Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 600 ΕΞ 7.4.2016 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 600 ΕΞ 7.4.2016 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Αθήνα, 07.04.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 600 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 600/2016

ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε αν στις περιπτώσεις δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (καταχώρηση στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών – ΓΕΜΗ) κάτω από τον ισολογισμό (υπόδειγμα Β.1.1) θα πρέπει αναφέρονται και τα δύο υποδείγματα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β.2.1 κατά λειτουργία και υπόδειγμα Β.2.2 κατά είδος) ή μόνο ένα εξ αυτών κατ’ επιλογή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει του Ν. 4308/2014, οι οντότητες συντάσσουν μόνο μία κατάσταση αποτελεσμάτων επιλέγοντας είτε το υπόδειγμα Β.2.1, είτε το υπόδειγμα Β.2.2.. Για τα θέματα δημοσίευσης το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven