Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β' 1071298 ΕΞ 2016/6.5.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β' 1071298 ΕΞ 2016/6.5.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα

Αθήνα, 6 Μαίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β'1071298 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης Τηλέφωνο: 210 - 33.75.312 ΦΑΞ: 210 - 33.75.001

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, οι οποίες εφαρμόζονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.01.2014 και μετά, ορίζεται, ότι το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.


2.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα που είναι
φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

3.    Με την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ειδικά για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ανεξάρτητα αν τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, με τον περιορισμό ότι το φορολογικό έτος δεν θα ξεπερνά τους δώδεκα (12) μήνες, καθώς και ότι θα πρέπει να δηλώσει την αλλαγή του φορολογικού του έτους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα (10) ημερών από τη νέα ημερομηνία λήξης του, με την υποβολή του εντύπου Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» (άρθρο 10 παρ. 4 Κ.Φ.Δ.).

4.    Επίσης, με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1028303 ΕΞ 2016/23.02.2016 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε, ότι ημεδαπή Ε.Π.Ε., η οποία αιτήθηκε να ακολουθεί την εταιρική χρήση της αλλοδαπής εταιρείας, που αποτελεί τον κύριο εταίρο της, με φορολογικό έτος το οποίο αρχίζει στις 28.06.2014 και λήγει στις 3.07.2015 (φορολογικό έτος 2014), δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το φορολογικό έτος της αλλοδαπής εταιρείας, καθόσον αυτό ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.

5.    Με την Π0Λ.1076/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 έως 34 του ν.4172/2013 σχετικά με τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος, όταν το τεκμαρτό εισόδημα του φυσικού προσώπου είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης της μίσθωσης της κύριας και της δευτερεύουσας κατοικίας βάσει της οποίας υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα του φυσικού προσώπου και σε περίπτωση που η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, η δαπάνη αυτή θα επιμερίζεται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση. Διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

6.    Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου, ότι υφίστανται περιπτώσεις ημεδαπών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που ανήκουν κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και επιθυμούν να χρησιμοποιούν το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου / νομικής οντότητας, το οποίο για ορισμένες ημέρες ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες, με την παρούσα διευκρινίζεται, σε συμπλήρωση των όσων έχουν γίνει δεκτά με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1028303 ΕΞ 2016/23.02.2016 έγγραφό μας και των όσων έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ. 1223/2015 εγκύκλιο για το θέμα αυτό, ότι τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να χρησιμοποιούν ως φορολογικό έτος αυτό του αλλοδαπού νομικού προσώπου / νομικής οντότητας και σε περίπτωση που ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες μέχρι και το ανώτατο όριο των 15 ημερών, καθόσον χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.


Ακριβές Αντίγραφο    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Τμήματος Διοίκησης
Πηγή: Taxheaven