίου.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης
Ιω. Μπάκας

Πηγή: Taxheaven