Αριθμ. οικ. 29898/3378/ 26.4.2016 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α' 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων

Αριθμ. οικ. 29898/3378/ 26.4.2016 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α' 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων

Αριθμ. οικ. 29898/3378

(ΦΕΚ Β' 1318/11-05-2016)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2696/1999 (Α' 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.
β) Του Π.δ. 74/2008 (Α' 112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006», όπως ισχύει και ιδίως της παραγράφου 13 του άρθρου 6.
γ) Του Π.δ. 51/2012 (Α' 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011».
δ) Του άρθρου 52 του Ν. 4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
στ) Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
στ) Του Π.δ. 109/2014 (Α' 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
ζ) Του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
η) Του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Του Π.δ. 18/2016 (Α' 27) «Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και διορισμός νέου».
ι) Της αριθμ. 19273/565/16-3-2016 (Β' 710) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη».
ια) Την αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργική απόφαση «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού, των όρων και των προϋποθέσεων εξέτασης των υποψήφιων οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων για την αρχική απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), την εξέταση, τις υποχρεώσεις των εξεταστών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ώστε να ανταποκρίνονται προς τις ισχύουσες διατάξεις του Π.δ. 74/2008 και του Π.δ. 51/2012, καθώς και της διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων με μηχανογραφικό σύστημα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.).

3. Το αριθμ. Φ10.1/72919/612/7-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και Χρηστών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με το σχεδιασμό του νέου μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπόχρεοι


1. Υποχρέωση απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, έχουν οι οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών:
α) D1, D1E, D, DE, οι οποίοι απέκτησαν ή αποκτούν άδεια οδήγησης μιας τουλάχιστον από τις κατηγορίες αυτές από 10 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά.
β) C1, C1E, C, CE, οι οποίοι απέκτησαν ή αποκτούν άδεια οδήγησης μιας τουλάχιστον από τις κατηγορίες αυτές από 10 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά.

2. Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης:
α) μεταφοράς επιβατών, οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν οποιαδήποτε από τις κατηγορίες D1, D1E, D, DE, πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, αλλά υποχρεούνται στην απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης,
β) μεταφοράς εμπορευμάτων, οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν οποιαδήποτε από τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2009, αλλά υποχρεούνται στην απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης.

3. Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, οι οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.δ. 74/2008 (Α' 112).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων


Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Εφόσον δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή D1, D1E, D, DE κατά περίπτωση:
α) Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1 ή C1E ή C ή CE ή D1 ή D1E ή D ή DE μαζί με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών επέκτασης.
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση.
β) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Δια-μονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.
δ) Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης. ε) Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα III του Π.δ. 51/2012 (Α' 101), όπως κάθε φορά ισχύει.
Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.
στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της αριθμ. 18623/2372/2008 (Β' 1697) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
ζ) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς, εφόσον είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας.
η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη της επέκτασης από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1 (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).
θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).
ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).
ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι., της αιτηθείσας κατηγορίας.
ιβ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι., της αιτηθείσας κατηγορίας.
Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών θ, ι, ια και ιβ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) όπως περιγράφεται στο Άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι.

2. Εφόσον είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή D1, D1 Ε, D, DE κατά περίπτωση:
α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:
• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται για την προσθήκη του κωδικού 95.
β) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.
δ) Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης.
στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της αριθμ. 18623/2372/2008 (Β' 197) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
ζ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
η) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III).
θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα III) που καταβάλλεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι., της αιτηθείσας κατηγορίας.
Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών η και θ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) όπως περιγράφεται στο Άρθρο 7 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι.

Άρθρο 3
Θεωρητική εξέταση


1. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή το Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για τη θεωρητική εξέταση για χορήγηση Π.Ε.Ι. Το ποσό αυτό καταβάλλεται για κάθε προγραμματισμό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός έχει αιτηθεί χορήγηση κατηγορίας άδειας οδήγησης και Π.Ε.Ι. τότε καταβάλλεται και το σχετικό παράβολο που προβλέπεται στην παράγραφο (η) του άρθρου 2 της αριθμ. 50984/ 7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης και εφαρμόζονται οι διατάξεις πέραν του παρόντος άρθρου και αυτές του άρθρου 22 της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης. Η θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τη θεωρητική εξέταση για τη χορήγηση της κατηγορίας άδειας οδήγησης.

2. Η θεωρητική εξέταση υποψηφίου για χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών διενεργείται, από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, ενώπιον επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Π.δ. 74/2008 (Α' 112), όπως ισχύει.

3. Η θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. γίνεται σε αίθουσα, για το σύνολο των προγραμματισθέντων υποψηφίων. Με μέριμνα της επιτροπής, η οποία ελέγχει την ταυτότητα των υποψηφίων, εισέρχονται στην αίθουσα οι υποψήφιοι που έχουν προγραμματιστεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Υποψήφιος που δε φέρει μαζί του τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας (όπως, ταυτότητα ή διαβατήριο) και το αντίστοιχο Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.Ε ή Δ.Ε.) αποκλείεται από τις εξετάσεις και στην κατάσταση σημειώνεται ως μη προσελθών, όπως αντίστοιχα και οι μη προσελθόντες.

4. Η θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) διενεργείται ως εξής:
α) Το σύστημα δημιουργεί με τυχαία επιλογή, από τη βάση ερωτήσεων που περιέχονται σήμερα στα εγχειρίδια των Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα, θέματα διακριτά για κάθε υποψήφιο. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες:
i) Ένα ερωτηματολόγιο με ογδόντα (80) ερωτήσεις, για κάθε υποψήφιο, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν (170) λεπτά.
ii) Τρεις (3) μελέτες περιπτώσεων (case studies), για κάθε υποψήφιο. Κάθε μία μελέτη περίπτωσης, απαντάται με περισσότερες από μία ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές είναι πολλαπλών επιλογών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εβδομήντα (70) λεπτά.
β) Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά. Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνεται ηλε-κτρονικά αφού το σύστημα έχει επιλέξει τυχαία τρία θέματα. Το ερωτηματολόγιο και οι μελέτες περιπτώσεων συνδέονται μεταξύ τους ανά υποψήφιο μηχανογραφικά. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο και τις μελέτες περιπτώσεων γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.
γ) Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι ογδόντα (80) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και εξήντα (60) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (140) μονάδες.
δ) Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 48 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο και έχουν συγκεντρώσει 36 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των τριών περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία.
ε) Υποψήφιος, θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης ή εξέτασης για την απόκτηση άδειας οδήγησης της ίδιας κατηγορίας με ή χωρίς Π.Ε.Ι. εντός ενός εξαμήνου, όταν κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να:
• κάνει χρήση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώσεων ή
• συνεργάζεται ή συνομιλεί με άλλους εξεταζόμενους ή
• κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή
• κάνει χρήση κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας ή
• κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, όπως υπολογιστή χειρός ή
• πλοηγείται στο διαδίκτυο ή σε άλλα προγράμματα ή
• απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. ή
• απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης, εάν είναι ο προτελευταίος υποψήφιος που έχει απομείνει, πριν ολοκληρώσει τη θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. και ο τελευταίος υποψήφιος.

5. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) πραγματοποιείται ως ακολούθως:
α) Ο υποψήφιος προσκομίζει πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία (όπως δυσλεξία), η οποία χορηγείται από Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο.
β) Η θεωρητική εξέταση για αυτούς τους υποψηφίους διενεργείται με ατομικά ακουστικά του Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. με εκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων και μελετών περιπτώσεων.
γ) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρέχεται πρόχειρο στους υποψηφίους προκειμένου να κρατούν οποιεσδήποτε σημειώσεις θεωρούν οι ίδιοι απαραίτητες. Σημειώνεται πως το πρόχειρο δεν βαθμολογείται και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων.
δ) Κατά τα λοιπά η εξέταση τους (χρόνοι κάθε δοκιμασίας, ποσοστά επιτυχίας στην κάθε δοκιμασία κ.λπ.), δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά και προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας.

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων αρχικής επιμόρφωσης και επιθυμεί και την απόκτηση του Π.Ε.Ι. της άλλης κατηγορίας, επιλέγονται από το Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. οι κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να μην περιλαμβάνουν τα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης και των δύο κατηγοριών, παρά μόνο τα τμήματα που αφορούν την επιμόρφωση της νέας δραστηριότητας. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 σχετικά με τον αριθμό των ερωτήσεων και το χρόνο εξέτασης.

7. Μετά το πέρας της εξέτασης το φύλλο «Αποτέλεσμα εξέτασης υποψηφίου» που εκδίδει το μηχανογραφικό σύστημα», παραδίδονται στον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος ή στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, με υπογραφή παραλαβής, σε φωτοαντίγραφο του. Το φωτοαντίγραφο της κατάστασης κρατείται από ένα μέλος της επιτροπής (τον εκτελούντα χρέη προέδρου).
Μετά το τέλος της θεωρητικής εξέτασης, παραδίδονται στους υποψήφιους τα δελτία τους συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με το αποτέλεσμα της εξέτασης, προκειμένου να προγραμματίσει η θεωρητική επανεξέταση ή πρακτική εξέταση τους, κατά περίπτωση.

8. Όσοι απορρίπτονται της θεωρητικής εξέτασης έχουν δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπληρωθούν επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα απόρριψης (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας απόρριψης). Όσοι δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις την προγραμματισμένη ημέρα, έχουν δικαίωμα εξέτασης αφού συμπληρωθούν δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα απόρριψης (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας απόρριψης).

9. Απουσία υποψηφίου οδηγού για λόγους υγείας, ατυχήματος ή οποιονδήποτε άλλο προσωπικό λόγο που καθιστά ανυπέρβλητη την παρουσία του, στην προ-γραμματισμένη θεωρητική εξέταση του υποψηφίου από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή πρέπει να δηλώνεται με αίτηση του στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 22 και 23 της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης, όπου απαιτούνται.

Άρθρο 4
Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς και Πρακτική εξέταση


1. Οι υποψήφιοι για χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών οι οποίοι επιτυγχάνουν στη θεωρητική εξέταση του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβληθούν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον απαιτείται, και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. Ο προγραμματισμός γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται για κάθε προγραμματισμό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του υποψηφίου οδηγού.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός έχει αιτηθεί τη χορήγηση κατηγορίας άδειας οδήγησης μίας τουλάχιστον εκ των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE και Π.Ε.Ι. τότε καταβάλλεται και το σχετικό παράβολο που προβλέπεται στην παράγραφο (η) του άρθρου 2 της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης και εφαρμόζονται οι διατάξεις πέραν του παρόντος άρθρου και αυτές του άρθρου 24 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης .

2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και η πρακτική εξέταση αποτελείται από τις εξής δοκιμασίες:
α) Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ή DE οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης .
β) Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (ως προς τα σημεία - στόχους 1.4, 3.2, 3.3 και 3.5.) και μεταφοράς επιβατών (ως προς τα σημεία - στόχους 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5). Οι ερωτήσεις κατά την εξέταση θα καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες κατά περίπτωση ενότητες (στόχους), από το Εγχειρίδιο (βιβλίο) Π.Ε.Ι. Επιβατών ή Π.Ε.Ι. Εμπορευμάτων αντίστοιχα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας.
Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στον υποψήφιο είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) σε κάθε ενότητα (στόχο) όπως είναι διατυπωμένες στα εγχειρίδια Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης επιβατών ή εμπορευμάτων, χωρίς να εκφωνούνται οι αντίστοιχες πιθανές απαντήσεις. Η υποβολή των ερωτήσεων κάθε ενότητας (στόχου) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων προηγούμενης ενότητας μέχρι να συμπληρωθούν όλοι οι στόχοι που αναγράφονται στα υποδείγματα 1 και 2 των Δ.Ε.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα, του Παραρτήματος Ι. Ο υποψήφιος κρίνεται αποτυχών σε κάθε ενότητα (στόχο) εφόσον δεν απαντήσει σωστά σε δύο (2) από τις ερωτήσεις που θα του υποβληθούν από τον εξεταστή και στην περίπτωση αυτή σημειώνεται η ένδειξη «ΑΠ» και είναι λόγος απόρριψης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ομάδα Α του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης ή του Δελτίου Εξέτασης, της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και της πρακτικής εξέτασης κατά περίπτωση. Η ελάχιστη διάρκεια των δοκιμασιών (α) και (β) είναι 30 λεπτά της ώρας.
γ) Δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών. Η δοκιμασία αυτή προορίζεται να αξιολογήσει την εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Η δοκιμασία αυτή διεξάγεται, κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικημένων περιοχών, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόμους (ή παρόμοιες οδούς), καθώς και σε όλους τους τύπους των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επιθυμητό η δοκιμασία αυτή να διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις ζώνες κυκλοφορίας που θα μπορούσε να συναντήσει.

3. Οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C, D1, D, C1 Ε, CE, D1 Ε, DE με Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα, κατά την πρακτική εξέταση, υποχρεούνται να επιτύχουν στις δοκιμασίες της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται, πριν από την πρακτική του εξέταση να εκπαιδευτεί πρακτικά σαν υποψήφιος οδηγός, πραγματοποιώντας τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης, για την κατηγορία που επιθυμεί να αποκτήσει. Η πρακτική εκπαίδευση και εξέταση πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό όχημα της αιτούμενης κατηγορίας, παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης, σχετικές με τους υποψήφιους οδηγούς καθώς και αυτές της απόκτησης Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Π.δ. 74/2008 (Α' 112). Ο υποψήφιος εξετάζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 1).

4. Ο υποψήφιος, κάτοχος αντίστοιχης άδειας οδήγησης, για χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης εμπορευμάτων ή επιβατών κατά την πρακτική εξέταση υποχρεούται να επιτύχει στις δοκιμασίες (β) και (γ) της παραγράφου 2. Ο υποψήφιος εξετάζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 2).

5. Σε περίπτωση που, κάτοχος Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων αιτηθεί την επέκταση της άδειας οδήγησης σε μία πό τις κατηγορίες C, C1 Ε, CE κατά περίπτωση, δεν υποχρεούται σε νέα εξέταση για απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων. Αντίστοιχα σε περίπτωση που, κάτοχος Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών αιτηθεί την επέκταση της άδειας οδήγησης σε μία πό τις κατηγορίες D, D1E, DE κατά περίπτωση, δεν υποχρεούται σε νέα εξέταση για απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών.

6. Για την επιτροπή εξετάσεων και τις λοιπές διαδικασίες, που αφορούν την πρακτική εξέταση ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 21 και 29 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης.

7. Για τα λοιπά σημεία ελέγχου των Δ.Ε.Ε. / Δ.Ε. (Υποδείγματα 1 και 2) και συγκεκριμένα τις ομάδες Β και Γ αυτών, κατά την πρακτική εξέταση του υποψηφίου οδηγού, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης, για κάθε κατηγορία οδήγησης.

8. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων της πρακτικής δοκιμασίας καταχωρούνται στο πρακτικό δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του Υποδείγματος III της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης .

9. Όσοι απορριφθούν ή δεν προσέλθουν στην πρακτική εξέταση έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 24 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης, για την επανεξέταση υποψηφίων οδηγών.

10. Απουσία υποψηφίου οδηγού ή εκπαιδευτή για λόγους υγείας, ατυχήματος ή οποιονδήποτε άλλο προσωπικό λόγο που καθιστά ανυπέρβλητη την παρουσία τους, στην προγραμματισμένη πρακτική εξέταση του υποψηφίου από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή πρέπει να δηλώνεται με αίτηση του στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης .

Άρθρο 5
Χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών


1. Από την ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του ενδιαφερομένου, αυτός θεωρείται κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών, κατά περίπτωση, το οποίο έχει πενταετή ισχύ.

2. Η κατοχή Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνο, με την καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού «95» επάνω στην άδεια οδήγησης. Η καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού επάνω στην άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, γίνεται ακολουθώντας τη διαδικασία εκτύπωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης, με την συμπλήρωση στη στήλη 12 του κοινοτικού κωδικού «95» και της ημερομηνία λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι. δίπλα σε μία από τις κατηγορίες D1 ή D1E ή D ή DE (για μεταφορά επιβατών) και C1 ή CE ή C ή CE (για μεταφορά εμπορευμάτων).

3. Η λήξη ισχύος του Π.Ε.Ι. είναι ανεξάρτητη με τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης και για το λόγο αυτό, η αναγραφή του κωδικού 95, πρέπει να μεταφέρεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση ανανέωσής της.

Άρθρο 6
Μεταφορά φακέλου


Εφόσον υποψήφιος, για χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης ή για χορήγηση άδειας οδήγησης και Π.Ε.Ι. ταυτόχρονα, αλλάξει κατοικία, αρμοδιότητας άλλης Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, από αυτή στην οποία υποβλήθηκε η αρχική αίτηση, επιτρέπεται η μεταφορά του σχετικού φακέλου στη νέα Υπηρεσία και η συνέχιση της διαδικασίας. Η μεταφορά πραγματοποιείται με Αίτηση-Υπεύθυνη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (β' 3056) υπουργικής απόφασης .

Άρθρο 7
Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης ή Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης


1. Η εξέταση υποψηφίου οδηγού και ταυτόχρονα υποψηφίου για χορήγηση Π.Ε.Ι., διενεργείται με το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι).

2. Η εξέταση υποψηφίου για χορήγηση μόνο Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης διενεργείται με το Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι).

3. Οι διαστάσεις, το χρώμα και το βάρος του χαρτιού των παραπάνω δελτίων είναι ίδια, με αυτά που προβλέπονται από τις κανονιστικές διατάξεις για το Δ.Ε.Ε. υποψηφίου οδηγού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης. Τα παραπάνω δελτία ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης τους, η οποία είναι αυτή της κατάθεσης της σχετικής Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης.

4. Στον προγραμματισμό για θεωρητική εξέταση του υποψηφίου για χορήγηση Π.Ε.Ι. θα αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» του Τμήματος II του Δελτίου Εκπαίδευσης - Εξέτασης η ένδειξη «θεωρητικά Π.Ε.Ι.».

5. Εφόσον υποψήφιος, εντός του χρόνου ισχύος του δελτίου, δεν περατώσει με επιτυχία το σύνολο των απαιτουμένων εξετάσεων, υποχρεούται να επαναλάβει το σύνολο των εξετάσεων αυτών, αφού εκδοθεί νέο δελτίο, κατά περίπτωση.

6. Για την έκδοση του νέου δελτίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επανυποβαλλει το σύνολο των προβλεπομένων, στο άρθρο 2, της απόφασης αυτής, δικαιολογητικών, εκτός των παγίων τελών χαρτοσήμου, των εισφορών υπέρ τρίτων και του ποσού το οποίο απαιτείται για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης, τα οποία υποβάλει κατά την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

7. Για τον προγραμματισμό θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων η συμπλήρωση των Δ.Ε.Ε και Δ.Ε. γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) υπουργικής απόφασης .

Άρθρο 8
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της απόφασης αυτής τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και II, τα οποία περιλαμβάνουν:

Παράρτημα Ι:
α) Υπόδειγμα 1 [Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού και Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης].
β) Υπόδειγμα 2 [Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης].

Παράρτημα II:
Προφορικές ερωτήσεις πρακτικής εξέτασης για Π.Ε.Ι.

Παράρτημα III:
Ποσά παγίων τελών χαρτοσήμου, εισφορών υπέρ τρίτων και ανταποδοτικών ποσών [Ν. 2556/1997 (Α' 270), Ν. 2873/2000 (Α' 285) και Ν. 4155/2013 (Α' 120)].

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις


1. Οι οδηγοί μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών οι οποίοι εξαιρούνταν από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 49522/6046/2009 (Β' 2024) υπουργικής απόφασης και της εγκυκλίου Γ454/19716/1780/28-7-2009, υποχρεούνται στην απόκτηση του Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών αντίστοιχα, εντός ενός (1) έτους από την ισχύ της παρούσας.

2. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψηφίου οδηγού ή των Δελτίων Εξέτασης οδηγού κατά περίπτωση που κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών διαθέτει, δύναται να χρησιμοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθμ. 49522/6046/2009 (Β' 2024) υπουργικής και αριθμ. 72048/9666/08/2009 (Β' 216) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, επισυνάπτοντας όμως στην οπίσθια όψη τους φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου μνημονίου της παρούσας.

3. Μέχρι την εφαρμογή του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.), η θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης διενεργείται μέσω του υφιστάμενου Μηχανογραφικού Συστήματος θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.), όπως ορίζεται στην καταργούμενη αριθμ. 32347/3231/2011 (Β' 2288) υπουργικής απόφασης, η οποία τροποποίησε τις αριθμ. 49522/6046/2009 (Β' 2024) και 72048/9666/08/2009 (Β' 216) υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:
α) Το σύστημα δημιουργεί με τυχαία επιλογή, από τη βάση ερωτήσεων που περιέχονται σήμερα στα εγχειρίδια των Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα, θέματα διακριτά για κάθε υποψήφιο. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες:
i) Ένα ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων μία (1) μόνο είναι ορθή. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.
ii) Δύο (2) μελέτες περιπτώσεων (case studies), για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, που το σύστημα επιλέγει τυχαία από τη βάση των εγχειριδίων των Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα, προκειμένου να επεξεργαστεί, αξιολογήσει και απαντήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.
β) Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά. Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνεται γραπτώς αφού το σύστημα έχει εκτυπώσει τυχαία θέματα. Το ερωτηματολόγιο και τα φύλλα μελετών περιπτώσεων συνδέονται μεταξύ τους ανά υποψήφιο μηχανογραφικά. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ των μελετών περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της επιτροπής.
γ) Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες.
δ) Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των δύο περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία.

4. Μέχρι την εφαρμογή του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.), η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) πραγματοποιείται ως ακολούθως:
α) Υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται και σχετική γνωμάτευση από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.
β) Η θεωρητική εξέταση για αυτούς τους υποψηφίους διενεργείται προφορικά από την επιτροπή με τη χρήση του υφιστάμενου Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.
γ) Ένα μέλος της επιτροπής εκφωνεί για κάθε έναν υποψήφιο κάθε μία από τις ερωτήσεις που το Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. επιλέγει και τις δυνατές απαντήσεις που μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος. Δίδεται η απάντηση από τον υποψήφιο μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ερωτήσεων.
δ) Στη συνέχεια ακολουθεί η δοκιμασία των 2 μελετών περιπτώσεων (case studies) που το σύστημα έχει επιλέξει. Ένα εκ των μελών της επιτροπής εκφωνεί κάθε μία από τις μελέτες περιπτώσεων και ο υποψήφιος απαντά προφορικά παρουσία και των δύο μελών της επιτροπής οι οποίοι βαθμολογούν τις απαντήσεις.
ε) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρέχεται πρόχειρο στους υποψηφίους προκειμένου να κρατούν οποιεσδήποτε σημειώσεις θεωρούν οι ίδιοι απαραίτητες. Σημειώνεται πως το πρόχειρο δεν βαθμολογείται και δε λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων.
στ) Κατά τα λοιπά η εξέταση τους (χρόνοι κάθε δοκιμασίας, ποσοστά επιτυχίας στην κάθε δοκιμασία κ.λπ.), δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά και προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις - Ισχύς


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται οι αριθμ. 49522/6046/2009 (Β' 2024), 72048/9666/08/2009 (Β' 216) υπουργικές αποφάσεις και η εγκύκλιος Γ454/19716/ 1780/28-7-2009 όπως ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου 26 Απριλίου 2016

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΠηγή: Taxheaven