ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 76/6.5.2016 Απόρριψη ως εκπροθέσμων των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής 76/6.5.2016 Απόρριψη ως εκπροθέσμων των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων

Καλλιθέα, 06.05.2016
Αριθμός απόφασης: 76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604502
ΦΑΞ : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).

β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

γ. Του άρθρου 6 της αρ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/29.8.2014).

ε. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις από ………… και με αρ. πρωτ. …….., ……… και …….. κατατεθείσες στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών ενδικοφανείς προσφυγές του Σωματείου με την επωνυμία ………………… με Α.Φ.Μ. …………….., κατά των κάτωθι πράξεων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών: 1) του υπ’ αρ. ………………. Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών του φορολογικού έτους 2011, 2) του υπ’ αρ. ………… Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2007, 3) των υπ’ αρ. …………………………. Πράξεων Επιβολής Προστίμου επί παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των διαχειριστικών περιόδων 2000, 2001, 2002, 2004 και 2006 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

4. Τις από ……………… και με αρ. πρωτ……….., ………… και ………… αιτήσεις αναστολής του Σωματείου με την επωνυμία ……………………, για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικώς αμφισβητούμενου ποσού των παραπάνω πράξεων.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών επί των αιτημάτων αναστολής.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τις από ………….. και με αρ. πρωτ. …………., ………… και ………….. αιτήσεις του το Σωματείο με την επωνυμία ………………. με Α.Φ.Μ. …………….., που εδρεύει ……………, ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των 11.549,41 € των προαναφερόμενων πράξεων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ήτοι ποσού 5.774,70 € (11.549,41 € Χ 50%).

Επί των κρινόμενων αιτήσεων, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 63 του ν. 4174/2013: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, «ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης» οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη «ή παρέλειψε την έκδοση της» και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν «ή από τη συντέλεση της παράλειψης».

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.…….».

Επειδή, εν προκειμένω, από την έκθεση επίδοσης που μας απέστειλε η Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, προκύπτει ότι οι αμφισβητούμενες πράξεις επιδόθηκαν στο εν λόγω Σωματείο στις …………….

Επειδή, από τον συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι οι ενδικοφανείς προσφυγές και κατ’ επέκταση οι εξεταζόμενες αιτήσεις αναστολής έπρεπε να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την επομένη της επίδοσης. Οι εξεταζόμενες όμως αιτήσεις κατατέθηκαν στην εν λόγω υπηρεσία, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες κατάθεσης στις …………….

Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, εκπροθέσμως και συνεπώς απαραδέκτως ασκούνται οι παρούσες αιτήσεις αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη ως εκπροθέσμων των αιτημάτων για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Πηγή: Taxheaven