Aρ. πρωτ.: οικ 21179/343/ 11.5.2016 Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 19009/321/22.4.2016 (ΦΕΚ B' 1287) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2016»

Aρ. πρωτ.: οικ 21179/343/ 11.5.2016 Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 19009/321/22.4.2016 (ΦΕΚ B' 1287) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2016»

Αθήνα, 11 - 5 -2016
Aρ. πρωτ: οικ 21179/343

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 ΑΘΗΝΑ
Fax: 2103214310
Πληροφορίες: Α Αχτύπης - 2131516316 - aaxtypis@ypakp.gr
Μ. Καή - 2131516560 - mkai@ypakp.gr
Ν. Σκουριάς - 2131516613 - nisk@yeka.gr
Σ. Ντούση - 2131516087 - sntoussi@yeka.gr
Η. Γαζής - 2131516084 - igazis@ypakp.gr
Χρ. Δέδε - 2131516038 - xdede@ypakp.gr
Χρ. Βασιλειάδης - 2131516354
URL: http://www.ypakp.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 19009/321/22.4.2016 (ΦΕΚ B' 1287) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2016".


Η εγκύκλιος αυτή αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας για το έτος 2016 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων στην παραπάνω αναφερόμενη απόφαση. Το περιεχόμενο της Απόφασης κατ' οικονομία δεν επαναλαμβάνεται στην παρούσα εγκύκλιο σε κάθε όμως περίπτωση απαιτείται η γνώση και η εφαρμογή του περιεχομένου της για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

1. Γενικές επισημάνσεις

1.1. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και προς αποφυγή καθυστερήσεων στην όλη ροή της διαδικασίας έγκρισης των προγραμμάτων συγκεκριμένοι υπάλληλοι (τηλέφωνα στις Πληροφορίες) θα δίνουν τηλεφωνικά διευκρινίσεις για τα προγράμματα. Παράλληλα, με την συμπερίληψη στην εγκύκλιο του διευκρινιστικού παραρτήματος ΙΙΙ για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία Β' ή Γ' οι τηλεφωνικές κλήσεις επιβάλλεται να περιορισθούν μόνο για εξειδικευμένα ερωτήματα.

1.2. Η υπηρεσία μας εφιστά την προσοχή των φορέων εργοδοτών και εργαζομένων και τους καλεί να λάβουν όλα τα μέτρα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση και προστασία των μελών τους από ενδεχόμενες παρελκυστικές ή παραπλανητικές πρακτικές κατά τη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης (βλ. εδάφιο 2.5 της παρούσας εγκυκλίου). Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία για παραβάσεις θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Επιμόρφωση εργοδοτών

2.1. Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

αα) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α').

ββ) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

γγ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

> ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β' κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών
α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα)
1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης
β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

> ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

2.2. Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.

2.3. Τα κριτήρια επιλογής του φορέα μπορεί να είναι οικονομικά, τόπου επιμόρφωσης, χρόνου, ποιότητας προγραμμάτων ή όποια κριτήρια οι ίδιοι θεωρούν ότι τους εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, πριν δηλώσουν συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, να έρχονται σε σχετική επικοινωνία με τα συλλογικά τους όργανα (σύλλογοι, ομοσπονδίες, επιμελητήρια κλπ.) προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

2.4. Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφωθεί εργαζόμενος της επιχείρησής τους απευθύνονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης και υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ. Η αίτηση συμπληρώνεται εις διπλούν και το ένα αντίγραφο δίδεται στον υποβάλλοντα την αίτηση για επιμόρφωση.

2.5. Φορείς που αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση σε προγράμματα τους ισχυρισμούς, ότι δήθεν «εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσης τους το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους "παραπλανητικούς ή απειλητικούς" ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα.

2.6. Αποτελεί ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 §12 της υπουργικής απόφασης, η συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής απόφασης. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα προγράμματα όσων δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Εάν ο φορέας επιμόρφωσης από την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι στο πρόσωπο του εργοδότη ή του εργαζόμενου που προτείνεται δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ενημερώνει τον εργοδότη που υπέβαλε την αίτηση και του επιστρέφει οπωσδήποτε και την εισπραχθείσα τυχόν προκαταβολή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, καθώς και εργοδότες με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται επιμόρφωση, έχουν μεν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι αν και γνωρίζουν πως δεν είναι υπόχρεοι στην παρακολούθηση του προγράμματος, επιθυμούν ωστόσο να το παρακολουθήσουν.

2.7. Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων στη σωστή ομάδα επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη του φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.

3. Διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων

3.1. Πού υποβάλλεται η αίτηση

3.1.1. Οι αιτήσεις για την έγκριση εκτέλεσης των προγραμμάτων υποβάλλονται από τους φορείς που έχουν το δικαίωμα αυτό στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ3) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα.

3.1.2. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνον από την "υπηρεσία πρωτοκόλλου" του Υπουργείου ακόμα και όταν αποστέλλονται με courier ή συστημένες.

Προσοχή τα έντυπα που συμπληρώνονται είναι εκείνα του έτους 2016. Έντυπα παλαιοτέρων ετών δεν γίνονται δεκτά.

3.2. Υποβολή αίτησης για πρώτη φορά

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2β της υπουργικής απόφασης 19009/321/22.4.2016, οι φορείς που επιθυμούν να διενεργήσουν για πρώτη φορά πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ' ή Β' κατηγορίας, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δ3 αίτηση με την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προγράμματα, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων. Εκπαιδευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά όπως ορίζονται κάθε φορά [άρθρο 5 υ.α. 19009/321/22.4.2016 (ΦΕΚ B' 1287)] (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας κλπ.).

Τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα, άλλως δεν θα εγκρίνεται το σχετικό αίτημα. Μετά το σχετικό έλεγχο και την ηλεκτρονική καταχώριση οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης.

3.3. Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται 25 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων και θα αφορούν προγράμματα που θα εκτελεστούν εντός διαστήματος 90 ημερολογιακών ημερών. Οι συγκεκριμένες προθεσμίες αναφέρονται στην ημερομηνία εισόδου στην "υπηρεσία πρωτοκόλλου" του Υπουργείου και δεν περιλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, Εάν π.χ. το πρόγραμμα υποβληθεί την 1 η του μηνός το πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει την 26η (25+1) του μηνός και μετέπειτα. Η κάθε αίτηση πρέπει να αφορά ένα μόνο συγκεκριμένο, πρόγραμμα. Συνοδεύεται από διαβιβαστικό του φορέα στο οποίο αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου του φορέα και σαν θέμα σημειώνεται "Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ' κατηγορίας" ή "Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' κατηγορίας". Επί του διαβιβαστικού αυτού τίθεται από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου του Υπουργείου και η ημερομηνία κατάθεσης. Για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας ειδικότερα η προθεσμία υποβολής μπορεί να μειωθεί σε 15 ημέρες (14+1) για τρεις το πολύ αιτήσεις ανά φορέα επιμόρφωσης και για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 (ημερομηνία εισόδου στην "υπηρεσία πρωτοκόλλου" του Υπουργείου).

3.4. Υποβολή ταυτόχρονα περισσότερων αιτήσεων προγραμμάτων

Στην περίπτωση που υποβάλλονται μαζί περισσότερα του ενός προγράμματα, κάθε πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ξεχωριστή αίτηση και διαβιβαστικό και θα τοποθετείται σε ιδιαίτερο φάκελο ώστε να παίρνει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου. Κάθε φάκελος προγράμματος εξωτερικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ' κατηγορίας» ή «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' κατηγορίας».

3.5. Δεν επιτρέπονται αλλαγές

Μετά την υποβολή των αιτήσεων καμία περαιτέρω αλλαγή ή προσθήκη δεν γίνεται δεκτή.

3.6. Περιεχόμενο φακέλου αίτησης

Ο φάκελος κάθε προγράμματος περιέχει:

Σε έντυπη μορφή με την ακόλουθη σειρά:
• Το Διαβιβαστικό της αίτησης
• το Έντυπο Α
• το έντυπο Δ
• παραχωρητήριο εφόσον απαιτείται και
• τα έντυπα Γ1 και Γ2.
• cd ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (όχι δισκέτα) με όλα τα σχετικά παραστατικά σε ηλεκτρονική μορφή ταξινομημένα, όπως περιγράφεται με την παρούσα εγκύκλιο και συγκεκριμένα: Διαβιβαστικό, Έντυπο Α, Έντυπο Δ, Αρχείο δικαιολογητικών και βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ την πρώτη φορά.

3.7. Έγκριση προγραμμάτων

Η έγκριση του προγράμματος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ. Αντίγραφο της απόφασης αυτής με το ΕΝΤΥΠΟ Α κατατίθενται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στην αρμόδια για τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της εγκριτικής απόφασης εκτέλεσης του προγράμματος, τα ανωτέρω παραστατικά είναι δυνατόν να υποβάλλονται και στη Δ3. Η εγκριτική απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του οποίου θα ενημερώνονται οι φορείς. Η πρόσβαση στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" γίνεται μέσω της ιστοθέσης www.ypakp.gr ή www.yeka.gr

Επιλογή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: «Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» Ανά είδος Απόφασης: Υπουργική Απόφαση
(ενδέχεται να απαιτηθεί η επιλογή επόμενης σελίδας).

3.8. Διενέργεια προγραμμάτων

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο που θα έχει τη μορφή του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε. Υπογράφεται αντίστοιχα κατά την προσέλευση του εκπαιδευόμενου και κατά την αποχώρησή του μετά το τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας.

3.9. Χώροι διεξαγωγής προγραμμάτων

Για τα προγράμματα που διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης 19009/321/22.4.2016 σε χώρους επιμόρφωσης όπως αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου ή άλλου ΝΠΔΔ, συλλόγου εκπαιδευομένων, συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:
α. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της §3, δ του άρθρου 3 και θα αναφέρεται ο αριθμός εκπαιδευομένων καθώς και το εμβαδόν της αίθουσας.
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.

3.10. Απολογισμός προγραμμάτων

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα υποβάλλονται εντός 10 ημερών στη Διεύθυνση Δ3:
σε ηλεκτρονική μορφή: το ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ και το ΕΝΤΥΠΟ Ε όπου φαίνεται και το όνομα του εκπαιδευτή που τελικά συμμετείχε στο πρόγραμμα. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται με cd που αναγράφει με ανεξίτηλο μαρκαδόρο «απολογισμός προγράμματος» και τον αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου της αρχικής αίτησης που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

3.11. Χορήγηση βεβαιώσεων

Μετά την υποβολή των ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤ και Ε στη Διεύθυνση Δ3 θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα οι κατά περίπτωση σχετικές βεβαιώσεις επιμόρφωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα των ΕΝΤΥΠΩΝ Ζ1, Ζ2 και Ζ3.

3.12. Έλεγχος προγραμμάτων

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου. Ο έλεγχος μεταξύ των άλλων θα αφορά την παρουσία και την "ταυτοπροσωπία" των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

4. Τήρηση διαδικασιών

4.1. Αίτηση που δεν είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταξινομημένα όπως καθορίζεται με την παρούσα εγκύκλιο δεν θα εγκρίνεται. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ακριβή. Στην περίπτωση που από τα δηλωθέντα στοιχεία αναζητηθεί ο φορέας επιμόρφωσης και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Υπουργείου με τον φορέα, τα προγράμματα δεν θα εγκρίνονται.

4.2. Η συμπλήρωση των εντύπων πρέπει να γίνεται με προσοχή, άλλως η ανακρίβεια αποτελεί λόγο απόρριψης του προγράμματος. Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία αυτά γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου η σχετική ηλεκτρονική επεξεργασία και ως εκ τούτου καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη η απόλυτη τήρηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Όλα τα παραπάνω έντυπα έχουν προκαθορισμένη μορφή και βρίσκονται στη σελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση www.ypakp.gr ή www.yeka.gr στο πεδίο e-Βιβλιοθήκη ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ στην Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Μόνο τα έντυπα αυτής της μορφής του έτους 2016 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, ώστε να μη δημιουργούνται ασάφειες και η διαδικασία ελέγχου να γίνεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παρέμβαση και διαμόρφωση άλλων μορφών εντύπων έστω και σε επί μέρους ενότητες των εντύπων αυτών. Η οποιαδήποτε παρέμβαση αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος.

4.3. Η υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται με CD ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης και όχι με δισκέτα ή e-mail. Το CD υποβάλλεται για λόγους πρακτικούς εντός φακέλου ενσωματωμένου στο φάκελο της αίτησης. Στο CD θα αναγράφονται τα στοιχεία του προγράμματος (επωνυμία φορέα και αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης του φορέα), ώστε να είναι μονοσήμαντα αναγνωρίσιμο.

4.4. Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά που υποβάλλονται αποτελούν το φάκελο της αίτησης. Πρέπει να περιέχονται σε ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα με διαφανές εξώφυλλο ή εναλλακτικά σε ντοσιέ (με στενή ράχη) με 2 κρίκους με μαλακό εξώφυλλο διαφανούς χρώματος. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι σε συνδυασμό και με τον μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που υποβάλλονται για έγκριση δεν υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα η υπηρεσία να προβαίνει σε ταξινόμηση κλπ. υποβληθέντων στοιχείων και παραστατικών που δεν υποβάλλονται με σωστό και πλήρη τρόπο. Η υποβολή εντύπων και παραστατικών που δεν βρίσκονται ταξινομημένα μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος. Αντίστοιχες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται και στην υποβολή των σχετικών στοιχείων απολογισμού μετά την εκτέλεση κάθε προγράμματος.

4.5. Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος τα σχετικά έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται επιμελώς και ανελλιπώς. Περιπτώσεις π.χ. υπογραφής εκ των προτέρων στο παρουσιολόγιο των ωρών άφιξης ή αναχώρησης αποτελούν λόγους να θεωρηθεί ότι καταστρατηγούνται οι όροι εκτέλεσης του προγράμματος με όλες τις σχετικές συνέπειες.

4.6. Σε περίπτωση ματαίωσης διεξαγωγής ενός προγράμματος πρέπει η ματαίωση αυτή να γνωστοποιείται έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και στη Διεύθυνση Δ3.

4.7. Η παρουσία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Ελλιπής παρακολούθηση συνεπάγεται την εκ νέου παρακολούθηση του ενδιαφερόμενου σε νέο πρόγραμμα.

5. Περιεχόμενο εγκυκλίου

Στο συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο Παράρτημα Ι αναγράφονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και στο Παράρτημα ΙΙ περιέχονται συμπληρωματικές παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των εντύπων. Η συμπλήρωση των εντύπων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και να τηρούνται οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης. Στο Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρονται οι ΚΑΔ (ΣΤΑΚΟΔ 2008 και 1980).


6. Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

Με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ.11453/1284/16.4.2013 καθορίσθηκε η διαδικασία αναγγελίας στην περίπτωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρηση του.

Συμπληρωματικά με την εν λόγω εγκύκλιο ορίζονται τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

1. Για τον εργοδότη δεν απαιτείται επιμόρφωση (ΔΑΕ) καθόσον διαθέτει όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
- Στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται στο ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία του όπως προσδιορίζονται με την προαναφερθείσα εγκύκλιο.

2. Όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επιθυμεί ο ίδιος ο εργοδότης
να ασκήσει καθήκοντα ΤΑ και αποκτά τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετά από επιμόρφωση.
- Δηλώνει άμεσα την επιθυμία του να συμμετάσχει σε σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Ο αριθμός πρωτοκόλλου που του δίδεται από τον φορέα επιμόρφωσης τίθεται στο πεδίο του ΕΡΓΑΝΗ με την ένδειξη αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά την ημερομηνία αίτησης παρέχεται ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών προκειμένου να έχει ολοκληρώσει την επιμόρφωσή του. Εφόσον δεν έχει επιμορφωθεί μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητήσει υπηρεσίες ΤΑ από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.) μέχρις ότου επιμορφωθεί.

3. Όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προτείνεται εργαζόμενος να ασκήσει καθήκοντα ΤΑ ο οποίος αποκτά τις απαραίτητες προϋποθέσεις μετά από επιμόρφωση.
- Ο εργοδότης δηλώνει άμεσα την συγκεκριμένη συμφωνία για να συμμετάσχει εργαζόμενος σε σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Ο αριθμός πρωτοκόλλου που του δίδεται από τον φορέα επιμόρφωσης τίθεται στο πεδίο του ΕΡΓΑΝΗ με την ένδειξη αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά την ημερομηνία αίτησης του παρέχεται ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών προκειμένου να έχει ολοκληρώσει ο εργαζόμενος την επιμόρφωσή του. Εφόσον δεν έχει επιμορφωθεί μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει ο εργοδότης να αναζητήσει υπηρεσίες ΤΑ από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.) μέχρις ότου επιμορφωθεί ο εργαζόμενος.

4. Όσοι ήδη έχουν εισέλθει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τον Οκτώβριο έως τέλος Δεκεμβρίου 2015 και ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος δεν έχει πραγματοποιήσει την επιμόρφωσή του.
Στην περίπτωση αυτή παρέχεται το χρονικό διάστημα έως και 30-06-2016 προκειμένου να έχει ολοκληρώσει την επιμόρφωσή του. Μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρείται ότι δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και πρέπει να αναζητήσει υπηρεσίες ΤΑ από εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ) μέχρις ότου επιμορφωθεί ο ίδιος ο εργοδότης ή εργαζόμενος.

Β. Μορφή αριθμού πρωτοκόλλου από τους φορείς επιμόρφωσης

Ο αριθμός πρωτοκόλλου που δίδεται από τους φορείς επιμόρφωσης στις σχετικές αιτήσεις πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή προκειμένου να υπάρχει καταχώριση σε δύο πεδία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με συγκεκριμένο τρόπο:
> Ημερομηνία αίτησης//ΕΡΓ (ή ΕΡΓΑΖ)//αριθμός
και
> επωνυμία φορέα//τόπος

Τα παραπάνω στοιχεία αναγραφής παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τον φορέα επιμόρφωσης προκειμένου να υπάρχει ενιαία μορφή αποτύπωσης.

Πεδίο: Ημερομηνία αίτησης//ΕΡΓ (ή ΕΡΓΑΖ)//αριθμός

■ Ημερομηνία αίτησης: περιλαμβάνει 8 συνεχόμενους χαρακτήρες. Οι δύο πρώτοι δείχνουν ημέρες, οι δύο επόμενοι μήνα και οι 4 τελευταίοι το έτος π.χ. 21112016, 07032016, 05122016.
■ Στη συνέχεια αναγράφονται δύο κάθετοι //
■ ΕΡΓ: δηλώνει την πρόθεση του εργοδότη να επιμορφωθεί ο ίδιος προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ΤΑ στην επιχείρησή του.
ΕΡΓΑΖ: δηλώνει την συμφωνία να επιμορφωθεί εργαζόμενος προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ΤΑ στην επιχείρηση.
■ Στη συνέχεια αναγράφονται δύο κάθετοι //
■ Αριθμός: Ακολουθεί η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου του φορέα επιμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση που υποβάλλεται στον φορέα.
Πεδίο: επωνυμία φορέα//τόπος
• Επωνυμία φορέα: Αναγράφεται η επωνυμία του φορέα. Η επωνυμία του φορέα αποτυπώνεται με τους λιγότερους δυνατόν χαρακτήρες αρκεί βέβαια να προκύπτει ποιον φορέα αφορά. Στην περίπτωση που υπάρχει διακριτική επωνυμίας του φορέα επιμόρφωσης σημειώνεται η επωνυμία αυτή.
o Στις περιπτώσεις ύπαρξης ακρωνυμίων, συντομογραφιών, αρκτικόλεξων του φορέα επιμόρφωσης αναγράφονται ως επωνυμία π.χ. ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ, περιπτώσεις Κέντρου δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή 2 αναγράφεται ΚΔΒΜ1 ή ΚΔΒΜ2 και η διακριτική επωνυμία ή η επωνυμία του.
■ Στη συνέχεια αναγράφονται δύο κάθετοι //
■ Τόπος: Αναγράφεται η περιοχή διεξαγωγής του προγράμματος επιμόρφωσης π.χ. ΑΘΗΝΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ κλπ.

Γ. Άλλα πεδία στο ΕΡΓΑΝΗ

Στο πεδίο διάρκεια σύμβασης: Για καταχωρίσεις μετά το 2016 θα μπορεί να συμπληρώνεται 2018, 2019 κλπ. δηλ. 2 χρόνια μετά την ημερομηνία καταχώρισης.
Στο πεδίο ετήσιες ώρες: Αναγράφεται 25

Δ. Επισημάνσεις

→ Πρέπει να διευκρινισθεί ότι από το ηλεκτρονικό σύστημα παρέχεται πλέον η δυνατότητα διασταύρωσης και ελέγχου των σχετικών στοιχείων που υποβάλλονται και καταχωρούνται στο σύστημα. Στην περίπτωση που από ένα φορέα επιμόρφωσης ή από κάποιο εργοδότη δηλώνονται στοιχεία με διαφορετικές ημερομηνίες και δεν πραγματοποιείται η σχετική επιμόρφωση εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών θα επιβάλλονται κυρώσεις συμπεριλαμβανομένου και του αποκλεισμού της δυνατότητας διεξαγωγής προγραμμάτων επιμόρφωσης από τον φορέα εάν ο φορέας προβαίνει σε «ψευδείς» δηλώσεις.
→ Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και απασχολούν εργαζόμενο χωρίς να παρέχονται υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (τεχνικού ασφάλειας) επιβάλλονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες κυρώσεις.

Παραδείγματα
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ. ΜΑΓΓΑΣ

Πηγή: Taxheaven