Αριθμ. 46274/ ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα

Αριθμ. 46274/ ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα

Αριθμ. 46274/ ΕΥΘΥ 482

(ΦΕΚ Β' 1349/13-05-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν. 4314/ 2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020...» (Α' 265).

3. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22.9.2015), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23.9.2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

5. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/τ.Β'/ 15.10.2015) Απόφαση του πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

6. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 50 του Ν. 4314/2014 (Α'265), τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας των δικαιούχων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και το είδος των παρεμβάσεων υποστήριξης τους ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. Δεν εφαρμόζονται σε ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχορηγήσεων κρατικών ενισχύσεων. Στην έννοια των δικαιούχων, για την παρούσα ΥΑ και μόνο, περιλαμβάνονται και οι δυνητικοί δικαιούχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 2
Διασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων


1. Η αρμόδια αρχή διαχείρισης (ΔΑ/ΕΦ) στο πλαίσιο των καθηκόντων της σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 125 του καν. 1303/2013 καθώς και της παρ. 1 ι) δδ του άρθρου 8 του Ν. 4314/2014 διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι των προς ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 διαθέτουν την διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης. Ειδικότερα η αρχική εκτίμηση της ικανότητας των δικαιούχων πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης στη βάση κριτηρίων που διασφαλίζουν την επιχειρησιακή, διοικητική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης.

2. Η αξιολόγηση της ικανότητας των δικαιούχων περιλαμβάνεται στη διαδικασία αξιολόγησης της πράξης και αποτελεί τμήμα της, όπως περιγράφεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και τον Οδηγό Αξιολόγησης.

3. Η αρχική εκτίμηση του δικαιούχου ως προς την διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα για συγκεκριμένη πράξη πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί από την αρμόδια αρχή διαχείρισης και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

4. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού παρέχει οριζόντιες οδηγίες για το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ικανότητας των δικαιούχων, τα οποία δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω από την αρμόδια αρχή διαχείρισης.

5. Η αξιολόγηση του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να επιβεβαιωθεί και με πιστοποιητικό σε ισχύ επιβεβαίωσης επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 ή ISO 9001 (εφόσον στο τελευταίο περιλαμβάνονται διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων) από αρμόδια διαπιστευμένο φορέα, το οποίο αναφέρεται στη συγκεκριμένη κατηγορία έργων σε σχέση με την προτεινόμενη πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 3
Εμπλεκόμενοι φορείς και ρόλοι


Προκειμένου να επιτευχθεί η ενδυνάμωση των δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πράξεις που αναλαμβάνουν, υποστηρίζονται από τις ακόλουθες δομές που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους:

Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ): Η ΕΑΣ παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις προς τις Διαχειριστικές Αρχές για την εκπλήρωση του ρόλου τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει την ευθύνη διά των υπηρεσιών της, του συντονισμού και της παρακολούθησης των μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των δικαιούχων όλων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό συντονίζει τον σχεδιασμό και παρακολουθεί την υλοποίηση προγράμματος οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης δικαιούχων και παρέχει στις αρμόδιες ΔΑ κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμέρους μέτρων ανά ΕΠ.

Αντικείμενο του σχεδιασμού, παρακολούθησης και συντονισμού των οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης είναι ενδεικτικά:
• Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που παρουσιάζονται σε έργα ή δικαιούχους διαφόρων ΕΠ
• Η σύνταξη προδιαγραφών για τη σύνταξη σχεδίων δράσης από τις ΔΑ για την οριζόντια ή εξειδικευμένη υποστήριξη των δικαιούχων τους
• Η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και η διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ανωτέρω και σε ότι αφορά στις οριζόντιες δράσεις υποστήριξης, συγκροτείται με ευθύνη της ΕΑΣ Ομάδα Έργου με συντονιστή από την ΕΥΣΕ και μέλη στελέχη των Υπηρεσιών της ΕΑΣ και της ΜΟΔ. Η Ο.Ε. συνεργάζεται στενά με τις Δ.Α. των Ε.Π..

Ο συντονιστικός ρόλος της ΕΑΣ και ειδικότερα της ΕΥΣΕ για τα εξειδικευμένα μέτρα υποστήριξης περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο (6) της παρούσης.

Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ: Έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ευθύνης τους. Το σχέδιο δράσης εγκρίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας ΔΑ, σε συνέχεια της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς που προβλέπονται να συμβάλουν στην υλοποίηση του.

Ειδικότερα και σε συνεργασία, όπου απαιτείται, και με τις επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των υπουργείων, αναλαμβάνουν τη διάγνωση, καταγραφή και προτεραιοποίηση των αναγκών υποστήριξης των δικαιούχων, τον σχεδιασμό των μέτρων υποστήριξης, καθώς και το χρονοπρογραμματισμό των μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος τους και τη διαθεσιμότητα των φορέων που παρέχουν υποστήριξη κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν και τη διοργάνωση ειδικών ημερίδων και λοιπών ενεργειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και τη διάθεση πόρων τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες υποστήριξης των δικαιούχων .

Όπου απαιτείται συνεργάζονται με τη ΜΟΔ ΑΕ και λοιπούς αρμόδιους φορείς. Τα πεδία στα οποία η οικεία Διαχειριστική Αρχή κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή μέτρων οριζόντιας υποστήριξης κοινοποιούνται στην ΕΑΣ, και δι' αυτής στην Ο.Ε., προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, εφόσον διαπιστώνονται ίδιες ή παρόμοιες ανάγκες και από άλλες ΔΑ.

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων: Οι Επιτελικές Δομές σχεδιάζουν πρόγραμμα υποστήριξης των δικαιούχων που υπάγονται ή εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο/τομέα πολιτικής, και αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υλοποίηση του σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ΔΑ εφόσον απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν την αποτύπωση των αναγκών υποστήριξης των δικαιούχων και ενημερώνουν σχετικά την ΕΑΣ και τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Δ.Α.. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να παρέχουν και υπηρεσίες «διοίκησης έργου» προς το οικείο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του για τα έργα τους, ενώ έχουν και τη δυνατότητα να υλοποιούν ως δικαιούχοι πράξεις του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων, υποκαθιστώντας τους.

ΜΟΔ ΑΕ: Η ΜΟΔ ΑΕ σε συνεργασία με την ΕΑΣ:
• Σχεδιάζει και υλοποιεί οριζόντια μέτρα ενδυνάμωσης δικαιούχων και ειδικότερα στον τομέα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης τους, καθώς και στη δημιουργία οδηγών και προτύπων.
• Προβαίνει σε εξειδικευμένη υποστήριξη μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών που παρέχει.
• Δημιουργεί το μητρώο εξειδικευμένων στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014, μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Στην υλοποίηση των μέτρων υποστήριξης των δικαιούχων μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία που άπτεται των μέτρων στήριξης των δικαιούχων.

Άρθρο 4
Τύποι δράσεων υποστήριξης


Οι δράσεις υποστήριξης για την ενδυνάμωση των δικαιούχων διακρίνονται σε οριζόντιες και εξειδικευμένες. Οι οριζόντιες δράσεις απευθύνονται σε όλους τους δικαιούχους ή ομάδα δικαιούχων οι οποίοι υλοποιούν παρόμοια έργα ή παρουσιάζουν κοινά προβλήματα και παρέχονται καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η εξειδικευμένη υποστήριξη παρέχεται σε συγκεκριμένο δικαιούχο για συγκεκριμένο έργο ή έργα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5
Οριζόντια μέτρα για την υποστήριξη και ενδυνάμωση δικαιούχων


1. Αντικείμενα και περίοδος παροχής οριζόντιας υποστήριξης
Ενδεικτικά, η οριζόντια υποστήριξη παρέχεται σε θέματα:
• Διαδικασιών ωρίμανσης πράξεων για την υποβολή τους προς χρηματοδότηση.
• Σύνταξης Τεχνικών Δελτίων και σχετικών οικονομοτεχνικών στοιχείων.
• Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη μελέτη και υλοποίηση έργων.
• Ειδικής τεχνογνωσίας ή/και εμπειρίας υλοποίησης σε όρους τεχνικού αντικειμένου.
• Σύνταξης Φακέλων Μεγάλων Έργων ή/και εξειδικευμένων μελετών κόστους-οφέλους.
• Σχεδιασμού και υλοποίησης έργων με ίδια μέσα.
• Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των ΕΠ 2014- 2020.
• Σχεδιασμού και διαχείρισης Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων (ΤΑΠΤΟΚ, ΟΧΕ, Β.Α.Α. κ.λπ.).
• Απλοποιημένου κόστους.

2. Φορείς οριζόντιας υποστήριξης δικαιούχων
Τα οριζόντια μέτρα υποστήριξης υλοποιούνται, υπό τον γενικό συντονισμό της ΕΑΣ, από :
• τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους
• τη ΜΟΔ ΑΕ
• τις διαχειριστικές αρχές, για τους δικαιούχους του προγράμματος τους,
• λοιπούς φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένη σχετική τεχνογνωσία και αρμοδιότητα

3. Μέσα για την υποστήριξη των δικαιούχων
Τα βασικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των δικαιούχων θα είναι κατά περίπτωση:
• Η λειτουργία Helpdesk.
• Η παροχή μαθημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
• Η διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων.
• Η εκπόνηση και έκδοση οδηγών και προτύπων.
• Η λειτουργία θεματικών δικτύων.

Άρθρο 6
Εξειδικευμένα μέτρα για την υποστήριξη δικαιούχων


1. Αντικείμενα εξειδικευμένης υποστήριξης Ενδεικτικά αντικείμενα εξειδικευμένης υποστήριξης είναι τα ακόλουθα:
• Ωρίμανση έργου
- Υποστήριξη για τη διενέργεια διαγωνισμού/ων ανάθεσης μελέτης ή μελετών
- Υποστήριξη για την παραλαβή και έγκριση των μελετών
- Υποστήριξη για τη διαδικασία αδειοδοτήσεων
- Υποστήριξη για την τήρηση φακέλου του έργου (αφορά τεχνικά έργα) κ.λπ.
• Προετοιμασία φακέλου υποβολής στο ΕΠ
- Υποστήριξη για τη σύνταξη σχεδίου έγγραφης συμφωνίας ή Προγραμματικής Σύμβασης
- Υποστήριξη για τη σύνταξη σχεδίου διακήρυξης ή απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα
- Υποστήριξη για τις διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων διοικητικών αποφάσεων για τα ανωτέρω
• Υλοποίηση έργου/παρακολούθηση
- Υποστήριξη για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του διαγωνισμού ανάθεσης
- Υποστήριξη για την επίβλεψη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
- Υποστήριξη για τις διαδικασίες υλοποίησης έργων δι' αυτεπιστασίας
- Υποστήριξη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως απορρέουν από το ΣΔΕ

2. Φορείς εξειδικευμένης υποστήριξης δικαιούχων
Οι δικαιούχοι της Κεντρικής Κυβέρνησης, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, υποστηρίζονται από τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τη ΜΟΔ ΑΕ.
Οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού και οι φορείς τους, υποστηρίζονται από τη ΜΟΔ ΑΕ, ή και άλλους αρμόδιους φορείς υποστήριξης των ΟΤΑ.
Οι δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ, υποστηρίζονται από τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τη ΜΟΔ ΑΕ.

3. Προτεραιοποίηση υποστήριξης δικαιούχων/έργων
Η εξειδικευμένη υποστήριξη δικαιούχων παρέχεται
κατά κανόνα μετά την ένταξη των πράξεων, με βάση σχετικό αίτημα. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται μετά την ένταξη εάν έχει ζητηθεί από τον δικαιούχο κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Δύναται επίσης να παρασχεθεί εφόσον οι λόγοι που επιβάλλουν την υποστήριξη προέκυψαν μετά την ένταξη και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου και από την οικεία διαχειριστική αρχή διαπιστώνονται προβλήματα καθυστέρησης στην υλοποίηση της πράξης.
Προκειμένου να υποστηριχθούν αδύναμοι δικαιούχοι ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα σε προσκλήσεις των ΕΠ, δύναται να παρασχεθεί υποστήριξη και πριν την ένταξη, υπό την προϋπόθεση ότι τα υποψήφια προς ένταξη έργα πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
• Αποτελούν ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ.
• Είναι υψηλής σκοπιμότητας / στρατηγικής σημασίας για συγκεκριμένο ΕΠ.
• Αναφέρονται στο οικείο ΕΠ.
• Η αρμοδιότητα υλοποίησής τους αφορά μοναδικό δικαιούχο.

4. Μέσα εξειδικευμένης υποστήριξης δικαιούχων
Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εξειδικευμένη υποστήριξη των δικαιούχων θα είναι ενδεικτικά και κατά περίπτωση:
• Η υποστήριξη του δικαιούχου από τις εξειδικευμένες Ομάδες Υποστήριξης της ΜΟΔ ΑΕ.
• Η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης έργου, τη χρήση υπηρεσιών ή προσωπικού άλλου φορέα.
• Η αξιοποίηση του μητρώου εξειδικευμένων στελεχών της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 ή άλλων μητρώων.
• Η ένταξη υποέργου τεχνικού συμβούλου ή συμβούλου υποστήριξης στην πράξη.
• Τα μέτρα παροχής υποστήριξης του σχεδίου, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν εκτός από τα όσα έχουν προαναφερθεί και την πρόσληψη από τη Διαχειριστική Αρχή τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη συγκεκριμένης ομάδας δυνητικών δικαιούχων που πρόκειται να υλοποιήσουν ομοειδή έργα, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3 ανωτέρω.

5. Συντονισμός για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων εξειδικευμένης υποστήριξης

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων μέτρων στήριξης για τους δικαιούχους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, συνεργάζονται η οικεία ΔΑ και η αντίστοιχη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου/τομέα πολιτικής. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) ενημερώνεται σχετικά και παρακολουθεί την υλοποίηση.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων μέτρων στήριξης για τους λοιπούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συντονίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) η οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις Δ.Α., τη ΜΟΔ και άλλους κατά περίπτωση φορείς.

Τα αιτήματα για παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης δικαιούχων προτεραιοποιούνται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, τα οποία μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω από τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές, λαμβάνοντας υπ' όψη την κρισιμότητα/σκοπιμότητα της ανάγκης σε σχέση με την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων, τη δυνατότητα αντιμετώπισης τους, τη διαθεσιμότητα πόρων, τους απαιτούμενους χρόνους κ.λπ.

Για τις περιπτώσεις υποστήριξης δικαιούχων μετά την ένταξη, συνεργάζονται στενά η Δ.Α., η ΜΟΔ και η ΕΥΣΕ. Η διαδικασία συντονίζεται από την ΕΥΣΕ μετά από εισήγηση της οικείας Δ.Α. προς αυτήν, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη ΜΟΔ ΑΕ και τον Δικαιούχο. Στη συνέχεια η ΕΥΣΕ εισηγείται προς τη ΜΟΔ σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος στο πλαίσιο των διαμορφούμενων προτεραιοτήτων και των υφιστάμενων δυνατοτήτων.

Για περιπτώσεις πριν την ένταξη, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα στη ΜΟΔ, η οποία το κοινοποιεί στην ΕΥΣΕ και στην οικεία Δ.Α. Οι τρεις αυτοί φορείς συνεργάζονται στενά προκειμένου να προτεραιοποιηθούν τα σχετικά αιτήματα με βάση τις ανάγκες υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (χρονικός προγραμματισμός, στόχοι κ.λπ.) και τις δυνατότητες ανταπόκρισης με ανθρώπινους και άλλους πόρους της ΜΟΔ ή άλλων φορέων παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης. Η προτεραιοποίηση αυτή αποτυπώνεται σε τελική εισήγηση της ΕΥΣΕ προς τη ΜΟΔ μετά από θετική εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 ανωτέρω .

Η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης είναι δυνατό να παρέχεται, κατά την κρίση της οικείας Διαχειριστικής Αρχής, και με την ένταξη Υποέργου στην πράξη με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις που δίνονται στον Οδηγό για την εκτίμηση τη διαχειριστικής ικανότητας.

Άρθρο 7
Σχέδια δράσης των Διαχειριστικών Αρχών για την υποστήριξη και ενδυνάμωση δικαιούχων


Κάθε Διαχειριστική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες αδυναμίες των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος της, συντάσσει και υλοποιεί σχέδιο δράσης για την οριζόντια και εξειδικευμένη υποστήριξη και ενδυνάμωση των δικαιούχων της. Για την εκπόνηση του σχεδίου λαμβάνει υπόψη τον εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα, και συνεργάζεται για την οριστικοποίηση του με την ΕΑΣ και τη ΜΟΔ, μετά από συνεννόηση με τους υπόλοιπους προβλεπόμενους στο σχέδιο παρόχους υποστήριξης. Τα Σχέδια Δράσης έχουν δυναμικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην παρακολούθηση καθόλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου των αναγκών υποστήριξης των δικαιούχων και στην κινητοποίηση πόρων για την κάλυψή τους, και γι' αυτό δύνανται να επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης που ορίζει διαφορετικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven