Αριθμ. 19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2016

Αριθμ. 19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2016

Αριθμ. 19009/321

(ΦΕΚ Β' 1287/05-05-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

2) Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α').

3) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α').

4) Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Πρακτικό 2/20-4-2016).

5) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός, για το έτος 2016, των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης:

α. Διάρκειας 35 ωρών
αα) εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
ββ) εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

β. Διάρκειας 10 ωρών
εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

2. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων και εργοδοτών στις θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τίθεται ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής (ανά εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας για το έτος 2016, το ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών και εβδομήντα (70) ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών. Τα παραπάνω ποσά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις όπως δαπάνη χρήσης αποστολής courier, χορήγηση έντυπου υλικού, κ.λπ.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη προκαταβολής η οποία θα υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών και το ποσό των 80 ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών. Εισπραχθείσες προκαταβολές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστρέφονται εξ ολοκλήρου. Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος τριάντα ημερολογιακές ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) πριν την έναρξη του προγράμματος αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα, η προκαταβολή του επιστρέφεται στο ακέραιο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει για μία μόνο φορά.

Άρθρο 2
Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων


Δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης του άρθρου 1, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. έχουν τα αρμόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, τα διαπιστευμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) εφόσον αυτά διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Επιτρέπεται στους φορείς διεξαγωγής των προγραμμάτων και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος η διεξαγωγή προγραμμάτων με τηλεδιάσκεψη-τηλεεκπαίδευση για τα νησιωτικά συγκροτήματα (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) λαμβανομένης υπόψη της δυσκολίας μετακίνησης στα νησιά καθώς και της σχετικής δαπάνης η οποία προκαλείται από την μετακίνηση αυτή. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για την αδιάλειπτη και σταθερή μεταφορά ήχου και εικόνας. Στην περίπτωση τηλεεκπαίδευσης επιτρέπεται η διενέργεια του προγράμματος με ταυτόχρονη παρακολούθηση εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε τρεις το πολύ διαφορετικές αίθουσες (μία σε κάθε νησί) και εφόσον ο συνολικός αριθμός και στις τρεις αίθουσες δεν υπερβαίνει τους 35 εκπαιδευόμενους για προγράμματα Γ' κατηγορίας και 25 εκπαιδευόμενους για προγράμματα Β' κατηγορίας. Παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε όλες τις αίθουσες καθώς και ελέγχου-διαπίστωσης της φυσικής παρουσίας τους καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η αρμόδια Δ/νση Δ3 εξετάζει πριν την διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος και εισηγείται στο ΣΥΑΕ για την έγκριση ή απόρριψη της σχετικής αίτησης του φορέα επιμόρφωσης.

Άρθρο 3
Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων


1. Τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να εκτελούνται:
α. Σε πιστοποιημένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δομές.
β. Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, επιμελητηρίων ή άλλων ν.π.δ.δ., συλλόγων εκπαιδευομένων ή σε σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισμό της παραγράφου 3 (περίπτωση ε) του παρόντος άρθρου και πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
γ. Τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και Επιπέδου 1 διενεργούν προγράμματα επιμόρφωσης μόνο στις ίδιες δομές για τις οποίες είναι πιστοποιημένα. Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις σχετικής δυσκολίας πρόσβασης-μετακίνησης, επιτρέπεται η εκτός δομών διεξαγωγή προγραμμάτων εφόσον αυτά διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων μέσω των Κέντρων δια Βίου Μάθησης. Για τα προγράμματα αυτά προηγείται κατά περίπτωση σχετική έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Δ3 και ενημέρωση του ΣΥΑΕ. Η περίπτωση αυτή δεν αφορά τα προγράμματα που διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων μέσω των Κέντρων δια Βίου Μάθησης των φορέων τους

2. α. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων, και εφόσον η χωρητικότητα της αίθουσας επαρκεί, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 35 άτομα για τα προγράμματα των 10 ωρών και 25 άτομα για τα προγράμματα των 35 ωρών.
β. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
γ. Για κάθε εκπαιδευόμενο θα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός (καρέκλα-τραπέζι).

3. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων επιμόρφωσης.
α. Αίθουσες διδασκαλίας
α1. Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 τ.μ.
α2. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
α3. Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό και επαρκή αερισμό μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού (ανανέωσης του αέρα).
α4. Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
α5. Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να έχουν καθαρό ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 0,90 μ. και ύψος τουλάχιστον 2,20 μ.
α6. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας υπόγειοι χώροι.
α7. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών δεν μπορεί να υπολείπεται των 2,40 μ.
β. Χώροι υγιεινής- Πρώτες βοήθειες Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους διαλειμμάτων πρέπει να υπάρχουν:
β1. Τουλάχιστον μία τουαλέτα ανδρών και μία τουαλέτα γυναικών.
β2. Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.
γ. Σήμανση
Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των σχετικών χώρων, των εξόδων κινδύνου κ.λπ. και σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή σημεία.
δ. Εξοπλισμός
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό:
δ1. Τραπέζια - καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας και ανάλογων προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
δ2. Video προβολέα - Η/Υ ή άλλη ισοδύναμη δυνατότητα.
δ3. Οθόνη προβολής.
δ4. Πίνακα.
ε. Εγκατάσταση θέρμανσης
Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης-κλιματισμού.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο προγραμμάτων - Ομάδες εκπαιδευομένων


1. Προγράμματα διάρκειας 35 ωρών σε 7 ημέρες. Το θεματολόγιο επιμόρφωσης των προγραμμάτων αυτών ορίζεται ως εξής:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΕΣ

1

>Εισαγωγή στην ασφάλεια τηςεργασίας.

>Γενικές αρχές του εθνικού μαςδικαίου για την ασφάλεια και υγείατων εργαζομένων

Αρχή της ευθύνης του εργοδότη

Υποχρεώσεις των εργοδοτών, τωνεργαζομένων, του κράτους

Τεχνικά έργα - Ημερολόγιο μέτρωνασφάλειας- Φάκελος και Σχέδιοασφάλειας και υγείας -

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση -Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις -Διακίνηση υλικών

Η συμμετοχή των εργαζομένων

Επίβλεψη της υγείας τωνεργαζομένων

Κυρώσεις

3

Συνοπτική παρουσίαση τωννομοθετημάτων και των κοινοτικώνοδηγιών για την ασφάλεια και υγείατων εργαζομένων.

2

2

Υποχρεώσεις των διαφόρωνπαραγόντων ενός τεχνικού έργου(κύριος του έργου, εργολάβοι-υπεργολάβοι, μελετητές, επιβλέποντες,συντονιστές κ.λπ.)

2

>Τεχνικός ασφάλειας

Καθήκοντα και υποχρεώσεις

Οργάνωση υπηρεσίας

Διαδικασίες επιθεώρησης

Λίστες ελέγχου

3

Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίωντων εργατικών ατυχημάτων

2

3

>Κίνδυνοι από τα μηχανήματα

Γενικές αρχές ασφάλειας

Συντήρηση, επισκευές

Εργαλεία χειρός και Φορητάεργαλεία

Μηχανές κατεργασίας μετάλλων

Ξυλουργικά μηχανήματα

>Ανυψωτικά μηχανήματα -Μηχανήματα έργων

>Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

3

4

Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρωνεργασίας - Γενικές αρχές εργονομικούσχεδιασμού - Πυροπροστασία

2

Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός,θερμοκρασία και υγρασία χώρωνεργασίας

3

Θόρυβος - Δονήσεις

2

5

>Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες

Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια,υγρά και ατμοί, μέταλλα

Μέτρα προφύλαξης

Όρια επαγγελματικής έκθεσης

>Μέσα ατομικής προστασίας

3


>Προστασία από πτώσεις

2

>Εργασία σε κλειστούς χώρους

6

Προστασία στις εργασίες σε ύψος(Ικριώματα - Φορητές Κλίμακες)Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές -Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

3

7

Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικούκινδύνου - Παραδείγματα (αναφοράστο πρόγραμμα Oiraκαι παρουσίασητης λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμαεργαλεία OiRA,

http://www.oiraproject.eu/oira-tools)

3

Πηγές πληροφόρησης για θέματαασφάλειας και υγείας τωνεργαζομένων Γενική ανασκόπηση -συζήτηση

Κλείσιμο σεμιναρίου

2

ΣΥΝΟΛΟ

35

2. Πρόγραμμα διάρκειας 10 ωρών σε δύο ημέρεςΤο θεματολόγιο επιμόρφωσης των προγραμμάτωναυτών ορίζεται ως εξής:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΕΣ

Γενικά

• Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτε­λέσματα των κινδύνων, η σημασία τηςπρόληψης, γενικές αρχές της πρόλη­ψης, αντιμετώπιση των κινδύνων)

• Η έννοια του εργατικού ατυχήματος καιτης επαγγελματικής ασθένειας (αναγ­γελία, διερεύνηση και καταγραφή)

3

• Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποι­νικές και διοικητικές κυρώσεις

1

• Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών -Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλειακαι υγεία των εργαζομένων

• Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνι­κού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας

• Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαι­ώματα και υποχρεώσεις)

• Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων(υποχρεώσεις των εργοδοτών και δι­καιώματα των εργαζομένων)

• Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευ­ση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης(πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κ.λπ.)

-Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνωνκαι γαλουχουσών εργαζομένων

-Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

2

- Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρωνεργασίας σύμφωνα με το Π.δ. 16/1996

2

3

-Διαμόρφωση θέσεων εργασίας- εργο­νομικές διευθετήσεις

-Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση καιστοίβαξη φορτίων

3

-Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες

-Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό

-Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα


4

Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού

κινδύνου (αναφορά στο εργαλείο Oira)

-Νομική υποχρέωση

-Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της

-Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμη­σης κινδύνου (τα παραδείγματα πρέπεινα καλύπτουν τις ανάγκες όλων τωνεκπαιδευομένων - παρουσίαση τηςλειτουργίας ενός από τα διαθέσιμαεργαλεία OiRA, http://www.oiraproiect.eu/oira-tools).

2

Σύνολο

103. Ο αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά ημέρα ορίζεται στις 5 ώρες.

4. Ο μέγιστος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5. Στις ώρες αυτές συνυπολογίζονται και οι ώρες αναπλήρωσης.

Άρθρο 5
Προσόντα εκπαιδευτών


1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας:
α. τουλάχιστον 2 ετών μερικής απασχόλησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 600 ώρες συνολικής απασχόλησης ή
β. τουλάχιστον 1800 ωρών.
Οι ανωτέρω ελάχιστες ώρες μειώνονται κατά το ήμισυ εάν οι εκπαιδευτές διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα αντικείμενα της ασφάλειας εργασίας ή της εργονομίας.
Για την προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας που ασκήθηκε ως εργοδότης δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

2. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

3. Ιατροί με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

4. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών:
α. που έχουν παρακολουθήσει έως 31-12-2013 πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
β. που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 70 ωρών που εκτελέσθηκε μέχρι 31-12-2002 από:
- το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ή
- ΑΕΙ και ΤΕΙ ή
- Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

Για την παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος
επιμόρφωσης σύμφωνα με το εδάφιο (α) απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού επιμόρφωσης ενώ για παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης σύμφωνα με το εδάφιο (β) απαιτείται επιπλέον και το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

5. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ εφόσον κατέχει μια από τις καθοριζόμενες ειδικότητες με το άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Για την εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ απαιτείται βεβαίωση εκπαιδευτικής εμπειρίας στον τομέα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων από το αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

6. Οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνολογικών ή θετικών Επιστημών που αποδεδειγμένα ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί στο Υπουργείο Εργασίας, με θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

7. Τα παραπάνω οριζόμενα προσόντα των εκπαιδευτών θα επανεξετασθούν εντός του 2016 σε συνάρτηση με την αποκτηθείσα εμπειρία και τις προτάσεις των φορέων και ως εκ τούτου θεωρείται ότι ισχύουν προσωρινά.

Άρθρο 6
Περιεχόμενο αιτήσεων - Διαδικασία έγκρισης - Λοιπές προϋποθέσεις


1. Πριν την υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι εκπαιδευόμενοι, η αίθουσα επιμόρφωσης και οι εκπαιδευτές.

2. α. Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ3) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην ταχυδρομική διεύθυνση Σταδίου 29, 10110 Αθήνα μέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Υπουργείου.
β. Οι φορείς που κατά τα έτη 2003 έως 2015 δεν είχαν διενεργήσει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ' ή Β' κατηγορίας ή εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί για συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα 2003 έως 2015, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δ3 αίτηση με την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προγράμματα επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων. Μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Δ3 ότι οι φορείς και οι εκπαιδευόμενοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, οι εν λόγω φορείς θα μπορούν να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης. Εκπαιδευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.). Όλες οι σχετικές για τα παραπάνω λεπτομέρειες θα καθοριστούν με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο.

3. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται:
• Η επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, αρμόδιος προγράμματος.
• Η ακριβής διεύθυνση του χώρου επιμόρφωσης.
• Το εμβαδόν του χώρου επιμόρφωσης.
• Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής του προ-γράμματος.
• Οι εκπαιδευτές.
• Οι εκπαιδευόμενοι.
• Η οικονομική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.
• Η δραστηριότητα της επιχείρησης του εκπαιδευόμενου.
• Ο αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση.
• Η επωνυμία επιχείρησης, στοιχεία της επιχείρησης, κλάδος οικονομικής δραστηριότητας κ.λπ.
Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα προσδιορισθούν με τη σχετική εγκύκλιο.
Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ακριβή. Στην περίπτωση που από τα δηλωθέντα στοιχεία αναζητηθεί ο φορέας και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Υπουργείου με τον φορέα, τα προγράμματα δεν θα εγκρίνονται.
Κάθε εργοδότης που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί ο ίδιος ή εργαζόμενος της επιχείρησης του υποβάλλει σχετική αίτηση στον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης του. Ειδικότερα για τα προγράμματα επιμόρφωσης των 35 ωρών με την αίτηση θα υποβάλλεται κατά περίπτωση το αντίγραφο του πτυχίου του ενδιαφερομένου για επιμόρφωση ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη ή βεβαίωση από δημόσια ή άλλη αρχή με την οποία θα βεβαιώνεται ο χρόνος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας για την οποία ο ίδιος ο εργοδότης θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. Η αίτηση για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα συνοδεύεται και από τις παραπάνω αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες καθώς και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πτυχία ή βεβαιώσεις των ενδιαφερομένων για επιμόρφωση εργοδοτών. Για τα προγράμματα των 10 ωρών υποβάλλεται, εφόσον δεν προκύπτει άμεσα από την «σφραγίδα» της επιχείρησης ή από βεβαίωση επιμελητηρίου κ.λπ., παραστατικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι «εργοδότης» ή διαχειριστής κ.λπ.

4. Η κάθε αίτηση του φορέα υλοποίησης του προ-γράμματος αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχει ξεχωριστό αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα που υποβάλλει την αίτηση και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή όπως θα καθορισθεί από τη σχετική εγκύκλιο.

5. Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων για το έτος 2016 υποβάλλονται μετά την δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η υποβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος προκειμένου να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από το Σ.Υ.Α.Ε. και έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης. Οι αιτήσεις θα αφορούν προγράμματα που θα εκτελεστούν εντός διαστήματος 90 ημερολογιακών ημερών.

6. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από διαπιστευμένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης θα υποβάλλεται και το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης.

7. Στην περίπτωση που ο χώρος επιμόρφωσης είναι αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου, συλλόγου ή άλλων ν.π.δ.δ., συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:
α. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της § 3, ε του άρθρου 3 και θα αναφέρεται και το εμβαδόν της αίθουσας,
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.

8. α. Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,
β. Εκπαιδευτές τεχνικοί ασφάλειας δεν πρέπει να έχουν ταυτόχρονα υποχρέωση για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας,
γ. Εκπαιδευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.),
δ. Οι τακτικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται:
• Η σχέση εργασίας τους και συγκεκριμένα εάν είναι ή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
• Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών ημερησίως.
• Ότι για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα και ότι δεν έχουν υποχρέωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή ιατρού εργασίας.
ε. Οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές στα προγράμματα για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα και με τους ίδιους όρους των τακτικών εκπαιδευτών.
στ. Στην περίπτωση που εκπαιδευτές είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποβάλλεται παράλληλα και η προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

9. Για κάθε ενότητα του περιεχομένου του προγράμματος θα ορίζεται ένας εκπαιδευτής με ένα μόνο αναπληρωτή του.

10. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεματολόγιο του προγράμματος.

11. Η Διεύθυνση Δ3 θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, θα αξιολογεί τα συνημμένα δικαιολογητικά και θα εισηγείται στο Σ.Υ.Α.Ε. την έγκριση ή την απόρριψη του προγράμματος. Μετά τη γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε. θα εκδίδεται υπουργική απόφαση. Η απόφαση θα αναρτάται στην ιστοθέση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι φορείς ή κατά περίπτωση θα τους αποστέλλεται με e-mail. Σχετικές λεπτομέρειες θα καθορισθούν στην ερμηνευτική εγκύκλιο.
Στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης του Σ.Υ.Α.Ε., αλλά καθυστέρησης έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης, είναι δυνατή η έναρξη υλοποίησης των προ-γραμμάτων, μετά από σχετική έγκριση της Δ/νσης Δ3, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπουργική απόφαση. Αντίγραφο της υπουργικής απόφασης με όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο των προγραμμάτων κατατίθεται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως αυτές θα προσδιοριστούν με τη σχετική εγκύκλιο.

12. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης στα προγράμματα συμμετέχουν μόνον:
α. εργοδότες που η επιχείρηση τους ανήκει στην Β' ή Γ' κατηγορία και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 5 και 6 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
β. εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα και οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' και οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται επίσης για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα επιμόρφωσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.
Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, καθώς και εργοδότες με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται επιμόρφωση, έχουν μεν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η επιθυμία τους να συμμετέχουν σε πρόγραμμα δηλώνεται ρητά στην αντίστοιχη δήλωση που προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο.

13. Τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης έγκρισης του προγράμματος, την υποβολή της κατάστασης των τελικώς εκπαιδευθέντων και των πρωτοτύπων παρουσιολογίων.
Τα πιστοποιητικά αυτά είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα των ΕΝΤΥΠΩΝ της εγκυκλίου.

14. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός δέκα (10) ημερών θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δ3 σε ηλεκτρονική μορφή τα παρουσιολόγια και ο κατάλογος των τελικώς εκπαιδευθέντων.

15. Οι σχετικές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης και οι λοιπές προϋποθέσεις, τα βιογραφικά των εκπαιδευτών, το θεματολόγιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χορήγηση πιστοποιητικών επιμόρφωσης, ο κατάλογος των εκπαιδευθέντων, τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατίθενται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και απαιτούνται για τον έλεγχο των προγραμμάτων κ.λπ. θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο.

16. Στους συμμετέχοντες με ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του προγράμματος θα δίνονται αντίγραφα των εισηγήσεων ή άλλο ισοδύναμο έντυπο υλικό χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευομένων. Η περίπτωση επανέκδοσης βεβαίωσης (π.χ. λόγω απώλειας της προηγούμενης) γίνεται χωρίς επιβάρυνση του προσώπου που επιμορφώθηκε.

17. Ο χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία για τη παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδεια τους. Οι δαπάνες παρακολούθησης των προγραμμάτων δεν βαρύνουν σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους.

18. Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 18-07-2016 έως και 19-08-2016.

19. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20.12.2016. Οι αιτήσεις για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως και 11 Νοεμβρίου 2016 (ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Υπουργείου).

20. Επισημαίνεται ότι αποκλείεται μετά την υποβολή τους η δυνατότητα διόρθωσης οποιουδήποτε στοιχείου ενός προγράμματος, με συνέπεια στην περίπτωση παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου στοιχείου, λανθασμένης συμπλήρωσης, επικάλυψης στις ώρες εκπαιδευτή με τις ώρες σε άλλο πρόγραμμα, κ.λπ. το πρόγραμμα να απορρίπτεται. Ειδικότερα στην περίπτωση λανθασμένης υπαγωγής εκπαιδευομένου στην κατηγορία Γ' ή Β', θα απορρίπτεται ο εν λόγω εκπαιδευόμενος χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης. Εφιστάται η προσοχή ειδικότερα στη συμπλήρωση των στοιχείων στο έντυπο Δ από τα οποία προκύπτει η συνολική εικόνα των στοιχείων που αφορούν τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι με τη συμπερίληψη στην εγκύκλιο βοηθητικών πινάκων κατάταξης των επιχειρήσεων στην κατηγορία Β' ή Γ' οι φορείς διευκολύνονται στη σωστή κατάταξη χωρίς εν γένει να χρειάζεται να απευθύνονται τηλεφωνικά στην υπηρεσία και να δημιουργούνται προβλήματα καθυστέρησης στη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των προγραμμάτων.

Άρθρο 7
Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων-Κυρώσεις


1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του Σ.ΕΠ.Ε. και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνονται παραβάσεις, όσον αφορά στην εκτέλεση του προγράμματος σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας απόφασης, τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Οι τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις θα αναγράφονται στο παρουσιολόγιο και θα ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Δ3.

3. Δεν επιτρέπεται φορείς ή πρόσωπα (εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτές κ.λπ.):
• να χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση σε προγράμματα τους ισχυρισμούς, ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσης τους το Υπουργείο θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους "παραπλανητικούς" ισχυρισμούς
• να παρενοχλούν επανειλημμένα ή να ασκούν οιασδήποτε μορφής πίεση στους πολίτες-εργοδότες όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έναντι των υπηρεσιών του Υπουργείου.
Εφόσον, για κάποιο φορέα ή πρόσωπο, υπάρξουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικές διαμαρτυρίες ή καταγγελίες πολιτών, ο φορέας ή το πρόσωπο καλείται σε παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά περίπτωση θα αποκλείεται από τη συμμετοχή του σε νέα προγράμματα.

4. Η κλήση σε παροχή εξηγήσεων μπορεί να γίνει είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. είτε από τον πρόεδρο του Σ.Υ.Α.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Δ3. Η επιβολή κυρώσεων θα αφορά αποκλεισμό (μερικό ή οριστικό) από τη συμμετοχή του σε νέα προγράμματα. Μετά την κλήση για παροχή εξηγήσεων και μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από το Σ.Υ.Α.Ε. δεν αποκλείεται η περίπτωση του προσωρινού αποκλεισμού του φορέα ή του προσώπου από τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων.

5. Όσοι εκπαιδευτές καταθέτουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο θα αποκλείονται εφεξής από τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.

6. Φορείς που εκτέλεσαν προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων κατά τα έτη 2001-2015 και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκπαιδευθέντων (σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή) θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Ομοίως εάν για διεξαχθέντα προγράμματα προηγούμενων ετών διαπιστωθούν από τον υποβληθέντα απολογισμό των προγραμμάτων παραλείψεις ή συμπληρώσεις λανθασμένων στοιχείων, στους φορείς θα επιβάλλονται αντίστοιχες κυρώσεις.

7. Οι φορείς διενέργειας των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ή να μεσολαβούν για τη θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας. Η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική. Ομοίως σε καμία περίπτωση ο φορέας και οι εκπαιδευτές δεν μεσολαβούν για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου. Σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων αυτών κινείται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 3 τόσο για τον φορέα όσο και για τους εκπαιδευτές. Από τους φορείς εκπαίδευσης επισημαίνεται στους εκπαιδευόμενους της Γ' κατηγορίας ότι αυτοί έχουν κατά νόμο τη δυνατότητα να διενεργούν την γραπτή εκτίμηση κινδύνου στην επιχείρηση τους.

8. Ο παραπάνω αποκλεισμός μπορεί κατά περίπτωση να αφορά ορισμένο χρονικό διάστημα ή να είναι οριστικός. Πριν την επιβολή της συγκεκριμένης κύρωσης προηγείται κλήση για παροχή γραπτών ή και προφορικών εξηγήσεων στο Σ.Υ.Α.Ε.
Για το θέμα γνωμοδοτεί το Σ.Υ.Α.Ε. και εκδίδεται σχετική απόφαση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προεδρεύοντος του Σ.Υ.Α.Ε. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή μέσα σε 20 ημέρες από την κοινοποίηση της ενώπιον του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο οποίος και αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε..

Άρθρο 8
Καταχώριση εργοδότη ως ΤΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ


Για τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά εισέρχονται στο ΕΡΓΑΝΗ παρέχεται χρονικό διάστημα 6 μηνών για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.

Διευκρινίζεται ότι μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού ορίου και μέχρις ότου συμπληρώσουν την επιμόρφωση τους, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι - για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης - να αναζητήσουν υπηρεσίες ΤΑ σε πρόσωπα ή φορείς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης ο εργοδότης φέρει στο ακέραιο τις ευθύνες του όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων.

Για τον ενιαίο τρόπο συμπλήρωσης του ΕΡΓΑΝΗ όσον αφορά την απασχόληση τεχνικού ασφάλειας και ειδικότερα όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, θα συμπεριληφθούν σχετικές οδηγίες στην εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου που συνοδεύει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα
Ελάχιστες προδιαγραφές για την διεξαγωγή προγραμμάτων τηλεεκπαίδευσης


Ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι για τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης:
• Ο εισηγητής να έχει φυσική παρουσία σε μία από τις αίθουσες που υλοποιείται το πρόγραμμα.
• Να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε αίθουσες που καλύπτουν τις προδιαγραφές των χώρων επιμόρφωσης.
• Ανώτατο όριο που συμμετέχουν και βρίσκονται με φυσική παρουσία οι συμμετέχοντες: τρεις (3) αίθουσες.
• Ταυτόχρονη προβολή παρουσίασης της εισήγησης και συμμετεχόντων. Στο ένα σύστημα γίνετε προβολή των διαφανειών (για παράδειγμα σε πανί με βιντεοπροβολέα) και σε δεύτερο σύστημα προβολής (για παράδειγμα σε οθόνη τηλεόρασης) προβολή τριών παραθύρων με την εικόνα του εισηγητή και των συμμετεχόντων συνολικά.
• Εξασφάλιση αδιάλειπτης και σταθερής μεταφοράς εικόνας και ήχου με ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από σημείο σε σημείο ≥ 768 kbps
• Η κάμερα λήψης στο κάθε σημείο να έχει ανάλυση ≥ 640 x 480 Pixels και οπτικό ζουμ φακού ≥ 10x
• Ύπαρξη μικροφώνων στο κάθε σημείο με ποιότητα ήχου ≥ 20KHz Mono
• Η ανάλυση του υπολογιστή μέσω του οποίου αναπαράγεται η παρουσίαση του εισηγητή να είναι ≥ 1024 x 768 Pixels
Το σύστημα τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητο να έχει τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Native 16:9 widescreen
• 802.1ρ (QoS and class of service [QoS])
• Packet loss-based down speeding
• H.323 and SIP point-to-point
Σημείωση: Τα παραπάνω τέσσερα σημεία εξασφαλίζουν την ύπαρξη συσκευής τηλεδιάσκεψης και όχι μόνο λογισμικού (π.χ. skype)
• Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης κατά τις ώρες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης και να έχουν απευθείας σύνδεση (on line) οπτικά με τον εισηγητή, καθώς και με όλους τους καταρτιζόμενους μέσω του διαδικτύου. Για τον έλεγχο του προγράμματος, δεν θα χρειάζεται πρόσθετο υλικό ή λογισμικό πέραν ενός φυλλομετρητή σελίδων (browser).
• Να καθορίζεται εργάσιμη ημέρα και ώρα για την επίδειξη της λειτουργικότητας της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης μέχρι και 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου των παραπάνω προϋποθέσεων και του προγράμματος επίδειξης από τους ελεγκτές του Υπουργείου, να εγκρίνεται ή να απορρίπτεται η υλοποίηση του προγράμματος από τον αντίστοιχο φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣΠηγή: Taxheaven