Αριθ. πρωτ.: ΔΔΠ/Β 0007612/0630 ΕΞ 2016/9.5.2016 Παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τα έτη 2016-2017, κατόπιν της έκδοσης του ν. 4384/23-4-2016 (78

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΠ/Β 0007612/0630 ΕΞ 2016/9.5.2016 Παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τα έτη 2016-2017, κατόπιν της έκδοσης του ν. 4384/23-4-2016 (78

Αθήνα, 09 Μαΐου 2016
Α.Π: ΔΔΠ/Β 0007612/0630 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ.:104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσαβαλά
Τηλέφωνο: 210-5233283
FAX: 210-5237417

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τα έτη 2016-2017, κατόπιν της έκδοσης του ν. 4384/23-4-2016 (78 Α)».

Σχετ.: α. Η υπ' αριθ. ΔΔΠ 0007650 ΕΞ 2015/21.5.2015 (ΑΔΑ : 6ΡΡΠΗ-2Χ1) εγκύκλιος.

β. Η υπ' αριθ. ΔΔΠ 0007849 ΕΞ 2015/26.5.2015 (ΑΔΑ : 6ΔΥ6Η-ΟΒΚ) εγκύκλιος.

γ. Η υπ' αριθ. ΔΔΠ 0007818 ΕΞ 2015/26.5.2015 (ΑΔΑ : 6ΡΗΔΗ-ΧΕΟ) εγκύκλιος.

δ. Η υπ' αριθ. ΔΔΠ 0009806/985Β’ ΕΞ2015/26.6.2015 (ΑΔΑ: 7ΘΑΑΗ-Χ7Φ) εγκύκλιος.

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α), ορίσθηκε ότι: «Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ2015/7-4-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α' Βαθμού (578Β), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30-4-2017. Συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους που έληξαν ή λήγουν έως την 30-4-2016, δεν παρατείνονται».

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω σχετικές ((α) έως (δ)) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας, με οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 ΚΥΑ, καθώς των διατάξεων της υπ' αριθ. ΔΔΠ 0006856/728Β ΕΞ 2015/8.5.2015 (828Β) τροποποιητικής αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην τέταρτη παράγραφο της (δ) σχετικής εγκυκλίου (περί της τριμελούς επιτροπής), όπου είναι αυτονόητο ότι η παράγραφος αυτή έπαυσε να ισχύει, αφενός μετά την αριθμ. 2/14955/0004/17.3.2015 (ΦΕΚ 484/Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την « Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπ. Οικονομικών στα οποία μετέχουν Προϊστάμενοι ή υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας», όπως έχει τροποποιηθεί και αφετέρου μετά την έκδοση αποφάσεων για τον ορισμό μελών των επιτροπών αυτών από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας σας.

Επομένως οι δημοπρασίες που θα διενεργούνται από τις Υπηρεσίες σας μετά την 31-5-2016, θα ακολουθούν την διαδικασία των δημοπρασιών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 30 και επομένων του Δ/τος 11 /12-11 -1929.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, ως αρμόδιες από το Π.Δ. 111/2014 για την λήψη μέτρων προστασίας, θα πρέπει να διενεργείτε αυτοψίες, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Παρακαλείστε για την ενημέρωση των Αυτοτελών Γραφείων αρμοδιότητάς σας.


Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ

Πηγή: Taxheaven