Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 184/2/25.4.2016 Σύσταση προς τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2016 για την οικονομική χρήση του έτους 2015

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 184/2/25.4.2016 Σύσταση προς τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2016 για την οικονομική χρήση του έτους 2015

Αριθμ. απόφ. 184/2/25.04.2016

(ΦΕΚ Β' 1347/13-05-2016)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312),

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ΕΕ L 176 (27.6.2013), και ιδίως τα άρθρα 92, και 465 επ. αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,

ε) το Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα άρθρα 4, 121 έως 135 και 165 αυτού,

στ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ΕΕ L 141 (14.5.2014) 1,

ζ) την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 114/1/4.8.2014 «Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013» (ΦΕΚ Β' 2125),

η) τις Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 55/18.12.2015 «Εφαρμογή αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα - Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο έτους 2016» (ΦΕΚ Β' 2786) και 83/18.03.2016 «Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δεύτερο (2ο) τρίμηνο έτους 2016» (ΦΕΚ Β' 802),

θ) τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (ΕΚΤ/2015/49), (2015/C 438/01), που, όσον αφορά τα εποπτευόμενα από αυτές πιστωτικά ιδρύματα, απευθύνεται και στις εθνικές αρμόδιες αρχές οι οποίες καλούνται να την εφαρμόσουν σε αυτά, με τον τρόπο που θεωρούν κατάλληλο,

ι) ότι είναι αναγκαίο τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος:
i) να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για την περίοδο πλήρους εφαρμογής του Κανονισμού (EU) 575/2013 και του Ν. 4261/2014, εντός ενός απαιτητικού μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος το οποίο ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία και στις δυνατότητες τους να διαμορφώσουν μια σταθερή κεφαλαιακή βάση, και
ii) να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, υιοθετώντας μια συντηρητική πολιτική διανομής μερίσματος ως μέρος ενός επαρκούς συστήματος διαχείρισης του κινδύνου,

ια) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΕΠΕΙΔΗ

Τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα είναι αναγκαίο να θεσπίζουν πολιτικές διανομής μερισμάτων οι οποίες θα στηρίζονται σε συντηρητικές και συνετές παραδοχές, προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθούν να πληρούν τις εκάστοτε εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις μετά από κάθε διανομή και, ειδικότερα, επειδή τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται:

i) να πληρούν ανά πάσα στιγμή τις εφαρμοστέες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις («απαιτήσεις του Πυλώνα 1»). Αυτές αφορούν δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ίσο με 4,5%, δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ίσο με 6% και συνολικό δείκτη κεφαλαίου ίσο με 8%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

ii) να πληρούν ανά πάσα στιγμή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται, πέραν των «απαιτήσεων του Πυλώνα 1», στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) κατ' εφαρμογή του άρθρου 96 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 («απαιτήσεις του πυλώνα 2»),

iii) να πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από την πλήρη εφαρμογή («fully-loaded») του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, το δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και το συνολικό δείκτη κεφαλαίου. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν τον υπολογισμό των προαναφερόμενων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας μετά την εφαρμογή όλων των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του Ν. 4261/2014 ενώ λαμβάνεται υπόψη και το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (0,625%).

Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε ατομικό επίπεδο, με την επιφύλαξη τυχόν παρεκκλίσεων από την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας σε ατομικό επίπεδο σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

αποφασίζει:


Να συστήσει στα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει, αναφορικά με την καταβολή μερισμάτων με οποιαδήποτε μορφή καταβολής μετρητών, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2016 και αφορά την οικονομική χρήση του 2015, τα ακόλουθα:

Κατηγορία 1: Τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τις ανωτέρω εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις των περιπτώσεων i) και ii) και έχουν ήδη καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της περίπτωσης iii) την 31η Δεκεμβρίου 2015, θα πρέπει να προβαίνουν στη διανομή μερισμάτων από τα καθαρά τους κέρδη κατά τρόπο συντηρητικό, προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, ακόμη και σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών,

Κατηγορία 2: Τα πιστωτικά ιδρύματα που την 31η Δεκεμβρίου 2015 πληρούν τις ανωτέρω εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις των περιπτώσεων i) και ii) αλλά δεν έχουν επιτύχει στο ακέραιο τους δείκτες της περίπτωσης iii), θα πρέπει να προβαίνουν στη διανομή μερισμάτων από τα καθαρά τους κέρδη κατά τρόπο συντηρητικό, προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις, ακόμη και σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Επίσης, θα πρέπει καταρχήν να καταβάλουν μερίσματα μόνο στην έκταση που εξασφαλίζεται, κατ' ελάχιστον, η διατήρηση γραμμικής σχέσης για την επίτευξη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της περίπτωσης iii). Προς την κατεύθυνση αυτή και για περίοδο τεσσάρων ετών, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει καταρχήν να διατηρούν ετησίως τουλάχιστον ποσοστό 25 % της διαφοράς που υπολείπεται για την επίτευξη στο ακέραιο του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του συνολικού δείκτη κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στην περίπτωση iii).

Κατηγορία 3: Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν πληρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των περιπτώσεων i) ή ii) θα πρέπει να απέχουν από την όποια διανομή μερισμάτων.

Κατηγορία 4: Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Χρηματοδότησης (ELA), δεν θα πρέπει να διανείμουν μέρισμα με τη μορφή μετρητών, ακόμη και αν πληρούν ορισμένες εκ των προϋποθέσεων των περιπτώσεων i) έως iii).

Τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν δύνανται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας διότι απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό τους να καταβάλουν μέρισμα, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζα της Ελλάδος άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν από την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση και τη λήψη απόφασης από αυτήν.
Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.


Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven