Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1069137 ΕΞ 2016/ 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1069137 ΕΞ 2016/ 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας

Αθήνα, 21/04/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1069137 ΕΞ 2016
Εισ.:Αρ. Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Κακούνη
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας.

Σχετ.: Το από 7.3.2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων σε εκθεσιακό χώρο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας κινητές και αφαιρούμενες κατασκευές, δηλαδή μη μόνιμους διαχωριστικούς τοίχους κατασκευασμένους από κινητά panel, θα δημιουργήσει εντός του εκθεσιακού αυτού χώρου περίπτερα τα οποία θα διαθέσει στους συμμετέχοντες εκθέτες προερχόμενους από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ερώτημα που τίθεται αφορά την ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των εκθετών από την ελληνική εταιρεία.

Σύμφωνα με τον 1042/2013 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) του Συμβουλίου της 7.10.2013 η διάθεση περιπτέρου σε εγκατάσταση έκθεσης καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα το στήσιμο και η αποξήλωση αυτού, για να μπορεί ο εκθέτης να εκθέτει αντικείμενα, δεν είναι υπηρεσίες συναφείς με ακίνητο. Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου. 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύουν.

Από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 14 του ανωτέρω Κώδικα προκύπτει ότι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης έκθεσης προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, εντός ή εκτός κράτους – μέλους, φορολογείται στην χώρα εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών.

Επομένως, όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε εκθέτες εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος στο σχετικό φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από την εταιρεία δεν υπολογίζεται Φ.Π.Α., ενώ υπολογίζεται Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%) στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε Έλληνες εκθέτες. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε εκθέτες εντός κράτους – μέλους υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα για τις υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ίδιου Κώδικα.

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα αναλογεί Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (23%) σύμφωνα με την παράγραφο 8.α΄ του άρθρου 14 ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης αυτών.

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν.Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven