Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 184/1/25.4.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος»

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 184/1/25.4.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος»

Αριθμ. απόφ. 184/1/25.4.2016

(ΦΕΚ Β' 1294/09-05-2016)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55 Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),

γ) το Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού,

δ) τη διάταξη του Κεφ. Γ, παρ. 3, της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 63) σχετικά με το μέτρο της στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών,

ε) τη σκοπιμότητα τροποποίησης της υπό στοιχείο δ) διάταξης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε ό, τι αφορά τη χρήση του εργαλείου της αναδιάρθρωσης κατά την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να τροποποιήσει τη διάταξη που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο (δ), αντικαθιστώντας το εδάφιο αυτής, ως εξής:

«Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν, κατά την κρίση τους και υπ’ ευθύνη τους, βιβλιάριο επιταγών σε επιχειρήσεις οι οποίες τελούν ιδίως σε διαδικασία αναβίωσης ή εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης ή στο πλαίσιο αυτής, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου απαγορεύσεων.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠηγή: Taxheaven