Αριθμ. 12466/18.4.2016 Ηλεκτρονική Διασύνδεση Δημοτολογίων Ληξιαρχείων

Αριθμ. 12466/18.4.2016 Ηλεκτρονική Διασύνδεση Δημοτολογίων Ληξιαρχείων

Αριθμ. 12466

(ΦΕΚ Β' 1281/05-05-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄).

3. Το γεγονός ότι με τον Ν. 4144/2013 όλα τα Ληξιαρχεία της Χώρας διαθέτουν πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο καταχωρούν τα ληξιαρχικά γεγονότα τους.

4. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. Φ.131360/12476/8.5.2013 (ΦΕΚ 1107 Β΄) «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων».

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

1. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πληροφοριακό σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων − Ληξιαρχείων, το οποίο ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων που θεσπίστηκε με τον Ν. 4144/2013.

2. Στο πληροφοριακό σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων − Ληξιαρχείων επιτρέπεται η είσοδος μόνο υπαλλήλων των υπηρεσιών δημοτολογίου των Δήμων μέσω κωδικών πρόσβασης, που αποδίδει η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για να αντλήσουν αντίτυπα ληξιαρχικών πράξεων αποκλειστικά και μόνο προς χρήση της υπηρεσίας δημοτολογίου τους.

3. Οι διαπιστευμένοι χρήστες − υπάλληλοι των Δήμων εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων−Ληξιαρχείων για να αναζητούν, παρακολουθούν και εκτυπώνουν αντίτυπα ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν δημότες του Δήμου τους και έχουν εκδοθεί από οποιοδήποτε Ληξιαρχείο της χώρας. Με βάση τις εκτυπώσεις αυτές, θα ενημερώνουν ανάλογα με εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές τα στοιχεία των οικογενειακών μερίδων των δημοτών τους στα δημοτολόγια τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 20 Απριλίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣΠηγή: Taxheaven