Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 677 ΕΞ 20.4.2016 Ερώτημα στο άρθρο 26 - Επισφαλείς απαιτήσεις

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 677 ΕΞ 20.4.2016 Ερώτημα στο άρθρο 26 - Επισφαλείς απαιτήσεις

Αθήνα, 20.04.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 677 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 677/2016

ΘΕΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 - ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα παρακαλώ τη βοήθεια σας αναφορικά με το Άρθρο 26 του Ν.4308/2014 και πιο συγκεκριμένα για τον χειρισμό των Επισφαλών Απαιτήσεων - Προβλέψεων.

Βάση της ΠΟΛ.1056/2.3.2015 ορίζεται ότι οι όποιες ενέργειες, που εξαρτώνται από το ύψος της απαίτησης και την φερεγγυότητα του πελάτη, θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα της επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Πέραν της άσκησης ένδικου βοηθήματος και της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, κατάλληλες ενέργειες είναι η σφράγιση μίας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, η κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής, κ.λπ.

Το ερώτημα μας είναι το εξής: Προκειμένου να υπολογίσουμε Προβλέψεις για μια επιχείρηση της οποίας της οφείλουν χρήματα κάποιοι πελάτες, το σφράγισμα των επιταγών από τραπεζικό ίδρυμα είναι αρκετό ως παράγοντας υπολογισμού προβλέψεων ή απαιτείται να μεσολαβήσει υποχρεωτικά και κάποιο ένδικο μέσο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για λογιστικούς σκοπούς, η απομείωση των απαιτήσεων είναι θέμα απόφασης της διοίκησης της επιχείρησης, βάσει των πραγματικών συνθηκών αναφορικά με την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.

Η απομείωση των απαιτήσεων για λογιστικούς σκοπούς βάσει των ανωτέρω, δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την απομείωση (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, για την οποία το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven