Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016/ 12.5.2016 Δηλώσεις Προμηθευτή - Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016/ 12.5.2016 Δηλώσεις Προμηθευτή - Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Αθήνα 12 Μαΐου 2016
Αριθμ. Πρωτ :ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο:210 69 87 493
Fax:210 69 87 489
e-mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Δηλώσεις Προμηθευτή - Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα»

ΣΧΕΤ : 1. Ο Καν. (ΕΕ) 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
2. Ο Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
3. Ο Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2447/2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
4. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 5010631 ΕΞ 2015/14.5.2015 Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ : 6230Η-ΤΝ7).
5. Η υπ' αριθμ. Δ17Γ 5045429 ΕΞ2012/ 4-12-2012 εγκύκλιος ( Κοιν/ση του Καν. 1207/2001 και των τροποποιήσεών του , ΑΔΑ : Β45ΜΗ-912)
6. Η υπ' αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 3.2.2012 Α.Υ.Ο. σχετικά με την Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα (ΑΔΑ : Β44ΥΗ-Α3Σ,ΦΕΚ 588/Τεύχος Β').

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών 2-3, με τους οποίους τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας από 01/05/2016, σας γνωρίζουμε ότι, ο Κανονισμός 1207/2001 καταργείται και τα άρθρα του ενσωματώνονται στον κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 (L 343/29-12-2015) καθώς και στον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2447/2015 (L 343/29-12-2015).

Επομένως, αναφορικά με την Δήλωση Προμηθευτή και τα Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, μπορείτε να συμβουλεύεστε τα άρθρα 61 -66 και τα Παραρτήματα 22-02, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18 του Καν. (ΕΕ) 2015/2447, καθώς επίσης το άρθρο 38 και το Παράρτημα 22-02 του Καν. (ΕΕ) 2015/2446.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις, η Μακροπρόθεσμη Δήλωση Προμηθευτή, μπορεί να καλύπτει αποστολές προϊόντων για χρονικό διάστημα 24 μηνών αντί 12 μηνών, που προέβλεπε ο Καν. 1207/2001.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven