ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 60/28.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 60/28.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

Καλλιθέα, 28/04/2016
Αριθμός απόφασης: 60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604548
ΦΑΞ : 2131604567
e-mail : yee.ny@mofadm.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθ. 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ισχύουν.

β.Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

γ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29.08.2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΠΟΛ 1002/2013 (ΦΕΚ Β΄55/16.1.2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1.01.2014.

4.Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (ΦΕΚ 54/Β΄/16.01.2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 239/17-02-2015).

5.Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6.Την με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 9.4.2014 (ΦΕΚ/τ. Β΄/17-04-2014) απόφαση για «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

7. Την ΠΟΛ.1144/3.7.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την «Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης».

8.Την με αρ. … πράξη της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. για τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που εφαρμόστηκαν σε βάρος α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…» (ΑΦΜ …/…), έδρα στην οδό …… και αντικείμενο εργασιών …, β) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου ……., ως πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, γ) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου …, ως πρώην Αντιπροέδρου της εταιρίας, δ) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου … και ε) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου …, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 σε συνδυασμό με αυτές της ΠΟΛ. 1282/2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε.

9.Την από 24/11/2015 Ειδική Έκθεση Ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σχετικά με την ανωτέρω επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, σε συνδυασμό με αυτές της ΠΟΛ. 1282/2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. .

10. Την από … και με αρ. πρωτοκόλλου …., κατατεθείσα στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ενδικοφανή προσφυγή των ανωτέρω (υπό την περίπτωση 8) αναφερόμενων προσώπων.

11. Την με αρ. πρωτ. …/… έκθεση απόψεων του αρμόδιου Υπαλλήλου του Κ.ΕΜΕ.ΕΠ. επί της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής.

12.Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2 της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από … και με αρ. πρωτ. … ενδικοφανούς προσφυγής α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…» (ΑΦΜ …./Δ.Ο.Υ. …), έδρα στην οδό …… και αντικείμενο εργασιών …, β) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου …, στην οδό …, ως πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, γ) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου …, ως πρώην Αντιπροέδρου της εταιρίας, δ) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου … και ε) του … (ΑΦΜ …), κατοίκου …, στην οδό …, για την ακύρωση και εξαφάνιση της με αρ. …/… πράξης της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., με την οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Σε βάρος των προσφευγόντων εφαρμόσθηκαν με την με αρ. …/… πράξη της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, λόγω της διαπίστωσης – ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου σε αυτή – της μη απόδοσης στο Δημόσιο για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 ΦΠΑ συνολικής αξίας 5.572.878,74 € , ήτοι ποσού που υπερβαίνει τα όρια του παραπάνω άρθρου και νόμου, σύμφωνα με την από … Ειδική Έκθεση Ελέγχου της ανωτέρω Υπηρεσίας, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015.

Οι προσφεύγοντες με την εν λόγω προσφυγή τους, κατατεθείσα στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. …/… έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας, αιτούνται την ακύρωση της υπ’ αρ. …/… πράξης της Προϊσταμένης της ως άνω Υπηρεσίας για τους κάτωθι λόγους:

1) Τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου εφαρμόστηκαν εσφαλμένα για τον προσφεύγοντα ……, λόγω του ότι έχει χορηγηθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή, με την οποία απαγορεύεται η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών για οφειλές της εταιρίας «…» και επομένως, η πράξη διασφάλισης πρέπει να ανακληθεί άμεσα.

2) Η διάταξη του άρθρου 46, παρ. 5 του Ν. 4174/2013 εφαρμόστηκε εσφαλμένα, διότι, μετά από την αντικατάστασή της με το νόμο 4337/2015, από τη νέα γραμματική της διατύπωση συνάγεται ότι εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α., που προκύπτει βάσει βιβλίων και στοιχείων και όχι βάσει του εξωλογιστικού προσδιορισμού του τακτικού ελέγχου. Επομένως, κατά τους προσφεύγοντες, η πράξη διασφάλισης εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των ισχυουσών διατάξεων και είναι νομικά πλημμελής και ακυρωτέα.

Επειδή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 63 του ν.4174/2013: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, «ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης» οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη «ή παρέλειψε την έκδοση της» και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν «ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, «5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. ….. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.».

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ίδιου ως άνω νόμου, «Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται: …β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών…».

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 239/17.02.2015) Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η ΠΟΛ.1282/31.12.2013, «1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατά το φορολογικό έλεγχο, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο…».

Επειδή, όπως προκύπτει αφενός από τις από 08/12/2015 και 02/12/2015 συνημμένες στην εν λόγω ενδικοφανή προσφυγή, εκθέσεις επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή, η προσβαλλόμενη πράξη διασφάλισης καθώς και η σχετική έκθεση ελέγχου επιδόθηκαν στην πρώτη εκ των προσφευγόντων εταιρία στις 08/12/2015 και σύμφωνα με την προεκτεθείσα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 η προθεσμία εντός της οποίας μπορούσε να υποβληθεί εκ μέρους της η ενδικοφανής προσφυγή κατά της ανωτέρω πράξης έληξε στις 07/01/2016, ενώ στον τελευταίο εξ αυτών …… επιδόθηκαν στις 02/12/2015 και η ως άνω προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής έληξε στις 04/01/2016.

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η παρούσα προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ασκείται εκπροθέσμως και απαραδέκτως από την εταιρία «…» και τον ….

Επειδή, όσον αφορά τον …, τον … και τον …, εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκούν την παρούσα προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013.

Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 239/17.02.2015) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, η Φορολογική Διοίκηση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη τα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, χωρίς τούτο να εναπόκειται στην διακριτική της ευχέρεια. Τα επιβαλλόμενα μέτρα έχουν απολύτως αυστηρό χαρακτήρα και η Διοίκηση προβαίνει σε διαπιστωτικού χαρακτήρα αποτίμηση των πραγματικών περιστατικών και υπαγωγή τους στον κανόνα δικαίου πριν την εφαρμογή των διατάξεων. Η δέσμια αυτή αρμοδιότητα δίδεται σε συνδυασμό και με τις λοιπές δυνατότητες δράσης της Φορολογικής Διοίκησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

Επειδή, ο πρώτος ισχυρισμός αφορά τον …, ο οποίος εκπροθέσμως και απαραδέκτως προσφεύγει κατά της υπ’ αρ. …/… πράξης διασφάλισης και, επομένως, παρέλκει η εξέταση του συγκεκριμένου ισχυρισμού από την Υπηρεσία μας.

Επειδή, από τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 7 (Μεταβατικές διατάξεις για τον κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) του Ν. 4337/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1255/27.11.2015 εγκυκλίου του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και τις διατάξεις της από 30/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προκύπτει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015 ισχύουν για την επιβολή των μέτρων διασφάλισης που λαμβάνονται βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου που συντάχθηκε από 01/02/2016 και εφεξής. Εν προκειμένω, η ειδική έκθεση βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη συντάχθηκε στις …/…/2015 και, επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 εφαρμόζονται όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015. Ως εκ τούτου, ο δεύτερος ισχυρισμός των προσφευγόντων περί ισχύος των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 4337/2015 καθίσταται απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος.

Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόστηκαν τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με την υπ’ αρ. …/… πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυε πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, σε βάρος των προσφευγόντων, εξακολουθούν να υφίστανται.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αρ. πρωτ. …/… ενδικοφανούς προσφυγής για την ακύρωση της υπ’ αρ. …/… πράξης με την οποία γνωστοποιήθηκε η εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4337/2015, σε βάρος α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «…» (ΑΦΜ …/Δ.Ο.Υ. …), β) του … (ΑΦΜ …), γ) του … (ΑΦΜ …), δ) του … (ΑΦΜ …), και ε) του … (ΑΦΜ …).


Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/1999).

Πηγή: Taxheaven