Ε.Μ.Ε. αριθμ. απόφ. 31/1/9.5.2016 Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015, όπως ισχύει

Ε.Μ.Ε. αριθμ. απόφ. 31/1/9.5.2016 Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015, όπως ισχύει

Αριθμ. απόφ. 31/1/ 9.5.2016

(ΦΕΚ Β' 1331/11-05-2016)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β' 13), όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312),

γ) το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 1 και τα εσωτερικά άρθρα 3, 95 και 98, ιδίως δε τις παραγράφους 1 και 2 αυτού, του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015» (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει,

δ) το Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 107), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 36 αυτού,

ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010,

στ) τη σκοπιμότητα υπαγωγής των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πλαίσιο κανόνων υπολογισμού κατά το δυνατόν αντίστοιχο με αυτό που διέπει σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1963 της Επιτροπής τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό στοιχείο ε) Κανονισμού, ιδίως για λόγους ίσης μεταχείρισης,

ζ) το από 9.5.2016 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,

ε) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

να διαμορφώσει τους κανόνες περί υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των υποκαταστημάτων τρίτων χωρών, ως κατωτέρω:

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4261/2014, όπως ισχύει.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(i) ως «συνολικές υποχρεώσεις» νοείται το σύνολο του παθητικού, όπως ορίζεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είτε, εφόσον αυτός δεν εφαρμόζεται, όπως ορίζεται στο Τμήμα 3 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ,
(ii) το «σύνολο ενεργητικού» νοείται όπως ορίζεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που αναφέρονται στον ως άνω Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, είτε, εφόσον αυτός δεν εφαρμόζεται, όπως ορίζεται στο Τμήμα 3 της οδηγίας 86/635/ ΕΟΚ,
(iii) τα «ίδια κεφάλαια» νοούνται με την έννοια του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β' και του άρθρου 36 παρ. 2 περ. α' του Ν. 4261/2014,
(iv) ως «εγγυημένες καταθέσεις» νοούνται οι καταθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37), με την εξαίρεση των προσωρινών υψηλών υπολοίπων λογαριασμών κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου, είτε, εφόσον αυτός δεν εφαρμοζόταν κατά την ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων, όλες οι καταθέσεις πλην όσων εμπίπτουν στην εξαίρεση από την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α' 27) και μέχρι ποσού ίσου με το όριο κάλυψης που αναφέρεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν.3746/2009.

3. Ημερομηνία αναφοράς στοιχείων

Ως ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των ετήσιων τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των υποκαταστημάτων τρίτων χωρών θεωρείται η ημερομηνία που αντιστοιχεί στην ημερομηνία ισολογισμού των τελευταίων εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες πριν από την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της περιόδου εισφοράς.

4. Μεθοδολογία υπολογισμού της ετήσιας τακτικής εκ των προτέρων εισφοράς

Για τον υπολογισμό των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των υποκαταστημάτων τρίτων χωρών και ειδικότερα για τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών με συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρούμενων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων, ίσες ή κατώτερες από τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (€300.000.000), και σύνολο ενεργητικού κατώτερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ (€1.000.000.000), η ετήσια εισφορά, η οποία καταβάλλεται αποκλειστικά σε μετρητά, καθορίζεται ως ένα κατ' αποκοπήν ποσό σύμφωνα με την ένταξή τους στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ι. Τα υποκαταστήματα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων, είναι ίσες ή κατώτερες από πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000), καταβάλλουν ένα κατ' αποκοπήν ποσό χιλίων ευρώ (€1.000) ως ετήσια εισφορά.
II. Τα υποκαταστήματα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων, είναι ανώτερες από πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000) αλλά ίσες ή κατώτερες από εκατό εκατομμύρια ευρώ (€100.000.000), καταβάλλουν ένα κατ' αποκοπήν ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ως ετήσια εισφορά.
III. Τα υποκαταστήματα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων, είναι ανώτερες από εκατό εκατομμύρια ευρώ (€100.000.000) αλλά ίσες ή κατώτερες από εκατό πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€150.000.000), καταβάλλουν ένα κατ' αποκοπήν ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (€7.000) ως ετήσια εισφορά.
IV. Τα υποκαταστήματα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων, είναι ανώτερες από εκατό πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€150.000.000) αλλά ίσες ή κατώτερες από διακόσια εκατομμύρια ευρώ (€200.000.000), καταβάλλουν ένα κατ' αποκοπήν ποσό δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000) ως ετήσια εισφορά.
V. Τα υποκαταστήματα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων, είναι ανώτερες από διακόσια εκατομμύρια ευρώ (€200.000.000) αλλά ίσες ή κατώτερες από διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), καταβάλλουν ένα κατ' αποκοπήν ποσό είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€26.000) ως ετήσια εισφορά.
VI. Τα υποκαταστήματα των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις, αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων, είναι ανώτερες από διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000) αλλά ίσες ή κατώτερες από τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (€300.000.000), καταβάλλουν ένα κατ' αποκοπήν ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) ως ετήσια εισφορά.
Επιπρόσθετα, δημιουργούνται κατηγορίες, πλέον των προαναφερόμενων, ως εξής: για κάθε πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000) συνολικών υποχρεώσεων αφαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων επιπλέον των τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000) και για σύνολο ενεργητικού κατώτερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ (€1.000.000.000), το υποκατάστημα θα επιβαρύνεται με ετήσιες εισφορές είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000) επιπλέον των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000) της κατηγορίας VI.

5. Υποχρεώσεις αναφοράς των υποκαταστημάτων τρίτων χωρών

Τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών παρέχουν στην αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με σχετική παραγγελία της, τις τελευταίες εγκεκριμένες διαθέσιμες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πριν από την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της περιόδου εισφοράς, καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των εισφορών τους και αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας, σε επίπεδο υποκαταστήματος.

6. Τελικές προβλέψεις

i. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων να παρέχει διευκρινίσεις για διαδικαστικά θέματα και τυχόν υποδείγματα υποβολής πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.
ii Η παρούσα έχει ισχύ από της δημοσιεύσεώς της.

H παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven