Αριθ. πρωτ.: 8790/11.5.2016 Οδηγίες για την ομοιογενή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 4374/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβ

Αριθ. πρωτ.: 8790/11.5.2016 Οδηγίες για την ομοιογενή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 4374/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβ

Αθήνα, 11/5/2016
Α. Π. : 8790

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Π.Υ.Τ.)

Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δέσποινα Νικηφοράκη
Τηλ.: 210- 3736128, Fax.: 210- 3736131
email: nikiforaki_d@mintour.gr

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ομοιογενή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 4374/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.» ( Α΄50).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


1. Η παρούσα έχει σκοπό την εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ομοιογενή αντιμετώπιση περιπτώσεων και ζητημάτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων που εισάγονται με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4374/2016 (Α΄/50) και αφορούν την αδειοδότηση των χιονοδρομικών κέντρων και την αδειοδότηση των μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας.

2. Ειδικότερα :

Α. Στο άρθρο 11 του νόμου 4374/2016, ορίζεται ότι: «Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4276/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία αίτησης συνοδευόμενης από το σύνολο των προβλεπόμενων κατά το χρόνο υποβολής τους δικαιολογητικών προσηκόντως υποβαλλόμενων επάγεται την αμελλητί έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την ως άνω υπηρεσία. Στον αιτούντα τίθεται προθεσμία δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για προσκόμιση στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.»

Στους νόμους 4179/2013 και 4276/2014 είχε ληφθεί ειδική πρόνοια για την διευθέτηση του χρονίζοντος ζητήματος της αδειοδότησης των 24 χιονοδρομικών κέντρων της χώρας. Είχαν τεθεί συγκεκριμένες -εξαντλητικά παρατιθέμενες- προϋποθέσεις, η συμμόρφωση με τις οποίες συνεπάγεται τη χορήγηση από την αρμόδια υπηρεσία του προβλεπόμενου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Για μια σειρά από λόγους που κυρίως συνδέονται αφ’ ενός με την σοβαρή γενικευμένη δημοσιονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι Περιφέρειες της χώρας, που έχουν την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των περισσότερων από τα χιονοδρομικά κέντρα και αφ’ ετέρου με ορισμένα διαδικαστικού χαρακτήρα προβλήματα στον έλεγχο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση των σχετικών Α.Ε.Π.Ο (Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και δεν τηρήθηκαν οι νομοθετικά τεθειμένες προθεσμίες. Με την ρύθμιση του άρθρου 11 του ν. 4374/2016 παρέχεται στους διαχειριστές των χιονοδρομικών κέντρων η δυνατότητα να λειτουργήσουν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τα χιονοδρομικά κέντρα εφόσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα - πλην της ΑΕΠΟ - δικαιολογητικά που εγγυώνται την ασφαλή για τους χρήστες των εγκαταστάσεων λειτουργία τους, ως επίσης και την υποβαλλόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με την προϋπόθεση/δέσμευση ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο ετών από τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. θα προσκομίσουν την προβλεπόμενη Α.Ε.Π.Ο.

Β. Στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Χορηγείται νέα προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 του Ν. 3498/2006 (Α΄ 23) έως τις 31.12.2016.»

Με την ως άνω διάταξη παρέχεται το χρονικό περιθώριο στις εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού να εξασφαλίσουν - μετά την άρση της εκκρεμότητας- των απαραίτητων εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, που χωρίς ευθύνη τους και για αντικειμενικούς λόγους που αφορούν στην αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (υγείας και περιβάλλοντος) των εκρεόντων από τις εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού υδάτων δεν έχουν ακόμα εκδοθεί. Παρέχεται ως εκ τούτου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η δυνατότητα χορήγησης στις εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις αυτές του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄230), όπως ισχύει, με την ταυτόχρονη υποχρέωση των επιχειρήσεων αυτών να προσκομίσουν εντός της καταληκτικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 31/12/2016, το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένης και της Α.Ε.Π.Ο.

3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), παρακαλούνται για την ενημέρωση των ως άνω επιχειρήσεων, στις οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα και για τις κατά νόμο δικές σας ενέργειες.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Δέσποινα Διαμαντάκου
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη

Πηγή: Taxheaven