Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αριθμ. απόφ. 67/2016 Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2016

Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αριθμ. απόφ. 67/2016 Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2016

Αριθμ. απόφ. 67

(ΦΕΚ Β' 1342/13-05-2016)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ − ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

(Συνεδρίαση 10/07.04.2016)

Αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/ 21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, β) Του άρθρου 25 παρ. 4 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21−6−1951), γ) Του άρθρου 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ.Β΄/1937).

2) Τη με αριθμ. Α42/2/01−04−2016 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης − Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2016».

3) Τις εισηγήσεις των Τ.Δ.Ε. των Υποκ/των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

4) Τις απόψεις των μελών.

5) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην του Ε. Ραλλάκη, ο οποίος μειοψήφησε,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την έγκριση για τις ασφαλιστικές περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της προτεινόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης της αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος για το έτος 2016, ως κάτωθι:

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ
β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ
γ) Για κατοικία (μην.) 75,40 ΕΥΡΩ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.) 301,50 ΕΥΡΩ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ−ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΠηγή: Taxheaven