Αριθ. πρωτ.: 2/25260/0004/9.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/ 47604/0004/ 15.7.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως ι

Αριθ. πρωτ.: 2/25260/0004/9.5.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/ 47604/0004/ 15.7.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως ι

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/25260/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'- Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
fax:210-33.38.202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως ισχύει».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 28ης Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 14ης Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και κυρώθηκε με το ν.4350/2015 (Α'161).
β) του άρθρου 55 του ν.4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α'37).
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ε) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ) και 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ) όμοιες. 

3. α) Την αριθ. 1/16.3.2016 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β) Το αριθ. 3703/4.4.2016 έγγραφο του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ) Το από 13.4.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Τροποποιούμε την αριθ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως ισχύει, και αντικαθιστούμε τις περ. 2,4 και 6 της παρ. Α του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«2. Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτές της, κατά σειρά, την Αικατερίνη Βασιλείου του Μιχαήλ, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της ΥΔΕ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και τη Ζηνοβία Καρτσώνη του Παύλου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της ΥΔΕ στη Νομαρχία Πειραιά»

«4. Γεώργιο Πάσχα του Ιωάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρωτές του το Σοφοκλή Κωνσταντινίδη του Σάββα, Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος και το Βασίλειο Σπηλιωτόπουλο του Γεωργίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογής Νομισματικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος»

«6. Ξενοφώντα Αυλωνίτη του Δημητρίου, Β' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αναπληρωτές του τη Γερασιμίνα Φίλιππα του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Σεραφείμ Βαρβαρή του Ευαγγέλου, Προϊστάμενο του Γραφείου Προέδρου και Αντιπροέδρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.

Πηγή: Taxheaven