Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 13/10.5.2016 Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Τροποποίηση του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ. Α/3.8.10)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 13/10.5.2016 Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Τροποποίηση του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ. Α/3.8.10)

Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ. Γ31/261

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 28, ΤΚ. 10437, Αθήνα
Τηλ. : 210 52.91.778
210 52.91.720
FAX : 210 52.91.709
E-mail : anagkastika@keao.gov. gr
Πληροφορίες : Σώχου Αναστασία

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 28, ΤΚ. 10437, Αθήνα
Τηλ. : 210 52.91.771
FAX : 210 52.91.765
E-mail : diakanonismos@keao.gov. gr
Πληροφορίες : Παναγοπούλου Μαρία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 13

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Τροποποίηση του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ. Α/3.8.10).


Γνωστοποίηση των διατάξεων: α. των άρθρων 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α' του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 και β. του άρθρου 14 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4346/2015

Με τις διατάξεις των άρ. 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α' του Μέρους Β' του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.94/14-08-2015) διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3869/2010 όπως ισχύει συμπεριλαμβάνοντας στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων τις βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.


Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 1 του Ν.3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Α.4. της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής, τα οποία δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σε διαδικασία ρύθμισης με τις κοινοποιούμενες διατάξεις υποβάλλονται οι οφειλές των προαναφερόμενων φυσικών προσώπων προς τους ιδιώτες καθώς επίσης και οι βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού καθώς και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι η υποβολή σε ρύθμιση των οφειλών παράλληλα και προς τους ιδιώτες πιστωτές.

Α.1 Οφειλές που εντάσσονται:

Στη ρύθμιση δύναται να ενταχθούν οφειλές που έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Επίσης εντάσσονται οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην εν λόγω διαδικασία τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να επιλέξει εάν θα διατηρήσει τη ρύθμιση αυτή ή θα υπαχθεί στις νέες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

Α.2 Οφειλές που δεν εντάσσονται:

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οφειλές που έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις αυτές.

Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια ή σε διοικητικά πρόστιμα-χρηματικές ποινές, καθώς και αυτές που αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ.

Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρ. 1 του Ν.4336/2015, με τις οποίες τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, περιγράφεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις.

Με την αρ. 8986/14.10.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ.Β' αρ.2208/14-10-2015), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων, καθορίστηκε το υπόδειγμα της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για έλεγχο, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, προκειμένου στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος της υπόθεσης κριθεί από τη Γραμματεία, ως προς το περιεχόμενο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλήρης, να προσδιοριστεί:
· η ημερομηνία επικύρωσης τυχόν επιτευχθέντος προδικαστικού συμβιβασμού
μεταξύ του αιτούντα οφειλέτη και των πιστωτών αυτού, η οποία ορίζεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης, καθώς και
· η ημερομηνία δικασίμου για τη συζήτηση της κύριας αίτησης, η οποία ορίζεται, αντίστοιχα, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών, όσον αφορά αιτήσεις της κάτωθι κατηγορίας Α, ενώ όσον αφορά αιτήσεις της κάτωθι κατηγορίας Β, η δικάσιμος ορίζεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών.

Η αίτηση του οφειλέτη περιλαμβάνει:

Α. σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τόσο προς ιδιώτες πιστωτές όσο και προς πιστωτές φορέων του δημοσίου, με καταβολές σε σταθερές δόσεις, σε ευέλικτες δόσεις ή εφάπαξ καταβολές ή

Β. αίτημα για διαγραφή οφειλών, εφόσον ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.5α του Ν.3869/2010 όπ. ισχ. (η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 του εν λόγω άρθρου.) μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας "ταχείας διευθέτησης οφειλών".

Γ. ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Προκειμένου να περιοριστεί, αφενός, το φαινόμενο της μη νομότυπης επίδοσης των δικογράφων των αιτήσεων υπαγωγής οφειλετών ΚΕΑΟ τόσο στην κεντρική υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. όσο και στις περιφερειακές κατά τόπον υπηρεσίες ΚΕΑΟ, ανεξάρτητα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης απ' όπου έχουν διαβιβαστεί οι ασφαλιστικές οφειλές για διαχείριση στο Κ.Ε.Α.Ο., κι αφετέρου, να αποσαφηνιστεί η συμμετοχή του Κ.Ε.Α.Ο. και των λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας υπαγωγής υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στις διατάξεις του Ν.3869/2010, προέκυψε το υπ' αρ. Γ99/04/47/25-1-2016 έγγραφο του κ. Διοικητή Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους ανά την επικράτεια καθώς και την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος (Ο.Δ.Ε.Ε.), το οποίο σας έχει ήδη κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Με το εν λόγω έγγραφο κατέστη σαφές ότι τα νομικά τμήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελούν τις πλέον αρμόδιες υπηρεσίες τόσο για την παραλαβή των δικογράφων όσο και για την εκπροσώπηση των Φορέων σε όλα τα στάδια των εν λόγω δικών.

Συμπληρωματικά, επισημαίνεται ότι η εκπροσώπηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανά περίπτωση πραγματοποιείται ως ακολούθως:
· Για οφειλή έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία δεν έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και δικόγραφο το οποίο στρέφεται κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
■ Θα πρέπει να παρασταθεί δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να εκπροσωπήσει το Ίδρυμα στην ουσία της υπόθεσης.
· Για οφειλή έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και δικόγραφο το οποίο στρέφεται κατά του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.:
■ Θα πρέπει να παρασταθεί δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να εκπροσωπήσει το Ίδρυμα στην ουσία της υπόθεσης.
· Για οφειλή έναντι άλλου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πλην Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ
(π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ), η οποία έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και δικόγραφο το οποίο στρέφεται κατά του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.:
■ Θα πρέπει να παρασταθεί δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να προβάλλει την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης.
· Για οφειλή έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και δικόγραφο το οποίο στρέφεται αποκλειστικά κατά του Κ.Ε.Α.Ο.:
■ Να παρασταθεί εξαρχής δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να εκπροσωπήσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ουσία της υπόθεσης.
· Για οφειλή έναντι άλλου Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία έχει περιέλθει στο ΚΕΑΟ και δικόγραφο το οποίο στρέφεται αποκλειστικά κατά του ΚΕΑΟ,
■ Να παρασταθεί εξαρχής δικηγόρος από τη Νομική Δ/νση και να προβάλλει την ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, είτε το δικόγραφο επιδίδεται στην Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. είτε σε περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., θα πρέπει αυτό να προωθείται άμεσα στην αρμόδια Νομική Υπηρεσία του αρμοδίου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Δ. ΈΚΔΟΣΗ / ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ.

Σύμφωνα με το άρ. 2, παρ. 4α του Ν. 3869/2010 όπ. ισχ., οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να παραδώσουν σε αυτόν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος, αναλυτική κατάσταση των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών.

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, για τις οποίες ευθύνεται ο οφειλέτης, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και τυχόν εξαιρούμενες από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οφειλές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

* Μέχρι την υλοποίηση του λογισμικού για την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής από το σύστημα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χρήση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να χορηγούν χειρόγραφες Βεβαιώσεις Οφειλής στους αιτούντες οφειλέτες, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.1 και Ι.2, αντίστοιχα.
** Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 6 του Ν.3869/2010 όπως ισχύει, οι απαιτήσεις των μη ιδιωτών πιστωτών, κατά συνέπεια και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους με την κοινοποίηση σε αυτούς της κατατεθείσας στο ειρηνοδικείο αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη, κρίνεται σκόπιμο οι συνημμένοι στην εν λόγω Βεβαίωση Πίνακες Χρεών να εκδίδονται απαρέγκλιτα εντός του μήνα επίδοσης στην υπηρεσία του δικογράφου της κατατεθείσας αίτησης προκειμένου να αποτυπώνεται σε αυτούς το ακριβές ύψος των προσαυξήσεων/προσθέτων τελών. Επίσης, αντίγραφο αυτών να φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν στη σχετική ενότητα της παρούσας εγκυκλίου.

Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΗΨΗΣ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, κατά την οποία είτε θα συζητηθεί τυχόν αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής είτε θα επικυρωθεί τυχόν επιτευχθείς συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα οφειλέτη και των πιστωτών αυτού, απαγορεύεται, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 4 του Ν.3869/2010 όπως ισχύει η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα (για απαιτήσεις πιστωτών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτησή του), ενώ τυχόν ήδη ληφθέντα μέτρα αναστέλλονται (παύει δηλαδή προσωρινά η περαιτέρω εκτέλεσή τους, με την έννοια ότι η Υπ/σία δεν προχωρά σε επόμενο στάδιο Πράξεων Αναγκαστ. Εκτέλεσης).

Εφόσον, λοιπόν δεν επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός κι επικύρωση αυτού, βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρ.5, ο Ειρηνοδίκης δύναται να εκδώσει προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την (περαιτέρω) αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, οπότε η προαναφερθείσα αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων επεκτείνεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί προσωρινή διαταγή από τον Ειρηνοδίκη, ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του προς το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να ζητήσει από αυτό, βάσει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρ. 6, είτε την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία έχει ήδη εκκινήσει, είτε την απαγόρευση όλων των εκτελεστικών διαδικασιών, οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκκινήσει. Το εν λόγω αίτημα ικανοποιείται κι η αναστολή/απαγόρευση της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό πιθανολογεί: α) την ευδοκίμηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος.

ΣΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.

Τέλος, βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρ. 4, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη.

Κατά συνέπεια, στην οθόνη "ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ" του συστήματος ΟΠΣ, πρέπει να καταχωρείται από τον χρήστη η αναστολή παραγραφής επιλέγοντας (F9) από τη λίστα του πεδίου "Τύπος Αναστολής" την τιμή "ΑΙΤ. Ν. 3869/10 (ΥΠΕΡΧΡ/ΝΑ)", καθώς και τα παραστ/κά που περιλαμβάνει η αίτηση, ώστε να αναστέλλεται η παραγραφή αυτών ισόχρονα, από την ημερομηνία επίδοσης του δικογράφου της αίτησης στην υπηρεσία ("ημερομηνία έναρξης") έως την ημερομηνία που λαμβάνει γνώση η υπηρεσία της οριστικής απόφασης του αρμοδίου Ειρηνοδικείου ("ημερομηνία λήξης ").

Ζ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 3869/2010, εντός μηνός από την επίδοση της αίτησης στον Ασφαλιστικό Οργανισμό (ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΚΕΑΟ), πρέπει να κατατίθενται απόψεις για το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος.

Για το λόγο αυτό, οι περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. καλούνται σε κάθε περίπτωση όπως κάνουν χρήση του κειμένου του συνημμένου υποδείγματος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Η. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του Άρθρου 1 του ΚΕΦ. Α' του Ν.4366/2015, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του σε μηνιαίες καταβολές κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής.

Προκειμένου να καθοριστούν από το αρμόδιο ειρηνοδικείο οι προαναφερόμενες μηνιαίες καταβολές, εξαιρείται από το εισόδημα του οφειλέτη ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογενείας του, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 4 του Ν.3869/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρ. 14 του Ν.4346/2015, από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης των οφειλών της παρ. 2 του άρ. 1 του Ν.3869/2010 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές προς τους Φ.Κ.Α.), οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 5 του Ν.3869/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρ. 14 του Ν.4346/2015, ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων ετησίως, ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε, μεταξύ άλλων η καταβολή των δόσεων. Στην περίπτωση αυτή ο πιστωτής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για την ανάκληση εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου της ανάκλησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η πάγια και ενιαία θέση της Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών από τον αιτούντα οφειλέτη είναι η εξής:

Αιτήσεις ρύθμισης, θα γίνονται δεκτές εφόσον δεν προτείνεται από αυτόν, καμία έκπτωση στη συνολική οφειλή Κύριας Εισφοράς.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης καταθέτει στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία/Τμήμα ΚΕΑΟ προσωρινή διαταγή από το ειρηνοδικείο, η υπηρεσία υποχρεούται να εισπράττει το οριζόμενο ποσό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σ' αυτή, σαν έναντι καταβολή, μέχρι να πραγματοποιηθεί σχετική τροποποίηση του λογισμικού, ενώ θα πρέπει να προβαίνει στη διακοπή τυχόν ρύθμισης με τις κείμενες διατάξεις στην οποία είχε ενταχθεί ο οφειλέτης «φυσικό πρόσωπο». Δεδομένου ότι η υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει εάν ο οφειλέτης προβαίνει στις μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση καθυστέρησης τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, θα τηρείται αρχείο με τις περιπτώσεις αυτές.

Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας και την προσκόμιση από τον οφειλέτη της απόφασης του Ειρηνοδικείου, η αρμόδια ταμειακή υπηρεσία/Τμήμα ΚΕΑΟ υποχρεούται να εντάξει τον οφειλέτη σε ρύθμιση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση του Δικαστηρίου.

Για την τεχνική υλοποίηση του ειδικού τύπου ρύθμισης θα αποστέλλεται σχετικό έγγραφο με τους όρους ρύθμισης, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή, στο Τμήμα Επικοινωνίας της Δ/νσης Πληροφορικής με κοινοποίηση στις Δ/νσεις Διακανονισμού Οφειλών και Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης του ΚΕΑΟ.

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής υλοποίησης της ρύθμισης το αρμόδιο Τμήμα Επικοινωνίας ενημερώνει σχετικά την Ταμειακή Υπηρεσία προκειμένου να κληθεί ο οφειλέτης για την κοινοποίηση της απόφασης ρύθμισης και την καταβολή της πρώτης δόσης.

Θ. ΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.

Για τις ανάγκες καταγραφής και ενημέρωσης (χειρόγραφα) της πορείας και των αποτελεσμάτων των εν λόγω υποθέσεων κρίνεται σκόπιμο η τήρηση από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ ειδικού βιβλίου στο οποίο θα καταγράφονται τα επιμέρους στοιχεία των υποθέσεων, όπως στοιχεία αιτούντος, ημερομηνίες κατάθεσης αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ημερομηνίες επίδοσης δικογράφων, ημερομηνίες δικασίμων (προδικαστικού συμβιβασμού και συζήτησης κύριας αίτησης), τυχόν εκδοθείσες προσωρινές διαταγές, κλπ, ενώ τα επιμέρους έγγραφα, όπως δικόγραφα αιτήσεων, υποβληθείσες αιτήσεις χορήγησης βεβαιώσεων οφειλής, χορηγηθείσες βεβαιώσεις, Πίνακες Χρεών (εκδοθέντες εντός του μήνα επίδοσης στην υπηρεσία του δικογράφου της αίτησης, όπως προαναφέρθηκε) προσωρινές διαταγές, οριστικές αποφάσεις, καταβολές (παραλείψεις καταβολών) έναντι βάσει προσωρινής διαταγής κλπ να αρχειοθετούνται διακριτά ανά οφειλέτη/υπόθεση προκειμένου η αναζήτησή τους να είναι ευχερής.




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Πηγή: Taxheaven