Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 198/3/7.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β' 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων»

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 198/3/7.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β' 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων»

Αριθμ. απόφ. 198/3/07.04.2016

(ΦΕΚ Β' 1281/05-05-2016)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/ 2004 (Α' 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/ 2011 (Α' 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α' 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α' 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α' 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α' 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α' 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α' 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/ 2002 (Α' 220), όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία έγιναν δεκτές οι δηλώσεις παραίτησης του Πρόεδρου και των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. και διορίστηκαν νέος Πρόεδρος και νέα μέλη, ως και τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 843) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση μέλους της Ε.Ε.Ε.Π. και διορίστηκε νέο μέλος,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β' 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β' 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ε) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β' 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο ««Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

στ) τις με αριθμό 10026/209/1.3.2012, 12910/232/16.3.2012, 34763/680/31.7.2012, ΔΙΑ 1075180 ΕΞ2013/2.5.2013, ΔΙΑ 1132866 ΕΞ2013/30.8.2013, ΔΙΑ 1149614 ΕΞ2013/2.10.2013, ΔΙΑ 1150962 ΕΞ2013/4.10.2013, ΔΙΑ 1029963 ΕΞ2014/14.2.2014, ΔΙΑ 1053070 ΕΞ2014/27.3.2014, ΔΙΑ 1053071 ΕΞ2014/ 27.3.2014 ΔΙΑ 1084082 ΕΞ2014/30.5.2014 ΔΙΑ 1129783 ΕΞ 2014/23.9.2014 ΔΙΑ 1129498 ΕΞ 2014/23.9.2014 2/99205/ 2014/30.12.2014 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις υπαλλήλων στην Ε.Ε.Ε.Π. από διάφορες υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

ζ) τη με αριθμό ΠΡΠ1090280115/28.1.2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π., όπως συμπληρώθηκε με τη με αριθμό ΠΡΠ3213100315/10.3.2015 και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις με αριθμό ΠΡΠ 4351030415/ 3.4.2015,ΠΡΠ8723040815/4.8.2015,ΠΡΠ11227091015/9.10.2015, ΠΡΠ 0992270116/27.1.2016 και ΠΡΠ 2365040316/4.3.2016 όμοιες, με την οποία τοποθετήθηκε το υπηρετούν προσωπικό στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής,

η) τη με αριθμό ΠΡΠ1092290115/29.1.2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΠΡΠ3267010416/1.4.2016 και ισχύει, με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα θέσεων ευθύνης του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.,

θ) τη με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β' 1959) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με θέμα ««Έγκριση Θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων», όπως ισχύει, και συγκεκριμένα το άρθρο 12 με τίτλο «Στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων» και το άρθρο 16 με τίτλο «Διαγραφή από το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων»,

ι) τη με αριθμό 192/4/14.1.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, με την οποία επικυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων και συγκροτήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων,

ια) το Ν. 3528/2007 (Α' 26), με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

ιβ) το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2016,

ιγ) τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

ιδ) τη με αριθμό ΔΕΣΠΑΔ 543/4.4.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμμόρφωσης Παροχών με Αποκλειστικά Δικαιώματα με θέμα: [Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30-7-2015 (Β' 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Εγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.]

ιε) την από 04.04.2016 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

ιστ) τη συζήτηση που ακολούθησε.

Επειδή:

1.    Η Αρχή με την έκδοση της με αριθμό 168/6/30.07.2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με θέμα ««Εγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων», ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

2.    Σε εφαρμογή του άρθρου 13 της εν λόγω απόφασης για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής συνέταξε τον οριστικό πίνακα υποψηφίων προς ένταξη στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων και τον υπέβαλε στο Τμήμα Διαχείρισης Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο εισηγήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π. την επικύρωση του οριστικού πίνακα υποψηφίων και τη συγκρότηση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

3.    Με τη με αριθμό 192/4/14.1.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, επικυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν όλους τους εγγεγραμμένους Ελεγκτές στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

4.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β' 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Διαγραφή από το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων», καθορίζονται οι περιπτώσεις διαγραφής των Ελεγκτών από το Σώμα, καθώς και οι περιπτώσεις αναστολής της ιδιότητας μέλους του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων. 

5. Στο πλαίσιο της απόλυτης διαφύλαξης των αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των μελών που ανήκουν στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων κατά την εργασία τους, καθώς και της διασφάλισης της αξιοπιστίας και του κύρους της Αρχής, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το τεκμήριο αθωότητας που εφαρμόζεται στην ποινική και πειθαρχική διαδικασία,

αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β' 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων», ως εξής: α) την τροποποίηση της παραγράφου 4, του άρθρου 12: διαγράφονται τρεις (3) λέξεις «προσωρινής ή οριστικής» β) την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 16, ως εξής:

[Άρθρο 16
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
16.1. Ο Ελεγκτής διαγράφεται από το Σώμα με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν υποβάλει οικειοθελώς αίτηση διαγραφής. β) Όταν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να είναι υπάλληλος της Ε.Ε.Ε.Π.
γ) Όταν αρνείται αναιτιολόγητα τη συμμετοχή του σε Κλιμάκιο Ελέγχου ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Ε.Π., για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες φορές.
δ) Όταν η απόδοση του αξιολογείται ανεπαρκής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των Ελεγκτών.
ε) Όταν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με τα παίγνια ή για το αδίκημα της κλοπής, της απάτης, της εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία.
στ) Όταν έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού ή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109, του Ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως ισχύει. ζ) Όταν απολύεται, συνταξιοδοτείται ή παραιτείται. η) Όταν δεν ολοκληρώνει επιτυχώς, επί δύο συνεχείς φορές, τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε αντικείμενο ελέγχου.
θ) Όταν δεν τηρεί και δεν είναι συμμορφωμένος για οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παραγράφου 15.1 του άρθρου 15 του παρόντος.
16.2.    Η ιδιότητα μέλους του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων αναστέλλεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. όταν το εγγεγραμμένο στο Σώμα μέλος:
α) κωλύεται για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, του οποίου το περιεχόμενο είναι στο πλαίσιο του Ελεγκτικού του Έργου. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή αίρεται, εφόσον το εγγεγραμμένο μέλος παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου.
β) δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή αίρεται, εφόσον το εγγεγραμμένο μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου.
γ) του ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα του στοιχείου ε της παραγράφου 16.1 του παρόντος και έως ότου αποφασισθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του.
δ) του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έως ότου ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία».
16.3.    Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα αδικήματα του στοιχείου ε της παραγράφου 16.1 του παρόντος καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης με δικαστική απόφαση της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του στοιχείου στ, της παραγράφου 16.1, το διαγραφέν μέλος του Σώματος Ελεγκτών δύναται να επανέλθει στο Σώμα κατόπιν αιτήσεως του με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.]

Β. Περαιτέρω, για την αποκατάσταση καταστάσεων που εκρίθησαν υπό την ισχύ των τροποποιούμενων διατάξεων είναι επιβεβλημένο να προβλεφθεί η εξής ρύθμιση:
«Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποφάσεις που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ των τροποποιούμενων με την παρούσα διατάξεων, παύουν να ισχύουν. Οι υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι ως άνω αποφάσεις, επανεξετάζονται βάσει των νέων ρυθμίσεων.»

Γ. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣΠηγή: Taxheaven