Αρ. πρωτ.: 15637/10.5.2016 Ενημέρωση σχετικά με αναστολή έναρξης ισχύος του ΜΕΡΟΥΣ Β’ του ν.4281/2014 (Α’ 160)

Αρ. πρωτ.: 15637/10.5.2016 Ενημέρωση σχετικά με αναστολή έναρξης ισχύος του ΜΕΡΟΥΣ Β’ του ν.4281/2014 (Α’ 160)

Αθήνα 10 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ. 15637

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ.Περδικάκης-Γ.Πολυκαλάς
Τηλέφωνο: 213-1361024
213-1361326
Fax.: 213 1361155

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με αναστολή έναρξης ισχύος του ΜΕΡΟΥΣ Β’ του ν.4281/2014 (Α’ 160).

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4380/2016 (Α’ 66) «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις» στο άρθρο τρίτο του οποίου προβλέπεται ότι η ισχύς των διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Β’ του ν.4281/2014 αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ανωτέρω έγγραφο σε όλα τα Νομικά σας Πρόσωπα, τους Συνδέσμους και τις Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και στις υπηρεσίες και υπαλλήλους σας, που ασχολούνται με ζητήματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

Το παρόν έγγραφο μπορείτε να αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: www.ypes.gr.Η Αν.Διευθύντρια
Δρ.Μαρία ΜαυραγάνηΠηγή: Taxheaven